Maj ja Tor Nesslingin Säätiön II ympäristösymposio
27.-29.8.1998 Helsingissä
Saastuneen maaperän ja pohjaveden puhdistus biologisin keinoin:
Perinteiset menetelmät ja geeniteknologian mahdollisuudet
Bioremediation of Contaminated Soil and Ground Water:
Traditional Methods and Possibilities for Gene-technology


SYMPOSION SISÄLTÖ

Symposion tarkoituksena oli esitellä saastuneen ympäristön ja erityisesti maaperän ja
pohjaveden bioremediaatiota, perinteisin mutta myös uutta innovaatiota edustavia
menetelmiä käyttäen. Lisäteemana oli geeniteknisesti modifioitujen mikrobien ja
kasvien mahdollinen käyttö bioremediaatiossa (GMOt). Symposio koostui sessioista,
joiden luennoitsijoiksi oli kutsuttu alan johtavia ulkomaisia sekä kotimaisia tutkijoita.

Symposion aihepiireinä olivat mm.
- Perinteiset biologiset
puhdistusmenetelmät
- Saastuneen kohteen
itsepuhdistuskyvyn arviointi eli
"intrinsic bioremediation".
- Väliaineen käyttö saastuneen kohteen
stabiloinnissa ja puhdistustehon
parantajana.
- Molekyylitekniikat saastuneen
kohteen arvioinnissa
- Geeniteknisesti modifioituneiden
organismien käyttö biologisessa
puhdistuksessa.
 

Ohjelma

Esitelmien lyhennelmät ja posterit