Funded projects

Since the beginning of its history, Maj and Tor Nessling Foundation has awarded more than 60 million EUR in research funds.

After the year 2000, the total sum granted annually has grown from 1.4 million EUR close to 4 million EUR. Most of the projects  have been supported over several years.

See the list of all funded projects here. You can search for funded projects by a word or a year.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2018

Nessling foundation received 348 applications in autumn 2017. A total of 3,6 million euros was granted for 78 projects.

GranteeProjectOrganisationAimSum (euros)Summary
Auvinen MikkoNovel model developments towards reliable predictions of urban microclimate with large-eddy simulation

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project28000

Novel model developments towards reliable predictions of urban microclimate with large-eddy simulation

Projektissa edistetään kaupunki-ilmaston tutkimusta kehittämällä uusia menetelmiä ilmakehän rajakerroksen virtausmallinnukseen. Projektin ensimmäinen tavoite on sisällyttää laskentamalliin georeferoitua pinta- ja lämpötietoa, joka kuvaa oikean kaupungin vaihtelevia olosuhteita pintakerroksessa. Toinen tavoite on kehittää uusi metodi tuottaa edellä mainittuja pintatietoja hyödyntäen eri malli- ja paikkatietolähteitä.

Close summary
Böök HermanScalable photovoltaic production forecast model

Read more
Ilmatieteen laitosPhD project78000

Scalable photovoltaic production forecast model

Väitöskirjassa tutkitaan oleellisimpien aurinkosähkötuotantoon vaikuttavien alueellisten ja globaalien tekijöiden vaikutusta eri aurinkopaneelityyppien suorituskykyyn, ja sitä miten nuo tuotantotekijät voidaan huomioida entistä tarkemmissa aurinkosähkön tuotantoennusteissa. Väitöskirjassa toteutetaan täysin skaalautuva ja paikkariippumaton, todennäköisyysjakauman tuottava aurinkosähkön operatiivinen tuotantoennustejärjestelmä, joka rakentuu fysikaalisen säänennustusmallin rinnakkaisista ennusteajoista koostuvan ennusteparven päälle, tuottaen tiedon seuraavien päivien aurinkosähköntuotannosta. Esitetty aurinkoenergiamurroksen tulevaisuuden tarpeisiin vastaava kokonaisvaltainen ratkaisu on edelläkävijä pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimuksella luodaan pohjaa aurinkosähkötuotantoa sisältävien älykkäiden sähköverkkojen ja sähkömarkkinoiden sekä muiden energiaratkaisuiden tulevaisuuden tarpeisiin, tarjoten monipuolisen työkalun aurinkosähkön tuotantopotentiaalin mallintamiseksi.

Close summary
Enroth JoonasFlux measurements of sub 10 nm aerosol particles

Read more
Helsingin yliopistoPhD project29000

Flux measurements of sub 10 nm aerosol particles

The objective of this work is to develop a novel instrumentation in measuring the surface-atmosphere exchange of aerosol particles all the way down to 1 nm and which can be used to improve the understanding between the natural feedback loops of CO2 exchange, biogenic aerosol formation and volatile organic compounds. Increased CO2 emissions are likely to lead to increased biogenic aerosol formation, and thus increase the planetary albedo which will cool the atmosphere. The developed instrumentation will be able to study aerosol particle fluxes to and from natural sources, in order to estimate the magnitude of this phenomena and give insight into the CO2-aerosol negative feedback loop.

Close summary
Toivonen ErikaImpacts of climate change on precipitation extremes and dry spells in Finland

Read more
Ilmatieteen laitosPhD project91000

Impacts of climate change on precipitation extremes and dry spells in Finland

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden ja kuivuusjaksojen, esiintymistä Suomessa ensimmäistä kertaa käyttämällä korkearesoluutioista alueellista ilmastomallia. Korkean malliresoluution avulla rankkasateiden ja kuivuusjaksojen esiintymistä on mahdollista tutkia merkittävästi tarkemmin verrattuna aikaisemmin käytettyihin menetelmiin. Hankkeen erityisinä tavoitteina on selvittää millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Suomessa esiintyviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin sekä kuinka maaperän ja ilmakehän vuorovaikutukset ja takaisinkytkennät (mm. maankosteus?haihdunta?sadanta) vaikuttavat sään ääri-ilmiöiden esiintymiseen nyt ja tulevaisuudessa. Hypoteesina on, että sään ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan ja yleistymään tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta myös Suomessa.

Close summary
Xausa FilippoIMPLEMENTATION OF A NEW SIZE-SEGREGATED AEROSOL NUMBER EMISSIONS MODULE IN GLOBAL CLIMATE MODELLING

Read more
Helsinki UniversityPhD project26000

IMPLEMENTATION OF A NEW SIZE-SEGREGATED AEROSOL NUMBER EMISSIONS MODULE IN GLOBAL CLIMATE MODELLING

This research aims at improving the performance of the global climate ECHAM-HAM model in predicting the aerosols composition and climate change which occur in the atmosphere over the years. Such goal will be achieved by implementing a new size-segregated aerosol number emissions module into the global climate ECHAM-HAM model. This research will be carried out by using the new particle number emissions that have been recently developed and used in the GAINS model at the International Institute for Applied System Analysis (IIASA). The implementation of new ECHAM-HAM modules will be finally examined through a comparison between the modelled particle number concentrations and size distributions with measurements data.

Close summary
Abu-Danso Emmanuel KafuiMagnetic Nano-composites for Metals Removal and Recovery from Wastewater

Read more
University of Eastern FinlandPhD project29175

Magnetic Nano-composites for Metals Removal and Recovery from Wastewater

The goal of proposed research is to synthesize magnetic nano-composites (MNCs) and their application for the removal of toxic metals (e.g., arsenic, chromium, lead, cadmium, mercury etc.) from wastewater. Cellulose has been used as precursor, which is regarded as the most abundant and renewable biopolymer in nature. Cellulose-and its composites (using chitosan and clay) have been tuned and experimental factors are optimized such that MNCs are effective across a wide pH range, exhibit high metals? uptake capacities and fast kinetics. MNC will be recovered simply by applying the magnetic field. It will prevent the escape of nano-particles into the environment. Thus, this project addresses a sustainable solution for metals contaminated wastewater that safeguards precious water resources by removing and recovering metals from contaminated wastewaters. Based on the batch optimization studies, column and pilot studies are in progress for metals removal and recovery.

Close summary
Ashraf Faisal BinChanging river regimes: analysis of changes in climate and energy demand interactions in northern rivers.

Read more
Oulun yliopistoPhD project57200

Changing river regimes: analysis of changes in climate and energy demand interactions in northern rivers.

Following are the main research questions of the research:
1) How river regulation and climate change has modified flow regimes in Nordic rivers?
2) What are the characteristics of sub-daily flow conditions (hydro-peaking) due to river regulation operations in Nordic countries?
3) What aspects of peaking are contrary to a healthy river ecosystem and which are not?
4) How can we get more information out of existing data by using regional and basin-scale analyses?
5) How could hydro-peaking impacts be diminished with future regulation?


Close summary
Holopainen SariTowards flyway-level adaptive duck management in Europe

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project44011

Towards flyway-level adaptive duck management in Europe

Tutkimuksessa rakennetaan Eurooppaan soveltuvaa muuttoreittitasoista sorsien populaatiomallia, jota voidaan käyttää sopeutuvan kannanhoidon suunnittelussa. Hanke keskittyy sisävesien sorsalajeihin niiden merkittävän riista-aseman takia.

Close summary
Jernberg SusannaLinkages between marine biodiversity and ecosystem services: evaluating trade-offs and synergies


Read more
SYKEPhD project26000

Linkages between marine biodiversity and ecosystem services: evaluating trade-offs and synergies

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luonnon monimuotoisuuden tilaa Itämerellä sekä sen suhdetta meren tuottamiin ekosysteemipalveluihin, jotka tunnetaan toistaiseksi heikosti. Tutkimus lisää ymmärrystä Itämeren tarjoamista ekosysteemipalveluista, niiden alueellisesta sijoittumisesta sekä suhteesta luonnon monimuotoisuuteen.
Tutkimuksen aikana kehitetään malli, jonka avulla luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutussuhteita ja ekosysteemipalveluiden vaihtoehtoisia käyttötapoja ja -paineita voidaan arvioida huomioiden tulevaisuuden epävarmuustekijät. Tutkimustulosten ja niistä johdettujen konkreettisten ohjeiden kautta tutkimus tarjoaa arvokasta lisätietoa ekosysteemilähestymistapaa soveltavaan merialuesuunnitteluun sekä ekosysteemipalveluiden hoitoon ja käyttöön.


Close summary
Koskinen MarkkuContinuous-cover forestry as a solution to the water quality problems of peatland forestry - the effect of water table level and the redox conditions of peat on the flow of elements

Read more
Ilmatieteen laitosPost doc project60000

Continuous-cover forestry as a solution to the water quality problems of peatland forestry - the effect of water table level and the redox conditions of peat on the flow of elements

Hankkeessa parannetaan suometsätalouden ja ennallistamisen vesistö- ja ilmastovaikutuksia ennustavaa simulaattoria lisäämällä siihen turpeen hapetus-pelkistysoloja käyttävä aineiden liukenemismalli. Malli parametrisoidaan luonnontilaisilta ja eri tavoin käsitellyiltä ojitetuilta soilta kerätyllä vedenlaatuaineistolla, kaasunvaihtomittauksilla ja turpeen ominaisuuksilla ja hapetus-pelkistyspotentiaalin mittauksilla.

Close summary
Kruglova AntoninaHow the antibiotic resistance crisis could be tackled in wastewater treatment plants?

Read more
Aalto UniversityPost doc project85200

How the antibiotic resistance crisis could be tackled in wastewater treatment plants?

1. To assess the contribution of different wastewater treatment steps and complex wastewater processes in antibiotic resistance distribution to the environmental waters of Finland;
2. To evaluate the potential for elimination of antibiotic resistant bacteria and genes with treatment technologies optimized to cold climate conditions including modern polishing step processes that are becoming more commonly used.
3. To provide new computational models and tools to assess preferable wastewater treatment strategy for controlling antibiotic resistance dissemination.


Close summary
Nurmi TuomasDevelopment and Applying of Chemical Environmental Fate Modelling

Read more
Jyväskylän yliopistoPhD project55591

Development and Applying of Chemical Environmental Fate Modelling

Tutkimuksessa pyritään kehittämään edelleen laskennallisia menetelmiä ympäristöön päätyvien ihmislähtöisten kemikaalien käyttäytymisen arviointiin. Näitä voidaan soveltaa esimerkiksi lääkeainejäämien ja muiden yhdyskuntalähtöisten haitta-aineiden sekä näiden muuntumistuotteiden kokonaismäärien ja ympäristölle asettaman kuormituksen arvioimiseen. Eräitä menetelmien kehityskohteita ovat kemikaalien tarvittavien parametrien laskennallinen arvioiminen, ajallisten vaihteluiden huomioiminen esimerkiksi tuuli- ja lämpötilaolosuhteissa sekä tärkeimpien tulosten tarkkuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden löytäminen erilaisissa mallinnustilanteissa. Lisäksi menetelmiä pyritään tuomaan kemikaaleja ympäristössä seuraavien tahojen käyttöön.


Close summary
Pakarinen KukkaSearching nanosafety: Solutions for testing environmental effects of nanomaterials

Read more
Itä-Suomen yliopistoPost doc project34325

Searching nanosafety: Solutions for testing environmental effects of nanomaterials

Tavoitteena on tuottaa nanomateriaalien ympäristövaikutusten testaamiseen tarvittavia menetelmiä, joita voidaan käyttää nanomateriaalien ympäristöriskien arvioinnissa. Lopputuotteena on nanoturvallisuuden lisääminen.

Close summary
Ratia HeliHazardous chemical in Finnish municipal effluents - Enhanced risk assessment

Read more
SYKEPost doc project42835

Hazardous chemical in Finnish municipal effluents - Enhanced risk assessment

Tavoitteena on tehostaa ympäristöriskinarviointia kansallisessa tasolla perustuen Ympäristöministeriön linjaukseen kemikaaliriskinarvioin seurannan ja sekoitetoksisuustestien lisätarpeista. Kehitämme toksisuus- ja mallinnusmenetelmiä kotimaisille lajeille, mikä mahdollistaa tarkemman riskinarvioinnin Suomen erityisolosuhteet huomioon ottaen. Uudet menetelmät tukevat kansainvälisiä tavoitteita koe-eläinten käytön vähentämisestä, sillä käytämme kala-alkioita, selkärangattomia eliöitä sekä solutestejä, jotka ovat koe-eläinlainsäädännön ulkopuolella. Tutkittavat kuluttajakemikaalit ovat bromattuja palonestoaineita ja elintarvikkeiden, tekstiilien sekä paperituotteiden pintakäsittelyaineena käytettyjä perfluorattuja yhdisteitä, jotka ovat hormonihäiritsijöitä ja vaaralliseksi luokiteltuja prioriteettiaineita, jotka voivat aiheuttaa riskin vesiympäristössä ja vaativat tarkempaa tutkimusta.

Close summary
Suominen TapioDetecting areal anomalies in water quality by analysis of long term satellite image time series

Read more
Turun yliopistoPost doc project30875

Detecting areal anomalies in water quality by analysis of long term satellite image time series

Ympäristöhavaintojen aikasarjojen analyysissa saattaa nousta esille ilmiöitä, joille ei ole ilmeistä selitystä yhteen ajanhetkeen sidotussa näkymässä. Eri aikaskaalojen kehityskulkujen alueelliset erot voidaan tunnistaa vain sekä tilassa että ajassa tapahtuvan vuorovaikutuksen yhtäaikaisella tarkastelulla. Haen rahoitusta Itämeren vedenlaadun anomalia-alueiden ja -jaksojen selvittämiseen satelliittikuvien pikselikohtaisia aikasarjoja analysoimalla. Työn tuloksena saadaan kuvatuotteita, jollaisia ei vielä ole tehty suomalaisessa meritutkimuksessa; karttakuvamaisia visualisointeja paikan ja ajan suhteen eri tavoin tai poikkeavasti käyttäytyvistä merialueista. Kuvatuotteet fysikaalis-kemiallisista tai biologisista ilmiöistä eivät kuitenkaan ole työn tärkein tulos. Työn keskeiset annit tulevat olemaan aikasarjaperusteisen alueluokittelun mahdollisuuksien selvittäminen, havaittujen luonnonilmiöiden poikkeukset ja niiden syntyä koskevat avoimet kysymykset.

Close summary
Toivanen MaijaGeodiversity as an indicator for lake biodiversity and conservation value

Read more
Oulun yliopistoPhD project72000

Geodiversity as an indicator for lake biodiversity and conservation value

Tämän Oulun yliopiston Maantieteen yksikössä tehtävän väitöstyön tavoitteena on selvittää geodiversiteetin potentiaalia järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina. Biodiversiteetin näyttämönä toimiva geodiversiteetti jätetään ympäristötutkimuksessa usein huomioimatta osoitetusta vuorovaikutussuhteesta huolimatta. Tutkimus kyseenalaistaa lajirunsauden suvereenin aseman biodiversiteetin mittarina tuomalla mukaan lajien kehityshistoriallisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden. Työn aikana kehitetään uusia, kustannustehokkaita, karkean mittakaavan seuranta- ja arviointimenetelmiä ympäristön muutoksen vauhdissa pysymiseksi hyödyntäen jo olemassa olevia laajoja aineistoja. Tutkimus keskittyy järviympäristöihin huomioiden kompleksisen ekosysteemin valuma-aluetason tarkastelulla ja kahdella eliöryhmällä (vesikasvit, kalat), minkä vuoksi tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Väitöstyössä tartutaan myös järviluonnon monimuotoisuuden suojelemisen kansainvälisiin haasteisiin.

Close summary
Tolkkinen MariHeadwater streams and diversity of forests: classification of natural values and nature-preserving forestry

Read more
SYKEPost doc project73250

Headwater streams and diversity of forests: classification of natural values and nature-preserving forestry

Nykyinen lainsäädäntö suojaa metsätaloustoimenpiteiden vuoksi muutokselle altistuneita luonnontilaisia tai luonnontilaisten kaltaisia pienvesistöjä lähinnä ravinne- ja kiintoainekuormitukselta. Suojelu olisi kuitenkin toimivampaa, jos vesistöt nähtäisiin kokonaisuuksina, joissa suojelutoimenpiteet ja rantametsien käsittely suunnitellaan vallitsevan kokonaistilanteen perusteella. Tehokkaan suojelun kannalta olisi tärkeää tunnistaa maa- ja vesielinympäristöjä, joissa suojelutoimenpiteiden vaikutus on suurin. Tämä hanke tuottaa tutkimustietoa rantametsien ja purouomien välisistä vuorovaikutuksista. Tavoitteena on, että vesistöjen suojelu ja metsänhoidontoimenpiteet voitaisiin sovittaa yhteen entistä paremmin. Tarkoituksena on kehittää vesistöjen luokittelua helpottava paikkatietoperusteinen järjestelmä, jonka avulla sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun että metsänhoidon tavoitteet voitaisiin huomioida entistä paremmin.

Close summary
Vehkaoja MiaThe effects of a fragmented city structure on wildlife: urban infrastructure as a dispersal barrier

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project65660

The effects of a fragmented city structure on wildlife: urban infrastructure as a dispersal barrier

Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja kaupunkiluonnonsuojelulle. Pirstoutuneessa kaupunkiympäristössä viherkäytävät ja pienvesistöt ovat lajien säilymisen kannalta elintärkeitä. Näitä ympäristöjä hyödyntävä lajisto tunnetaan puutteellisesti, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tässä tutkimuksessa selvitetään pienvesien muodostaman ekologisen verkoston toimivuutta ja sen merkitystä eläimille tiheästi rakennetulla pääkaupunkiseudulla. Tutkimus tulee vertailemaan pienvesistöllisten viherkäytävien lajistoa viherkäytäviin, joissa ei ole pienvesiä sekä selvittämään urbaanien pienvesien muodostaman ekologisen verkoston yhtenäisyyden vaikutuksia sammakoiden ja sukeltajakuoriaisten lajirunsauteen ja levittäytymiseen.

Close summary
Fritze HannuEcology of Soil Microorganisms (ESM) - scientific conference

Read more
LUKEOther project4000

Ecology of Soil Microorganisms (ESM) - scientific conference

Helsingissä kesäkuussa 2018 Ecology of Soil Microorganisms -sarjaan kuuluvan tieteellisen konferenssin (www.luke.fi/esm2018). Konferenssi järjestetään 2 ? 3 vuoden välein, ja osallistujia on odotettavissa noin 250 ? 400. Konferenssin tarkoitus on esitellä tiedeyleisön uusimpia tuloksia maaperän biologisen monimuotoisuuden merkityksestä metsien, soiden, peltojen ja tundran ekosysteemipalveluille.

Close summary
Helle IlonaBiodiversity effects of constructed and restored wetlands ? an ecological and socioeconomical approach

Read more
Jyväskylän yliopistoPhD project29750

Biodiversity effects of constructed and restored wetlands ? an ecological and socioeconomical approach

Tutkimuksen tavoitteena on 1) tutkia ei-tuotannollisella investointituella (ETI-tuella) perustettujen maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen eri ominaisuuksien vaikutusta kosteikkojen kasvillisuuteen ja linnustoon sekä 2) selvittää perustettujen tai kunnostettujen kosteikkojen lähiympäristön maankäyttömuotojen ja vesielinympäristöjen kytkeytyneisyyden vaikutusta vesilintujen lajimääriin, runsauteen ja pesimämenestykseen, sekä 3) selvittää kosteikon perustamiseen liittyviä sosioekonomisia tekijöitä: kosteikon perustamiseen johtaneita motivaatiotekijöitä, kosteikkojen ekosysteemipalveluiden taloudellista hyödyntämistä, ETI-tuen riittävyyttä kosteikon perustamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen sekä tuen vaikuttavuutta monimuotoisuuden kannalta arvioituna.

Close summary
Huusko Karoliina

Read more
Oulun yliopistoPost doc project67500

Tutkimuksessa selvitetään miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen ja mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin. Vaikutuksia tarkastellaan mikrobilajiston monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään viljakasvien kanssa symbioosin muodostavien keräsienijuurisienten yhteisömuutoksiin. Työn tavoitteena on kehittää tarkoituksenmukainen valikoima menetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan biologisesta elinvoimaisuudesta ja mikrobiston vaikutuksista hiilivarastoihin peltomaissa. Uutta tietoa voidaan hyödyntää maaperän hiilensidonnan simuloinneissa Yasso-mallilla. Tulosten perusteella laaditaan viljelijöille ohjeistus toimenpiteistä maan hiilivarastojen lisäämiseksi.

Close summary
Korhonen AkuUrban forests ?biodiversity hotspots for wood-decay fungi

Read more
LUKEPhD project112675

Urban forests ?biodiversity hotspots for wood-decay fungi

Tutkimuksessa selvitetään kaupunkimetsien merkitys ja potentiaali puulla elävien lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina. Tutkimus tuottaa tietoa kaupunkimetsien nykyisestä arvosta lahopuusta riippuvaisen harvinaisen ja uhanalaisen lajiston elinympäristönä sekä puuston rakenteen merkityksestä lahopuulajiston monimuotoisuudelle. Tulosten pohjalta laaditaan yhteistyössä kaupunkien kanssa käytännön hoitosuositus kaupunkimetsien hoidon ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin, jotta lahopuusta riippuvaisen lajiston elinmahdollisuudet pystytään jatkossa tehokkaammin turvaamaan kaupunkialueilla.

Close summary
Lehikoinen PetteriAvian conservation in changing environment: Species' responses and effectivity of different conservation acts

Read more
Helsingin yliopistoPhD project25000

Avian conservation in changing environment: Species' responses and effectivity of different conservation acts

Tutkimus koostuu kolmevuotisesta väitöskirjaprojektista, jonka tarkoituksena on selvittää ilmastonmuutoksen ja elinympäristömuutosten yhteisvaikutuksia sekä tutkia keinoja haitallisten vaikutusten estämiseksi. Tutkimus perustuu Luonnontieteellisen keskusmuseon sekä ympäristöhallinnon useiden vuosikymmenten aikana keräämiin laajoihin linnustonseuranta-aineistoihin.
Elinympäristön määrän ja laadun muutokset vaikuttavat eliölajien esiintymiseen ja lisäävät uhanalaisten lajien sukupuuttoriskiä. Suojelun näkökulmasta on tärkeää selvittää, miten elinympäristömuutokset vaikuttavat lajien populaatioihin sekä miten linnustolle haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää tai estää. Tämän tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä on, onko suojelualueiden linnusto voinut paremmin kuin suojelualueiden ulkopuolinen linnusto. Tutkimus tähtää tuottamaan yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa suojelutoimien tehokkuudesta ja auttamaan päätöksenteossa suojelutoimiin käytettävien varojen kohdentamisessa.

Close summary
Muola AnneStrawberries despite the pests? Exploring the possibilities of plant tolerance in plant protection

Read more
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPost doc project62600

Strawberries despite the pests? Exploring the possibilities of plant tolerance in plant protection

Hankkeen tavoitteena on vähentää mansikanviljelyn riippuvuutta hyönteismyrkyistä. Hyönteismyrkyt, kuten muutkin torjunta-aineet, ovat haitallisia niin ihmisten terveydelle kuin esimerkiksi pölyttäjähyönteisille ? joista mansikan sato on hyvin pitkälti riippuvainen. Tutkin kokeellisesti kuinka kasvin omia puolustusominaisuuksia voidaan käyttää tuhohyönteisten torjunnassa ? asia, joka on keskeinen osa kasvinsuojelulainsäädännönkin edellyttämää integroitua kasvinsuojelua. Tutkimuslajina käytän metsämansikkaa, viljeltyjen mansikkalajikkeiden luonnonvaraista sukulaista, joka ei ole jalostuksen myötä menettänyt monia puolustuksen kannalta keskeisiä ominaisuuksiaan. Keskityn erityisesti metsämansikan kykyyn toipua tuhohyönteisten aiheuttamasta vauriosta ilman satomenetyksiä eli kasvin toleranssiin. Kasvin toleranssi on erittäin potentiaalinen, mutta toistaiseksi puutteellisesti hyödynnetty ominaisuus integroidussa kasvinsuojelussa.

Close summary
Muurinen JohannaTowards sustainable animal production ? How farming affects the environmental resistome?

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project74400

Towards sustainable animal production ? How farming affects the environmental resistome?

Antimicrobial drug resistance threatens the future of humankind, but the problem is environmental origin. Soils are known to harbor immense amount of microbes carrying intrinsic resistance features against antimicrobial drugs and genetic elements encoding these features are known as the environmental resistome. Antimicrobials are used in livestock production and animal manure is used as a fertilizer. Manure application affects the microbial communities in agroecosystems, causing selection for antimicrobial resistance, increasing the mobility of resistance genes and thus elevates the risk of resistance gene migration to bacteria capable of causing diseases.
The aim of this project is to try to find a safe operating space for animal production by answering the following questions:
Are the farm resistomes different if the use of antimicrobials is on different level?
How much and how often manure can be land-applied to agricultural soils without increasing the genetic mobility?

Close summary
Selonen SallaMicroplastics and their hazardous chemicals in soil ? earthworms as a pathway to terrestrial food web

Read more
SYKEPost doc project8050

Microplastics and their hazardous chemicals in soil ? earthworms as a pathway to terrestrial food web

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) mikromuovien kulkeutumista ja vaikutuksia maaperäeläimiin, 2) mikromuovien merkitystä haitta-aineiden kulkeutumisessa lieroihin ja 3) maanparannusaineena käytetyn jätevesilietteen sisältämien mikromuovien ja muoveihin liittyvien haitta-aineiden kulkeutumista lieroihin. Lierot ovat tärkeitä maaperän hajottaja-eliöitä ja toimivat haitallisten aineiden kulkeutumisreittinä ravintoketjun ylemmille tasoille, koska ne ovat monien eläinten ravintoa. Tämä tutkimus tuo tärkeää tietoa ihmisen aiheuttamasta, mahdollisesti merkittävästä haitasta, josta ei vielä tiedetä juuri mitään. Tämän tiedon avulla pystytään tunnistamaan riskejä, joita muovien tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen sekä jätevesilietteen käyttöön liittyy ja kehittämään ratkaisuja näiden riskien hallitsemiseksi.

Close summary
Tammeorg PriitPostdoctoral research on "Towards sustainable agriculture: biochar as a soil amendment material in Finland"

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project36926

Postdoctoral research on "Towards sustainable agriculture: biochar as a soil amendment material in Finland"

Tavoitteeni on tutkia monipuolisesti mitä pitkäaikaisvaikutuksia biohiilen käytöllä maanparannusaineena on
erilaisilla mailla Suomen oloissa. Tutkimus perustuu pitkäaikaisiin systemaattisiin kenttäkokeisiin, joissa on
viljelty Suomen kaikkia yleisimpiä viljelykasveja. Erityisesti tavoitteeni ovat määrittää biohiilen
pitkäaikaisvaikutukset:
1. peltomaan pieneliöyhteisöön sekä tutkia biohiilen vaikutusmekanismeja erityisesti N2O päästöjen
vähentymiseen tehostuneen denitrifikaation loppuvaiheen kautta.
2. maamurujen kestävyyteen, maan rakenteeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin peltomaasta.
3. ravinnehuuhtoumiin peltomaasta.
4. maan ravinnepitoisuuksiin sekä peltoviljelykasvien typenottoon, sadonmuodostukseen ja satoon.


Close summary
Terraube JulienInnovative approaches to assess the effectiveness of Finnish Protected Areas in conserving large carnivore populations.

Read more
Helsinki UniversityPost doc project32000

Innovative approaches to assess the effectiveness of Finnish Protected Areas in conserving large carnivore populations.

A sound evaluation of the effectiveness of Protected Areas (PA) in halting habitat loss and species decline is a global conservation priority. In this project, I will use an innovative counterfactual approach overcoming previous methodological weaknesses and assess for the first time the effectiveness of Finnish PAs in conserving large carnivores. By using the unique opportunity offered by track count data collected through the Wildlife Triangle Scheme I will be able to assess spatial variation in population trends for four large carnivore species across the national PA network and relate them to protection status, PA management and landscape connectivity. This project will be developed in close collaboration with Metsähallitus, LUKE, Riistakeskus, the University of Helsinki and the Ministry of the Environment in order to provide a first assessment of the role of PAs for large carnivore population recovery in the current context of increased pressure from illegal killing.

Close summary
Toivonen MarjaanaCrop pollination in Finland: effects of farming methods and landscape

Read more
SYKEPost doc project29035

Crop pollination in Finland: effects of farming methods and landscape

Tutkimus selvittää, kuinka viljelymenetelmät ja maisemarakenne vaikuttavat viljelykasvien pölytykseen Suomessa. Samalla tutkitaan, mikä mekanismi selittää erot: selittyvätkö tuotantomenetelmien tai maisemien väliset erot pölytyksessä pölyttäjähyönteisten runsaudella, monimuotoisuudella vai lajikoostumuksella, ja kuinka vahvasti pölyttäjähyönteisten esiintyminen maisemassa on sidoksissa kukkakäynteihin ja viljelykasvin pölyttymiseen.

Close summary
Tuomas AiveloDisease ecology of urban rats in Helsinki, Finland

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project71500

Disease ecology of urban rats in Helsinki, Finland

Viime aikoina kaupunkirottien kannat ovat kasvaneet ympäri maailman ja rottien kantamien tautien määrä on paljastunut huomattavan laajaksi. Kaupunkirottatutkimusta on kuitenkin tehty vähän, erityisesti boreaalisella vyöhykkeellä. Tutkimuksen tavoite on kartoittaa Helsingin kaupunkirottakannan suuruus, rottapopulaation geneettinen rakenne sekä rottien kantamat tartunnanaiheuttajat ja loiset. Tutkimus suoritetaan osittain kansalaistiedelähtöisesti, sillä tämä mahdollistaa laajemman aineiston keräämisen rottien populaatiokoon arvioimiseen. Rotta on erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä se on biologisen tutkimuksen mallieläin laboratoriotutkimuksessa, mutta tiedämme harmillisen vähän rotan toiminnasta luonnollisissa ympäristöissään. Tutkimuksen tulokset parantavat käsitystä siitä, miten rotat elävät boreaalisen alueen kaupunkiympäristöissä ja muodostuuko rottien tautiyhteisöstä uhkaa ihmiselle.

