Säätiön säännöt

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Maj ja Tor Nesslingin Säätiö (ruotsiksi Maj och Tor Nesslings Stiftelse) ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 

2 § (muutettu 27.10.1978)

Säätiön tarkoituksena on edistää teknistä ja luonnontieteellistä tutkimusta veden ja ilman saastumisen välittömäksi ja välilliseksi ehkäisemiseksi, saastuneiden vesistöjen puhdistusmenetelmien aikaansaamiseksi sekä muunkin ympäristön­suojelun kehittämiseksi.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa antamalla apurahoja sekä tunnustus- ja muita palkintoja sanotunlaisen teknisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen harjoittajil­le, hankkimalla ja asettamalla käytettäväksi tiloja ja apuvälineitä tällaista tutkimusta varten, tukemalla sellaista tiedotus- ja muuta toimintaa, joka on omiaan saamaan yleisen mielipiteen suosiolliseksi tällaista tutkimusta ja sen päämääriä kohtaan, ynnä muilla tarpeellisilla toimilla.

 

3 §

Säätiön peruspääomana ovat säätiötä perustettaessa luovutetut satatuhatta (100.000) markkaa.

Säätiön varat, mikäli niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

 

4 §

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin laillisilla tavoilla.

 

5 §

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisia neuvottelukuntia tai muita asiantuntija­toimikuntia sekä vahvistaa niiden toimintasäännöt.

 

6 § (muutettu 27.4.2015 ja 29.9.2015)

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, sen mukaan kuin hallitus asiasta päättää. Jäsenen toimikausi kestää viisi vuotta. Toimikausi alkaa ja päättyy vuosikokoukseen; jos jäsen valitaan muuna aikana, päättyy toimikausi viidentenä vuonna pidettävään vuosikokoukseen.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi. Tätä sääntöä sovellettaessa ei oteta lukuun niitä toimikausia, jotka ovat päättyneet vuoden 2015 vuosikokoukseen tai sitä ennen.

Jäsen on velvollinen eroamaan täytettyään 70 vuotta. Hallitus valitsee kulloinkin tarpeelliset täydennysjäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, joka toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla. Vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 jäsenistä, näiden mukana puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

 

7 § (muutettu 15.8.2011 ja 29.4.2019)

Hallitus voi nimittää säätiölle toimitusjohtajan tai hallintojohtajan. Hallintojohtaja hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja hallintojohtajan palkkaeduista.

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, jonka määrä päätetään vuosikokouksessa.

 

8 § (muutettu 29.5.1979 ja 11.11.2019)

Säätiötä edustavat hallituksen jäsenet ja säätiöllä mahdollisesti oleva toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä muiden edustamineen oikeutettujen kanssa kaksi yhdessä.

 

9 § (muutettu 29.4.2019)

Hallituksen vuosikokouksessa valitaan puheenjohtajat, esitetään hallituksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään niistä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä. Niin ikään vahvistetaan talousarvio kulumassa olevalle vuodelle, määrätään tilintarkastajain palkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus sekä valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HT-tilintarkastaja.

 

10 § (muutettu 15.8.2011)

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on maaliskuun 15 päivään mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa kahden kuukau­den kuluessa.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajain lausunnosta ja toimintakertomuk­sesta sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta ja muut vaadittavat asiakirjat on säädettyyn tai ilmoitettuun ajankohtaan mennessä toimitettava säätiöitä valvovalle viranomaiselle.

 

11 § (muutettu 15.8.2011)

Säätiön nimeä ei voi muuttaa.

Sääntöjen muuttamiseksi muulta osin vaaditaan, että muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa hallituksen kaikista jäsenistä, ja on sääntöjen muutos alistettava säätiöitä valvovan viranomaisen vahvistettavaksi.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

 

12 §

Jos säätiö lakkaa, sen varat on luovutettava hallituksen valitsemalle toiselle säätiölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman lähellä tämän säätiön tarkoitusta, kuitenkin niin, että säätiön varoista muodostetaan sanotun toisen säätiön puitteissa säätiön omaa tarkoitusta tai sitä mahdollisimman lähellä olevaa tarkoitusta toteuttava erikoisrahasto.