Koskinen Markku

Jatkuvapeitteinen metsätalous ratkaisuksi suometsätalouden ympäristöongelmiin – vedenpinta ja turpeen hapetus-pelkistysolot ainevirtojen selittäjinä Hankkeessa parannetaan suometsätalouden ja ennallistamisen vesistö- ja ilmastovaikutuksia ennustavaa simulaattoria lisäämällä siihen turpeen hapetus-pelkistysoloja käyttävä aineiden liukenemismalli. Malli parametrisoidaan luonnontilaisilta ja eri tavoin käsitellyiltä ojitetuilta soilta kerätyllä vedenlaatuaineistolla, kaasunvaihtomittauksilla ja turpeen ominaisuuksilla ja hapetus-pelkistyspotentiaalin mittauksilla.