Close summary
Törmänen TiinaBioenergy from forests - How to minimize impacts on the soil and environment

Read more
LUKEPhD project30900

Bioenergy from forests - How to minimize impacts on the soil and environment

Hankkeessa haetaan tietoa metsäbioenergian korjuun maa- ja ympäristövaikutuksista ja keinoista minimoida niitä. Hankkeen tutkimusteemoja:
- metsäbioenergian korjuu siten, että ympäristövaikutukset minimoituvat ja metsämaan viljavuus säilyy
- puun tuhkan palauttamismahdollisuudet kangasmetsiin, tuhkan ja lehtipuiden salliminen/suosiminen ravinnehäviöiden korvaajana
- metsähakkeeksi soveltuvan, käytettävissä olevan puubiomassan määrä, kun vaikutukset ympäristöön ja metsämaan viljavuuteen rajoittavat korjuukohteiden valintaa
- metsäbioenergian käytön vaikutus biodiversiteettiin mitattuna metsään jäävän lahopuun määränä


Close summary
™vermark ElsiConservation and parasitic and pathogen loads of bumblebees in Finland

Read more
Jyväskylän yliopistoPhD project116520

Conservation and parasitic and pathogen loads of bumblebees in Finland

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä pitkän aikavälin systemaattista seurantaa Suomen kimalaisista, koska suojelustrategian kehittämiseksi on välttämätöntä, että lajiston kannanmuutoksia mitataan. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää pölyttäjien, kasvien ja parasiittien välisiä keskeisiä vuorovaikutuksia. Erityisesti selvitetään kimalaisten parasiitti- ja patogeenitilannetta sekä kimalaisissa esiintyviä tauteja, joita Suomessa ei ole aiemmin kattavasti tutkittu. Loiset ja patogeenit ovat paitsi keskeinen osa biologisia vuorovaikutuksia myös kasvava uhka pölyttäjille globalisoituvassa maailmassa, joten niiden parempi tuntemus sekä vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää. Tällä hetkellä tiedon puute vaikeuttaa parasiitti- ja patogeenitilanteen arvioimista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää alkuperäisten pölyttäjien, kuten kimalaisten hyödyllisyydestä tiedottamisessa ja suojelutoimien kehittämisessä ja kohdentamisessa sekä mahdollisesti mehiläistarhauksen suuntaamisessa.

Close summary
Anna YlinenProduction of novel biodegradable polyesters from hydroxy acids ? valorisation of underutilised side stream of pulp and paper industry

Read more
VTTPhD project55500

Production of novel biodegradable polyesters from hydroxy acids ? valorisation of underutilised side stream of pulp and paper industry

Tavoitteena on kehittää biologinen ja ympäristöystävällinen menetelmä, jolla voidaan tuottaa biopolymeerejä edullisesti, tehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti paperiteollisuuden sivutuotteista. Sellua tuotetaan yksin Suomessa yli 7 miljardia kiloa vuodessa. Viidesosa siitä on toistaiseksi hyödyntämättömiä hemiselluloosapohjaisia 2-hydroksihappoja, joista voitaisiin polymeroida PHA-syntaasi -entsyymin avulla biohajoavia polyhydroksyalkanoaatti (PHA) ?polymeereja. PHA ?polymeereilla voidaan korvata maaöljypohjaisia muoveja muun muassa elintarvikkeiden pakkauksissa, vaatekuiduissa ja lääketieteellissä sovellutuksissa.

Työssä valmistetaan PHA:n tuottoon optimoitu mikrobikanta ja määritetään syntyvien polymeerin ominaisuudet. Koska eri maaöljypohjaisten muovien korvaamiseen tarvitaan erilaisia PHA ?polymeereja, pyritään työssä myös vaikuttamaan uusien polymeerien rakenteeseen. Tämä onnistuu tuottomikrobin aineenvaihduntaa ja kasvatusolosuhteita muuttamalla.


Close summary
Harju VilhelmiinaAdditives and water circulation improving pesticide degradation

Read more
Helsingin yliopistoPhD project61800

Additives and water circulation improving pesticide degradation

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä torjunta-aineilla (triatsiinit, diklobeniili ja hajoamistuote 2,6-diklorobentsamidi) pilaantuneen veden puhdistamiseksi. Torjunta-aineiden hajoamista tehostetaan konsentroimalla orgaanisesta aineesta fraktioita, jotka katalysoivat nopeutettua kemiallista hajoamista esim. suodattimessa. Pohjavesisedimenteissä hajoamisen nopeutta pyritään lisäämään tehostamalla veden virtausta ja/tai ilmastusta. Menetelmät ovat osoittautuneet lupaaviksi laboratorio/pilot-mittakaavan kokeissa ja tutkimuksessa niitä kehitetään edelleen tavoitteena menetelmien soveltaminen käytäntöön.

Close summary
Hämäläinen Anna

Read more
TTY TamperePhD project114000

Tutkimuksen tavoitteena on kiertotalousajattelun mukainen kestävä ravinteiden kierrättäminen niiden pitkäaikaisen saatavuuden varmistamiseksi. Perusidea käsittelee yhdyskuntajätevesilietteen ravinteiden talteenottoa hyväksyttävässä muodossa käyttäen biologisia ja termokemiallisia prosesseja, minkä lisäksi tutkitaan käsittelyn vaikutus jätevesiperäisiin haitta-aineisiin. Prosessin energia- ja ravinnetaseiden sekä haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella luodaan prosessikokonaisuudesta soveltamiskelpoinen mallinnus.

Close summary
Högfors-Rönnholm EvaChemical and microbiological strategies for mitigation of environmental impacts caused by acidic and metal-rich drainage from acid sulfate soils

Read more
Other universityPost doc project39903

Chemical and microbiological strategies for mitigation of environmental impacts caused by acidic and metal-rich drainage from acid sulfate soils

The aim of the research is to develop a natural chemical treatment method of acid sulfate soils that change the habitat of sulfur-oxidizing soil bacteria that catalyze the soil oxidation process and that causes significant environmental damage through leaching of acids and toxic metals to surrounding waters. By changing the habitat and making it more optimal for sulfur-reducing bacteria, the acid sulfate soil oxidation process could be discontinued and even reversed. The aims of the research will be reached through several laboratory experiments and thorough geochemical and 16S gene sequencing analyses.

Close summary
Khan Uzair AkbarOptimization of wetlands used for mine wastewater purification under Northern climatic conditions

Read more
Oulu UniversityPhD project34350

Optimization of wetlands used for mine wastewater purification under Northern climatic conditions

The research aims to better understand and to optimize the functioning of treatment peatlands.
The following research questions will be addressed:
(i) What key factors control adsorption and desorption in treatment wetlands?
(ii) What variations of these factors occur during the life-time of treatment wetland?
(iii) How do organic substances effect on treatment efficiencies in treatment wetlands?
(iv) What method could be used to predict behavior of contaminants in treatment wetlands?
(v) What method could be used to counteract variation in purification efficiencies of treatment wetlands?

Close summary
Koskue VeeraNutrient recovery from wastewaters using bioelectrochemical methods

Read more
TTY TamperePhD project72000

Nutrient recovery from wastewaters using bioelectrochemical methods

Ravinteet ovat kaikelle elämälle välttämättömiä, ja erityisen paljon niitä käytetään lannoitteina maataloudessa. Tämänhetkinen lannoitetuotanto ei ole kestävällä pohjalla, sillä mineraaliravinnevarat hupenevat ja energiankulutus on suurta. Tästä syystä ravinteiden tehokkaampaan kierrättämiseen tulisi panostaa. Suuri osa maataloudessa käytetyistä ravinteista päätyy yhdyskuntien jätevesiin, joista ne mahdollisesti luonnonvesistöihin päädyttyään aiheuttavat ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä. Ravinteiden talteenotto ja kierrättäminen jätevesistä on lupaava vaihtoehto, joka samalla vähentää ravinteiden luonnonvesistöille aiheuttamia ongelmia. Tässä väitöstyöprojektissa ravinteita otetaan talteen jätevesivirroista hyödyntämällä energiaa säästäviä bioelektrokemiallisia menetelmiä. Bioelektrokemiassa bakteerien luonnollista aineenvaihduntaa hyödynnetään sähkövirran tuottamiseen niin, että ulkoisen energian tarve pienenee. Ionimuotoiset ravinteet otetaan talteen membraanien avulla.

Close summary
Lappalainen KatjaComprehensive utilization of industrial waste biomass streams into important platform chemical and water purification material.

Read more
Oulun yliopistoPost doc project76700

Comprehensive utilization of industrial waste biomass streams into important platform chemical and water purification material.

Hankkeen tavoitteet:
1. Hyödyntää eri teollisuuden alojen jätebiomassavirtoja valmistamalla niistä tärkeää peruskemikaalia eli levuliinihappoa. Levuliinihappo on tärkeä kemikaali, koska siitä voidaan valmistaa useita muita yhdisteitä sekä tuotteita, joita perinteisesti valmistetaan fossiilisista polttoaineista. Ko. yhdisteitä ja tuotteita käytetään mm. lääkeaineina, lääkkeiden valmistuksessa ja biopolttoaineina.
2. Kehittää levuliinihapon valmistusprosessia siten, että saanto saadaan mahdollisimman korkeaksi. Tarkoituksena on saada valmistusprosessista teollisesti kannattavampi, jotta levuliinihappoa voidaan käyttää lähtöaineena yhä useamman tuotteen valmistuksessa ja sitä kautta vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.
3. Hyödyntää levuliinihapon valmistusprosessissa muodostuvia sivutuotteita eli humiineja vedenpuhdistusmateriaaleina. Tavoitteena on käyttää humiineja sellaisenaan ja lisäksi muokata niistä kemiallisesti vielä tehokkaampia vedenpuhdistusmateriaaleja.

Close summary
Li XinIn situ design of metal organic framework based membrane for sustainable drinking water treatment

Read more
University of Eastern FinlandPost doc project65200

In situ design of metal organic framework based membrane for sustainable drinking water treatment

This project dedicates to in situ design metal organic framework (MOF) based membrane for sustainable drinking water treatment, especially focusing on the high-efficiency removal of heavy metals and micropollutants. Based on the rational design, MOF-based membrane with well-defined MOFs will be obtained by combining the synthesis of MOFs with the fabrication of polymer membrane. The in situ formation process (e.g., self-assemble and contra-diffusion) of MOFs will be analyzed. The effects of in situ introduced MOFs on the structure-property relationship of obtained membrane will be explored. More attentions will focus on the removal process and mechanism of MOF-based membrane for heavy metals (e.g., Cr6+ and Pb2+) and micropollutants (e.g., pesticides and pharmaceuticals) from aquatic environment. This project will solve the problem of low pollutants removal efficiency for traditional membrane and offer technical support for membrane application in sustainable drinking water treatment

Close summary
Meller KalleModelling the optimal locations for wind power based on species data, environmental data and production costs.

Read more
Helsingin yliopistoPost doc project29000

Modelling the optimal locations for wind power based on species data, environmental data and production costs.

Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää esiintymistietoja eri eliölajiryhmistä muihin saatavilla oleviin ympäristötietoihin, ennustettuihin ympäristönmuutoksiin sekä tuulivoiman rakennus- ja huoltokustannustietoihin, ja näiden avulla systemaattisen suojelualuesuunnittelun työkaluja käyttäen osoittaa sopivimmat ja vähiten sopivat alueet uusiutuvan energian rakentamiselle Suomessa. Tavoitteena on tuottaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sellainen kartta parhaista kompromisseista tuulivoiman sijoittamispaikoiksi Suomessa, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä ja joka ohjaa tuulivoiman rakentamista sekä ihmisten, luonnon että taloudellisten reunaehtojen suhteen kaikkein optimaalisimpiin paikkoihin.

Close summary
Nagy ValeriaEstablishment of efficient photoautotrophic biohydrogen production in green algae

Read more
Turku UniversityPost doc project29150

Establishment of efficient photoautotrophic biohydrogen production in green algae

Among the potential renewable energy sources, photobiological H2 production carried out by algae stands out as an appealing choice, because it does not require arable land and upon the combustion of H2, only pure water is produced. Algal hydrogenases have a very high theoretical efficiency, but it is strongly limited by their extreme O2 sensitivity.
Recently, the groups of Dr. Allahverdiyeva-Rinne (University of Turku) and Dr. Szilvia Z. T¢th (BRC Szeged) independently developed two methods to prevent the inactivation of algal hydrogenases by O2, without imposing a severe stress effect on the algal cultures. In the frame of the project, Dr. Val‚ria Nagy will compare the two methods, and further improve them by testing various physiological conditions. In addition, photosynthetic mutants, affected in pathways competing with hydrogen production will be also studied.
As an outcome, we expect a very significant improvement regarding the biohydrogen production of green algae.

Close summary
Sulonen MiraBioelectrochemical treatment of acid mine drainage

Read more
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPost doc project79690

Bioelectrochemical treatment of acid mine drainage

This project aims to treat acid mine drainage (AMD) by utilizing bioelectrochemically synthesized multicarbon chemicals and/or hydrogen as the substrate for sulphate reducing bacteria. The integration of biological and electrochemical processes is believed to enable efficient AMD treatment due to simultaneous neutralization, sulphate removal and metal removal.

Close summary
Västilä KaisaUse of vegetation for reducing tranport of nutrients in rivers and streams

Read more
Aalto-yliopistoPost doc project51200

Use of vegetation for reducing tranport of nutrients in rivers and streams

Tutkimuksen päämääränä on luoda tieteellinen perusta tulvatasanteellisen uomapoikkileikkauksen (nk. kaksitasouoma) ja tulvatasannekasvillisuuden käyttämiseksi ravinnekuormituksen vähentämiseen Suomessa. Tavoitteina on selvittää kasvillisuuden ominaisuuksien (mm. peittävyys, korkeus) ja uoman muodon (mm. tulvatasanteen korkeus ja leveys) vaikutus fosforin, typen ja kiintoaineen kulkeutumiseen, ja siten kehittää tulvatasanteellisten kaksitasouomien mitoitusta ja ylläpitoa vesiensuojeluvaikutusten optimoimiseksi.


Close summary
Anna MuotkaPrimary School Teacher's Climate Guide

Read more
Muu organisaatioOther project14600

Primary School Teacher's Climate Guide

Hankkeen tavoite on luoda helposti tavoitettava ja lähestyttävä ilmainen luokanopettajan ilmastonmuutos-opas verkkosivun ja ladattavan PDF:n muodossa. Opas koostuu tiiviistä luokanopettajan taustatiedoksi suunnatusta yleisestä osasta sekä opetukseen suunnatusta osasta, joka rakentuu alakoulun oppilaille soveltuvista tehtävistä ja projekteista.


Close summary
Berninger KatiEmbedding low carbon transition thinking in Finnish organisations

Read more
YritysOther project13672

Embedding low carbon transition thinking in Finnish organisations

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävyysmurrosta Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Murroksen aikaansaaminen vaatii suurta joukkoa ihmisiä, jotka pyrkivät samaan suuntaan. Hanke edistää tätä varten tarvittavaa osaamista ja vuoropuhelua ja rakentaa yhteisöä, joka tarvitaan vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Työ tapahtuu jalkauttamalla murrosajattelua ja siihen liittyvää osaamista yrityksiin, tutkimuslaitoksiin, kuntiin ja muihin organisaatioihin. Jalkauttaminen tapahtuu asiantuntijoita kouluttamalla ja antamalle heille mahdollisuus kuukauden työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa sekä tarjoamalla suomalaisille organisaatioille mahdollisuus ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Tarkoituksena on haastaa nykyisiä toimintatapoja ja törmäyttää eri alojen ja eri sektorien edustajia.

Close summary
Cano Arias Jos‚ ManuelCommunicating environmental research in the post-factual era

Read more
YritysOther project56160

Communicating environmental research in the post-factual era

This project will create audiovisual channels, in Finnish language, to communicate long-term evidence and current research linked to climate change and loss of natural resources in Finland. The goal is to enable positive societal activation through engaging content and constructive debate with relevant stakeholders. The project will focus in featuring the long-tern environmental research and data produced at the field stations of Helsinki University, which remains largely unknown to most of the Finnish public.

Close summary
Jusl‚n AinoGenetic diversity in Finland: From science to solutions

Read more
Helsingin yliopistoOther project23070

Genetic diversity in Finland: From science to solutions

Luonnon monimuotoisuutta voidaan tarkastella kolmella tasolla: ekosysteemi-, laji- ja geneettisellä tasolla. Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda geneettisen monimuotoisuuden taso vahvemmin osaksi kansallista monimuotoisuuskeskustelua ja -työtä. Hankkeessa kootaan yhteen tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä Suomen lajiston geneettisestä monimuotoisuudesta sekä tarjotaan tutkimustietoon perustuvia suosituksia käytännön suojelutoimiin. Hankkeessa tuotettava avoin, elektroninen julkaisu avaa myös geneettisen monimuotoisuuden merkitystä ja käsitteitä.

Close summary
Korhonen- Kurki KaisaThree experiments on communicating environmental research results for societal use

Read more
Helsingin yliopistoOther project35650

Three experiments on communicating environmental research results for societal use

KOKIJA-hankkeessa kokeillaan kolmea uudenlaista käytännön tapaa edistää tieteen ja päätöksenteon dialogia. Ensimmäisessä kokeilussa testataan virtuaalitodellisuutta tutkimustiedon jalkauttamisvälineenä. Aiheena on metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisäämisen ilmasto-ja monimuotoisuusvaikutukset. Toisessa kokeilussa aiheena on arktinen muutos jonka puitteissa toteutetaan työpaja ?T-Lab?-konseptilla, missä pyritään luomaan tulevaisuusvisio Arktiselle alueelle. Arktisessa T- lab:ssä tavoitteena on jalkauttaa uusimpia tutkimustuloksia siten, että muodostettu ratkaisu perustuu tutkimuksen tuloksiin. Kolmannessa kokeilussa testataan peliä jalkauttamismuotona toteuttamalla Tulevaisuuden kaupunki ?suunnittelupeli. Kaupunkisuunnittelun strategiapelissä rakennetaan kuvitteellista kaupunkia yhdistäen käytännön toimia uusiin tieteellisiin tuloksiin. Kaikkia kolmea tiedon jalkautuskokeilua seurataan systemaattisesti ja arvioidaan vaikuttavuutta ja skaalausmahdollisuuksia.

Close summary
Pulkka AnnaVersus - a popular academic forum and journal

Read more
Yhdistys tai säätiöOther project30000

Versus - a popular academic forum and journal

Hankkeessa kehitetään aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistä Versus-verkkojulkaisua, joka nostaa esiin alojen ajankohtaista tutkimusta ja tuo sitä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Versus toimii vuorovaikutteisena foorumina tuoden yhteen tieteen tekijöitä, asiantuntijoita, ammattilaisia, järjestötoimijoita, päättäjiä sekä alojen teemoista kiinnostuneita aktiivisia kansalaisia. Verkkojulkaisu mahdollistaa myös uusien tiedeviestinnän yhteistyö- ja toimintamuotojen sekä rahoitusmuotojen kokeilun, ja liittyy tieteenalojen piirissä järjestettyihin tapahtumiin.

Close summary
Sinisalo VilleSave Pond Hockey - fight climate change with knowledge

Read more
Yhdistys tai säätiöOther project5000

Save Pond Hockey - fight climate change with knowledge

Save Pond Hockey jalostaa tuoreen ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon ja luo sillä muutoksen jääkiekkoväen toimintaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Save Pond Hockey slows down the climate change with the actions from hockey players and spectators based on communicating recent research.

Close summary
Soimakallio SampoPerspectives and concepts in determination of climate impacts of forest utilization

Read more
SYKEOther project16333

Perspectives and concepts in determination of climate impacts of forest utilization

Hankkeen tavoitteena on tuottaa graafista, numeerista ja sanallista viestintämateriaalia, jonka avulla metsien käytön ilmastovaikutuksiin eri tavoin liittyvät keskeiset näkökulmat ja käsitteet jalkautuvat tiedonhyödyntäjille johdonmukaisina ja ymmärrettävinä. Hankkeen tulokset julkaistaan Ilmasto-opas.fi -portaalissa.

Close summary
Suikkanen SannaMarine Litter Challenge

Read more
SYKEOther project20000

Marine Litter Challenge

Meriroskahaaste-kilpailun kautta etsitään merkittäviä ratkaisuja merten roskaantumista aiheuttavien prosessien vähentämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään kaikille avoin haastekilpailu, jonka kautta ratkaisuja kootaan yhteen. Tavoitteena on kerätä yli 150 ideaa, joista 10 vaikuttavinta valitaan jatkokehittelyyn. Heinäkuussa 2018 paras tai parhaat palkitaan rahasummalla, jonka voittaja sitoutuu käyttämään ratkaisunsa kehittämiseen.

Kilpailun kautta pyritään synnyttämään kestävää yhteiskunnallista muutosta. Merten roskaantumisen näkökulmasta vaikuttavia ratkaisuja voi syntyä kertakäyttökulttuurin merkittävästä vähenemisestä, kuluttajien ja kotitalouksien käyttäytymismuutoksesta kohti kestäviä kulutustottumuksia ja elämäntapoja, materiaalikiertojen lisäämisestä (kiertotalous), lainsäädännön ja ohjauspolitiikan muuttamisesta merten roskaantumisen vähenemistä tukevaksi sekä muovia korvaavista täysin uudenlaisista raaka-aineista esimerkiksi pakkausteollisuudessa.

Close summary
Taskinen JuhaPROMOTING THE USE OF SEAL-SAFE PORTABLE ?KATISKA? FISH TRAP IN FISHING ON LAKE SAIMAA

Read more
YritysOther project6000

PROMOTING THE USE OF SEAL-SAFE PORTABLE ?KATISKA? FISH TRAP IN FISHING ON LAKE SAIMAA

Edistää norppaturvallisten katiskojen käyttöä Saimaalla ja näin vähentää uhanlaiselle norpalle ja lohikaloille vaarallista verkkokalastusta Saimaalla.

Close summary
Vanessa RikiJournalistic study on the environmental pressure caused by the Syrian crisis and resulted refugee situation

Read more
Muu organisaatioOther project30000

Journalistic study on the environmental pressure caused by the Syrian crisis and resulted refugee situation

Vuoden 2011 jälkeen Syyrian kriisin seurauksena yli 11 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan. Heistä noin puolet on hakeutunut naapurimaihin. Pakolaisia vastaanottaneet maat ja kansainvälinen yhteisö ovat huomioineet kriisin vaikutuksia ympäristöön. Kokemus on osoittanut, että ihmisten hyvinvointi, on voimakkaasti linkittynyt ympäristön hyvinvointiin. Maat kärsivät kuivuudesta ja vesi- ja sanitaatiojärjestelmien kapasiteetin puutteesta. Ympäristö on jäänyt vähälle huomiolle uutisoinnissa kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta kriisitilanteisiin liittyvistä ympäristö- ja vesiasioista ja miettiä miten ne edesauttavat kriisien syntyä ja ihmisten muuttoliikettä. Haluamme jalkauttaa tietoa lähemmäksi yleisöä ja tehdä siitä vuorovaikutteista. Teemme kolme matkaa Lähi-Itään, Turkkiin ja Kreikkaan. Tarkastelemme millaisia ratkaisuja ja työkaluja tulevaisuuden käyttöön on kehitetty. Tuotamme artikkelien lisäksi näyttelyn, kirjan, blogin sekä videomateriaalia.


Close summary
Annakaisa VänttinenEnvironmental information vie cinematic culture at Savonlinna International Nature Film Festival 17.-19.8.2018

Read more
Yhdistys tai säätiöOther project8000

Environmental information vie cinematic culture at Savonlinna International Nature Film Festival 17.-19.8.2018

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin tarkoitus on tuoda tärkeitä ympäristöasioita sekä ympäristötutkimusta esiin elokuvan, taiteen ja keskustelujen keinoin.

Close summary
Seppälä Anna-KaarinaAn Investigation of Advanced Control Methods to Improve the Power Quality of Locally Manufactured Hybrid Renewable Energy Systems

Read more
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPhD project57300

An Investigation of Advanced Control Methods to Improve the Power Quality of Locally Manufactured Hybrid Renewable Energy Systems

Tutkimuksen tavoitteena on laatia sellainen uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvan piensähköverkon hallintamenetelmä, joka mahdollistaa korkealaatuisen sähköntuotannon paikallisesti valmistettujen komponenttien avulla. Ilman kalliita "off-the-shelf" -komponentteja ja fossiilisia polttoaineita hyödyntäviä varmuusjärjestelmiä sähköverkon hinta laskee, mikä mahdollistaa paikallisen sähköntuotannon köyhillä ja haja-asutetuilla alueilla. Valmistamalla tarvittavat komponentit itse varmistetaan, että näin hankittu tietotaito pysyy kohdeyhteisön sisällä, mikä antaa valmiudet sähköverkon omatoimiseen huoltoon ja laajentamiseen.
Tutkimuksen pääpaino on joustavan sähkönhallintajärjestelmän kehittämisessä, joka kompensoi paikallisesti valmistettujen energiajärjestelmien epätarkkuuksia. Pitemmän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa kehittyvien alueiden sähköistyminen uusiutuvien energialähteiden avulla sekä jo olemassa olevien dieseljärjestelmien korvaaminen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Close summary
Ketola MirvaOrganizing international symposium of lake restoration


Read more
Yhdistys tai säätiöOther project4500

Organizing international symposium of lake restoration

Symposiumin tavoite on koota yhteen kansainväliset asiantuntijat esittelemään uusin järvikunnostuksen tieteellinen ja tekninen osaaminen. Haluamme herättää keskustelua tulevaisuuden haasteista, kuten ympäristönmuutoksen ja taloudellisen kasvun aiheuttamista vaikutuksista vesistöihin. Kansainvälinen symposiumi on avoinna tutkijoille ja vesienhoidon ja rehevöityneiden järvien kunnostusten parissa työskenteleville. Symposiumin tavoite on kehittää tieteellisesti perusteltuja kunnostuskäytäntöjä, ja saada tieto parhaista menetelmistä leviämään käytännön kunnostustyöhön.

Close summary
Lauri AnttiNOSA-FAAR Symposium 2018 - involving students and early-stage researchers

Read more
Helsingin yliopistoOther project5000

NOSA-FAAR Symposium 2018 - involving students and early-stage researchers

NOSA-symposio on vuosittain järjestettävä tieteellinen kokous, joka kokoaa aerosolialan ja lähitieteiden tutkijat yhteen esittelemään tutkimustyötään ja uusimpia tuloksiaan. Vuonna 2018 NOSA-symposion yhteydessä järjestetään myös Suomen Aerosolitutkimusseuran (FAAR) kokous, joten kokouksen nimi on NOSA-FAAR Symposium 2018, ja se järjestetään Helsingissä 26.-28.3.2017.Close summary
Lehtinen SannaKeynote speaker to the track "Environmental Aesthetics" in "Margins, Tasks, and Futures of Aesthetics" interim conference of International Association for Aesthetics organized by Finnish Society for Aesthetics, 5.-7.7.2018 (Aalto Univ./Otaniemi)

Read more
Helsingin yliopistoOther project1500

Keynote speaker to the track "Environmental Aesthetics" in "Margins, Tasks, and Futures of Aesthetics" interim conference of International Association for Aesthetics organized by Finnish Society for Aesthetics, 5.-7.7.2018 (Aalto Univ./Otaniemi)

Suomen estetiikan seura kutsuu yhden kansainvälisesti merkittävän ympäristöfilosofin pääpuhujaksi Suomessa järjestettävään estetiikan alan konferenssiin.Konferenssiin odotetaan n. 80-90 estetiikan alan tutkijaa ympäri maailman. Erityisen, oman esitelmäkutsunsa saavan ympäristöestetiikan trackin tarkoitus on tuoda esiin Suomen perinteikästä asemaa ympäristöestetiikan kärkimaana. Tämä tehdään luomalla katsaus alan tulevaisuuteen ympäristöhaasteiden kautta.

Close summary
Rautio ArjaUArctic Congress 2018

Read more
Oulun yliopistoOther project5000

UArctic Congress 2018

University of the Arctic, the Universities of Oulu and Helsinki will organize jointly the UArctic Congress 2018 on 3-7 September 2018 in Oulu and Helsinki. The Congress is an integral part of Finland?s Arctic Council chairmanship program following the chairmanship themes on Climate change, sustainable development and gender equality including the four priorities: environmental protection, connectivity, meteorological cooperation and education. Congress fosters the networking, knowledge sharing and open dialogue between the institutional leaders, indigenous representatives, researchers and students from around the circumpolar north and beyond. For Finland and the Congress, the environmental protection is one of the main themes and sessions will be also convened by the researchers from Natural Resources Institute Finland (LUKE) and Finnish Environment Institute (SYKE) who are Congress partners and will share their latest research on the biodiversity and environmental protection.

Close summary
Grammatikopoulou IoannaThe value of ecosystem services provided by the peatlands in Southern Finland

Read more
LUKEPost doc project33550

The value of ecosystem services provided by the peatlands in Southern Finland

-To make the invisible changes to the flow of peatlands? benefits visible by assigning monetary values on the ecosystem services.
-To integrate the value of the most important ecosystem services through the evaluation of services using monetary metrics. Integrated values give an overview of the value of peatland as an ecosystem which is essential information for designing policies concerning the use of ecosystems.
-To assist policy makers on deciding the allocation of different peatland uses; the share that should be used as a fuel source for bio-economy and the share that should be preserved for the provision of ecosystem services and protection of biodiversity.
-To highlight citizens? and landowners? preferences for peatland conservation and for their use in peat extraction.
-To enhance the choice experiment valuation method by investigating how respondents react to varying timing of conservation costs, and to identify individual discount rates for welfare analysis.

Close summary
Hiedanpää JuhaCO-CREATIONS ? European Society for Ecological Economics (ESEE) 2019 Summer School in Seili Island (Turku Archipelago) on June 16th-18th, 2019.

Read more
LUKEOther project7460

CO-CREATIONS ? European Society for Ecological Economics (ESEE) 2019 Summer School in Seili Island (Turku Archipelago) on June 16th-18th, 2019.

Kesäkoulu kerää yhteen noin 40 perustutkinto- ja jatko-opiskelija ja uransa alkuvaiheesa olevaa tutkijaa sekä vanhempia ekologisen taloustieteen tutkijoita ja käytännön toteuttajia.

Kesäkoulu tutustuttaa poikkitieteelliseen taloustieteeseen, jonka tarkoitus on tuottaa käytännöllistä ymmärrystä luonnon ja talouden kytkeytyneisyydestä sekä kestävän kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista.

Kesäkoulu opettaa mitä yhdessä luominen (co-creation) voisi ekologisessa taloustieteessä tarkoittaa: alhaalta tulleita politiikka-aloitteita kehitetään yhdessä ja hallinto tukee kokeiluja ja varmistaa refleksiivisen toimeenpanon vaikutuksiin ja yllätyksiin asti.

Close summary
Parkatti Vesa-PekkaEconomics of continuous cover and rotation forestry

Read more
Helsingin yliopistoPhD project72000

Economics of continuous cover and rotation forestry

Vuoden 2014 uusi metsälaki mahdollistaa metsien hoidon ilman avohakkuita. Ongelmana on kuitenkin tätä metsänhoidon vaihtoehtoa koskevan tutkimustiedon vähäisyys. Tässä väitöskirjassa tutkitaan metsien hoitoa jatkuvapeitteisenä soveltaen monitieteistä taloudellis-ekologista tutkimusotetta. Näin kyetään vastaamaan sekä teoreettisesti että poliittisesti keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat 1. jatkuvapeitteisen metsänhoidon soveltuvuuserot männyn ja kuusen välillä, 2. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuisi Pohjois-Lappiin huomioiden metsien käytön vaihtoehdot porotaloudessa ja hiilensidonnassa, sekä 3. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuu heikkokasvuisille, mutta paljon hiiltä sitoville männikkösuoalueille.

Close summary
Lehtonen AlinaDoctoral dissertation in the field of environmental law on a theme: "Towards resource efficiency - recovery of industrial waste and by-products as a part of a circular economy"

Read more
Lapin yliopistoPhD project25000

Doctoral dissertation in the field of environmental law on a theme: "Towards resource efficiency - recovery of industrial waste and by-products as a part of a circular economy"

Tutkin väitöskirjassani mahdollisuuksia edistää resurssitehokkuutta ja siirtymää kiertotalouteen osana vihreää taloutta oikeudellisen sääntelyn keinoin. Väitöskirjatutkimuksessani tunnistan teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisen sääntelyn sisältämiä mahdollisuuksia edistää resurssitehokkuutta ja resurssitehokkuuden osana materiaalitehokkuutta. Tutkimukseni tavoitteena on vastata ajankohtaiseen ja tulevaisuudessa entistä merkityksellisempään yhteiskunnalliseen ongelmaan luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisesta. Luonnonvarojen kestävää ja säästävää käyttöä edistetään toimivalla jätteiden hyödyntämisellä. Hyödyntämisen sääntelyn tulee tukea hyödyntämistä ja neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä.

Close summary
Salokannel VeeraRules for ecological compensation. How to build the idea of ecological compensation into the current nature conservation and environmental legislation?

Read more
Lapin yliopistoPhD project102000

Rules for ecological compensation. How to build the idea of ecological compensation into the current nature conservation and environmental legislation?

Tavoitteena tutkimuksessa on viedä ekologisen kompensaation idea tilanteisiin, joissa sitä ei vielä ole, kuten ekosysteemipalveluihin. Oikeudellinen pohja on tunnettava hyvin, jotta voidaan kehittää jotain uutta, sellaista joka ei perustu väärinkäsityksiin. Vastuunkanto edellyttää toisinaan myös lisävelvoitteiden hyväksymistä. Tutkimuksessa käydään läpi voimassa olevan oikeuden sisältöä, kansainvälinen ulottuvuus mukaanlukien, sääntelyn kehittämismahdollisuuksia sekä haastattelututkimuksen avulla saatavaa tietoa yhteiskunnallisista näkemyksistä. Tausta-ajatuksena on systeemisen muutoksen luominen taloudellisten painotusten korostamisesta luontoarvojen painotuksen korostamiseen.Systeeminen muutos tarvitsee perusteluita, joita tämä tutkimus antaa. Tutkimus tuottaa tulkintaehdotuksia ja sääntelyn muutosehdotuksia sekä arvioi mahdollisten luontokompensaatiomarkkinoiden edellytyksiä.

Close summary
Sellheim NikolasLivelihoods, local communities and cultures in international conservation law

Read more
Lapland UniversityPost doc project62000

Livelihoods, local communities and cultures in international conservation law

The objective of the study is to conduct the first anthropological assessment of international conservation agreements. The study is to identify and explain the (non-) existence of space for local communities within international conservation, and to communicate the findings to the stakeholders involved. It will be explored how local rights, knowledge(s) and customs are being recognised in conservation law and how actively they can participate in the implementation of conservation strategies.

Close summary
Jurgilevich AlexandraMapping of future climate risks in Helsinki. The role of urban climate governance in climate risk formation and alleviation.

Read more
Helsinki UniversityPhD project53500

Mapping of future climate risks in Helsinki. The role of urban climate governance in climate risk formation and alleviation.

Scientific community understands and models fairly well current climate risks, especially the biophysical part of it (IPCC 2014). However, literature suggests that the socio-economic factors play crucial role in climate risk formation (IPCC 2014, Räsänen et al. 2016). Additionally, our research has shown that little is known and little is being done in regards to future climate risk assessments (Jurgilevich et al. 2017). However, analyzing future climate risks, and particularly the future socio-economic factors, is crucial for current policy-making and urban planning.
This research contributes to exploring the role of socio-economic factors in climate risk formation and alleviation. It also uses the identified conceptual and methodological approaches to map, assess and explore future climate risk drivers for Helsinki. Focus is on the dynamic changes in socio-economic and spatial drivers, such as city development, population structure, well-being, state of economy, infrastructure.

Close summary
Koskela TarjaInstruments for protecting the environment in public procurement

Read more
Itä-Suomen yliopistoPost doc project56000

Instruments for protecting the environment in public procurement

Tutkimuksessa analysoidaan hankintalain suomia mahdollisuuksia vaikuttaa julkisissa hankinnoissa luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Empiirisellä tutkimuksella selvitetään, ovatko hankintayksiköt käyttäneet hankinnoissaan joko vähimmäisvaatimuksissa tai vertailuperusteissa ympäristön suojeluun liittyviä kriteerejä ja jos ovat, minkälaisia. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää hankintayksiköille erilaisia vaihtoehtoja uuden hankintalain nojalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) miten ympäristötekijät on huomioitu julkisissa hankinnoissa? ja 2) kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa elinympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?Close summary
Korpilo SilviyaDynamic people, dynamic forests: analysis of recreational use and movement in Helsinki?s urban forests

Read more
Helsinki UniversityPhD project1300

Dynamic people, dynamic forests: analysis of recreational use and movement in Helsinki?s urban forests

The aims of this study are: 1) to gain further knowledge of what factors influence human spatial behaviour
(physical movement and route choice) inside the urban forest and 2) how these factors can be managed to
reduce the level of wear spatially. More specifically, the research aims to: 1) develop a participatory method for
data collection using mobile phone GPS tracking and motivation questionnaires; and 2) outline implications for
urban forest planning and management. The research presents a pilot case study in Helsinki Central Park
(Keskuspuisto) to demonstrate the practical application of this methodology.

Close summary
Kärkkäinen JariIntentional minds - A nonantroposentric view on valuer and the value of natural complexes

Read more
Turun yliopistoPhD project48000

Intentional minds - A nonantroposentric view on valuer and the value of natural complexes

Tutkimuksen aiheena on selventää sitä, miten luonnon erilaiset koosteet, kuten ekosysteemit tai bioottiset yhteisöt saavat arvonsa. Niitä pidetään arvokkaina, mutta syy sille on epäselvä, tai olemassa olevat selitykset ovat epätyydyttäviä.
Objektiivisen arvon teoriat eivät pysty tyydyttävästi käsittelemään luonnossa esiintyvien koosteiden arvoa, koska sanotut koosteet ovat luonteeltaan epämääräisiä. Tutkimuksessa esitetään koosteiden arvon ja niiden määrittelyn olevan arvottajasta riippuvaa, subjektiivista.
Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on määritellä arvottaja mielelliseksi toimijaksi, joka suuntaa intentionsa arvottamaansa asiaan. Tällainen toimija on ensisijaisesti intentionaalinen mieli, riippumatta sen fyysisestä kantajasta. Eli arvottaja voi olla jokin muukin olio kuin ihminen.


Close summary
Lassila MaijaWhat kinds of imaginaries of future and conditions for life large-scale mining projects together with the territorial politics of the state produce in Northern Finland

Read more
Helsingin yliopistoPhD project26020

What kinds of imaginaries of future and conditions for life large-scale mining projects together with the territorial politics of the state produce in Northern Finland

Kaivosteollisuus on viime vuosina laajentunut yhä uusille alueille, kuten luonnonsuojelualueille, pohjoisemmaksi tai alkuperäiskansojen maille. Suomi on kansainvälisen vertailun mukaan globaalisti houkuttelevimpia maita kaivosyhtiöille suotuisan poliittisen ilmapiirin, matalien verojen ja toimintaympäristön vuoksi. Kehitysmaatutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin, millaisia tulevaisuuden näkemyksiä, ympäristön muutoksia ja elämän jatkuvuuden ehtoja suunnitteluvaiheessa olevat kaivoshankkeet ja Suomen valtion alueita ja resursseja rajaava ja hallinnoiva ja kaivoksia suosiva politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa. Tutkimukseen valitut paikalliset ihmiset ovat saamelaisia ja muita paikallisia asukkaita, joilla on sukupolvien mittainen yhteys omiin ympäristöihinsä ja joille ympäristö on merkityksellinen ja vuorovaikutuksellinen asia pikemmin kuin pelkkä hyödyke.

Close summary
Mikkonen SallaThe undiscovered side of NGO lobbying in global food governance: Issue selection and accountability for interest groups in the EU agri-food trade advocacy

Read more
Tampereen yliopistoPhD project81200

The undiscovered side of NGO lobbying in global food governance: Issue selection and accountability for interest groups in the EU agri-food trade advocacy

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa globaaliin ruokahallintoon vaikuttamisesta tekemällä EU-lobbaamisen käytänteitä näkyväksi. Tutkin miten ei-valtiollisten organisaatioiden (NGO) lobbarit näkevät työnsä ja lobbaamisen käytänteet arjen tasolla.

Tutkimukseni keskittyy EU:n elintarvikekauppapolitiikassa lobbaaviin ei-valtiollisiin toimijoihin: miten lobbausagendasta päätetään? Syntyykö vastuuvelvollisuutta (accountability) intressiryhmille, joita lobbarit edustavat EU:ssa? Onko NGO-lobbareilla yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat lobbaamisen käytänteet EU:ssa?

Tutkimuksellani laajennan käsitystä lobbaamisen tavoista, EU-lobbareista ja tuon esille uutta tietoa vaikuttamisen strategisista valinnoista. Kokonaisuudessaan tutkimukseni sijoittuu kansainvälisen politiikan tutkimuksen ympäristötutkimuksen ja vaikuttamisen (advocacy) tutkimuksen risteyskohtaan.Close summary
Mykrä NiinaEducation for sustainable lifestyle at school. The intertwined aspects of teacher learning, school culture and social paradigm framing sustainability education in every day life situations.

Read more
Tampereen yliopistoPhD project56700

Education for sustainable lifestyle at school. The intertwined aspects of teacher learning, school culture and social paradigm framing sustainability education in every day life situations.

Väitöstutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka edistävät ja estävät ekologiseen kestävyyteen liittyvien kysymysten käsittelyä ja kestävän koulukulttuurin kehittymistä koulun arjessa. Suomen peruskoulujärjestelmä tarjoaa suuren potentiaalin kestävyyteen kasvattajana. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisten kysymysten, kulttuuristen toimintatapojen, opettajan oppimisen ja arkipäivän tilanteiden yhteenkietoutuneisuudesta. Ymmärrys vuorovaikutussuhteista auttaa kouluja ja muita ympäristökasvatustoimijoita ohjaamaan tulevia sukupolvia maapallon ekologisien reunaehtojen ja kestävän tulevaisuuden edellytysten sisäistämiseen. Väitöstutkimuksen tulokset levitetään laajaan käyttöön opetushallinnossa ja ruohonjuuritasolla. Väitöstutkimuksesta julkaistaan myös yleistajuinen kirja kasvattajien käyttöön. Nesslingin tuki mahdollistaa kokopäiväisen työskentelyn, jolloin väitöstutkimus ja yleistajuinen kirja valmistuvat tutkimusrahoituksen loppuun mennessä.

Close summary
Nieminen EiniEcological consequences and social legitimacy of voluntary nature conservation

Read more
Jyväskylän yliopistoPhD project24000

Ecological consequences and social legitimacy of voluntary nature conservation

Tutkimuksessa selvitetään, millaista vaihtokauppaa käydään ekologisten arvojen ja taloudellisen tehokkuuden välillä, kun luontoa suojellaan maanomistajan vapaaehtoisuuteen perustuen. Lisäksi selvitetään, millaisia ajatuksia vapaaehtoisuuden seurauksena yksittäiselle maanomistajalle luonnonsuojelussa siirtyvä valta ja vastuu herättävät toisaalta maanomistajissa ja toisaalta maata omistamattomissa. Ratkaisuja vapaaehtoisen suojelun haasteisiin etsitään tarkastelemalla tapoja uudistaa suojelusuunnittelua sekä tutkimalla muiden kuin lakisääteiseen suojeluun perustuvien keinojen mahdollisuutta parantaa elinympäristöjen säilymistä ja luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä. Tutkimustapauksina toimivat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisuuden varaan perustettu soidensuojelun täydennysohjelma sekä elinympäristöjen tilan edistämistä koskeva kansallinen arviointi. Tutkimus toteutetaan PhD projectnä.

Close summary
Peixoto InesWhat counts as sustainable in wool fibre markets? An inquiry into a creative knitting field and a standard-setting field

Read more
Aalto UniversityPost doc project63810

What counts as sustainable in wool fibre markets? An inquiry into a creative knitting field and a standard-setting field

Wool is a renewable and biodegradable natural fibre but it is uncertain that the wool yarn that we knit or that factories use to weave our clothes is sustainable throughout the whole supply chain. Should we buy organic, ethical, or responsible wool, and how do these labels resonate with the values of farmers, yarn makers, garment producers, and creative users? This research project examines how actors negotiate the values and evaluative principles that constitute socially constructed notions of sustainability in a particular context and how these are used to produce societal resources that support sustainable production. It zooms in to focus on local solutions produced through political consumerism, creative participation and entrepreneuring. It zooms out to study global solutions constructed in standardisation and private regulation initiatives. The project contributes to a societal discussion on the sustainability of wool by engaging with local and global stakeholders.

Close summary
Puumala Mikko MatiasMoral demandingness and the adaptive limits of human morality

Read more
Turun yliopistoPhD project104120

Moral demandingness and the adaptive limits of human morality

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, ettei yksilöiden moraalinen velvollisuus torjua ilmastonmuutosta ole riippuvainen yksilöiden moraalipsykologisista kyvyistä motivoitua toimimaan moraalin vaatimalla tavalla. Yksittäiset moraaliarvostelmat, kuten ?yksityisautoilu on väärin? tai ?on väärin syödä lihaa? voivat tuntua kohtuuttomilta ja epäintuitiivisilta. Tämä johtuu siitä, ettei ihmisen intuitio ole kehittynyt käsittelemään maailmanlaajuisia ympäristöongelmia. Tutkimuksessani haetaan oikeutusta toiminnalle yksilöiden intresseistä huolimatta, mikäli se on moraalisesti perusteltavissa. Tutkimuksessani tarkastellaan sitä mahdollisuutta, että moraali todellisuudessa vaatii ilmastonmuutoksen aktiivista torjumista jokaiselta yksilöltä, riippumatta siitä, kokevatko he sen velvollisuudekseen vai eivät.


Close summary
Valtonen MikkoEmotions in the Learning Process of Ecosocially Civilized Behavior: An Action Study on Carbon Footprint Moderation in Learning Community

Read more
Tampereen yliopistoPhD project91500

Emotions in the Learning Process of Ecosocially Civilized Behavior: An Action Study on Carbon Footprint Moderation in Learning Community

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tehokas ja motivoiva toimintamalli sekä vapaasti käytettävä yhteisöpalvelu ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ongelmaa oppimisen keinoin.

Close summary

2017

ProjectGranteeOrganisationAimSum (€)
Magnetic Nano-composites for Metals Removal and Recovery from WastewaterAbu-Danso Emmanuel kafuiUniversity of Eastern FinlandPhD project28025
Nature conservation instruments in the 2014 environmental protection actAiraksinen JussiItä-Suomen yliopistoPhD project25870
Coupling carbon sequestration of forests and croplands with ecosystem service assessmentsAkujärvi AnuSYKEPhD project24000
Factors affecting the distribution of the native Eurasian beaver and the invasive North American beaver, with special reference to the conservation of the native beaver in FinlandAlakoski RiikkaTurun yliopistoPhD project30021.4
Changing river regimes: analysis of changes in climate and energy demand interactions in northern rivers
Ashraf Faisal Bin
Oulun yliopisto
PhD work
33200
Novel model developments towards reliable predictions of urban microclimate with large-eddy simulationAuvinen MikkoHelsingin yliopistoPost doc project36000
Ecosystem services and restoration of the endangered freshwater pearl mussel Margaritifera margaritiferaChowdhury MotiurJyväskylä UniversityPhD project25254
Nucleation mode particle formation near vehicular exhaustDal Maso MiikkaTTY TamperePhD project26000
Sociotechnical Green Facades and Roofs
Edelman Harry
Tamperen teknillinen yliopisto
Project funding
150000
PROTECTING MARINE BIODIVERSITY- STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY SEABED MININGEilittä EleonooraHelsingin yliopistoPhD project24600
Accounting for climate damage risks in cost-benefit analyses on climate change mitigationEkholm TommiVTTPost doc project31700
Diversity of moss mites (Acari: Oribatida): Ecological and genetic approachElo RiikkaTurun yliopistoPhD project25200
Flux measurements of sub 10 nm aerosol particlesEnroth JoonasHelsingin yliopistoPhD project29000
Extending the impacts of the MSC program in the Baltic Sea and in Lake SaimaaEpps MinnaOther organizationOther15000
The value of ecosystem services provided by the peatlands in Southern FinlandGrammatikopoulou IoannaLUKEPost doc project30875
The Effects of Aerosols and Northern Conditions on Snow Cover Observations: Challenges of Optical Remote Sensing of Annual Snow CoverHannula Henna-ReettaAirtieteen laitosPhD project24350
Forest reserves and the maintenance of biodiversity in dynamic managed forest landscapes: A multi-scale approach to conservation biology of cavity trees and cavity-nesting birdsHardenbol AlwinUniversity of Eastern FinlandPhD project30325
Additives and water circulation improving pesticide degradationHarju VilhelmiinaHelsingin yliopistoPhD project30900
Carbon cycle in aquatic environments, from physics to economic valueHeiskanen JouniHelsingin yliopistoPost doc project34250
Biodiversity effects of constructed and restored wetlands – an ecological and socioeconomical approachHelle IlonaJyväskylän yliopistoPhD project27450
Towards flyway-level adaptive duck management in EuropeHolopainen SariHelsingin yliopistoPost doc project43065
Social entrepreneurship for post-growth societies in the global North: An ethnographic participatory study of selfemployment practices for ecologically and socially just worldHoutbeckers EevaAalto-yliopistoPost doc project31780
Chemical and microbiological strategies for mitigation of environmental impacts caused by acidic and metal-rich drainage from acid sulfate soilsHögfors-Rönnholm EvaOther universityPost doc project37602
Finnish Conference of Environmental Sciences, 16.-17.5.2017 in Joensuu. Theme: BioeconomyJarkko Akkanen / Kristiina VäänänenYhdistys tai säätiöOther4000
Electropervaporative nitrogen capture from wastewaterJermakka JohannesTTY TamperePhD project27450
Linkages between marine biodiversity and ecosystem services: evaluating trade-offs and synergies
Jernberg SusannaSYKEPhD project28100
Bridging the knowledge–action boundary in nature conservation with science: combining the information of effectiveness, efficiency and acceptabilityJokinen MaaritHelsingin yliopistoPhD project26000
Juntunen MarianneYritysOther6250
Mapping of future climate risks in Helsinki. The role of urban climate governance in climate risk formation and alleviation. Jurgilevich AlexandraHelsinki UniversityPhD project26000
From infinite to finite uncertainties in the sub 3 nm particle measurementsKangasluoma JuhaHelsingin yliopistoPost doc project30000
The impact of climate change on the structure and ecosystem functioning of High-Arctic insect herbivore - parasioid food webs.Kankaanpää TuomasHelsingin yliopistoPhD project26990
Optimization of wetlands used for mine wastewater purification under Northern climatic conditionsKhan Uzair AkbarOulu UniversityPhD project36650
Long-term land cover and land use changes in post-mining landscapesKivinen SonjaItä-Suomen yliopistoPost doc project32255
Ecosystem effects of Pikeperch in changing water environments.Kokkonen EeviItä-Suomen yliopistoPhD project26645
Pathways to Sustainability Transformation 2017 Korhonen- Kurki KaisaHelsingin yliopistoOther5000
Improving the ecosystem services of nutrient-rich forestry-drained peatlands by raising the ground water levelKorkiakoski MikaAirtieteen laitosPhD project28500
Dynamic people, dynamic forests: analysis of recreational use and movement in Helsinki’s urban forestsKorpilo SilviyaHelsinki UniversityPhD project24910
From conflict to collaboration - planning and implementation of inter municipal groundwater projectsKurki VuokkoTTY TamperePost doc project33000
Intentional minds - A nonantroposentric view on valuer and the value of natural complexesKärkkäinen JariTurun yliopistoPhD project24000
Economic value of recreational benefits provided by nature and impact of environmental quality on the valueLankia TuijaLUKEPhD project26500
What kinds of imaginaries of future and conditions of cultural continuation do large-scale mining projects together with the territorial politics of the state produce in three places in Northern FinlandLassila MaijaHelsingin yliopistoPhD project26299
20th International Conference on Nucleation and Atmospheric AerosolsLauri AnttiHelsingin yliopistoOther5000
Avian conservation in changing environment: Species' responses and effectivity of different conservation actsLehikoinen PetteriHelsingin yliopistoPhD project25000
Production of Sulfur-free Pulping By-products with Different Properties and Their Potential Utilization in BiorefineriesLehto JoniJyväskylän yliopistoPost doc project32600
Doctoral dissertation in the field of environmental law on a theme: "Towards resource efficiency - utilization of industrial waste- and by-products as a part of circular economy"Lehtonen AlinaLapin yliopistoPhD project25000
The role of flagship species in biodiversity conservationLundberg PiiaHelsingin yliopistoPhD project24000
Loss of organic carbon from acricultural soil - impacts on water quality and soil productivityManninen NooraHelsingin yliopistoPhD project29980
Modelling the optimal locations for wind power based on species data, environmental data and production costs.Meller KalleHelsingin yliopistoPost doc project28000
ClimateLaunchpad 2017Mikkonen JohannesYhdistys tai säätiöOther5000
Causal effects model as a tool for estimating climate and health effects of small scale combustion processes
Mikkonen Santtu
Itä-Suomen yliopisto
Project funding
121463
Education for sustainable lifestyle at school
Mykrä Niina
Tampereen yliopisto

PhD work
28715
Science and justice based solutions to climate changeMäki Saku-MattiYhdistys tai säätiöOther5000
Ecological consequences and social legitimacy of voluntary nature conservationNieminen EiniJyväskylän yliopistoPhD project29700
The Story of the Century – Finns and Climate ChangeNikkanen HannaTampereen yliopistoOther12600
Biodegradation and impact of chemically dispersed oil in the Baltic SeaNousiainen AuraSYKEPost doc project32362
Biological production of hydrazine using nitrogenase enzymeNurmi MarkusUlkomainen tutkimuslaitosPost doc project38350
Development and Applying of Chemical Environmental Fate ModellingNurmi TuomasJyväskylän yliopistoPhD project26875
Enhancing biodiversity in gardens and parks. Nygren NinaYritysOther14720
A guide to families, schools and kindergartens on Saami traditional knowledgeNäkkäläjärvi KlemettiYhdistys tai säätiöOther15000
Searching nanosafety: Solutions for testing environmental effects of nanomaterialsPakarinen KukkaItä-Suomen yliopistoPost doc project32490
GIS and remote sensing as tools in predicting the greenhouse gas balance of boreal forestry-drained peatlandsParkkari MariLUKEPhD project26000
Mediation and collaboration in environmental decision-making - development through experimentation
Peltonen Lasse
Itä-Suomen yliopisto
Project funding
124336
Bioremedation of reject water from biogas production: nutrient and CO2 circulation using microalgaePiiparinen JonnaSYKEPost doc project36000
Hazardous chemical in Finnish municipal effluents - Enhanced risk assessmentRatia HeliJyväskylän yliopistoPost doc project41294
Stability of heavily polluted multi-contaminant hotspots – the role of microbes in the release of toxic contaminants in the Baltic Sea coastal ecosystem.Rodr?guez Serrano Juan Jos?Helsinki UniversityPhD project25437
Urban aerosols and their sources, transformation and effects on radiation in the atmosphereRuuskanen AnttiAirtieteen laitosPhD project26000
Technologies for biodiversity knowledge management and the construction of environmental agencySantaoja MinnaTampereen yliopistoPost doc project30500
Microplastics and their hazardous chemicals in soil – earthworms as a pathway to terrestrial food webSelonen SallaSYKEPost doc project36050
An Investigation of Advanced Control Methods to Compensate for the Inherently Low Precision of Locally Manufactured Hybrid Renewable Energy SystemsSeppälä Anna-KaarinaUlkomainen yliopisto/korkeakouluPhD project25700
Everyday use for the Teacher?s Climate Guide in schoolsSipari PinjaMuu organisaatioOther14250
Researcher/coordinator for Future Earth Finland - National Committee for Global Change ResearchSuni TanjaHelsingin yliopistoOther31978
Detecting areal anomalies in water quality by analysis of long term satellite image time seriesSuominen TapioTurun yliopistoPost doc project31450
PROMOTING THE USE OF SEAL-SAFE PORTABLE “KATISKA” FISH TRAP IN FISHING ON LAKE SAIMAATaskinen JuhaYritysOther24000
Innovative approaches to assess the effectiveness of Finnish Protected Areas in conserving large carnivore populations.Terraube JulienHelsinki UniversityPost doc project32300
Tikkanen JouniYritysOther24000
Crop pollination in Finland: effects of farming methods and landscapeToivonen MarjaanaSYKEPost doc project37545
Experimental studies on environmental conditions and stresses impacting renewable energy production in the Finnish Sea regionsTuononen MinttuHelsingin yliopistoPhD project24000
Bioenergy from forests - How to minimize impacts on the soil and environmentTörmänen TiinaLUKEPhD project30750
Modified natural substances - resource efficient solutions for environmental protectionVenäläinen SallaHelsingin yliopistoPost doc project29500
Effects of vegetation on urban air pollutionViippola ViljamiHelsingin yliopistoPhD project28600
Role of coastal processes and turbulent mixing for nutrient dispersal in Finnish sea areasWesterlund AnttiAirtieteen laitosPhD project25000
Values and the diffusion of eco-innovations: A longitudinal study into the social acceptability and consumer adoption of wood-based eco-innovationsWolf DuncanUniversity of Eastern FinlandPhD project37000
Integrated assessment of meteorology and air quality in Helsinki, using air-quality supersites and a meteorological observation networkWood CurtisAirtieteen laitosPost doc project2083.33
Potential of wild plants and their symbiotic microbes in bioremediation of metal contaminated soils and waters related to mining industryWäli PiippaOulun yliopistoPost doc project36050
IMPLEMENTATION OF A NEW SIZE-SEGREGATED AEROSOL NUMBER EMISSIONS MODULE IN GLOBAL CLIMATE MODELLINGXausa FilippoHelsinki UniversityPhD project26000
Production of novel biodegradable polyesters from hydroxy acids – valorisation of underutilised side stream of pulp and paper industry
Ylinen Anna
VTT
PhD work
24000

2016

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Flux measurements of sub 10 nm aerosol particlesEnroth JoonasHelsingin yliopisto30000
The Effects of Aerosols and Northern Conditions on Snow Cover Observations: Challenges of Optical Remote Sensing of Annual Snow CoverHannula Henna-ReettaIlmatieteen laitos26400
Modelling of the surface energy and water balances in high-latitude cities Järvi Leena
Helsingin yliopisto26000
Improving the ecosystem services of nutrient-rich forestry-drained peatlands by raising the ground water levelKorkiakoski MikaIlmatieteen laitos28500
How much atmospheric carbonaceous particles warm our climate?Pitkänen Mikko
Ilmatieteen laitos13500
Urban aerosols and their sources, transformation and effects on radiation in the atmosphereRuuskanen AnttiIlmatieteen laitos26000
The dynamics of atmospheric vertical motions and heavy rainfall in a changing climateRäisänen Jouni
Helsingin yliopisto24000
Influence of pollution on cloud reflectance: a study of the indirect effects of aerosols using twenty years of satellite data over the Baltic Sea countries.Saponaro GiuliaFMI28000
Experimental studies on environmental conditions and stresses impacting renewable energy production in the Finnish Sea regionsTuononen MinttuHelsingin yliopisto24000
Integrated assessment of meteorology and air quality in Helsinki, using air-quality supersites and a meteorological observation networkWood CurtisIlmatieteen laitos25917
IMPLEMENTATION OF A NEW SIZE-SEGREGATED AEROSOL NUMBER EMISSIONS MODULE IN GLOBAL CLIMATE MODELLINGXausa FilippoHelsinki University26000
Magnetic Nano-composites for Metals Removal and Recovery from WastewaterAbu-Danso Emmanuel kafuiUniversity of Eastern Finland28025
Novel materials for sediment remediation and applicability sorbent remediation under field conditionsAkkanen JarkkoItä-Suomen yliopisto
32050
Changes in the north: does the increasing number of repeat-spawning Teno salmon have a genetic basis?Aykanat TutkuTurku University29800
Baltic Sea Blue Carbon: Environmental Gradients Influencing the Carbon Sink Capacity of Seagrass Meadows Boström Christoffer
Åbo Akademi
29750
Ecosystem services and restoration of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritiferaChowdhury MotiurJyväskylä University
28986
The unknown role of cyanobacterial viruses in the Baltic Sea nitrogen cycling and toxic bloom formation Coloma SebastianHelsingin yliopisto30325
Assessing peatland use effects using testacean amoebae


Daza Secco EmmanuelaSYKE13380
Ecosystem effects of pikeperch in the changing aquatic environmentsEronen RistoItä-Suomen yliopisto
26990
Carbon cycle in aquatic environments, from physics to economic valueHeiskanen JouniHelsingin yliopisto35475
Atlantic salmon smolts in regulated rivers - problems and solutionsHuusko RiinaLUKE12000
MSC certification of Gulf of Botnia Baltic herring & spratJordas KimYhdistys tai säätiö
15000
Priority substances in Porvoonjoki – use of new monitoring techniques and dosage estimates for hazardous compounds in aquatic environmentKajankari PaulaHelsingin yliopisto31175
Aquatic effects and risk assessment of acid multi-metal leachates from metal mining and acid sulphate soils - cost-effective assessments as prerequisitis for fast protection meansKarjalainen AnnaJyväskylän yliopisto
30900
Influence of river ice and fluvial processes on river environments now and in the futureKämäri Maria
Itä-Suomen yliopisto
33890
Spring restoration and the ‘field of dreams’ principle: do taxonomic structure and ecosystem functions recover after restoration?Lehosmaa KaisaOulun yliopisto27795
Population modeling as a tool for conservation of endangered species in Lake SaimaaLiukkonen LauriItä-Suomen yliopisto
28600
Detecting historical genetic responses to environmental changes in the Baltic SeaMerilä Juha
Helsingin yliopisto36000
Gradual implementation of restoration measures - novel method for managing water quality from restored peatland catchmentsNieminen MikaHelsingin yliopisto12000
Nutrient harvest from wastewater- reference to reject waterPradhan SurendraAalto University28000
Sources and sinks of columnaris-disease in natural waters and in aquaculturePulkkinen KatjaJyväskylän yliopisto
29118
Impacts of non-indigenous species on the function of coastal ecosystems in the Baltic SeaPuntila RiikkaSYKE13380
Stability of heavily polluted multi-contaminant hotspots – the role of microbes in the release of toxic
contaminants in the Baltic Sea coastal ecosystem.
Rodríguez Serrano Juan José
Helsinki University39525
Migration Patterns and Strategies of the River Teno Sea Trout - Insights for sustainable managementRuokonen TimoJyväskylän yliopisto
35182
Multispecies algae cultures utilizing nutrients from waste streams; Complementary use of resourcesSeppälä Jukka
SYKE29750
The role of municipal waste water treatment plants in Finland for the marine microplastic loadSetälä Outi
SYKE32000
The effects of environmental quality and climate on the reliability of aquatic bioindicatorsSoininen JanneHelsingin yliopisto29750
Nitrogen retention in sedimentation ponds and wetlands – improved ecosystem serviceTulonen TiinaHelsingin yliopisto25980
Improving biological effectiveness of endangered salmon population restorationsUphill SimonHelsingin yliopisto12000
The role of the littoral zone in the functioning of highly humic boreal lakesVesterinen JussiJyväskylän yliopisto
26280
Role of coastal processes and turbulent mixing for nutrient dispersal in Finnish sea areasWesterlund AnttiIlmatieteen laitos26000
Assessing lake biodiversity and ecological state using multiple organismal groupsVilmi AnnikaSYKE13725
Effect-Directed Analysis as a monitoring tool for micropollutants causing toxic effects in wastewater effluentsVälitalo Pia
SYKE13000
Coupling carbon sequestration of forests and croplands with ecosystem service assessmentsAkujärvi Anu
SYKE27000
Factors affecting the distribution of the native Eurasian beaver and the invasive North American beaver, with special reference to the conservation of the native beaver in FinlandAlakoski RiikkaTurun yliopisto31461.2
Microbial controls on climate change - a positive feedback from melting permafrost?Biasi ChristinaUniversity of Eastern Finland35500
Effects of Sokli phosphorus mine on northern ecosystems, atmospheric processes and water bodiesBäck Jaana
Helsingin yliopisto31200
Diversity of moss mites (Acari: Oribatida): Ecological and genetic approachElo RiikkaTurun yliopisto24800
Finnish birds as indicators of environmental change – tools for decision-makers and conservationFraixedas Núñez Sara
Helsinki University13250
Biodiversity effects of constructed and restored wetlands – an ecological and socioeconomical approachHelle IlonaJyväskylän yliopisto
29750
Longevity of soil changes and long-term ecosystem recovery from chemical and physical loadKaarakka LilliHelsingin yliopisto13438
The effects of climate change on the structure and functioning of herbivore-parasitoid food webs in the High-Arctic. Kankaanpää Tuomas
Helsingin yliopisto33600
GIS and remote sensing as tools in predicting the greenhouse gas balance of boreal forestry-drained peatlandsKeränen Mari
METLA27000
Long-term land cover and land use changes in post-mining landscapesKivinen SonjaItä-Suomen yliopisto
30530
Does uneven-age management support the diversity of forest-specialist species better than the classic even-age management?Koivula MattiJoensuun yliopisto25150
Fine root production and decomposition - the missing pieces in the carbon balance of boreal peatlandsLaiho RaijaLUKE26300
Avian conservation in changing environment: Species' responses and effectivity of different conservation actsLehikoinen PetteriHelsingin yliopisto25000
The role of flagship species in biodiversity conservationLundberg PiiaHelsingin yliopisto25500
Impact of bark beetle (Ips typographus L.) induced tree mortality on forest carbon stockLyytikäinen-Saarenma Päivi
Helsingin yliopisto34350
Loss of organic carbon from acricultural soil - impacts on water quality and soil productivityManninen NooraHelsingin yliopisto25725
Linking genetic diversity and ecosystem functioning in contaminated soils with novel biomarkers.Mustonen MarinaHelsingin yliopisto14875
Bioavailability of antibiotics in agricultural ecosystemsMuurinen JohannaHelsingin yliopisto33430
The ecology, geographical distribution and pathogen diversity of disease transmitting ticks (Acari: Ixodidae) in FinlandSormunen JaniTurun yliopisto30000
The impact of habitat fragmentation and environmental change on the soil community and its consequences for ecosystem servicesTack AycoForeign university or like30700
Bioenergy from forests - How to minimize impacts on the soil and environmentTörmänen Tiina
LUKE32050
The relationships of biotopes, habitat structure and habitat quality to the provision of ecosystem services
Vihervaara PetteriSYKE14300
Effects of vegetation on urban air pollutionViippola ViljamiHelsingin yliopisto33200
Potential of wild grasses and their symbiotic microbes in bioremediation of metal contaminated soils related to mining industryWäli Piippa
Oulun yliopisto36625
Electropervaporative nitrogen capture from wastewaterJermakka JohannesTTY Tampere27450
Optimization of wetlands used for mine wastewater purification under Northern climatic conditionsKhan Uzair AkbarOulu University37800
Engineering of a High Efficient Solar-Driven Hydrogen-Producing System for Long-Term Hydrogen Production and CO2 sequestration.Kosourov SergeyTurku University29424
NANOMATERIALS' NANOTOXICITY AND BIODEGRADATION WITH FUNGIKähkönen Mika
Helsingin yliopisto35443
Characterization and reduction of soot emissions from fireplacesLamberg HeikkiItä-Suomen yliopisto
30300
Bioremedation of reject water from biogas production: nutrient and CO2 circulation using microalgaePiiparinen JonnaSYKE36000
Technology development for catalytic oxidation of harmful VOC-emissions originating from industryPitkäaho Satu
Oulun yliopisto12575
Struvite crystallization in ammonia high loaded bio-slurries: a sustainable technology for nitrogen and phosphorus recoveryTaddeo RaffaeleTUT Tampere25500
Modified natural substances - resource efficient solutions for environmental protectionVenäläinen Salla
Helsingin yliopisto36000
How to induce systemic change?Berninger KatiAalto-yliopisto14000
Integrating Sámi Traditional Knowledge in Environmental Decision-making
Heinämäki Leena
Lapin yliopisto28240
HENVI Science Day 2016: Environmental vulnerabilities in the globalizing world: How to adapt and manage change? Korhonen- Kurki KaisaHelsingin yliopisto5000
Biodiverse gardens and parks. Education campaign
Enhancing biodiversity in gardens and parks.
Nygren NinaYritys14415
Teacher´s guide to climate change
Sipari PinjaMuu organisaatio13500
3D-modelling of beaver ponds and simulating their successional stagesVehkaoja MiaHelsingin yliopisto4000
Researcher/coordinator for Future Earth Finland - National Committee for Global Change ResearchKoskinen IinaHelsingin yliopisto31763
Production of Sulfur-free Pulping By-products with Different Properties and Their Potential Utilization in BiorefineriesLehto JoniJyväskylän yliopisto
31450
Organization of the Symposium of the Finnish Limnological SocietyHorppila JukkaHelsingin yliopisto2000
Kantojen korjuu – pitkäaikaisvaikutukset maaperän, puuston ja pintakasvillisuuden rakenteeseen ja toimintaan Kaarakka LilliHelsingin yliopisto2000
XI Kasvitieteen Päivät 2016
Mulo PaulaTurun yliopisto2000
Kaupunkialueiden ekosysteemipalveluiden taloudelliset vaikutuksetNurmi Väinö Ilmari
Ilmatieteen laitos25500
Kotitalouksien uusiutuviin energiamuotoihin ja vaihtoehtoisiin lämmitysjärjestelmiin liittyvät asenteet ja arvot
Ruokamo EnniSYKE1950
EU:n biopolttoaineiden kestävyyskriteerit päästövähennysten ohjauskeinona
Soimakallio SampoSYKE33500
Luonnonarvosääntely vuoden 2014 ympäristönsuojelulain uudistuksissa
Airaksinen JussiItä-Suomen yliopisto
24120
Valtion vastuu kansainvälisessä ympäristöoikeudessa meriluonnon pilaamisesta vedenalaisten kaivoshankkeiden yhteydessä.
Eilittä Eleonoora
Helsingin yliopisto24000
Ympäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"
Lehtonen AlinaLapin yliopisto15000
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Itämeren suojelun voimavarana
Jokela MariaTampereen yliopisto27102
Luontotiedon teknologiat ja ympäristötoimijuuden rakentuminen
Santaoja MinnaTampereen yliopisto31500
Dynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä
Bancheva SilviyaHelsinki University24000
Viljelijän arvomaailma ja tietopohja typen kiertoon liittyvien viljelykäytäntöjen muovaajina
Höyssä Maria
Turun yliopisto29782
Suojelubiologisten aluearvotustyökalujen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa
Jalkanen JoelHelsingin yliopisto28600
Tiedon ja toiminnan välisen kuilun kaventaminen luonnonsuojelussa: vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden yhdistäminen tutkimuksessa
Jokinen MaaritHelsingin yliopisto24000
Millaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille kolmessa paikassa Pohjois-Suomessa
Lassila MaijaHelsingin yliopisto24500
Metsäekosysteemipalveluiden väliset vuorovaikutussuhteet ja hallinta yhteiskunnallisten sitoumusten yhteensovittamisessa
Malkamäki Arttu
Helsingin yliopisto24000
Vapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyys
Nieminen EiniJyväskylän yliopisto
25824
Maatalouden ympäristöpolitiikan legitimiteetti
Partio HannaHelsingin yliopisto26000
Luonnonsuojelun toimijoiden ja toimien revisio - suojelun sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen
Pohja-Mykrä Mari
Helsingin yliopisto32165

2015

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Environmental responsibility as an issue in societal school subjectsMMM Aarnio-Linnanvuori EssiHelsinki University Ympäristötieteiden laitos
24400
Nature conservation instruments in a 2014 nature conservation actHTM Airaksinen JussiUniversity of Eastern Finland Oikeustieteiden laitos22560
Novel materials for sediment remediation and applicability sorbent remediation under field conditionsFT Akkanen JarkkoUniversity of Eastern Finland Biologian laitos28250
Coupling carbon sequestration of forests and croplands with ecosystem service assessmentsMMM Akujärvi Anu
SYKE Luontoympäristökeskus, Ekosysteemien toiminta
24500
Factors affecting the distribution of the native Eurasian beaver and the invasive North American beaver, with special reference to the conservation of the native beaver in FinlandFilosofian maisteri Alakoski RiikkaTurku University27891
Microbial controls on climate change - a positive feedback from melting permafrost?PhD Biasi ChristinaUniversity of Eastern Finland Department of Environmental Science34000
Baltic Sea Blue Carbon: Environmental Gradients Influencing the Carbon Sink Capacity of Seagrass MeadowsDosentti Boström Christoffer
Åbo Akademi Institutionen för Biovetenskaper, Miljö- och marinbiologi
31700
Bridging the gap between high resolution mass spectrometers and atmospheric modelsDr. Boy MichaelHelsinki University Department of Physical Sciences26000
Effects of Sokli phosphorus mine on northern ecosystems, atmospheric processes and water bodiesFT, professori Bäck Jaana
Helsinki University Metsäekologian laitos
29700
Ecosystem services and restoration of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritiferaMaster of Science in Aquatic Science Chowdhury MotiurJyväskylä University Biological and Environmental Science
28200
The unknown role of cyanobacterial viruses in the Baltic Sea nitrogen cycling and toxic bloom formationFilosofian maisteri Coloma SebastianHelsinki University Elintarvike- ja ympäristötieteide laitos / Mikrobiologia
28825
Nucleation mode particle formation near vehicular exhaustTohtori Dal Maso MiikkaTUT Tampere Fysiikan laitos25500
Assessing peatland use effects using testacean amoebaeMaster Daza Secco EmmanuelaHelsinki University freshwater/monitoring and assessment26468
Atlantic salmon smolts in regulated rivers- problems and solutionsFT Erkinaro JaakkoHelsinki University Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut26500
Finnish birds as indicators of environmental change – tools for decision-makers and conservationMSc Fraixedas Núñez Sara
Helsinki University Biosciences13250
Effect of biochar on leaching of nutrientsFT Hagner MarleenaHelsinki University Ympäristötieteiden laitos/Ympäristöekolo
29950
The Effects of Aerosols and Northern Conditions on Snow Cover Observations: Challenges of Optical Remote Sensing of Annual Snow CoverFilosofian maisteri Hannula Henna-ReettaFMI Arktinen tutkimus22500
The 7th Colloquium on Arboreal SquirrelsFT, eläintieteen dos. Hanski Ilpo K.
Helsinki University Luonnontieteellinen keskusmuseo5100
Population history, relationships and social structure of large carnivores in FinlandFilosofian maisteri Harmoinen JenniOulu University Biologian laitos25914
Freshwater diatoms as environmental indicators: approaches, indices and comparisons with other organism groups in lake monitoringPhD Heino JaniSYKE Natural Environment Centre25800
Longevity of soil changes and long-term ecosystem recovery from chemical and physical loadMMT, prof. Helmisaari Heljä-Sisko
Helsinki University Helsinki25375
Dispersion of air pollution in the boundary layer - new approach with scanning Doppler lidarsFilosofian Tohtori Hirsikko AnneFMI Ilmakehän koostumuksen tutkimus/Ilmakehän pienhiukkaset
29000
Improving biological prerequisites of the reintroduction of endangered salmon populationsFT Hirvonen HeikkiHelsinki University Biotieteiden laitos32850
Electropervaporative nitrogen capture from wastewaterYmpäristötekniikan DI Jermakka Johannes
TUT Tampere Kemia ja Biotekniikka25950
Public-private partnerships as catalysts for the Baltic Sea protectionyhteiskuntatieteen maisteri Jokela MariaTampere University Johtamiskorkeakoulu, ympäristöpolitiikka
22884
Bridging the knowledge–action boundary in nature conservation with science: combining the information of effectiveness, efficiency and acceptabilityFM Jokinen MaaritHelsinki University24500
Spring restoration and the ‘field of dreams’ principle: do taxonomic structure and ecosystem functions recover afterrestoration?Filosofian tohtori Jyväsjärvi Jussi
Oulu University Biologian laitos29170
Modelling of the surface energy and water balances in high-latitude citiesFT Järvi Leena
Helsinki University Fysiikan laitos/Ilmakehätieteiden osasto
27215
Application of fungal tools to degrade a mixture of endocrine disrupting chemicals in the environmentPhD Kabiersch GritHelsinki University Dept. of Food and Environmental Sciences34855
Priority substances in Porvoonjoki – use of new monitoring techniques and dosage estimates for hazardous compounds in aquatic environmentFilosofian maisteri Kajankari PaulaHelsinki University Ympäristötieteiden laitos
29400
4th European Large Lakes Symposium - Ecosystem Services and Management in a Changing WorldFT, dos. Kankaala PaulaUniversity of Eastern Finland Biologian laitos5000
The effect of climate change on the structure and ecosystem function of herbivore-parasitoid foodwebs in the High ArcticFilosofian maisteri Kankaanpää Tuomas
Helsinki University Biotieteiden laitos28550
Aquatic effects and risk assessment of acid multi-metal leachates from metal mining and acid sulphate soils - costeffectiveassessments as prerequisitis for fast protection meansFT Karjalainen AnnaJyväskylä University Bio- ja ympäristötieteiden laitos
29400
The effects of intensive soil preparation on forest soil organic layer and its biotaFT Kataja-aho SaanaJyväskylä University Bio- ja ympäristötieteiden laitos
30600
GIS and remote sensing as tools in predicting the greenhouse gas balance of boreal forestry-drained peatlandsFM Keränen Mari
FFRI Oulun toimipaikka24500
Does uneven-age management support the diversity of forest-specialist species better than the classic even-age management?FT Koivula MattiJoensuu University Metsätieteiden osasto
24225
20th International Northern Research Basins symposium and workshopFM Korhonen JohannaSYKE Vesikeskus5000
Towards Circular Economy – Designing a sustainable food cycle, HENVI Science Day 2015VTT Korhonen- Kurki KaisaHelsinki University HENVI5000
Improving the ecosystem services of nutrient-rich forestry-drained peatlands by raising the ground water levelFilosofian Maisteri Korkiakoski MikaFMI Ilmakehän koostumus
30000
Engineering of a High Efficient Solar-Driven Hydrogen-Producing System for Long-Term Hydrogen Production and CO2 sequestration.Ph.D. Kosourov SergeyTurku University Molecular Plant Biology27755
Nanomaterial's nanotoxicity and biodegradation with fungidosentti, MMT Kähkönen Mika
Helsinki University Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts/ mikrobiologian ja biotekniikan osasto
33943
Fine root production and decomposition - the missing pieces in the carbon balance of boreal peatlandsMMT, Dos. Laiho RaijaFFRI Länsi-Suomen alueyksikkö
25921
Value of recreation services provided by nature and the effect of environmental qualityMMM Lankia TuijaMTT Taloustutkimus25000
Biofuel from athmospheric carbon dioxide and surplus electricityluonnontieteiden kandidaatti Lehtinen TapioTUT Tampere Kemian ja biotekniikan laitos29975
Development of water treatment chemicals from industrial waste and by-productsTkT Leiviskä Tiina
Oulu University Kemiallinen prosessitekniikka28940
Science nature trailFT Loehr JohnHelsinki University Lammin biologinen asema9000
Extreme and annual fluvial processes in river dynamicsFT Lotsari EliisaUniversity of Eastern Finland Historia- ja maantieteiden laitos28825
The role of flagship species in biodiversity conservationFilosofian maisteri, tradenomi Lundberg PiiaHelsinki University Biotieteiden laitos27000
Impact of bark beetle (Ips typographus L.) induced tree mortality on forest carbon stockMMT, dosentti Lyytikäinen-Saarenma Päivi
Helsinki University Metsätieteiden laitos
37450
Dark silenceFT Lyytimäki Jari
SYKE Ympäristöpolitikkakeskus
12457
Dissemination of water status information via supermarket monitorsMMM (ympäristönsuojelu) Manninen Johansen Sanni
Association or foundation Vanajavesisäätiö
25000
Loss of organic carbon from acricultural soil - impacts on water quality and soil productivityMMM Manninen NooraHelsinki University Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Maaperä- ja ympäristötieteen osasto
28500
The effect of light absorbing aerosols on the Arctic climateFT Mielonen TeroFMI Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus
30000
Linking genetic diversity and ecosystem functioning in contaminated soils with novel biomarkers.FM Mustonen MarinaHelsinki University Bio-ja ympäristötiede/EKO
28945
Bioavailability of antibiotics in agricultural ecosystemsMaisteri Muurinen JohannaHelsinki University EYT31930
Carbon accounting for continuous cover forestsMMT Mäkelä Annikki

Helsinki University Metsätieteiden laitos
25375
Gradual implementation of restoration measures - novel method for managing water quality from restored peatland catchmentsMMT Nieminen MikaHelsinki University Vantaan toimipaikka27000
Nutrient dynamics in the shallow areas of the Baltic Sea in changing climateFT Niemistö Juha
Helsinki University Ympäristötieteiden laitos, Akvaattiset tieteet
26525
Biodegradation and impact of chemically dispersed oil in the Baltic SeaMMM Nousiainen AuraSYKE Merikeskus22220
Economics of Urban Ecosystem ServicesKauppatieteiden maisteri Nurmi Väinö Ilmari
FMI Ilmastokeskus; Ympäristöekonomia (HY)
24000
Ecological compensation in land use planningHT Nygren NinaTampere University Johtamiskorkeakoulu30708
Movements and habitat usage of Baltic grey and ringed seals in relation to coastal fishery – Problem seals: do they exist?FM Oksanen SariUniversity of Eastern Finland Biologian laitos25030
Perspectives on the legitimacy of agri-environmental policyMMM Partio HannaHelsinki University Taloustieteen laitos24500
Utilization of renewable Sphagnum moss biomass as growing medium: Dawning of a new age in eco-friendliness?MMT Pearson MeeriFFRI Parkanon yksikkö
26750
Technology development for catalytic oxidation of harmful VOC-emissions originating from industryTkT Pitkäaho Satu
Oulu University Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikka
24800
How much atmospheric carbonaceous particles warm our climate?Filosofian maisteri Pitkänen Mikko
FMI Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus
25500
Effects of landscape change for the regional biodiversityFilosofian maisteri Pitkänen Timo
Turku University Maantieteen ja geologian lts, maantiede12975
Consumers' perceived barriers to following a plant-based dietFilosofian maisteri Pohjolainen PasiTurku University Tulevaisuuden tutkimuskeskus25375
Impacts of non-indigenous species on the function of coastal ecosystems in the Baltic SeaMaster of Science Puntila RiikkaSYKE Merikeskus27675
The management and significance of traditional rural biotopes from the perspective of sustainable developmentFilosofian maisteri Raatikainen KaisaJyväskylä University Bio- ja ympäristötieteiden laitos
23650
Sonoelectrocatalytic treatment of wastewater using micro- and nanostructured metal oxide electrodesTekniikan tohtori Repo EveliinaLUT Lappeenranta LUT Chemtech/Vihreän kemian laboratorio
26500
Stability of heavily polluted multi-contaminant hotspots – the role of microbes in the release of toxic contaminants in the Baltic Sea coastal ecosystem.Master student (end-date November-2014) Rodríguez Serrano Juan José
Helsinki University Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University
30320
Households' attitudes toward renewable energy and hybrid home heating systemsKauppatieteiden maisteri Ruokamo EnniOulu University OyKKK/Taloustieteen yksikkö
22500
Urban aerosols and their sources, transformation and effects on radiation in the atmosphereDiplomi-insinööri Ruuskanen Antti
FMI Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus
24500
The dynamics of atmospheric vertical motions and heavy rainfall in a changing climateMeteorologian dosentti Räisänen Jouni
Helsinki University Fysiikan laitos22500
The atmospheric phosphorus load to the Baltic SeaFT Saarnio KarriFMI Ilmakehän koostumuksen tutkimus
27500
Influence of pollution on cloud reflectance: a study of the indirect effects of aerosols using twenty years satellite data over the Baltic Sea countries.M.Sc. Saponaro GiuliaFMI FMI/Climate Research/Remote sensing of aerosols and clouds25650
Multispecies algae cultures utilizing nutrients from waste streams; Complementary use of resourcesFT Seppälä Jukka
SYKE Merikeskus30550
The role of municipal waste water treatment plants in Finland for the marine microplastic loadFT, Dosentti Setälä Outi
SYKE merikeskus29975
Effects of lighting conditions on the morphology and flowering of commercial useful and ornamental plantsFilosofian maisteri Siipola SariHelsinki University Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
24500
Integrated effect and concentration profiling for the environmental risk assessment of waste water effluentsFT Sillanpää Markus
Helsinki University Suomen ympäristökeskus / Laboratorio
29400
International Conference Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices, Helsinki 6.-8.5.2015FT, dosentti Soini KatriinaJyväskylä University Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
5000
The effects of environmental quality and climate on the reliability of aquatic bioindicatorsFT Soininen JanneHelsinki University Geotieteiden ja maantieteen laitos26000
Interactive effects of grazing and global change on ecosystem carbon stocks in subarctic ecosystemsFT Stark SariLapland University Arktinen keskus31000
Applying metacommunity framework to understand and prevent the spread of antibiotic resistance genes in aquatic environmentsTekn. Kand. (FM lokakuu 2014) Suominen SaaraHelsinki University Mikrobiologia ja bioteknologia28250
Towards a New Era of Forest Science in Boreal RegionDosentti Sutinen Marja-LiisaFFRI5000
The impact of habitat fragmentation and environmental change on the soil community and its consequences for ecosystem servicesDr. Tack AycoForeign university or like Department of Ecology, Environment and Plant Sciences35500
Struvite crystallization in ammonia high loaded bio-slurries: a sustainable technology for nitrogen and phosphorus recoveryTUT Tampere Dept. of Chemistry and Bioengineering26000
Enhanced denitrification for efficient reduction of wastewater nitrogen loadFT, dosentti Tiirola MarjaFT, dosentti Tiirola Marja
33310
Pre-Conference Workshop of the Global Dry Toilet CongerenceFT Tuhkanen TuulaFT Tuhkanen Tuula
3000
The 12the Finnish Conference of Environmental Science, May 2015 Jyväskylä
FT Tuhkanen TuulaFT Tuhkanen Tuula
2000
Nitrogen retention in sedimentation ponds and wetlands – improved ecosystem serviceFT Tulonen TiinaHelsinki University Lammin biologinen asema32880
Experimental studies on environmental conditions and stresses impacting renewable energy production in the Finnish Sea regionsLuK (FM, syksy 2014) Tuononen MinttuHelsinki University22500
Development of microfluidic separation devices for rapid screening of micropollutants from waste watersFilosofian maisteri Tähkä Sari
Helsinki University Farmaseuttinen kemia ja teknologia, Farmasian tiedekunta28150
Beaver in the drainage basin: use of an ecosystem engineer in ecosystem restorationFM Vehkaoja MiaHelsinki University Metsäekologian laitos
23650
Role of coastal processes and turbulent mixing for nutrient dispersal in Finnish sea areasFilosofian maisteri Westerlund AnttiFMI Merentutkimus23500
The relationships of biotopes, habitat structure and habitat quality to the provision of ecosystem servicesFT, Dos. Vihervaara PetteriHelsinki University Luontoympäristökeskus/Ekosysteemimuutos
23305
Effects of vegetation on urban air pollutionFilosofian maisteri Viippola ViljamiHelsinki University Ympäristöekologian osasto
32000
Control of Flavobacterium psychrophilum infections by inhibition of cell adhesion and biofilm formationDoc Wiklund TomÅbo Akademi Akvaattisen patobiologian laboratorio
27500
NOSA-FAAR2015: Pohjoismaisen ja Suomen aerosolitutkimusseurojen vuosikonferenssiApulaisprofessori, TkT Virtanen AnneleUniversity of Eastern Finland Sovelletun fysiikan laitos5100
Ympäristöakatemian vuoden 2015 metsästysaiheiseen seminaaritoimintaan
Ympäristöareena ry
Total: 15 000 €

2014

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Carbon dioxide and methane balances of terrestrial ecosystems restrained by atmospheric concentration observationsDoc. Tuula Aalto & research groupFMI26000
Novel materials for sediment remediation and applicability sorbent remediation under field conditionsPhD Jarkko Akkanen & research groupUniversity of Eastern Finland32045
Microbial controls on climate change - a positive feedback from melting permafrost?PhD Christina Biasi & research groupUniversity of Eastern Finland34000
Baltic Sea Blue Carbon: Environmental Gradients Influencing the Carbon Sink Capacity of SeagrassDoc. Christoffer Boström & research group
Åbo Akademi
34760
Bridging the gap between high resolution mass spectrometers and atmospheric modelsDr. Michael Boy & research groupHelsinki University27000
The impact of eutrophication on fish-parasite interacions in the Baltic Sea Ph.D. Candidate Alexandre Budria & research groupHelsinki University11250
Linking raptors and biodiversity; a new cost-efficient tool to improve conservation action in boreal forestsMSc in Biology Daniel Burgas & research groupHelsinki University11250
Effects of Sokli phosphorus mine on northern ecosystems, atmospheric processes and water bodiesPhD, prof. Jaana Bäck & research group
Helsinki University29700
The unknown role of cyanobacterial viruses in the Baltic Sea nitrogen cycling and toxic bloom formationMSc Sebastian Coloma & research groupHelsinki University26500
Nucleation mode particle formation near vehicular exhaustDr. Miikka Dal Maso & research groupTUT Tampere24500
Assessing peatland use effects using testacean amoebaeMaster Emmanuela Daza Secco & research groupSYKE26130
Comparison of the Impacts of the Native Noble Crayfish and Invasive Signal Crayfish on Lake EcosystemsMaster in Natural Sciences Fabio Ercoli & research groupJyväskylä University
11250
Atlantic salmon smolts in regulated rivers – problems and solutions PhD Jaakko Erkinaro & research groupFinnish Game and Fisheries Research Institute28000
Finnish birds as indicators of environmental change – tools for decision makers and conservationMSc Sara Fraixedas Núñez & research group
Helsinki University23500
Process-based modeling of watershed hydro-biogeochemistry in a boreal agricultural landscape in south- west FinlandM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & research groupTurku University22500
Effect of biochar on leaching of nutrientsMSc Marleena Hagner & research groupHelsinki University28950
Effects of stump removal and slash harvesting on forest biodiversityPhD Panu Halme & research groupPhD Panu Halme & research group
29945
Is flying squirrel adapting to urban environment? Landscape use, minimum habitat requirements and movements of the flying squirrel in urban forestsPhD, doc. Ilpo K. Hanski & research groupHelsinki University22500
Population history, relationships and social structure of large carnivores in FinlandMSc Jenni Harmoinen & research groupOulu University22500
Freshwater diatoms as environmental indicators: approaches, indices and comparisons with other organism groups in lake monitoringPhD Jani Heino & research groupFinnish Environment Institute28000
Longevity of soil changes and long-term ecosystem recovery from chemical and physical loadPhD, prof. Heljä-Sisko Helmisaari & research group
Helsinki University34113
Improving biological prerequisites of the reintroduction of endangered salmon populationsPhD Heikki Hirvonen & research groupHelsinki University32850
On the genetic diversity of Finnish noble crayfish stocks: does crayfish plague epidemic decrease diversity?Doc. Japo Jussila & research groupUniversity of Eastern Finland33625
Spring restoration and the ‘field of dreams’ principle: do taxonomic structure and ecosystem functions recover after restoration?PhD Jussi Jyväsjärvi & research group
Oulu University30605
Modelling of the surface energy and water balances in high-latitude citiesPhD Leena Järvi & research group
Helsinki University25215
Application of fungal tools to degrade a mixture of endocrine disrupting chemicals in the environmentPhD Grit Kabiersch & research groupHelsinki University32705
Priority substances in Porvoonjoki – use of new monitoring techniques and dosage estimates for hazardous compounds in aquatic environmentMSc Paula Kajankari & research groupHelsinki University32850
The effects of intensive soil preparation on forest soil organic layer and its biotaPhD Saana Kataja-aho & research groupJyväskylä University
37534
Sustainable biogas production from microalgae – Developing sustainable pretreatment and reactorMSc Viljami Kinnunen & research groupTUT Tampere22500
Does uneven-age management support the diversity of forest-specialist species better than the classic even-age management?PhD Matti Koivula & research groupUniversity of Eastern Finland24225
PhD Kaisa Korhonen- Kurki & research groupHelsinki University HENVI 82140
Engineering of a High Efficient Solar-Driven Hydrogen-Producing System for Long-Term Hydrogen Production and CO2 sequestration.Ph.D. Sergey Kosourov & research groupTurku University28150
The significance of changing climate and decomposer fungi diversity on woody biomass decomposition and carbon storages in boreal forestsProf. Jari Kouki & research groupUniversity of Eastern Finland25950
Social networks of city slicker birds: how urbanization affects individual relationships and group structureDiploma Robin Kubitza & research groupTurku University23075
Movements and habitat usage of Baltic grey and ringed seals in relation to coastal fishery – Problem seals: do they exist?PhD Mervi Kunnasranta & research groupUniversity of Eastern Finland29400
Nanomaterials' nanotoxicity and biodegradation with fungi Doc. Mika Kähkönen & research group
Helsinki University33943
Fine root production and decomposition - the missing pieces in the carbon balance of boreal peatlandsDoc. Raija Laiho & research groupFFRI32275
Value of recreation services provided by nature and effect of environmental qualityMMM Tuija Lankia & research groupMTT Agrifood Research Finland25000
Development of water treatment chemicals from industrial waste and by-productsDr. Tiina Leiviskä & research group
Oulu University33425
Towards a more reliable red listing of Finnish Agaricales - using next-generation sequence data to study the diversity, distribution, and ecology of fungiMSc Kare Liimatainen & research groupHelsinki University29000
Climate impacts of forest bioenergyDoc. Jari Liski & research groupFinnish Environment Institute11250
Impact of bark beetle (Ips typographus L.) induced tree mortality on forest carbon stockDoc. Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & research group
Helsinki University36300
Wastewater and flue gas treatment combined with microbial oil productionMSc (Tech.) Jatta Marjakangas & research groupTUT Tampere24500
Fish populations, heterogeneity of the river channels, and socioeconomic impacts - towards a multidisciplinary analysis in river restoration programsMsc Maare Marttila & research groupFinnish Game and Fisheries Research Institute7500
Detecting historical genetic responses to environmental changes in the Baltic SeaPhD Juha Merilä & research group
Helsinki University34700
Effects of introductions of brown trout (Salmo trutta L.) in fishless boreal lakes – a multi-proxy approachMSc Marco Milardi & research groupHelsinki University11250
Biodiversity and people interrelationship - from urban to protected areas MSc Jenni Moilanen & research groupFFRI25500
9th Conference of the Nordic Benthological SocietyPhD Timo Muotka & research groupOulu University5750
Linking genetic diversity and ecosystem functioning in contaminated soils with novel biomarkersMSc Marina Mustonen & research groupJyväskylä University
28945
Carbon accounting for continuous cover forestsDr. Annikki Mäkelä & research group
Helsinki University25375
Gradual implementation of restoration measures - novel method for managing water quality from restored peatland catchmentsDr. Mika Nieminen & research groupFFRI27000
Assessing the biological effects of domestic bioenergy harvesting on freshwater ecosystemsMSc Mika Nieminen & research groupFinnish Environment Institute22500
Nutrient dynamics in the shallow areas of the Baltic Sea in changing climatePhD Juha Niemistö & research group
Helsinki University25375
The importance of seafloor connectivity in conservation planning: understanding processes maintaining marine biodiversityPhD Alf Norkko & research groupHelsinki University29600
Economics of Urban Ecosystem ServicesMSc (Econ.) Väinö Ilmari Nurmi & research group
FMI22500
Ecological compensation in land use planningMSc (Admin.) Nina Nygren & research groupTampere University32474
Gillnet fishing threatens critically endangered Saimaa ringed seal: Spatio-temporally explicit population model to define sufficient fishing restrictionsPhD Anna-Maija Nyman & research groupUniversity of Eastern Finland31325
Utilization of renewable Sphagnum moss biomass as growing medium: Dawning of a new age in eco- friendliness?PhD (For.) Meeri Pearson & research groupFFRI25750
HENVI Science Days 2014: Past and Future Challenges in the Baltic SeaPhD Janna Pietikäinen & research group
Helsinki University6000
Technology development for catalytic oxidation of harmful VOC-emissions originating from industryDSc (Tech.) Satu Pitkäaho & research group
Oulu University14125
How much atmospheric carbonaceous particles warm our climate?MSc Mikko Pitkänen & research group
FMI27000
Effects of landscape change for the regional biodiversityMSc Timo Pitkänen & research group
Turku University25950
The perceived barriers to switch to a plant-based diet among consumersMSc Pasi Pohjolainen & research groupTurku University28250
Ecosystem services from agriculture: monetary benefits and market based provisionPhD Eija Pouta & research groupMTT Agrifood Research Finland 24000
Sources and sinks of columnaris-disease in natural waters and in aquaculturePhD, Doc. Katja Pulkkinen & research groupJyväskylä University
31175
Impacts of non-indigenous species on the function of coastal ecosystems in the Baltic SeaMaster of Science Riikka Puntila & research groupHelsinki University36749
The management and significance of traditional rural biotopes from the perspective of sustainable developmentMSc Kaisa Raatikainen & research groupJyväskylä University
25375
Sonoelectrocatalytic treatment of wastewater using micro- and nanostructured metal oxide electrodesDSc (Tech.) Eveliina Repo & research groupLUT Lappeenranta26500
Challenges in climate change modelling: reactive hydrocarbon emissions from subarctic vegetationPhD Riikka Rinnan & research groupUniversity of Copenhagen17058
Bilberry (Vaccinium myrtillus) and lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) related ecosystem services in boreal forests: forest management and landscape modification effects on community network structureMaster in Science Antonio Rodríguez & research group
University of Eastern Finland24807
Geochemical processes and purification efficiencies in constructed wetlands polishing mining watersDSc (Tech.) Anna-Kaisa Ronkanen & research groupOulu University37650
Households' attitudes toward renewable energy and microgeneration heating technologiesMSC (Econ.) Enni Ruokamo & research groupOulu University22500
The dynamics of atmospheric vertical motions and heavy rainfall in a changing climateDoc. Jouni Räisänen & research group
Helsinki University22500
The atmospheric phosphorus load to the Baltic SeaMSc Karri Saarnio & research groupFMI30500
Multispecies algae cultures utilizing nutrients from waste streams; Complementary use of resourcesPhD Jukka Seppälä & research group
Finnish Environment Institute28200
The role of municipal waste water treatment plants in Finland for the marine microplastic loadPhD, Doc. Outi Setälä & research group
Finnish Environment Institute31125
Effects of lighting conditions on the morphology and flowering of commercial useful and ornamental plantsMSc Sari Siipola & research groupHelsinki University25000
Integrated effect and concentration profiling for the environmental risk assessment of waste waterPhD Markus Sillanpää & research group
Finnish Environment Institute30550
The EU sustainability criteria for biofuels as a policy measure for emission reductionsDSc (Tech.) Sampo Soimakallio & research groupVTT Technical Research Centre of Finland26500
The effect of environmental quality and climate on the usefulness of bioindicatorsPhD Janne Soininen & research groupHelsinki University26000
Interactive effects of grazing and global change on ecosystem carbon stocks in subarctic ecosystemsPhD Sari Stark & research groupLapland University29000
Impacts of changing intraspecific bodysize on food web processes in lake ecosystemsPhD, Doc. Jari Syväranta & research group
Jyväskylä University
26490
The impact of habitat fragmentation and environmental change on the soil community and its consequences for ecosystem servicesDr. Ayco Tack & research groupHelsinki University35150
Struvite crystallization in ammonia high loaded bio-slurries: a sustainable technology for nitrogen and phosphorus recoveryMaster Raffaele Taddeo & research groupTUT Tampere28500
Enhanced denitrification for efficient reduction of wastewater nitrogen loadPhD, Doc. Marja Tiirola & research groupJyväskylä University
32470
Green City - A Journey to Ecological BuildingArchitect Pasi Toiviainen & research groupx4167
SER2014, 9th European Conference on Ecological RestorationPhD, Doc. Anne Tolvanen & research groupFFRI5500
Nitrogen retention in sedimentation ponds and wetlands – improved ecosystem servicePhD Tiina Tulonen & research groupHelsinki University35260
Bioavailability of polyaromatic hydrocarbons (PAH) in contaminated soilsPhD Marja Tuomela & research groupHelsinki University29400
Finnish Bird Ringing Atlas Vol IIPhD Jari Valkama & research groupHelsinki University19940
Beaver in the drainage basin: use of an ecosystem engineer in ecosystem restorationMSc Mia Vehkaoja & research groupHelsinki University25500
Writing a book about Finnish mycorrhizal researchPhD Mauritz Vestberg & research groupMTT Agrifood Research Finland13000
The relationships of biotopes, habitat structure and habitat quality to the provision of ecosystem servicesPhD, Doc. Petteri Vihervaara & research groupFinnish Environment Institute26410
Systems ecological perspectives of environmental science (organizing the symposium)PhD, Doc. Petteri Vihervaara & research groupFinnish Environment Institute5000
Control of Flavobacterium psychrophilum infections by inhibition of cell adhesion and biofilm formationDoc. Tom Wiklund & research groupÅbo Akademi
30550
Integrated assessment of meteorology and air quality in Helsinki, using air-quality supersites and a meteorological observation networkPhD Curtis Wood & research groupFMI28000
Apatite ore mine tailings and oxide coated Light Expanded Clay Aggregate (LECA) as sorbents material for remediation of an arsenic-contaminated soilMaster Nader Yaghi & research groupHelsinki University27000

2013

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Carbon dioxide and methane balances of terrestrial ecosystems restrained by atmospheric concentration observations Doc. Tuula Aalto & research groupFMI24500
Environmental responsibility as an issue in societal school subjectsMSc Essi Aarnio-Linnanvuori & research groupHelsinki University24295
Multimodal narratives for sustainable citiesHT Jarkko Bamberg & research groupTampere University25000
Cooperation and social learning in networks for forest conservationHM Riikka Borg & research groupSYKE16372
Bridging the gap between high resolution mass spectrometers and atmospheric modelsDr. Michael Boy & research groupHelsinki University25000
Assessing peatland use effects using testacean amoebaeMaster Emmanuela Daza Secco & research groupSYKE26715
Comparison of the Impacts of the Native Noble Crayfish and Invasive Signal Crayfish on Lake EcosystemsMaster in Natural Sciences Fabio Ercoli & research groupJyväskylä University
23350
Atlantic salmon smolts in regulated rivers - problems and solutions PhD Jaakko Erkinaro & research groupRKTL27000
Finnish birds as indicator of environmental change – tools for decision makers and conservationMSc Sara Fraixedas Núñez & research group
Other university21500
Revision of the presentation material: Baltic Sea- environment and ecologyPhD Eeva Furman & research groupSYKE15410
Process-based modeling of watershed hydro-biogeochemistry in a boreal agricultural landscape in south-west FinlandM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & research groupTurku University20500
Effects of stump removal and slash harvesting on forest biodiversityPhD Panu Halme & research groupJyväskylä University
27468
Is flying squirrel adapting to urban environment? Landscape use, minimum habitat requirements and movements of the flying squirrel in urban forestsDoc. Ilpo K. Hanski & research groupHelsinki University20500
Population history, relationships and social structure of large carnivores in FinlandMSc Jenni Harmoinen & research groupOulu University20500
Freshwater diatoms as environmental indicators: approaches, indices and comparisons with other organism groups in lake monitoringPhD Jani Heino & research groupSYKE26000
Biodiversity benefits and cost-effectiveness of restoration of boreal forestsMSc Anne-Maarit Hekkala & research groupFFRI22700
Longevity of soil changes and long-term ecosystem recovery from chemical and physical load Prof. Heljä-Sisko Helmisaari & research group
Helsinki University34143
Dispersion of air pollution in the boundary layer - new approach with scanning Doppler lidarsPhD Anne Hirsikko & research groupFMI25500
Improving biological prerequisites of the reintroduction of endangered salmon populationsDoc. Heikki Hirvonen & research groupHelsinki University30850
The management of aquatic ecosystems in the changing environment - re-evaluation of the effects of artificial aerationDoc. Jukka Horppila & research groupHelsinki University23605
Innovative environmental regulation with expanded expertise: Integration of facts and values in expert deliberation over environmental monitoring in the Baltic Sea (RegEx)PhD Janne I. Hukkinen & research groupHelsinki University17475
Organotin compounds - their transport, fate and concentrations in lake environment Doc. Timo Huttula & research groupSYKE46500
Public-private partnerships as catalysts for the Baltic Sea protectionMaster Maria Jokela & research groupTampere University21700
Identification of benthic macroinvertebrates with computational methodsPh.Lic. Henry Joutsijoki & research groupTampere University28500
On the genetic diversity of Finnish noble crayfish stocks: does crayfish plague epidemic decrease Doc. Japo Jussila & research groupUniversity of Eastern Finland31550
The development of environmental Civil Service in Finland during independence. How administrative reforms contribute to environmental protection measures in Civil Service MSc Susanna Järvi & research group
Tampere University20800
Calibrating terrestrial biosphere-hydrology modelsDoc. Heikki Järvinen & research group
FMI23000
Characterization and reduction of harmful emissions from wood combustionMSc Terhi Kaivosoja & research groupUniversity of Eastern Finland20500
Role of iron and manganese in suppression of methane emissions from wetlands and lakes Doc. Paula Kankaala & research groupUniversity of Eastern Finland31425
Metal mining hazardous effects on fish: cost effective assessments as prerequisitis for fast protection PhD Anna Karjalainen & research groupSYKE32690
Sustainable biogas production from microalgae – Developing sustainable pretreatment and reactor MSc Viljami Kinnunen & research groupTUT Tampere23260
The effect of light absorbing aerosols on the optical and physical properties of snowPhD Niku Kivekäs & research group
FMI30000
The significance of changing climate and decomposer fungi diversity on woody biomass decomposition and carbon storages in boreal forestsProf. Jari Kouki & research groupUniversity of Eastern Finland25675
Social networks of city slicker birds: how urbanization affects individual relationships and group Diploma Robin Kubitza & research groupTurku University23950
Movements and habitat usage of Baltic grey and ringed seals in relation to coastal fishery – Problem seals: do they exist?PhD Mervi Kunnasranta & research groupUniversity of Eastern Finland27400
Erosion control by retrogressive successionPhD Minna-Maarit Kytöviita & research group
Jyväskylä University
32791
Value of recreation services provided by nature and effect of environmental qualityMSc Tuija Lankia & research groupMTT23000
Development of water treatment chemicals from industrial waste and by-products D.Tech Tiina Leiviskä & research group
Oulu University29125
Land Use Planning and Route Optimization using Ecological Impact Assessment and Remote Sensing based GIS DataPhD Anssi Lensu & research groupJyväskylä University
10250
Towards a more reliable red listing of Finnish Agaricales - using next-generation sequence data to study the diversity, distribution, and ecology of fungiMSc Kare Liimatainen & research groupHelsinki University29000
Climate impacts of forest bioenergyDoc. Jari Liski & research groupSYKE21800
The impact of soil nutrient status on carbon dynamics in forested peatlands - combining continuous flux measurements and isotopic methodsPhD Annalea Lohila & research groupFMI24500
Extreme and annual fluvial processes in river dynamics (ExRIVER)PhD Eliisa Lotsari & research groupTurku University32125
Optimisation of the biological methane oxidation and biotechnical utilisation of its end productsMSc Susanna Maanoja & research groupTUT Tampere28550
Assessing the biological effects of domestic bioenergy harvesting on freshwater ecosystemsPhD Kristian Meissner & research groupSYKE23800
The impact of logging residue removal (LRR) on boreal headwater stream communities and drainage PhD Musawenkosi Mlambo & research groupOulu University20500
Biodiversity and people interrelationship - from urban to protected areasMSc Jenni Moilanen & research groupFFRI25560
Linking genetic diversity and ecosystem functioning in contaminated soils with novel biomarkersMSc Marina Mustonen & research groupJyväskylä University
25445
Bioavailability of antibiotics in agricultural ecosystemsMSc Johanna Muurinen & research groupHelsinki University29520
The source and movement of antibiotic resistance genes in fish farming chainMSc Windi Muziasari & research groupHelsinki University22200
Fish populations, heterogeneity of the river channels, and socioeconomic impacts - towards a multidisciplinary analysis in river restoration programsDoc. Aki Mäki-Petäys & research group
RKTL27500
Gradual implementation of restoration measures - novel method for managing water quality from restored peatland catchmentsPhD Mika Nieminen & research groupFFRI25000
Nutrient dynamics in the shallow areas of the Baltic Sea in changing climatePhD Juha Niemistö & research group
Helsinki University27400
The importance of seafloor connectivity in conservation planning: understanding processes maintaining marine biodiversity PhD Alf Norkko & research groupHelsinki University29250
Gillnet fishing threatens critically endangered Saimaa ringed seal: Spatio-temporally explicit population model to define sufficient fishing restrictionsM.Sc. Anna-Maija Nyman & research groupEawag / ETH Zürich
29825
The effects of antropogenic air pollution and natural aerosol loading to cloud formationDoc., Phd Tuukka Petäjä & research group
Helsinki University24500
How much atmospheric carbonaceous particles warm our climate?BSc Mikko Pitkänen & research
FMI24500
Combining multi-resolution GIS data and landscape history to evaluate biodiversity potentialMSC Timo Pitkänen & research group
Turku University23663
The perceived barriers to switch to a plant-based diet among consumersFilosofian maisteri Pasi Pohjolainen & research groupTurku University25100
Biorefinery and decentralized waste-to-energy solutions for sustainable waste management in tourist centres of LaplandDoc. Eva Pongracz & research groupOulu University11725
Ecosystem services from agriculture: monetary benefits and market based provisionPhD Eija Pouta & research groupMTT23000
Sources and sinks of columnaris-disease in natural waters and in aquacultureDoc. Katja Pulkkinen & research groupJyväskylä University
28970
Impacts of non-indigenous species on the function of coastal ecosystems in the Baltic SeaMSc Riikka Puntila & research groupHelsinki University31520
Values in the Environment – Relations and Conflicts. The X IIAA International Conference in Environmental AestheticsDoc. Kalle Puolakka & research groupHelsinki University4000
The management and significance of traditional rural biotopes from the perspective of sustainable development MSc Kaisa Raatikainen & research groupJyväskylä University
26250
Challenges in climate change modelling: reactive hydrocarbon emissions from subarctic vegetationPhD Riikka Rinnan & research groupUniversity of Copenhagen/Biology34990
Bilberry (Vaccinium myrtillus) and lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) related ecosystem services in Boreal forests: forest management and landscape modification effects on community network structure. MSc Antonio Rodríguez & research group
University of Eastern Finland22774
Usage of remote sensing methods to determine aerosol-cloud interactionsPhD Sami Romakkaniemi & research groupUniversity of Eastern Finland20442
Geochemical processes and purification efficiencies in constructed wetlands polishing mining watersDr.Tech. Anna-Kaisa Ronkanen & research groupOulu University30400
Improvement of biohydrogen production by molecular interactionsDoc. Ville Santala & research groupTUT Tampere23145
Influence of pollution on cloud reflectance: a study of the indirect effects of aerosols using twenty years satellite data over the Baltic Sea countries.M.Sc. Giulia Saponaro & research groupFMI27170
Selenium impact and cycle in field ecosystemDoc. Mervi Seppänen & research group
Helsinki University27100
Effects of lightning conditions on the morphology and flowering of commercial useful and ornamental plantsFilosofian maisteri Sari Siipola & research groupHelsinki University23500
Integrated effect and concentration profiling for the environmental risk assessment of waste water PhD Markus Sillanpää & research group
SYKE28550
Interactive effects of grazing and global change on ecosystem carbon stocks in subarctic ecosystemsPhD Sari Stark & research groupLapland University28000
LahopuutarhaFT Risto Sulkava & research groupThe Finnish Association for Nature Conservation18700
Ecology of endangered lake-migrating brown trout and the success of recovery actionsPhD Jukka Syrjänen & research group
Jyväskylä University
29200
Impacts of changing intraspecific bodysize on food web processes in lake ecosystems Doc. Jari Syväranta & research group
Jyväskylä University
25630
Organizing the IBIS (Isotopes in Biogenic Silica) 2013-conference Doc. Petra Tallberg & research groupHelsinki University4000
Enhanced denitrification for efficient reduction of wastewater nitrogen load Doc. Marja Tiirola & research groupJyväskylä University
38170
Implications of migratory connectivity for conservation of wild Baltic Sea salmon stocksMSc Jyrki Torniainen & research groupJyväskylä University
23920
11th Finnish Conference of Environmetal Sciences 2013PhD Tuula Tuhkanen & research groupTUT Tampere6000
Bioavailability of polyaromatic hydrocarbons (PAH) in contaminated soilsPhD Marja Tuomela & research groupHelsinki University28550
Ecosystem services and the dynamics of land use planningMaster Johanna Tuomisaari & research groupTampere University24065
Organising the General Meeting of EURING (European Union for Bird Ringing) in Finland in 2013PhD Jari Valkama & research groupHelsinki University4000
Competitive interactions of microbes in the rhizosphere of plants treated with antagonists and their environmental impactPhD Jari Valkonen & research groupHelsinki University35000
Beaver in the drainage basin: use of an ecosystem engineer in ecosystem restorationMSc Mia Vehkaoja & research groupHelsinki University22000
Henvi Science Days 2013 "Can Forest Management Change Climate?" international seminar 15-16.4.2013PhD Kati Vierikko & research groupHelsinki University5500
The relationships of biotopes, habitat structure and habitat quality to the provision of ecosystem servicesPhD Petteri Vihervaara & research groupSYKE27170
Control of Flavobacterium psychrophilum infections by inhibition of cell adhesion and biofilm formationDoc Tom Wiklund & research groupÅbo Akademi University
28780
The 16th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Tampere 2.-6.9.2013Licentiate Satu Viljamaa-Dirks & research groupx5000
Vulnerable newt, Triturus cristatus, in the crip of climate change and forestry MSc Ville Vuorio & research groupUniversity of Eastern Finland21650
Apatite ore mine tailings and oxide coated Light Expanded Clay Aggregate (LECA) as sorbents material for remediation of an arsenic-contaminated soil.M.Sc. Nader Yaghi & research groupHelsinki University30000
Improving statistical classification methods and ecological status assessment for river macroinvertebratesMSc Johanna Ärje & research group
Jyväskylä University
22000

2012

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Carbon dioxide and methane balances of terrestrial ecosystems restrained by atmospheric concentration observations FT Tuula Aalto & research group FMI 24000
Environmental responsibility as an issue in societal school subjects MMM Essi Aarnio-Linnanvuori & research group Helsinki University22760
Vesiensuojelun teemavuosi 2012DI Hannele Ahponen & research group x7000
The use of carbon amendments as sediment remediation method: applicability under Finnish environmental conditions. FT Jarkko Akkanen & research groupUniversity of Eastern Finland26720
New biological tools to decrease the release of antibiotics from fisheries to fresh watersFT Jaana Bamford & research groupJyväskylä University
30024
Cooperation and Social Learning in Networks for Voluntary Forest Conservation.HTM Riikka Borg & research groupSYKE17420
Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC2012)FM Jenny-Maria Brozinski & research groupFinnish Society for Environmental Science4000
Eutrophication of the Baltic Sea: effects on pathogenic infections in threespine stickleback populationsDoc. Ulrika Candolin & research groupHelsinki University28050
Comparison of the Impacts of the Native Noble Crayfish and Invasive Signal Crayfish on Lake EcosystemsMaster in Natural Sciences Fabio Ercoli & research groupJyväskylä University
23420
Molecular analysis of seal diet in the Baltic Sea using next-generation sequencingPhD Rodrigo Esparza-Salas & research groupOulu University14700
Process-based modeling of watershed hydro-biogeochemistry in a boreal agricultural landscape in south-west FinlandM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & research groupTurku University21650
Is flying squirrel adapting to urban environment? Landscape use, minimum habitat requirements and movements of the flying squirrel in urban forestsFT, doc. Ilpo Hanski & research groupHelsinki University24646
Biodiversity benefits and cost-efficiency of restoration of boreal forestsFM Anne-Maarit Hekkala & research groupFFRI21650
Invasion of Elodea canadensis in Kuusamo district - causes, consequences and mitigation measuresFT, Docent Seppo Hellsten & research groupSYKE27750
Evolution of toxicity in the Baltic Sea cyanobacterial populations: the roles of enrichment and enemiesFT Teppo Hiltunen & research groupHelsinki University28000
The management of aquatic ecosystems in the changing environment - re-evaluation of the effects of artificial aerationMMT, doc. Jukka Horppila & research groupHelsinki University23680
Innovative environmental regulation with expanded expertise: Integration of facts and values in expert deliberation over environmental monitoring in the Baltic Sea (RegEx)PhD Janne Hukkinen & research groupHelsinki University46450
Organotin compounds - their transport, fate and concentrations in lake environmentDoc. Timo Huttula & research groupSYKE45808
Effects of metal nanoparticles on bacterial communitiesPhD Anu Hynninen & research groupHelsinki University28000
What does participation do? The public and environmental decision-makingMaster of Science Aino Inkinen & research groupSYKE23450
The development of environmental Civil Service in Finland during independence. How administrative reforms contribute to environmental protection measures in Civil Service FM, HM Susanna Järvi & research group
Tampere University20000
Calibrating terrestrial biosphere-hydrology modelsFT, doc. Heikki Järvinen & research group
FMI22500
Fingerprinting riverine dissolved organic carbon load entering the Baltic Sea.Doc. Hermanni Kaartokallio & research groupSYKE49450
Characterization and reduction of harmful emissions from wood combustionFM Terhi Kaivosoja & research groupUniversity of Eastern Finland20000
Role of iron and manganese in suppression of methane emissions from wetlands and lakesFT, doc. Paula Kankaala & research groupUniversity of Eastern Finland33225
Organizing 12th International Subfossil Cladocera workshopFM Mirva Ketola & research groupHelsinki University2850
Implications of migratory connectivity for conservation of wild Baltic Sea salmon stocksFT Mikko Kiljunen & research groupJyväskylä University
24902
Sustainable biogas production from microalgae – Developing sustainable pretreatment and reactorFM Viljami Kinnunen & research groupJyväskylä University
26325
The effect of light absorbing aerosols on the optical and physical properties of snowFT Niku Kivekäs & research group
FMI29500
XXXVII Nordic Hydrological Conference: Catchment Restoration and Water ProtectionProf. Björn Klöve & research group
Oulu University6000
Acidification and ecological restoration of streams effected by acid sulphate soilsProf. Björn Klöve & research group
Oulu University23300
On the effect of biogenic secondary organic aerosols on climateFT, doc. Harri Kokkola & research groupFMI24000
Geoengineering climate with controlled aerosol emissions: assessing feasibility and effects with aFT, doc. Hannele Korhonen & research groupFMI28000
Rethinking Urban Sustainability - Ecosystem Services as Treasures for the FutureVTT Kaisa Korhonen- Kurki & research groupHelsinki University5000
The significance of changing climate and decomposer fungi diversity on woody biomass decomposition and carbon storages in boreal forestsprof. Jari Kouki & research groupUniversity of Eastern Finland24600
Social networks of city slicker birds: how urbanization affects individual relationships and groupDiploma (equivalent to MSc) Robin Kubitza & research groupTurku University27475
Movements and habitat usage of Baltic grey and ringed seals in relation to coastal fishery – Problem seals: do they exist?FT Mervi Kunnasranta & research groupUniversity of Eastern Finland24400
Gene expression of Flavobacterium columnare colony morphologies: effect on transmission, survival outside fish host, and infectionFT Heidi Kunttu & research groupJyväskylä University
33260
Assessing the Potential for Anaerobic Microbial Dechlorination of PCDD/Fs in River Kymijoki SedimentsDI Sanna Kuokka & research groupHelsinki University33800
Erosion control by retrogressive successionPhD Minna-Maarit Kytöviita & research group
Jyväskylä University
30203
Litter degrading fungi in bioremediation of contaminated soil and as producers of new novel enzymesdoc., MMT Mika Kähkönen & research group
Helsinki University31385
Land Use Planning and Route Optimization using Ecological Impact Assessment and Remote Sensing based GIS DataFT Anssi Lensu & research groupJyväskylä University
24025
Multidisciplinary, experimental study of effects of fish introductions on cyanobacteria blooms in subarcticFT Anne Liljendahl & research groupHelsinki University25750
Climate impacts of forest bioenergyMMT, Doc. Jari Liski & research groupSYKE25500
The impact of soil nutrient status on carbon dynamics in forested peatlands - combining continuous flux measurements and isotopic methodsFT Annalea Lohila & research groupFMI30000
Ability of the bottom sediments of the Baltic Sea to retain phosphorus and factors influencing it.FT, Doc. Kaarina Lukkari & research groupSYKE31500
Methodological Paths in the Environmental Social ScienceVTT Ilmo Massa & research groupHelsinki University9000
Assessing the biological effects of domestic bioenergy harvesting on freshwater ecosystemsFT Kristian Meissner & research groupSYKE23740
The source and movement of antibiotic resistance genes in fish farming chainMSC Windi Muziasari & research groupHelsinki University28200
Carbon accounting for continuous cover forestsMMT Annikki Mäkelä & research group
Helsinki University26900
Ecological intensification of crop productionMMT Pirjo Mäkelä & research group
Helsinki University31155
The impact of logging residue removal (LRR) on boreal headwater stream communities and drainageFT Riku Paavola & research groupOulu University19083
Oil, forests and CSR - Finnish enterprises and Russian raw materialsOTL Minna Pappila & research groupTurku University13150
The effects antropogenic air pollution and natural aerosol loading to cloud formationPhd Tuukka Petäjä & research group
Helsinki University24000
In Partnership with Nature – what can agriculture do?MMT Janna Pietikäinen & research group
Helsinki University4400
Fate of volatile organic nitrogen in boreal forest: key compounds from the soil to the atmospherePhD Mari Pihlatie & research groupHelsinki University25000
How to scale from regional to local - data combination, land use trajectories and GIS as a toolbox to predict biodiversity hot spots in a forested environmentFM Timo Pitkänen & research group
Turku University22530
Ecosystem services from agriculture: monetary benefits and market based provisionMMT Eija Pouta & research groupMTT22500
Sphagnum mosses as biofilters for methane emissionsMMM Anuliina Putkinen & research groupFFRI15000
Modelling phytoplankton dynamics in lakes at different time and space scalesFM Anita Pätynen & research group
SYKE23000
O3 and NOx interactions with foliage: improving current knowledge and modelsMMT Maarit Raivonen & research groupHelsinki University22700
Sonoelectrocatalytic treatment of wastewater using micro- and nanostructured metal oxide electrodesDr. Technol. Eveliina Repo & research groupLUT Lappeenranta24000
Challenges in climate change modelling: reactive hydrocarbon emissions from subarctice vegetationFT, Doc. Riikka Rinnan & research groupUniversity of Copenhagen31960
Sustainable forest management through the conservation of multiple ecosystem services linked to wild berries in Boreal forests.Master in Science Antonio Rodríguez & research group
University of Eastern Finland24324
Usage of remote sensing methods to determine aerosol-cloud interactionsFT Sami Romakkaniemi & research groupUniversity of Eastern Finland23180
Impacts of mire restoration on aquatic ecosystems: Biodegradation of leached organic compounds, microbial production and carbon dioxide effluxDoc. Sanna Saarnio & research groupUniversity of Eastern Finland27475
Finnish biomass consumption – local and global land-use change climate impactsFT Laura Saikku & research groupHelsinki University25500
Improvement of biohydrogen production by molecular interactionsFT Ville Santala & research groupTUT Tampere30350
Effects of lightning conditions on the morphology and flowering of commercial useful and ornamentalFM Sari Siipola & research groupHelsinki University21700
Temporal turnover of diatom communities - implications for stream monitoringFT Janne Soininen & research groupHelsinki University25000
Ecology of endangered lake-migrating brown trout and the success of recovery actionsFT Jukka Syrjänen & research group
Jyväskylä University
26300
Impacts of changing intraspecific bodysize on food web processes in lake ecosystemsFT Jari Syväranta & research group
Jyväskylä University
22850
The relative contribution and importance of riverine nutrient load versus atmospheric deposition to the Baltic Sea ecosystem state, with particular focus on the winter sea ice biogeochemistryPh.D Letizia Tedesco & research groupSYKE29900
Threatened newt, Triturus cristatus, in the grip of forestry and climate changeDoc. Olli-Pekka Tikkanen & research groupUniversity of Eastern Finland20575
Green City - A Journey to Ecological BuildingPasi Toiviainen & research groupOther organization11500
Assessing biotic integrity using functional and structural measures in boreal riversFM Mikko Tolkkinen & research groupSYKE20000
Bioavailability of polyaromatic hydrocarbons (PAH) in contaminated soilsFT Marja Tuomela & research groupHelsinki University28050
Ecosystem services and the dynamics of land use planningHTM Johanna Tuomisaari & research groupTampere University22800
PActive - Active measures for phosphorus reduction in field runoffsMMT Eila Turtola & research groupHelsinki University28500
Competitive interactions of microbes in the rhizosphere of plants treated with antagonists and their environmental impactMMT Jari Valkonen & research groupHelsinki University31625
Genetic diversity and population structure in the endangered Saimaa ringed seal: an assessment based on microsatellite markersFM Mia Valtonen & research groupUniversity of Eastern Finland23960
The role of sulphuric acid in climate change and air qualityFT Hanna Vehkamäki & research group
Helsinki University24000
SOSA - a regional high-resolution model to investigate micrometeorological, chemical and aerosol dynamic processes for boreal forestsFT, prof. Timo Vesala & research groupHelsinki University24400
Genetic, physiological and ecological characterization of an invasive bumblebee (Bombus terrestris) and its effect on native sibling species in a changing climateFM Salla-Riikka Vesterlund & research groupTurku University20650
Characterizing the physical state of the atmospheric secondary organic aerosol particlesPhD Annele Virtanen & research groupTUT Tampere27975
The role of sodium ion channels in toxicity of pyrehtroid pesticides in fish: a patch-clamp studyPhD Matti Vornanen & research groupUniversity of Eastern Finland31050
Environmental risks of increased use of fungicides: sorption, desorption and degradation of fluazinam inMMT Markku Yli-Halla & research groupHelsinki University31115
Metagenomics of petroleum hydrocarbon polluted soil by deep sequencing: the effect of oil pollution on structural and functional microbial diversityFT Kim Yrjälä & research group
Helsinki University34490
Solar heat engineering and carbon dioxide: energy recovery using a greenhouse gas.Prof. Ron Zevenhoven & research groupÅbo Akademi
27130
Improving statistical classification methods and ecological status assessment for river macroinvertebratesFM Johanna Ärje & research group
Jyväskylä University
21500
Metagenomics of petroleum hydrocarbon polluted soil by deep sequencing: the effect of oil pollution on structural and functional microbial diversityFT Kim Yrjälä & research group
Helsinki University34 490
Solar heat engineering and carbon dioxide: energy recovery using a greenhouse gas.Prof. Ron Zevenhoven & research groupÅbo Akademi
27 130
Improving statistical classification methods and ecological status assessment for river macroinvertebratesFM Johanna Ärje & research group
Jyväskylä University
21 500

2011

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
The use of carbon amendments as sediment remediation method: applicability under Finnish environmental conditions. FT Jarkko Akkanen & research group University of Eastern Finland26785
Sustainable cultivation methods for agriculture – development of new technology to increase soil crop cover and to utilize ecosystem services of soil microorganisms (SusAgTech) MMT Laura Alakukku & research group Helsinki University 30700
New biological tools to decrease the release of antibiotics from fisheries to fresh watersFT Jaana Bamford & research groupJyväskylä University
30024
Cyanobacterial water blooms and associated heterotrophic bacteria as a cause of adverse human health effectsDoctor of Science (Agr.&For.) Katri Berg & research groupHelsinki University28750
Biological Trait Analysis (BTA): A novel tool for analysing and interpreting marine benthic ecosystem functioning and environmental health in coastal waters.PhD, Professor Erik Bonsdorff & research groupÅbo Akademi
28820
Biodiversity and ecosystem functioning in aquatic plant communitiesDoc. Christoffer Boström & research group
Åbo Akademi
22875
10th Finnish Conference of Environmental SciencesM.Sc. Jenny-Maria Brozinski & research groupx4000
Fate of pharmaceuticals in the environment - Identification of transformation products and their environmental significanceM.Sc. Jenny-Maria Brozinski & research groupÅbo Akademi
29350
A new cost-efficient tool for preservation of biodiversity in managed forestsFT Patrik Byholm & research groupHelsinki University28740
Eutrophication of the Baltic Sea: effects on pathogenic infections in threespine stickleback populationsDoc. Ulrika Candolin & research groupHelsinki University26900
Aerosol and cloud condensation nuclei production potentials of plant emitted volatile organic compoundsFT Miikka Dal Maso & research groupHelsinki University23000
Assessing the ecological role of cormorants at local and regional scales in a benthic brackish-water ecosystemPhD in Zoology Eliecer Diaz & research groupÅbo Akademi
29315
Sea acidification and allelopathy as mediators of toxic cyanobacteria blooms in the future Baltic SeaPhD, docent Jonna Engström-Öst & research group
x28060
Molecular analysis of seal diet in the Baltic Sea using next-generation sequencingPhD Rodrigo Esparza-Salas & research groupOulu University14000
Sphagnum mosses as biofilters for methane emissionsPhD Hannu Fritze & research groupFFRI26800
Process-based modeling of watershed hydro-biogeochemistry in a boreal agricultural landscape in south-west FinlandM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & research groupTurku University23800
Aesthetics of Human Spaces. Between Urban and Nature. IXth International Conference in Environmental Aesthetics. Arto Haapala & research groupHelsinki University2000
Institutional change in agriculture: Agricultural environmental subsidies and water protection as environmental policy instrumentsFT Yrjö Haila & research group
Tampere University22070
Effect of biogenic hydrocarbon emissions (mono- and sesquiterpenes) on background airFT Heidi Hellén & research group
FMI22000
Invasion of Elodea canadensis in Kuusamo district - causes, consequences and mitigation measuresFT, Docent Seppo Hellsten & research groupSYKE31500
Long-term effects of soil warming on fine root and mycorrhizal mycelia turnover in boreal forestsMMT, prof. Heljä-Sisko Helmisaari & research group
Helsinki University26944
The biodiversity and dynamics of small game: impacts of intensive forestry on small mammals, predators and small gameFT, doc. prof. Heikki Henttonen & research groupFFRI29000
Nitrate treatment of shallow lake sediments - the effect on water nitrogen- to- phosphorus ratioDoc. Susanna Hietanen & research groupHelsinki University24830
Developing natural methods for reintroduction and conservation of endangered salmon and trout populationsFT Heikki Hirvonen & research groupHelsinki University33800
The management of aquatic ecosystems in the changing environment - re-evaluation of the effects of artificial aerationMMT, dos. Jukka Horppila & research groupHelsinki University22875
Innovative environmental regulation with expanded expertise: Integration of factsand values in expert deliberation over environmental monitoring in the Baltic Sea (RegEx)Doctor of Philosophy (PhD) Janne Hukkinen & research groupHelsinki University57950
Effects of metal nanoparticles on bacterial communitiesPhD Anu Hynninen & research groupHelsinki University28000
Aerosol climate effects on northern latitudesFT Antti-Pekka Hyvärinen & research group
FMI25000
Assessing the Potential for Anaerobic Microbial Dechlorination of PCDD/Fs in River Kymijoki SedimentsFT Max Häggblom & research group
Helsinki University33800
Method for monitoring of natural waters - environmental pollution observationFT, Dos. Harri Härmä & research group
Turku University26000
The development of environmental Civil Service in Finland during independence. How administrative reforms contribute to environmental protection measures in Civil Service (possible advantages/disadvantages).FM, HM susanna järvi & research group
Tampere University20000
Calibrating terrestrial biosphere-hydrology modelsFT, dos. Heikki Järvinen & research group
FMI23700
Fingerprinting riverine dissolved organic carbon load entering the Baltic Sea.doc. Hermanni Kaartokallio & research groupSYKE36100
Biodiversity in urban landscapes and its meaning for residentsFT Katja Kangas & research groupOulu University30763
Role of iron and manganese in suppression of methane emissions from wetlands and lakesFT, dos. Paula Kankaala & research groupUniversity of Eastern Finland33800
Implications of migratory connectivity for conservation of wild Baltic Sea salmon stocksFT Mikko Kiljunen & research groupJyväskylä University
24902
Sustainable biogas production from microalgae – Developing sustainable pretreatment and reactor methodsViljami Kinnunen & research groupJyväskylä University
26612
Acidification and ecological restoration of streams effected by acid sulphate soilsProf. Björn Klöve & research group
Oulu University25175
On the effect of biogenic secondary organic aerosols on climateFT Harri Kokkola & research groupFMI25000
Geoengineering climate with controlled aerosol emissions: assessing feasibility and effects with a climate modelFT, dos. Hannele Korhonen & research groupFMI25000
The effect of nitrogen deposition and global warming to nitrogen cycling and GHG emissions of boreal coniferous forestsMMM Janne Korhonen & research groupHelsinki University22860
Conference on Interdiciplinary Environmental Research and Teaching 2011: Why Society needs Environmental Research?VTT Kaisa Korhonen- Kurki & research groupHelsinki University4500
The significance of changing climate and decomposer fungi diversity on woody biomass decomposition and carbon storages in boreal forestsProf. Jari Kouki & research groupUniversity of Eastern Finland22300
Gene expression of Flavobacterium columnare colony morphologies: effect on transmission, survival outside fish host, and infectionFT Heidi Kunttu & research groupJyväskylä University
29840
New measures for enhancing pollinator services and diversity in farmland from field experimentsFT Mikko Kuussaari & research groupSYKE24830
Erosion control by retrogressive successionPhD Minna-Maarit Kytöviita & research group
Jyväskylä University
25700
Litter degrading fungi in bioremediation of contaminated soil and as producers of new novel enzymesDos., MMT Mika Kähkönen & research group
Helsinki University31385
Catalytic oxidation of industrial wastewatersTkT Ulla Lassi & research groupOulu University25175
Land Use Planning and Route Optimization using Ecological Impact Assessment and Remote Sensing based GIS DataFT Anssi Lensu & research groupJyväskylä University
26270
Multidisciplinary, experimental study of effects of fish introductions on cyanobacteria blooms in subarctic lakesFT Anne Liljendahl & research groupHelsinki University25750
Climate impacts of forest bioenergyMMT, Dos. Jari Liski & research groupSYKE25500
The impact of soil nutrient status on carbon dynamics in forested peatlands - combining continuous flux measurements and isotopic methodsFT Annalea Lohila & research groupFMI30000
Ability of the bottom sediments of the Baltic Sea to retain phosphorus and factors influencing it.FT Kaarina Lukkari & research groupSYKE32500
How does climate change affect spatial distributions and damages by forest insect pests? Change detection at multiple scales by means of remote sensing and bioclimatic modelsMMT, dos. Päivi Lyytikäinen-Saarenma & research group
Helsinki University31500
Assessing the biological effects of domestic bioenergy harvesting on freshwater ecosystemsFT Kristian Meissner & research groupSYKE23079
Origin and movement antibiotic resistance in fish farming chainMSC Windi Muziasari & research groupHelsinki University27200
Ecological classification of boreal rivers: comparing structural and functional measures of biotic integrityFT Heikki Mykrä & research group
SYKE30350
Ecological intensification of crop productionMMT Pirjo Mäkelä & research group
Helsinki University32100
Fish populations, heterogeneity of the river channels, and social capital – towards multidisciplinary decision analysis in river restoration programsFT, dos. Aki Mäki-Petäys & research group
RKTL25500
Genetic diversity and population structure in the endangered Saimaa ringed seal: an assessment based on microsatellite markersFT, dos. Tommi Nyman & research group University of Eastern Finland25750
Habitat requirements of willow grouse (Lagopus lagopus) in boreal environmentsFT Antti Paasivaara & research groupRKTL23000
The impact of logging residue removal (LRR) on boreal headwater stream communities and drainage areasFT Riku Paavola & research groupOulu University25750
Nature management and habitats of special importance defined in the Finnish Forest Act as means of preserving biological diversity in managed forests. FM Jouni Penttinen & research groupJyväskylä University
24560
Climate change, extreme weather events and costsMMM Karoliina Pilli-Sihvola & research groupFMI20000
Biorefinery and decentralized waste-to-energy solutions for sustainable waste management in tourist centres of LaplandTkT, docent Eva Pongracz & research groupOulu University22875
Modelling phytoplankton dynamics in lakes at different time and space scalesFM Anita Pätynen & research group
SYKE25000
O3 and NOx interactions with foliage: improving current knowledge and modelsMMT Maarit Raivonen & research groupHelsinki University22700
Climatic impacts of no-till agriculture in FinlandFT Kristiina Regina & research groupMTT24100
Usage of remote sensing methods to determine aerosol-cloud interactionsFT Sami Romakkaniemi & research group University of Eastern Finland22000
Impacts of invasive signal crayfish (Pasifastacus leniusculus) on the littoral communities of large boreal lakesFM Timo Ruokonen & research groupJyväskylä University
22280
FM Sanna Rönkkönen & research group
xx5600
Impacts of mire restoration on aquatic ecosystems: Biodegradation of leached organic compounds, microbial production and carbon dioxide effluxDos. Sanna Saarnio & research groupUniversity of Eastern Finland27475
Improvement of biohydrogen production by molecular interactionsFT Ville Santala & research groupTUT Tampere29200
Selenium impact and cycle in field ecosystemDos. MMT Mervi Seppänen & research group
Helsinki University23450
13th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course: "Soil fauna in the changing world: Bringing environmental issues from above to the below ground world"FT Heikki Setälä & research group
Helsinki University2000
Temporal turnover of diatom communities - implications for stream monitoringFT Janne Soininen & research groupHelsinki University24000
The use of methane in wastewater treatment technology - aiming for more efficient nitrogen removal and diminished greenhouse gas emission FT, dos. Marja Tiirola & research groupJyväskylä University
32540
Threatened newt, Triturus cristatus, in the grip of forestry and climate changeDos. Olli-Pekka Tikkanen & research groupUniversity of Eastern Finland24945
Ecosystem services and the dynamics of land use managementHM Johanna Tuomisaari & research groupTampere University22100
PActive - Active measures for phosphorus reduction in field runoffsMMT Eila Turtola & research groupHelsinki University28500
The role of sulphuric acid in climate change and air qualityFT Hanna Vehkamäki & research group
Helsinki University24000
SOSA - a regional high-resolution model to investigate micrometeorological, chemical and aerosol dynamic processes for boreal forestsFT,prof. Timo Vesala & research groupHelsinki University24400
Genetic, physiological and ecological characterization of an invasive bumblebee (Bombus terrestris) and its effect on native sibling species in a changing climateFM Salla-Riikka Vesterlund & research groupTurku University20000
Characterizing the physical state of the atmospheric secondary organic aerosol particlesPhD Annele Virtanen & research groupTUT Tampere24240
The role of sodium ion channels in toxicity of pyrehtroid pesticides in fish: a patch-clamp studyPhD Matti Vornanen & research groupUniversity of Eastern Finland29900
Environmental risks of increased use of fungicides: sorption, desorption and degradation of fluazinam in soilMMT Markku Yli-Halla & research groupHelsinki University34720
Metagenomics of petroleum hydrocarbon polluted soil to benefit bioremediation: resilience of bacteria in pollutionFT Kim Yrjälä & research group
Helsinki University31500
Solar heat engineering and carbon dioxide: energy recovery using a greenhouse gas.Dr. tech., prof. Ron Zevenhoven & research groupÅbo Akademi
27130
Improving statistical classification methods and ecological status assessment for river macroinvertebratesFM Johanna Ärje & research group
Jyväskylä University
16667
Assessing Baltic ecosystem health using the eider as an indicator speciesDr. Markus Öst & research group
Other university35870
Metagenomics of petroleum hydrocarbon polluted soil by deep sequencing: the effect of oil pollution on structural and functional microbial diversityFT Kim Yrjälä & research group
Helsinki University34490
Solar heat engineering and carbon dioxide: energy recovery using a greenhouse gas.Prof. Ron Zevenhoven & research groupÅbo Akademi
27130
Improving statistical classification methods and ecological status assessment for river macroinvertebratesFM Johanna Ärje & research group
Jyväskylä University
21500

2010

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
DI Hannele Ahponen & research group xx5000
The use of carbon amendments as sediment remediation method: applicability under Finnish environmental conditions. FT Jarkko Akkanen & research group Joensuu University 24810
Sustainable cultivation methods for agriculture – development of new technology to increase soil crop cover and to utilize ecosystem services of soil microorganisms (SusAgTech) MMT Laura Alakukku & research group Helsinki University 29000
Air quality remote sensing using satellite data FT Antti Arola & research group Finnish Meteorological Institute 21300
Risk assessment on the environmental impact of using the saprotrophic fungus (Phlebiopsis gigantea) for the biocontrol of the conifer pathogen Heterobasidion spp. PhD Fred Asiegbu & research group Helsinki University 25525
Development of specific identification method for environmental microbes. PhD. Petri Auvinen & research group Helsinki University 29800
New biological tools to decrease the release of antibiotics from fisheries to fresh waters FT Jaana Bamford & research group Jyväskylä University
27420
Cyanobacterial water blooms and associated heterotrophic bacteria as a cause of adverse human health effects Master of Science Katri Berg & research group Helsinki University 24900
Biological Trait Analysis (BTA): A novel tool for analysing and interpreting marine benthic ecosystem functioning and environmental health in coastal waters. PhD, prof. Erik Bonsdorff & research group Åbo Akademi
26350
Biodiversity and ecosystem functioning under environmental stress: role of biological insurance in aquatic plant communities Dos. Christoffer Boström & research group
Åbo Akademi
21980
A new cost-efficient tool for preservation of biodiversity in managed forests FT Patrik Byholm & research group Helsinki University 22555
Predictive benthic species and habitat distribution modeling – applications in the sublittoral Northern Baltic Sea Prof. Saara Bäck & research group
Ministry of the Environment 22300
Eutrophication of the Baltic Sea: effects on pathogenic infections in threespine stickleback populations Dos. Ulrika Candolin & research group Helsinki University 25775
Aerosol and cloud condensation nuclei production potentials of plant emitted volatile organic compounds FT Miikka Dal Maso & research group Helsinki University 21300
Assessing the ecological role of cormorants at local and regional scales in a benthic brackish-water ecosystem PhD Eliecer Diaz & research group Åbo Akademi
24625
Sea acidification and allelopathy as mediators of toxic cyanobacteria blooms in the future Baltic Sea FT Jonna Engström-Öst & research group
Yrkeshögskolan Novia
22209
Sphagnum mosses as biofilters for methane emissions PhD Hannu Fritze & research group Finnish Forest Research Institute 25100
Studies of the density of free-falling snow Ph.D. Sabine Goeke & research group Helsinki University 23300
Institutional change in agriculture: Agricultural environmental subsidies and water protection as environmental policy instruments FT Yrjö Haila & research group
Tampere University 19795
Biodiversity benefits and cost-efficiency of restoration of boreal forests FM Anne-Maarit Hekkala & research group Finnish Forest Research Institute 19950
Effect of biogenic hydrocarbon emissions (mono- and sesquiterpenes) on background air FT Heidi Hellén & research group
Finnish Meteorological Institute 20300
Invasion of Elodea canadensis in Kuusamo district - causes, consequences and mitigation measures FT, Doc. Seppo Hellsten & research group SYKE 27500
Long-term effects of soil warming on fine root and mycorrhizal mycelia turnover in boreal forests MMT, dos. Heljä-Sisko Helmisaari & research group
Finnish Forest Research Institute 25275
The biodiversity and dynamics of small game: impacts of intensive forestry on small mammals, predators and small game Prof. Heikki Henttonen & research group Finnish Forest Research Institute 27300
Nitrate treatment of shallow lake sediments - the effect on water nitrogen- to- phosphorus ratio Dos. Susanna Hietanen & research group Helsinki University 22900
Developing natural methods for reintroduction and conservation of endangered salmon and trout populations FT Heikki Hirvonen & research group Helsinki University 29225
Innovative environmental regulation with expanded expertise: Integration of facts and values in expert deliberation over environmental monitoring in the Baltic Sea (RegEx) PhD Janne Hukkinen & research group Helsinki University 33250
Aerosol climate effects on northern latitudes FT Antti-Pekka Hyvärinen & research group
Finnish Meteorological Institute 22300
Ex situ conservation of the genetic diversity of rare seashore plants in the Bothnian Bay PhD, doc. Marko Hyvärinen & research group
Oulu University 25775
Assessing the Potential for Anaerobic Microbial Dechlorination of PCDD/Fs in River Kymijoki Sediments FT Max Häggblom & research group
Helsinki University 29225
International Aerosol Conference 2010 FT, Dos. Kaarle Hämeri & research group
Helsinki University 5000
Impacts of invasive signal crayfish (Pasifastacus leniusculus) on the littoral communities of large boreal lakes FT Heikki Hämäläinen & research group
Jyväskylä University
22860
The meaning of green areas to different people living in suburbs and to the quality of their living environment FM Johanna Jokinen & research group Helsinki University 18920
Implications of migratory connectivity for conservation of wild Baltic Sea salmon stocks FT Mikko Kiljunen & research group Jyväskylä University
22632
Global warming threatens birch forests in Lapland: invasion of new outbreaking moth species FT Tero Klemola & research group Turku University 25177
Acidification and ecological restoration of streams effected by acid sulphate soils Professori Björn Klöve & research group
Oulu University 24050
Environmental fate and monitoring of potential priority substances in water: Non-ionic surfactants and biocides Dos Jaana Koistinen & research group Helsinki University 31675
On the effect of biogenic secondary organic aerosols on climate Filosofian tohtori Harri Kokkola & research groupFinnish Meteorological Institute 23300
Geoengineering climate with controlled aerosol emissions: assessing feasibility and effects with a climate model FT, dos. Hannele Korhonen & research group Kuopio University 23300
The effect of nitrogen deposition and global warming to nitrogen cycling and GHG emissions of boreal coniferous forests MMM Janne Korhonen & research group Helsinki University 21320
Man-Made Substances and Environment – Multidisciplinary Research on Risks and Future Possibilities VTT Kaisa Korhonen- Kurki & research group Helsinki University 4000
The toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii in the Baltic Sea: Causes and mechanisms of expansion PhD Anke Kremp & research group SYKE 25300
Fate of pharmaceuticals in the environment - Identification of transformation products and their environmental significance Docent Leif Kronberg & research group Åbo Akademi
26140
New measures from field experiments for enhancing pollinator services and diversity in farmland FT Mikko Kuussaari & research groupSYKE21750
Litter degrading fungi in bioremediation of contaminated soil and as producers of new novel enzymes dosentti, MMT Mika Kähkönen & research group
Helsinki University 29685
Catalytic oxidation of industrial wastewaters TkT Ulla Lassi & research group Oulu University 23475
Land Use Planning and Route Optimization using Ecological Impact Assessment and Remote Sensing based GIS Data FT Anssi Lensu & research group Jyväskylä University
22900
The sound climate in Finnish lakes FT Matti Leppäranta & research group
Helsinki University 22300
Multidisciplinary, experimental study of effects of fish introductions on cyanobacteria blooms in subarctic lakes FT Anne Liljendahl & research group Helsinki University 24050
The effects of organic tin compounds on Daubentons bats feeding in the Archipelagic Sea FM Thomas Lilley & research group Turku University 4600
Helsinki Summer School 2010 course and public seminar: Agriculture in the Environment: Ecosystem Services Prof. Kristina Lindström & research group
Helsinki University 2000
The impact of soil nutrient status on carbon dynamics in forested peatlands - combining continuous flux measurements and isotopic methods FT Annalea Lohila & research group Finnish Meteorological Institute 26300
Ability of the bottom sediments of the Baltic Sea to retain phosphorus and factors influencing it FT Kaarina Lukkari & research group SYKE 30300
How does climate change affect spatial distributions and damages by forest insect pests? Change detection at multiple scales by means of remote sensing and bioclimatic models MMT, dos Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & research group
Helsinki University 29800
Conflicts and sustainability in large carnivore management FM Outi Moilanen & research group Oulu University 18700
Indicator species and biodiversity conservation in a changing forest landscape: do woodland key habitats provide protection for terrestrial and aquatic biodiversity? FT Timo Muotka & research group Oulu University 23130
Ecological classification of boreal rivers: comparing structural and functional measures of biotic integrity FT Heikki Mykrä & research group
SYKE 26350
Ecological intensification of crop production MMT Pirjo Mäkelä & research group
Helsinki University 29800
Recycling nutrients onto boreal forest ecosystem: mitigating nutrient export and climate effects FT Jouni Nieminen & research group Jyväskylä University
25210
Genetic diversity and population structure in the endangered Saimaa ringed seal: an assessment based on microsatellite markers FT Tommi Nyman & research group Joensuu University 25650
Population biology and conservation of large raptors in Finland FT Markku Orell & research group Oulu University 24625
Habitat requirements of willow grouse (Lagopus lagopus) in a boreal environments FT Antti Paasivaara & research group Finnish Game and Fisheries Research Institute 18300
The impact of logging residue removal (LRR) on boreal headwater stream communities and drainage areas FT Riku Paavola & research group Oulu University 9550
Mitigation of atmospheric greenhouse gas concentrations through the appropriate selection of soil preparation method during regeneration of drained peatland forests MMM Meeri Pearson & research group Finnish Forest Research Institute 18300
Nature management and habitats of special importance defined in the Finnish Forest Act as means of preserving biological diversity in managed forests. FM Jouni Penttinen & research group Jyväskylä University
24000
Ecotoxicological effects of organotin compounds in brackish and inland waters Dosentti Olli-Pekka Penttinen & research groupHelsinki University 28650
The effects antropogenic air pollution and natural aerosol loading to cloud formation PhD Tuukka Petäjä & research group
Helsinki University 19800
Fate of volatile organic nitrogen in boreal forest: key compounds from the soil to the atmosphere PhD Mari Pihlatie & research group Helsinki University 23300
Climate change, extreme weather events and costs MMM Karoliina Pilli-Sihvola & research group Finnish Meteorological Institute 18300
Biorefinery and decentralized waste-to-energy solutions for sustainable waste management in tourist centres of Lapland TkT, doc. Eva Pongracz & research group Oulu University 23475
Modelling phytoplankton dynamics in lakes at different time and space scales LuK Anita Pätynen & research group
Jyväskylä University
22800
O3 and NOx interactions with foliage: improving current knowledge and models MMT Maarit Raivonen & research group Helsinki University 21000
Urban contaminants in surface runoff and in the environment FT Anna-Lea Rantalainen & research group Helsinki University 26925
Climatic impacts of no-till agriculture in Finland FT Kristiina Regina & research group MTT 22400
The role of ionising radiation and air pollution in atmospheric particle formation FT Ilona Riipinen & research group Helsinki University 21300
Usage of remote sensing methods to determine aerosol-cloud interactions FT Sami Romakkaniemi & research group Kuopio University 20300
Use of electrolytic and chemical oxygenation of contaminated maritime sediment for in situ bioremediation; TBT as the target PhD Martin Romantschuk & research group Helsinki University 25200
Impacts of mire restoration on aquatic ecosystems: Biodegradation of leached organic compounds, microbial production and carbon dioxide efflux Dos Sanna Saarnio & research group Joensuu University 26925
Master of Science Saija-Riitta Sadeoja & research group xx12000
Contaminated soil in residential areas – a manageable risk for the Helsinki city administration? VTM Paula Saikkonen & research group Helsinki University 19800
Improvement of biohydrogen production by molecular interactions FT Ville Santala & research group TUT Tampere 26350
Effects of lead on pine forest ecosystem in a shooting range area: assessment of the effects and a restoration method FM Salla Selonen & research group Helsinki University 22900
Selenium impact and cycle in field ecosystem MMT, dos. Mervi Seppänen & research group
Helsinki University 26925
Improving biosphere description in global climate models FT Sanna Sevanto & research group Helsinki University 22900
Temporal turnover of diatom communities - implications for stream monitoring FT Janne Soininen & research group Helsinki University 22300
2010 World Conference of Resource Modelling Association, Helsinki, June 15-18 Prof. Olli Tahvonen & research group Finnish Forest Research Institute 4000
Conservation genetics and conservation ecology of the endangered freswater pearl mussel, Margaritifera margaritifera L. Prof. Jouni Taskinen & research group Jyväskylä University
23560
The relative contribution and importance of riverine nutrient load versus atmospheric deposition to the Baltic Sea ecosystem state, with particular focus on the winter sea ice biogeochemistry PhD Letizia Tedesco & research group SYKE 18675
The use of methane in wastewater treatment technology - aiming for more efficient nitrogen removal and diminished greenhouse gas emission FT, dos. Marja Tiirola & research group Jyväskylä University
29700
Threatened newt, Triturus cristatus, in the grip of forestry and climate change Dos. Olli-Pekka Tikkanen & research groupJoensuu University 25830
Which factors affect the success of forest restoration? FT Tero Toivanen & research group Jyväskylä University
18300
Optimization of in-situ Fenton pre-treatment for enhancement of biodegradability of recalsiitrant pollutants FT Tuula Tuhkanen & research group TUT Tampere 27500
The role of sulphuric acid in climate change and air quality FT Hanna Vehkamäki & research group
Helsinki University 20800
Laser scanning based identification and interpretation of ecologically important forest habitats in natural conservation areas FM Mikko Vehmas & research group Joensuu University 10275
SOSA - a regional high-resolution model to investigate micrometeorological, chemical and aerosol dynamic processes for boreal forests FT,prof. Timo Vesala & research group Helsinki University 22700
Genetic, physiological and ecological characterization of an invasive bumblebee (Bombus terrestris) and its effect on native sibling species in a changing climate FM Salla-Riikka Vesterlund & research group Turku University 18300
Capacity of riparian buffer zones to reduce nitrogen transport from forested catchment areas FM Anu Vikman & research group Finnish Forest Research Institute 9150
Seminar on Large Lakes 2010 "Climate Change - changing freshwater ecosystems and society" FT, dos Markku Viljanen & research group Joensuu University 3450
Characterizing the physical state of the atmospheric secondary organic aerosol particles PhD Annele Virtanen & research group TUT Tampere 21275
Environmental risks of increased use of fungicides: sorption, desorption and degradation of fluazinam in soil MMT Markku Yli-Halla & research group Helsinki University 26430
Mapping and analysing ecosystem services in urban areas FT Vesa Yli-Pelkonen & research groupHelsinki University20000
lluted soil to benefit bioremediation – capture of pathway networks FT Kim Yrjälä & research group
Helsinki University 28720
Solar heat engineering and carbon dioxide: energy recovery using a greenhouse gas. Prof. Ron Zevenhoven & research group Åbo Akademi
24050
Assessing Baltic ecosystem health using the eider as an indicator species Dr. Markus Öst & research group
Åbo Akademi
27650

2009

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Sustainable cultivation methods for agriculture – development of new technology to increase soil crop cover and to utilize ecosystem services of soil microorganisms (SusAgTech)PH.D. Laura Alakukku & research groupUniversity of Helsinki25574
Removal of endocrine disrupters from waste waters using fungal oxidative enzymesPH.D. Hatakka Annele & research groupUniversity of Helsinki23348
Towards solar-powered, environmentally clean biohydrogen production by cyanobacteriaPH.D. Eva-Mari Aro & research groupUniversity of Turku45286
EU emission trading scheme in Finland - decision-making and implementationM.SC. Terhi Aro-Heinilä & research group
University of Helsinki15848
Air quality remote sensing using satellite dataPH.D. Antti Arola & research groupFinnish meteorological institute17848
Risk assessment on the environmental impact of using the saprotrophic fungus (Phlebiopsis gigantea) for the biocontrol of the conifer pathogen Heterobasidion spp.Ph.D Fred Asiegbu & research groupUniversity of Helsinki Department of Forest Ecology21950
Development of specific identification method for environmental microbes.Ph.D. Petri Auvinen & research groupUniversity of Helsinki Institute of Biotechnology27348
Microbial and carbon dynamics in cut-away peatlands cultivated with a bioenergy crop (Reed Canary Grass)PhD Christina Biasi & research groupUniversity of Kuopio11084
Biological Trait Analysis (BTA): A novel tool for analysing and interpreting marine benthic ecosystem functioning and environmental health in coastal waters.PhD, Professor Erik Bonsdorff & research groupÅbo Akademi ÅA
24080
Biodiversity and ecosystem functioning under environmental stress: role of biological insurance in aquatic plant communitiesDocent Christoffer Boström & research group
Åbo Akademi
19378
MALTE - model to predict new aerosol formation in the lower troposphereDr. Michael Boy & research groupUniversity of Helsinki18050
Conservation Biology of Finnish House SparrowsDocent (PhD) Jon Brommer & research groupUniversity of Helsinki20448
A new cost-efficient tool for preservation of biodiversity in managed forestsPH.D. Patrik Byholm & research groupUniversity of Helsinki19816
Predictive benthic species and habitat distribution modeling – applications in the sublittoral Northern Baltic SeaProf. Saara Bäck & research group
SYKE20050
Spatial conservation planning and climate changePh.D. Mar Cabeza & research groupUniversity of Helsinki7820
Aerosol and cloud condensation nuclei production potentials of plant emitted volatile organic compoundsPH.D. Miikka Dal Maso & research groupUniversity of Helsinki17848
Adapting Forest Management to Maintain Environmental Services: Carbon sequestration, Biodiversity and Water, Koli National Park, Finland 22.-24.9. 2009, International SeminarPH.D. Leena Finer & research groupMETLA Joensuu4000
Sphagnum mosses as biofilters for methane emissionsPhD Hannu Fritze & research groupMETLA Vantaa Research Center22648
Institutional Change in Agriculture: Agricultural Environmental Subsidies and Water protection Objectives as Environmental Policy InstrumentsPH.D. Yrjö Haila & research group
University of Tampere17113
Emission and dynamics of naturally occuring volatile halogenated carbon compounds on coastal regionsPH.D. Helinä Hartikainen & research group
University of Helsinki7925
Effect of biogenic hydrocarbon emissions (mono- and sesquiterpenes) on background airPH.D. Heidi Hellén & research group
Finnish meteorological institute16848
Long-term effects of soil warming on fine root and mycorrhizal mycelia turnover in boreal forestsPH.D., dos. Heljä-Sisko Helmisaari & research group
METLA Vantaa22036
The biodiversity and dynamics of small game: impacts of intensive forestry on small mammals, predators and small gamePH.D., prof. Heikki Henttonen & research groupMETLA18848
Nitrate treatment of shallow lake sediments - the effect on water nitrogen- to- phosphorus ratioDoc. Susanna Hietanen & research groupUniversity of Helsinki12725
Developing natural methods for reintroduction and conservation of endangered salmon and trout populationsPH.D. Heikki Hirvonen & research groupUniversity of Helsinki26198
Aerosol climate effects on northern latitudesPH.D. Antti-Pekka Hyvärinen & research group
Finnish meteorological institute18848
Ex situ conservation of the genetic diversity of rare seashore plants in the Bothnian BayPhD, docent Marko Hyvärinen & research group
University of Oulu20448
Assessing the Potential for Anaerobic Microbial Dechlorination of PCDD/Fs in River Kymijoki SedimentsPH.D. Max Häggblom & research group
University of Helsinki24473
Impacts of invasive signal crayfish (Pasifastacus leniusculus) on the littoral communities of large boreal lakesPH.D. Heikki Hämäläinen & research group
University of Jyväskylä
18128
What does participation do? The public and environmental decision-makingMaster of Science Aino Inkinen & research groupSYKE18148
Bioavailability of key environmental pollutants in different environmental matrices: from quantification to mechanismPhD Angela Ivask & research groupNICPB, Laboratory of Molecular Genetics15459
Quality and Effectiveness of Environmental Impact AssessmentM.SC. Kimmo Jalava & research groupUniversity of Jyväskylä
18148
INTERARC: Environmental threats and solutions - interdisciplinary support for sustainable regional development of coastal and archipelago systems.Docent Marko Joas & research groupÅbo Akademi
51914
The Ethics of Global WarmingM.Sc. Sanna Joronen & research groupUniversity of Turku15848
The mobility of natural uranium in biosphere and ecological risk assessmentprof. Jukka Juutilainen & research groupUniversity of Kuopio18498
The micrometeorology and air quality of urban environmentM.SC. Leena Järvi & research group
University of Helsinki17848
Effects of stump harvesting on forest decomposers and vegetationM.SC. Saana Kataja-aho & research groupUniversity of Jyväskylä
15848
Global warming threatens birch forests in Lapland: invasion of new outbreaking moth speciesPH.D. Tero Klemola & research groupUniversity of Turku19825
Environmental fate and monitoring of potential priority substances in water: Non-ionic surfactants and biocidesDos Jaana Koistinen & research groupUniversity of Helsinki24848
Microbial remediation of groundwater contaminated with atrazine or 2,6-dichlorobentsamideTkT Merja Kontro & research groupUniversity of Helsinki18148
Geoengineering climate with controlled aerosol emissions: assessing feasibility and effects with a climate modelPH.D., Doc. Hannele Korhonen & research groupUniversity of Kuopio19348
The effect of nitrogen deposition and global warming to nitrogen cycling and GHG emissions of boreal coniferous forestsM.SC. Janne Korhonen & research groupUniversity of Helsinki18868
The toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii in the Baltic Sea: Causes and mechanisms of expansionPhD Anke Kremp & research groupUniversity of Helsinki21848
Fate of pharmaceuticals in the environment - Identification of transformation products and their environmental significanceDocent Leif Kronberg & research groupÅbo Akademi
23968
Factors influencing young people's environmental attitudes and long term changes in themProf. Markku Kuitunen & research groupUniversity of Jyväskylä
19873
Towards a comprehensive modelling system for aerosol creation, dispersion, and transformation in Northern EuropeProfessor Jaakko Kukkonen & research groupFinnish meteorological institute19750
New measures from field experiments for enhancing pollinator services and diversity in farmlandPH.D. Mikko Kuussaari & research groupSYKE18118
The interaction between air pollution and snowfall in Arctic regionsDoc. Lauri Laakso & research groupUniversity of Helsinki19348
CATALYTIC OXIDATION OF INDUSTRIAL WASTEWATERSTkT Ulla Lassi & research groupUniversity of Oulu21598
Phototoxicity of resin acid-derived compounds and hevay metals in benthic macroinvertebrates of runningM.SC. Heli Lassila & research groupUniversity of Jyväskylä
22232
Microbiological processes regulate binding iron, manganese and phosphorus in iron-manganese concretions (MICON)PH.D. Jouni Lehtoranta & research groupSYKE23198
12th Symposium of Nordic-Baltic Chapter of International Humic Substances SocietyPhD Viia Lepane & research groupTallinn University of Technology4000
Trophic transfer of biodegradable organic contaminants in aquatic environmentPH.D. Matti Leppänen & research group
University of Joensuu20648
The sound climate in Finnish lakesPH.D. Matti Leppäranta & research group
University of Helsinki19848
The impact of fuel contamination on microbial communities at the sea surface microlayerPH.D. Piia Leskinen & research groupUniversity of Turku22613
The Effects of Organotin compounds on Daubentons bats (Myotis daubentoni) Feeding in Archipelagic Area of South-West FinlandM.SC. Thomas Lilley & research groupUniversity of Turku21311
Soil carbon cycling in Earth System ModelsPH.D., Dos. Jari Liski & research groupSYKE36696
Anaerobic treatment of biodegradable wastes from meat processing industryPH.D. Sari Luostarinen & research groupMTT23548
How does climate change affect spatial distributions and damages by forest insect pests? Change detection at multiple scales by means of remote sensing and bioclimatic modelsPH.D., Doc. Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & research group
University of Helsinki25623
Human-predator relations: Conflicting regimes of wolf management in Finland and CanadaM.Sc. Outi Moilanen & research groupUniversity of Oulu16348
Indicator species and biodiversity conservation in changing forest landscapes: do woodland key habitats provide protection for terrestrial and aquatic biodiversity?PH.D. Timo Muotka & research groupUniversity of Oulu23438
Ecological classification of boreal rivers: comparing structural and functional measures of biotic integrityPH.D. Heikki Mykrä & research group
SYKE20948
Fish populations, riverine biodiversity, and social capital – towards multidisciplinary decision analysis in river restoration programsPH.D., kalabiologian dos. Aki Mäki-Petäys & research group
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos20348
Recycling nutrients onto boreal forest ecosystem: mitigating nutrient export and climate effectsPH.D. Jouni Nieminen & research groupUniversity of Jyväskylä
21253
Capacity of riparian buffer zones to reduce nitrogen transport from forested catchment areasPH.D. Mika Nieminen & research groupMETLA20848
New methods in utilisation of pulp and paper industry sludgesTkT Jouko Niinimäki & research group
University of Oulu20798
The role of urban trees in the storm water managementPH.D., Dos Eero Nikinmaa & research groupUniversity of Helsinki15848
Water treatment island for birds and the island workshop, stage III wind and solar energy systems: water aeration and ecological/biological follow-up in island and water.mpäristötaiteilija/kuraattori Tuula Nikulainen & research group
Salon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
15500
Genetic diversity and population structure in the endangered Saimaa ringed seal: an assessment based on microsatellite markersPH.D. Tommi Nyman & research groupUniversity of Joensuu24648
Population biology and conservation of large raptors in FinlandPH.D. Markku Orell & research groupUniversity of Oulu16848
The impact of logging residue removal (LRR) on boreal headwater stream communities and drainage areasPH.D. Riku Paavola & research groupUniversity of Oulu22748
Mitigation of atmospheric greenhouse gas concentrations through the appropriate selection of soil preparation method during regeneration of drained peatland forestsM.SC. Meeri Pearson & research groupMETLA Parkano Research Unit22348
Contaminated sediments: from sink to sourceM.Sc. Sari Pehkonen & research groupUniversity of Joensuu15848
Nature management and habitats of special importance defined in the Finnish Forest Act as means of preserving biological diversity in managed forests.M.SC. Jouni Penttinen & research groupUniversity of Jyväskylä
20848
Ecotoxicological effects of organotin compounds in brackish and inland watersDoc. Olli-Pekka Penttinen & research groupUniversity of Helsinki26198
Fate of volatile organic nitrogen in boreal forest: key compounds from soil to the atmospherePhD Mari Pihlatie & research groupUniversity of Helsinki18048
Climate change, extreme weather events and costsM.SC. Karoliina Pilli-Sihvola & research groupFinnish meteorological institute15848
URBAN CONTAMINANTS IN SURFACE RUNOFF AND IN THE ENVIRONMENTPH.D. Anna-Lea Rantalainen & research groupUniversity of Helsinki23323
Climatic impacts of no-till agriculture in FinlandPH.D. Kristiina Regina & research groupMTT20348
The role of ionising radiation and air pollution in atmospheric particle formationPH.D. Ilona Riipinen & research groupUniversity of Helsinki18348
Use of electrolytic oxygenation of contaminated maritime sediment for in situ bioremediation; TBT as the targetPhD Martin Romantschuk & research groupUniversity of Helsinki27923
Course on "Making science matter – increasing the impact of ecological findings"Doc. Tomas Roslin & research groupUniversity of Helsinki5600
Assessment of Coastal Bird Populations and Habitats on the Finnish Coast of the Baltic Sea: Implications for Monitoring and ManagementM.SC. Mia Rönkä & research group
University of Turku1166
Activity and diversity of methane oxidizing bacteria in a littoral meadowPH.D. Anne Saari & research groupUniversity of Kuopio20251
Spread of alien predators and return of top predators alter predator-prey relationshipsM.SC. Pälvi Salo & research group
University of Turku7924
EuroGard V -FiPh.D.h European Botanic Gardens CongressPH.D. Leif Schulman & research groupUniversity of Helsinki4000
Effects of lead on pine forest ecosystem in a shooting range area: assessment of the effects and a restoration methodM.SC. Salla Selonen & research groupUniversity of Helsinki21598
Improving biosphere description in global climate modelsPH.D. Sanna Sevanto & research groupUniversity of Helsinki19298
Climate change favors deciduous tree species: How changes in plant secondary compounds affect soil processes and environmentPH.D., Doc. Aino Smolander & research groupMETLA15848
Aesthetic and Environmental-Ethical Values of Urban Greenspace BiodiversityM.S. Christopher Stevens & research groupUniversity of Helsinki15848
Poronlaidunnuksen vaikutus ilmastonmuutokseen pinnan heijastussuhteen muutosten kauttaM.Sc. Sannamaija Susiluoto & research groupUniversity of Helsinki13440
Spaces of Living, Learning and Well-Being: Meanings of Environment in Children's and Young People's LivesPH.D. Sirpa Tani & research groupUniversity of Helsinki18873
Conservation genetics and conservation ecology of the endangered freswater pearl mussel, Margariritera margaritifera LPH.D., Dos. Jouni Taskinen & research groupUniversity of Joensuu21900
Effect of climate change and conventional agriculture on farmland bird populationsPH.D. Juha Tiainen & research groupRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos35951
The use of methane in wastewater treatment technology - aiming for more efficient nitrogen removal and diminished greenhouse gas emissionPH.D., Doc. Marja Tiirola & research groupUniversity of Jyväskylä
28336
Henvi Science Day: Water use and climate changePH.D. Päivi Tikka & research group
University of Helsinki4000
Which factors affect the success of forest restoration?PH.D. Tero Toivanen & research groupUniversity of Jyväskylä
15848
Endophytic fungi in grasses: natural frequency, more tolerant grass populations to aerial pollution, and the adaption rate of grass-endophyte combination to heavy metalsPH.D. Eija Toivonen & research groupUniversity of Turku19548
Optimization of in-situ Fenton pre-treatment for enhancement of biodegradability of recalsiitrant pollutnatsPH.D. Tuula Tuhkanen & research groupTTY Tampere23898
3rd Intenational Dry Toile ConferencePH.D. Tuula Tuhkanen & research groupTTY Tampere4000
PActive - Active measures for phosphorus reduction in field runoffsPH.D. Eila Turtola & research groupUniversity of Helsinki21848
BIOGEOMON 2009 SYMPOSIUM, 6th International Symposium on Ecosystem BehaviourPH.D. Liisa Ukonmaanaho & research groupUniversity of Helsinki4000
Mapping whitefish and pikeperch nursery areas and developing GIS based charting methodsPH.D. Lauri Urho & research groupUniversity of Helsinki19848
9th Finnish Conference of Environmental SciencesPH.D. Kirsi Vakkilainen & research groupYmpäristötieteellinen seura ry
6000
Laser scanning based identification and interpretation of ecologically important forest habitats in natural conservation areasMaisteri Mikko Vehmas & research groupUniversity of Joensuu18098
Utilisation of the adsorption properties of phlogopite-rich mine tailings in environmental protectionM.SC. Salla Venäläinen & research group
University of Helsinki15807
Effect of TBT contaminated water and sediment on reproduction of exposed fishDoc Tom Wiklund & research groupÅbo Akademi
27923
Volatility and optical properties of atmospheric fine particlesPH.D., Doc. Aki Virkkula & research groupUniversity of Helsinki19348
Solar heat engineering and carbon dioxide:energy recovery using a greenhouse gas.dr. tech., prof. Ron Zevenhoven & research groupÅbo Akademi
23208
Decline and recovery of mountain birch populations in poluted areas: Long-term consequences of soil contaminationMsc Vitali Zverev & research groupUniversity of Turku15848
Assessing Baltic ecosystem health using the eider as an indicator speciesDr. Markus Öst & research group
Åbo Akad Univ & Novia Univ of Appl. Sci.
25518

2008

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Landfill emissions and concentrations of hydrogen in urban air FT, Docent Tuula Aalto & research group Finnish Meteorological Institute 16550
Role of atmospheric organic compounds in new particle and cloud droplet formation - development and application of numerical models Ph.D Tatu Anttila & research group Finnish Meteorological Institute19050
Towards solar-powered, environmentally clean biohydrogen production by cyanobacteria Ph.D Eva-Mari Aro & research group Turku University 46875
EU emission trading scheme in Finland - decision-making and implementation MSc Terhi Aro-Heinilä & research group
Helsinki University 15750
Air quality remote sensing using satellite data Ph.D Antti Arola & research group Finnish Meteorological Institute 17050
Risk assessment on the environmental impact of using the saprotrophic fungus (Phlebiopsis gigantea) for the biocontrol of the conifer pathogen Heterobasidion spp. Ph.D Fred Asiegbu & research group Helsinki University Department of Forest Ecology 21950
Development of specific identification method for environmental microbes. Ph.D. Petri Auvinen & research group Helsinki University Institute of Biotechnology 26550
Microbial and carbon dynamics in cut-away peatlands cultivated with a bioenergy crop (Reed Canary Grass) PhD Christina Biasi & research group Kuopio University Department of Env. Science 10856
Biodiversity and ecosystem functioning under environmental stress: role of biological insurance in aquatic plant communities Docent Christoffer Boström & research group
Åbo Akademi Miljö- och marinbiologi
36596
MALTE - model to predict new aerosol formation in the lower troposphere Dr. Michael Boy & research group Helsinki University Department of Physical Science 18050
Conservation Biology of Finnish House Sparrows Doc., PhD Jon Brommer & research group Helsinki University Dept Biological and Environmen 22750
Predictive benthic species and habitat distribution modeling – applications in the sublittoral Northern Baltic Sea Profes. Saara Bäck & research group
SYKE 20050
Spatial conservation planning and climate change PhD Mar Cabeza & research group Helsinki University 20225
Workshop on adaption of effect of the climate change in the Baltic Sea Docent Jari Haapala & research group Finnish Institute of Marine Research 6893
Emissions of volatile organic compounds from forest clear cutting areas in Finland MSc Sami Haapanala & research group Helsinki University Division of Atmospheric Sciences 23050
The New Fisheries Management Science: The potential of interdisciplinary Bayesian modelling to develop sustainability within fisheries management MSc Päivi Haapasaari & research group
Oulu University 8568
Effects of stump harvesting on forest decomposers and vegetation Docent Jari Haimi & research group Jyväskylä University
29015
Global warming and ice-breeding seals MSc Antti Halkka & research group Helsinki University Integrative Ecology Unit 6600
Emission and dynamics of naturally occuring volatile halogenated carbon compounds on coastal regions. PhD Helinä Hartikainen & research group
Helsinki University 18050
Removal of endocrine disrupters from waste waters using fungal oxidative enzymes PhD Annele Hatakka & research group Helsinki University 23550
Boreal forest vegetation - structure and dynamics after human-induced and natural disturbances MSc Harri Hautala & research group FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE Vantaa 6432
Biodiversity in stream and riparian ecosystems: Comparing protected areas and managed boreal forests PhD Jani Heino & research group SYKE Research Programme for Biodiversity 18500
Clarification and securing of prerequisites on natural life cycle in endangered river spawning densely-rakered whitefish Docent Hannu Huuskonen & research group Joensuu University 12541
Ex situ conservation of the genetic diversity of rare seashore plants in the Bothnian Bay PhD Marko Hyvärinen & research group
Oulu University Dep of Biology/Bot. Gardens 20800
Impacts of invasive signal crayfish (Pasifastacus leniusculus) on the littoral communities of large boreal lakes PhD Heikki Hämäläinen & research group
Jyväskylä University
22460
Effects of biomanipulation in a boreal lake ecosystem MSc Pia Högmander & research group
Jyväskylä University
17330
Bioavailability of key environmental pollutants in different environmental matrices: from quantification to mechanism PhD Angela Ivask & research group NICPB, Estonia 15641
Quality and Effectiveness of Environmental Impact Assessment MSc Kimmo Jalava & research group Jyväskylä University
11079
INTERARC: Environmental threats and solutions - interdisciplinary support for sustainable regional development of coastal and archipelago systems. Docent Marko Joas & research group Åbo Akademi Offentlig Förvaltning
57569
The Ethics of Global Warming MSc Sanna Joronen & research group Turku University 15050
The mobility of natural uranium in biosphere and ecological risk assessment prof. Jukka Juutilainen & research group Kuopio University 28300
The micrometeorology and air quality of urban environment MSc Leena Järvi & research group
Helsinki University 16550
Effects of land-use and climate on discharge and nutrient leaching in rural and urban catchments PhD, Doc. Marko Järvinen & research group
SYKE 18698
Environmental policy at the end-of-the-field - a study on the politics of agri-environmental policy implementation MSc Minna Kaljonen & research group SYKE 4284
Water: a Matter of life. Long term strategic thinking in water services. Docent, TkT Tapio Katko & research group TTY Tampere 6693
Methanol and carbon dioxide refining, recovery and utilization in a pulp and paper mills Profes. Riitta Keiski & research group Oulu University 23100
Global warming threatens birch forests in Lapland: invasion of new outbreaking moth species PhD Tero Klemola & research group Turku University 19363
Erosion and Transport of Sediments in Forestry Dredged Small Headwater Streams: Hydraulic Criteria for Restoration Profes. Björn Klöve & research group
Oulu University 19650
Microbial remediation of groundwater contaminated with atrazine or 2,6-dichlorobentsamide PhD Merja Kontro & research group Helsinki University 26435
Interactions between Land Use and Climate Change: Multidisciplinary Perspectives from Local Land Use to Global Climate PhD Kaisa Korhonen- Kurki & research group HelsinkiUniversity HERC 3000
Diversity of bryophytes in urban ecosystems PhD, Doc. Helena Korpelainen & research group Helsinki University 22000
The size and density fluctuations of flying squirrel populations in Finland, Karelian Isthmus and Russian Karelia, and immigration history to Finland MSc Mari Koskela & research group Helsinki University 24595
Participation and Environmental Citizenship in School MSc Sanna Koskinen & research group Helsinki University 16775
Effect of Restoration on the Structure and Function of Mire Ecosystems Drained for Forestry PhD Janne Kotiaho & research group Jyväskylä University
21890
A field comparison of the action spectra used in UV-B research with plantsMSc Titta Kotilainen & research group Jyväskylä University
13704
Impact of point polluters on terrestrial biota: Comparative analysis of 18 contaminated areas PhD, Doc. Mikhail Kozlov & research group Turku University 5904
Decline and recovery of mountain birch populations in contaminated areas: Relative importance of abiotic and biotic stressors PhD, Doc. Mikhail Kozlov & research group Turku University 23365
The toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii in the Baltic Sea: Causes and mechanisms of expansion PhD Anke Kremp & research group Helsinki University Tvärminne Zoological Station
22550
Fate of pharmaceuticals in the environment - Identification of transformation products and their environmental significance Docent Leif Kronberg & research group Åbo Akademi Laboratory of Organic Chemistry
23700
Factors influencing young people's environmental attitudes and the long-term changes in them Prof. Markku Kuitunen & research group Jyväskylä University
18760
Towards a comprehensive modelling system for aerosol creation, dispersion, and transformation in Northern Europe Professor Jaakko Kukkonen & research group Finnish Meteorological Institute Air Quality Research 19750
History of water pollution and protection of cities in Eastern Baltic Europe, 1945-2000 Docent Simo Laakkonen & research group Helsinki University 38050
The interaction between air pollution and snowfall in Arctic regions Docent Lauri Laakso & research group Helsinki University 19050
Sustainable management of endangered salmonids: maintenance of genetic variation, viability and antipredator skills MSc. Tiina Lautala & research group Helsinki University 6271
Microbiological processes regulate binding iron, manganese and phosphorus in iron-manganese concretions (MICON) PhD Jouni Lehtoranta & research group SYKE 25150
Trophic transfer and toxicity of biodegradable organic contaminants in aquatic environment PhD Matti Leppänen & research group
Joensuu University 19250
The impact of fuel contamination on microbial communities at the sea surface microlayer PhD Piia Leskinen & research group Turku University 24250
Interaction between atmospheric aerosols and clouds at northern latitudesDocent Heikki Lihavainen & research group Finnish Meteorological Institute 18050
The effects of organotin compounds on daubentons bats (Myotis daubentoni) feeding in archipelagic area of south-west Finland MSc Thomas Lilley & research group Turku University 19385
Economic interaction and valuation in multi-species models - A case study of Baltic salmon and grey seal Doc., KTT Marko Lindroos & research group Helsinki University 20800
Soil carbon cycling in Earth System Models PhD Jari Liski & research group SYKE 37099
Anaerobic treatment of biodegradable wastes from meat processing industry PhD Sari Luostarinen & research group Kuopio University 22470
Effects of iron, sulphur and manganese as well as reducing and oxidicingbacteria on sediment processes of P on low oxygen bottom areas of theBaltic Sea Docent Christina Lyra & research group Helsinki University 20090
Indicator species and biodiversity conservation in changing forest landscapes: do woodland key habitats provide protection for terrestrial and aquatic biodiversity? PhD Timo Muotka & research group Oulu University 25975
Capacity of riparian buffer zones to reduce nitrogen transport from forested catchment areas PhD Mika Nieminen & research group FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE 24050
New methods in utilisation of pulp and paper industry sludges TkT Jouko Niinimäki & research group
Oulu University 20000
The role of urban trees in the storm water management PhD, Dos Eero Nikinmaa & research group Helsinki University 16950
Water treatment island for birds and the island workshop Tuula Nikulainen & research group City of Salo 11191
Cost efficiency of regional waste management policies Profes. Markku Ollikainen & research group HelsinkiUniversity MMTDK 15050
Population dynamics and conservation of large raptors in Finland PhD Markku Orell & research group Oulu University 17550
Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, NORDROCS 2008 DI Reetta Piskonen & research group TKK Mutku ry 2000
Greening the chemical industry – Resources use optimization by the use of membrane technologies TkT Eva Pongracz & research group Oulu University 25000
Vistula River sand banks – organic matter utilization and its importance for the water quality. MSc Magdalena Puczko & research group PAS/Centre for Ecological Research, Poland 2500
URBAN CONTAMINANTS IN SURFACE RUNOFF AND IN THE ENVIRONMENT PhD Anna-Lea Rantalainen & research group Helsinki University 23675
4th ESA, 4th European Symposium on Aerobiology, 12.-16.8.2008 PhD, dos Auli Rantio-Lehtimäki & research group
Turku University 2000
Optimization of biogas upgrading method and treatment of process rejectsMSc Saija Rasi & research group Jyväskylä University
20750
Particulate formation in combustion engines: Control of particulate formation and their health effects LKT, Docent Arja Rautio & research group Oulu University 20225
The role of ionising radiation and air pollution in atmospheric particle formation MSc Ilona Riipinen & research group Helsinki University 18050
Invasive insects of wooden plants in Europe and affect of climatic change on habitat range of potential invasive insect species PhD Heikki Roininen & research group Joensuu University Faculty of Biosciences 18550
Use of electrolytic oxygenation of contaminated maritime sediment for in situ bioremediation; TBT as the target PhD Martin Romantschuk & research group Helsinki University Dept Ecol. and Environ. Sci 28275
Activity and diversity of methane oxidizing bacteria in a littoral meadow PhD Anne Saari & research group Kuopio University 23477
Dynamics of vegetation, carbon and nitrogen as indicators for peatland buffer operation MSc Päivi Saari & research group
FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE Joensuu 11424
Study of suitable methods for juvenile culture of endangered freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera PhD Mari Saarinen & research group Jyväskylä University
18470
Spread of alien predators and return of top predators alter predator-prey relationships MSc Pälvi Salo & research group
Turku University 7525
Significance of the microbial food web for fish production in a waste-water loaded lake - a natural stable isotope study PhD Jouko Sarvala & research group Turku University 13570
Improving biosphere description in global climate models PhD Sanna Sevanto & research group Helsinki University 20179
Combined ultrasound and electro-treatment of organic contaminants profes., TkT Mika Sillanpää & research group
Kuopio University 21940
Climate change favors deciduous tree species: How changes in plant secondary compounds affect soil processes and environment PhD, Docent Aino Smolander & research group FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE Vantaa 21800
Seal Blubber - the source of ecotoxicological information MSc Ursula Strandberg & research group Joensuu University 17350
Genomics of antibiotic resistance in microbes in aquaculture areas MSc Manu Tamminen & research group Helsinki University 21198
Conservation genetics and conservation ecology of the endangered freswater pearl mussel, Margariritera margaritifera L. PhD, Doc. Jouni Taskinen & research group Joensuu University 21867
Effect of climate change and conventional agriculture on farmland bird populations Ph.D Juha Tiainen & research group Finnish Game and Fisheries Research Institute 33273
Endophytic fungi in grasses: natural frequency, more tolerant grasspopulations to aerial pollution, and the adaption rate of grass-endophyte combination to heavy metals PhD Eija Toivonen & research group Turku University 19750
Mapping whitefish and pikeperch nursery areas and developing GIS based charting methods PhD Lauri Urho & research group Finnish Game and Fisheries Research Institute 19050
Laser scanning based identification and interpretation of ecologically important forest habitats in natural conservation areas MSc Mikko Vehmas & research group Joensuu University 16737
Aerobic thermophilic treatment of sewage sludge - process optimization and energy production efficiency and product quality MSc Anna-Maria Veijalainen & research group Kuopio University 18795
Pyhäjärvi time travel - ecological, geological and archeological analysis of the relation between lake and human
PhD Anne-Mari Ventelä & research group
Pyhäjärvi-institute
20050
Ecosystem services as a new tool for landuse planning: Case Forest Lapland MSc Petteri Vihervaara & research group Turku University 18550
Effect of TBT contaminated water and sediment on reproduction of exposed fish Doc Tom Wiklund & research group Åbo Akademi
27125
Pelagic food web interactions and dynamics in large lakes - estimation of zooplankton abundance, distribution patterns and patchiness by Optical Plankton Counter and comparison with the traditional microscopic analyses PhD, Docent Markku Viljanen & research group Joensuu University 21210
Volatility and optical properties of atmospheric fine particles PhD, Docent Aki Virkkula & research group Finnish Meteorological Institute 20550
Biodegradation of carbon nanotubes (CNTs) and functionalized CNTs PhD Jorma Virtanen & research group Jyväskylä University
21776
Endophytic bacteria in woody plants for phytotechnology PhD Kim Yrjälä & research group
Helsinki University 28800
Effects of climatic warming on winter active plants in the boreal zone PhD Helena Åström & research group
Helsinki University 18050

2007

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Atmospheric hydrogen, methane and ozone - new challenges to air pollution control in changing society FT, dos. Tuula Aalto & Research group Finnish Meteorological Institute 17050
Ordinary consumption and environmental policy of everyday life MMM Sanna Ahonen UH, Yhteiskuntapolitiikan laitos 3400
11th Symposium of Nordic-Baltic Chapter of International Humic Substances Society: Functioning of NOM in the Environment FT Jarkko Akkanen & Research group University of Joensuu, Biotieteiden tiedekunta 3200
Contaminated sediments: From sink to source FT Jarkko Akkanen & Research group University of Joensuu, Biotieteiden tiedekunta 19850
Dynamics of vegetation, carbon and nitrogen as indicators for peatland buffer operation FT Jukka Alm & Research group METLA/Joensuun yksikkö
21800
Role of atmospheric organic compounds in new particle and cloud droplet formation - development and application of numerical models FM Saku Anttila & Research group UH, ympäristöekologian laitos
6814
Representativeness of traditional and remote sensing water quality measurenments in the monitoring of lakes and coastal areas FT Tatu Anttila & Research group Finnish Meteorological Institute 17550
Towards solar-powered, environmentally clean biohydrogen production by cyanobacteria FT Eva-Mari Aro & Research group University of Turku, Biologian laitos 44474
EU emission trading scheme in Finland - decision-making and implementation MMM Terhi Aro-Heinilä
UH, Yhteiskuntapolitiikan laitos 15550
Fragmentation of Seagrass Habitats: Mechanisms and Effects on Associated Animal Communities FM Heidi Arponen & Research group Åbo Akademi, Miljö- och marinbiologi
19822
Effects of climatic warming on winter active plants in the boreal zone PhD Helena Åström & Research group
UH, Dept. of Biol. and Eng. 18050
Microbial and carbon dynamics in cut-away peatlands cultivated with a bioenergy crop (Reed Canary Grass) PhD Christina Biasi & Research group University of Kuopio 22050
MALTE - model to predict new aerosol formation in the lower troposphere PhD Michael Boy & Research group University of Helsinki 18049
Conservation Biology of Finnish House Sparrows Doc. Jon Brommer & Research group UH, Dep. of Biol. & Environ. Sc. 27700
Spatial conservation planning and climate change Ph.D. Mar Cabeza & Research group UH, Metapopulation Research Group 19650
Modelling of thermodynanic balance in activated sludge plan TkT Olli Dahl & Research group TKK 21050
New particle formation in the boreal forest FM Miikka Dal Maso & Research group University of Helsinki 17049
Computational design of proton-conducting polyelectrolytes suitable for zero emission electrical vehicles FT Jaana Ennari & Research group University of Helsinki 15050
Emissions of volatile organic compounds from forest clear cutting areas in Finland DI Sami Haapanala University of Helsinki 24550
The New Fisheries Management Science: The potential of interdisciplinary Bayesian modelling to develop sustainability within fisheries management FM Päivi Haapasaari
University of Oulu 15050
Ecological conditions of suburban planning. Suburban nature as providing potential and as requiring protection FT Yrjö Haila & Research group
TaY, Yhdyskuntatieteiden laitos 16890
Effects of stump harvesting on forest decomposers and vegetation FT, Dos. Jari Haimi & Research group JY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
29352
Global warming and ice-breeding seals FM Antti Halkka & Research group University of Helsinki 17980
Emissions and dynamics of naturally occurring volatile halogenated carbon compounds on coastal regions MMT Helinä Hartikainen & Research group
University of Helsinki 17050
Removal of endocrine disrupters from waste waters using fungal oxidative enzymes MMT Annele Hatakka & Research group UH, Sov. kemian ja mikrobiologian laitos 22400
Development of biodiversity conservation capabilities: an institutional analysis of actors and practices PhD Mikael Hildén & Research group
Finnish Environment Institute 15464
Formation mechanisms of aerosol particles in different environments: measurements on the ground and in the boundary layer FM Anne Hirsikko & Research group UH, Fysikaalisten tieteiden laitos 15050
Intensifying reintroduction methods to supplement endangered fish stocks: Why do survival skills degenerate in captive rearing? FT, dos. Heikki Hirvonen & Research group UH, Bio- ja ympäristöt. laitos
24250
Clarification and securing of prerequisites of natural life cycle in endangered river spawning densely-rakered whitefish FT, dos. Hannu Huuskonen & Research group University of Joensuu, Biotieteiden tiedekunta 19650
Bioavailability of key environmental pollutants in different environmental matrices: from quantification to mechanism PhD Angela Ivask & Research group Tallinn Estonia, Nat. Inst. Chem. Phys. 14625
Passive monitoring methods in studying endocrine disrupters in a sewage treatment plant and in the receiving river FM Heidi Jääskeläinen & Research group
UH, Ympäristöekologian laitos
17350
The micrometeorogy and air quality of urban environment FM Leena Järvi & Research group
UH, Fysikaalisten tiet. laitos 17050
Effects of land-use and climate change on discharge and nutrient leaching in rural and urban catchments FT, dos. Marko Järvinen & Research group
UH, Ympäristöekologian laitos
21430
INTERARC: Environmental threats and solutions - interdisciplinary support for sustainable regional development of coastal and archipelago systems Doc. Marko Joas & Research group Åbo Akademi, Offentlig Förvaltning
52969
The mobility of natural uranium in biosphere and ecological risk assessment Prof. Jukka Juutilainen & Research group University of Kuopio, Ympäristötiet. laitos
33282
Seal blubber - a source of ecotoxicological information FT, dos. Reijo Tapio Käkelä & Research group
University of Joensuu, biotieteiden tiedekunta 18830
Nitrogen retention processes in river ecosystems Prof. Tuomo Karvonen & Research group TKK, Water Resources Engineering 16550
The 5th IWHA (International Water History Association) Conference 13-17 June 2007, Tampere, Finland Dosentti Tapio Katko & Research group Tampereen teknillinen yliopisto 4000
Erosion and Transport of Sediments in Forestry Dredged Small Headwater Streams: Hydraulic Criteria for Restoration Prof., PhD Björn Klöve & Research group
University of Oulu 23100
Defense chemistry of Fucus vesiculosus and eutrofication - environmental and genetic variation FM Riitta Koivikko University of Turku, Ekologian os. 8800
Microbial remediation of groundwater contaminated with atrazine or 2,6-dichlorobentsamide TkT, dos. Merja Kontro & Research group UH, Ympäristöekologian laitos
25940
Diversity of bryophytes in urban ecosystems FT, dos. Helena Korpelainen & Research group UH, Soveltavan biologian laitos 21500
Effect of Restoration on the Structure and Function of Mire Ecosystems Drained for Forestry FT Janne Kotiaho & Research group University of Jyväskylä
28525
A field comparison of the action spectra used in UV-B research with plants FM Titta Kotilainen & Research group University of Jyväskylä, Bio- ja ymp. laitos
21890
Decline and recovery of mountain birch populations in contaminated areas: Relative importance of abiotic and biotic stressors PhD., Doc. Mikhail Kozlov & Research group University of Turku 21640
Factors influencing young people's environmental attitudes and the long-term changes in them Prof. Markku Kuitunen & Research group University of Jyväskylä, Bio- ja ymp. laitos
17900
The formation, atmospheric dispersion and transformation of aerosols in Northern Europe: the development of a modelling system and its applications Tutkimusprof. Jaakko Kukkonen & Research group Finnish Meteorological Institute 19750
Toxicity of Dinophysis in the Baltic Sea Doc. Pirjo Kuuppo & Research group Finnish Environment Institute 16550
History of water protection in cities in Eastern Baltic Europe, 1945-2000 VTT, dos. Simo Laakkonen & Research group UH, Yhteiskuntahistorian laitos 27550
The interaction between air pollution and snowfall in Arctic regions FT Lauri Laakso & Research group UH, Fysikaalisten tieteiden laitos 19050
Phosphorus utilization of bloom-forming cyanobacteria in the Baltic Sea FT Maria Laamanen & Research group Ympäristöministeriö
17093
Life under human influence - boreal forest bird populations as an example FM Petri Lampila University of Oulu, Biologian laitos 11424
Phototoxicity of resin acid-derived compounds and heavy metals in benthic macroinvertebrates of running waters FM Heli Lassila University of Jyväskylä, Bio- ja ymp. laitos
21785
Description of aerosol size distributions in climate change models TkT, tutkimusprof. Kari Lehtinen & Research group Finnish Meteorological Institute, Kuopion yksikkö
19050
Microbiological processes regulate binding iron, manganese and phosphorus in iron-manganese concretions MMT Jouni Lehtoranta & Research group Finnish Environment Institute 23950
Novel measuring techniques for dissolved metals, phosphorus and sulfide in the Baltic Sea sediments pore waters Ph.D. Mirja Leivuori & Research group Finnish Institute of Marine Reseach 22925
Trophic transfer and toxicity of biodegradable organic contaminants in aquatic environment Prof., PhD Matti Leppänen & Research group
University of Joensuu, Biotiet. tiedekunta 19775
Oil spill model for winter conditions in the Gulf of Finland FT Matti Leppäranta & Research group
UH, Geofysiikan osasto 17760
The impact of fuel contamination on microbial communities at the sea surface microlayer (SML).. PhD Piia Leskinen & Research group University of Turku 22410
Interaction between atmospheric aerosols and clouds at northern latitudes FT Heikki Lihavainen & Research group Finnish Meteorological Institute 20050
The Effects of Organotincompounds on Daubentons bats (Myotis daubentoni) Feeding in Archipelagic Area, South-West Finland FM Thomas Lilley & Research group University of Turku 21346
Bioremediation of oil-contaminated soil MMT, dos. Kristina Lindström
UH, Sov. kemian ja mikrobiologian laitos 30550
Soil carbon cycling in Earth System Models MMT Jari Liski & Research group Finnish Environment Institute 37099
Anaerobic treatment of biodegradable wastes from meat processing industry FT Sari Luostarinen & Research group University of Kuopio 24060
Effects of iron, sulphur and manganese as well as reducing and oxidizing bacteria on sediment processes of P on low oxygen bottom areas of the Baltic Sea Dos. Christina Lyra & Research group University of Helsinki 17450
Experiencing Urban Nature and the Environment: Green Space and Soundscape in Helsinki during the 20th century FT Henrik Meinander & Research group University of Helsinki, Historian laitos 22848
The consequences of forest fragmentation and inbreeding on the vitality of Siberian jay populations in southern Finland. PhD Juha Merilä & Research group
UH, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
18730
Capacity of riparian buffer zones to reduce nitrogen transport from forested catchment areas MMT Mika Nieminen & Research group METLA/Vantaa 22050
Utilisation of pulp and paper industry sludges Prof. Jouko Niinimäki & Research group
University of Oulu 19570
The role of autotrophic picoplankton (APP) as a component of microbial loop in food webs of changing lacustrine ecosystems, especially in lakes under restoration PhD Anne Ojala & Research group UH, ympäristöekologian laitos
20550
Cost efficiency of regional waste management policies Prof. Markku Ollikainen & Research group University of Helsinki 13352
Renewing process of nature conservation policy MMM, stip. Riikka Paloniemi & Research group UH, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
11424
Ecotoxicity of metals and organometals in soils and aquatic environments Dos., FT Olli-Pekka Penttinen & Research group UH, ympäristöekologian laitos
20550
Soil hydrofobicity and micropedological properties for erosion control MMT, dos. Liisa Pietola & Research group University of Helsinki 24250
Greening the chemical industry - Resources use optimization by the use of membrane technologies TkT Eva Pongrácz & Research group
University of Oulu 25000
Temporal and spatial variation in the genetic structure of Atlantic salmon in the river Teno -implications for conservation Dos. Craig Primmer & Research group University of Turku, Biologian laitos 9928
Climate change effects on timing of avian migration FM Kalle Rainio & Research group University of Turku 11424
Distribution of aluminium and iron in natural waters TkT Jaakko Rämö & Research group
University of Oulu, Vesi- ja ymp. tekn. 19986
Particulate formation in combustion engines: Control of particulate formation and their health effects Dos., LKT Arja Rautio & Research group University of Oulu, Arktisen lääket. keskus
20031
Invasive insects of wooden plants in Europe and affect of climatic change on habitat range of potential invasive insect species FT Heikki Roininen & Research group University of Joensuu 18050
Use of electrolytic oxygenation of contaminated maritime sediment for in situ bioremediation; TBT as the target Prof., FT Martin Romantschuk & Research group UH, ympäristöekologian laitos
28275
Activity and diversity of methane oxidizing bacteria in a littoral meadowFT Anne Saari & Research group University of Kuopio, ymp. tieteiden laitos 22612
Organic carbon in atmospheric aerosol particles: properties and sources FM Sanna Saarikoski & Research group Finnish Meteorological Institute 17050
Study of suitable methods for juvenile culture of endangered freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera FT Mari Saarinen & Research group University of Jyväskylä, Bio- ja ymp. tiet.
18256
Alien predators and top predators: special cases of predator-prey relationship FM Pälvi Salo
University of Turku 18969
Dispersal and habitat selection in flying squirrels FT Vesa Selonen UH, Bio- ja ymp.tieteiden laitos 16050
Operational detection of cyanobacterial biomass in the Baltic Sea MMM Jukka Seppälä
FMRI 20112
Combined ultrasound and electro-treatment of organic contaminants Prof, TkT Mika Sillanpää & Research group
University of Kuopio, Soveltavan ympäristökemian laboratorio
21728
Eighth Finnish Conference of Environmental Sciences 2007 Prof, TkT Mika Sillanpää & Research group
University of Kuopio, Soveltavan ympäristökemian laboratorio
6000
Pollution effects in a foodchain: from plants via insects to birds FM Saila Sillanpää
University of Turku 15050
Landfilling of Waste Incineration Bottom Ash - Emissions and Their Management. FM Leena Sivula & Research group University of Jyväskylä
17329
Climate change favors deciduous tree species: How changes in plant secondary compounds affect soil processes and environment Dos. Aino Smolander & Research group METLA, Vantaa 21800
Special characteristic of coniferous forests in vegetation remote sensing models FM (väit.) Sampo Smolander
UH, Ilmakehätieteiden osasto
16050
New environmental friendly energy production - research challenges -seminar FT Sanna Sorvari UH, HERC, Bio- ja ymp.tieteiden laitos 3000
Bioremediation of soils in a shooting range FT Rauni Strömmer & Research group
UH, ympäristöekologian laitos
22218
Impacts of biomanipulation on lake ecosystem structure FM Jari Syväranta & Research group
University of Jyväskylä
17300
Genomics of antibiotic resistance in microbes in aquaculture areas FM Manu Tamminen & Research group University of Helsinki 22750
Environmental Education: Creating Sustainable Futures. Multidisciplinary Research on Environmental Values, Active Citizenship, and Multiculturalism FT Sirpa Tani & Research group UH, Soveltavan kasvatustieteen laitos 17925
Dissolved Natural Organic Matter (DNOM) and micropollutants in groundwater and wells--evaluation of contamination-risks Prof. Tuula Tuhkanen & Research group Tampere University of Technology 20800
Mapping whitefish and pikeperch nursery areas and developing GIS based charting methods FT Lauri Urho & Research group RKTL 19250
Photolytic decomposition of Flame retardants in environment FT Anssi Vähätalo & Research group
UH, Biolog. & Enviro 21850
The adaptation of insect life-history and immune defence traits to its host-plant and heavy metal pollution FM Tapio van Ooik University of Turku, Biologian laitos 8568
Pelagic food web interactions and dynamics in large lakes - estimation of zooplankton abundance, distribution patterns and patchiness by Optical Plankton Counter and comparison with the traditional microscopic analyses Dos. Markku Viljanen & Research group University of Joensuu, Biotieteiden tiedekunta 21571
Density analysis of atmospheric aerosols: new method and its application TkT Annele Virtanen & Research group Tampereen teknillinen yliopisto 17287
Biodegradation of carbon nanotubes (CNTs) and functionalized CNTs Prof, FT Jorma Virtanen & Research group University of Jyväskylä, Nano Science Cente
22550
Values and conservation of urban biodiversity Dos., FT Timo Vuorisalo & Research group University of Turku 17050
Biomethanation of crops and crop residues: Molecular approaches to the microbial community structure Ph.D Hong Wang University of Jyväskylä
22460
Effect of TBT contaminated water and sediment on reproduction of exposed fish Doc. Tom Wiklund & Research group ÅA, Akvaaattisen patobiologian lab.
25975
Restoration succession of cut away peatland FM Mika Yli-Petäys
METLA, Parkanon toimintayksikkö
15050
Endophytic bacteria for enhancement of phytoremediation PhD Kim Yrjälä & Research group
UH, Dept. of Biol. and Environ. 26550

2006

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Atmospheric hydrogen, methane and ozone - new challenges to air pollution control in changing societyFT, dos. Tuula Aalto & Research GroupFinnish Meteorological Institute 17282
Ordinary consumption and environmental policy of everyday lifeMMM Sanna Ahonen Dep. of Social Policy, University of Helsinki 8389
Contaminated sediments: From sink to sourceFT Jarkko Akkanen & Research GroupUniversity of Joensuu, Dep. of Biology 19782
Dynamics of vegetation, carbon and nitrogen as indicators for peatland buffer operationFT, dos Jukka Alm & Research GroupFinnish Forest Research Institute 21532
Representativeness of Traditional and Remote Sensing Measurements in the Water Quality Monitoring of Lakes and Coastal AreasFM Saku Anttila & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of Ecological and Environmental Sciences 4207
A field comparison of the action spectra used in UV-B research with plantsPhD, dos. Pedro J Aphalo & Research GroupUniversity of Jyväskylä
21532
Fragmentation of Seagrass Habitats: Mechanisms and Effects on Associated Animal CommunitiesFM Heidi Arponen & Research GroupÅbo Akademi
18922
Three-dimensional geological modeling and groundwater flow modelingFM (väit.) Aki Artimo & Research Group
Turun Seudun Vesi Oy18002
Development and use of EURAD/MADE2 regional transport model for environmental researchFM Ari Asmi Dep. of Physical Sciences, University of Helsinki 19782
Effects of climatic warming on winter active plants in the boreal zonePh.D. Helena Åström & Research Group
Univ. of Helsinki, Dep't of Biol. and Env. Sciences11415
Symposium on Environmental MicrobiologyFL Irina Bergström & Research Group
Mikrobiologikilta-Mikrobiologillet ry 1000
Green Space and Sport: International ConferenceMA Peter Clark History Dept., University of Helsinki 4000
Modelling of thermodynanic balance in activated sludge planTkT Olli Dahl & Research GroupTKK 20782
New particle formation in the boreal forestFM Miikka Dal Maso & Research GroupUniversity of Helsinki 16782
Computational design of proton-conducting polyelectrolytes suitable for zero emission electrical vehiclesFT Jaana Ennari & Research GroupUniversity of Helsinki 14782
Empirically evaluating habitat models and re-introduction as a tool for conservationPhD Marianne Fred Helsinki University 20532
Effects of fragmentation and wear on the vegetation of urban forests and the structure and activity of soil microbial communitiesFT, dosentti Hannu Fritze & Research GroupFinnish Forest Research Institute10873
Urban Space, Everyday Experience and WelfarePhD Arto Haapala & Research GroupUniversity of Helsinki 6110
Salmon Action Plan - Reviewing the conflict between salmon stock rebuilding and fishingFM Päivi Haapasaari
Oulu university14782
Ecological conditions of suburban planning. Suburban nature as providing potential and as requiring protectionFT Yrjö Haila & Research Group
University of Tampere 15357
Effects of stump harvesting on forest decomposer and vegetationFT, Dos. Jari Haimi & Research Group26410
Global warming and ice-breeding sealsFM Antti Halkka & Research GroupUniversity of Helsinki 18688
Composting of biowaste and sludges. Phytotoxicity of compost on different stages of maturityFT Kari Hänninen & Research Group
University of Jyväskylä
16620
Barnacle goose and water contamination by zoonotic pathogensELT, dos Marja-Liisa Hänninen & Research Group
University of Helsinki 11520
Emissions and dynamics of naturally occuring volatile halogenated carbon compounds on coastal regionsProfessori Helinä Hartikainen
University of Helsinki17782
Importance of habitat quality, management and landscape structure for vegetation and persistence of plant species in semi-natural grasslandsFT Risto Heikkinen & Research GroupFinnish Environment Institute 22832
Roots, mycorrhizas and their external mycelia in carbon dynamics in forest soil, International Workshop, Rovaniemi, Finland 9-13.9.2006Dos., MMT Heljä-Sisko Helmisaari & Research Group
Finnish Forest Research Institute5000
The Liability for Soil RemediationOTK Casper Herler & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of Private Law 11220
Environmentally friendly award criteria in procurement procedure and contract clausesOTK Riikka HietanenBerkeley, California, USA4000
Development of biodiversity conservation capabilities: an institutional analysis of actors and practicesPhD Mikael Hildén & Research Group
Finnish Environment Institute 15463
Formation mechanisms of aerosol particles in different environments: measurements on the ground and in the boundary layerFM Anne Hirsikko & Research GroupDep. of Physical Sciences, University of Helsinki 19782
Intensifying reintroduction methods to supplement endangered fish stocks: Why do survival skills degenerate in captive rearing?FT, dosentti Heikki Hirvonen & Research GroupDep. of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki 23982
Early climatological and phenological observations and tree-rings as indicator of the climate change in FinlandFL Jari Holopainen University of Helsinki iLeaps/ Dep. of Physical Sciences.6000
Clarification and securing of prerequisites of natural life cycle in endangered river spawning densely-rakered whitefishFT, dosentti Hannu Huuskonen & Research GroupUniversity of Joensuu15104
Development of novel analytical techniques for comprehensive determination of organic compounds in urban samplesdos. Tuulia Hyötyläinen & Research Group
Dep. of Chemistry, University of Helsinki 22282
Effect of land-use and climate change on discharge and nutrient leaching in rural and urban catchmentsFT, dos. Marko Uolevi Järvinen & Research Group
University of Helsinki, Dep. of Ecological and Environmental Sciences 21100
Developing a new appliance for reducing fine particles and enhancing heat efficiency in small scale wood combustionProfessori Jorma Jokiniemi & Research GroupUniversity of Kuopio 17206
Impacts of biomanipulation on lake ecosystem structureDPhil Roger Jones & Research GroupUniversity of Jyväskylä
17062
Seal blubber - a source of ecotoxicological informationFT, dos. Reijo Käkelä & Research Group
University of Joensuu, Dep. of Biology 21082
Nitrogen retention processes in river ecosystemsProfessor Tuomo Karvonen & Research GroupTKK, Water Res. Engineering 16282
Parameterization of aerosol processes for atmospheric modelsFT, tutkimusprof. Veli-Matti Kerminen & Research GroupFinnish Meteorological Institute16782
Bioaccumulation of Dioxin-Like Organochlorines in Baltic FishFM Mikko Kiljunen & Research GroupUniversity of Jyväskylä
11220
Optimization of biogas upgrading method and treatment of process rejectsFM Saija Kinnunen (Rasi) & Research GroupUniversity of Jyväskylä, Dep. of Biol. and Environ.
20482
Erosion and Transport of Sediments in Forestry Dredged Small Headwater Streams: Hydraulic Criteria for Restorationprofessor, PhD Björn Klöve & Research Group
University of Oulu 22832
Defence chemistry of Fucus vesiculosus and eutrofication - environmental and genetic variationFM Riitta KoivikkoUniversity of Turku19957
Finnish forests and wood products in climate change mitigationoikeustiet. tri Kai Kokko & Research GroupInstitute of Intern. Econ. Law, University of Helsinki 11220
Diversity of bryophytes in urban ecosystemsFT, dosentti Helena Korpelainen & Research GroupUniversity of Helsinki 20782
Effect of Restoration on the Structure and Function of Mire Ecosystems Drained for ForestryFT Janne Kotiaho & Research GroupUniversity of Jyväskylä, Dep. of Biol. and Environ.
21622
Photolytic decomposition of Flame retardants in environmentPhD Tapio Kotiaho & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of Chemistry14782
The effects of habitat edges and trampling intensity on vegetation in urban forestsFT/Ph.D. Johan Kotze & Research GroupDep. of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki 16245
Decline and recovery of mountain birch populations in contaminated areas: Relative importance of abiotic and biotic stressorsDoc. Mikhail Kozlov & Research GroupUniversity of Turku 21382
Subacute genomic responses of salmonid fish brown trout to aquatic pollutantsPhD Aleksei Krasnov & Research GroupUniversity of Kuopio, Inst. Applied Biotech.25738
Determination of Endocrine Disruters in Municipal Waste WatersDoc. Leif Kronberg & Research GroupÅbo Akademi
22982
Global change in the Arctic - past, present and future - seminarFT Seija Kultti & Research GroupUniversity of Helsinki/HERC 3000
The effects of restoration fellings and burning on epixylic speciesFT Sanna Laaka-Lindberg & Research GroupLammi Biological Station 15501
Gas-aerosol partitioning of atmospheric organic compoundsFT Ari Laaksonen & Research GroupUniversity of Kuopio16782
Phosphorus utilization of bloom-forming cyanobacteria in the Baltic SeaFT Maria Laamanen & Research GroupFinnish Institute of Marine Research 17032
Phototoxicity of Resin Acid-derived Compounds and Heavy Metals in Benthic Macroinvertebrates of Running WatersFM Heli Lassila University of Jyväskylä, Dep. of Biol. and Environ.
19294
Description of aerosol size distributions in climate change modelsTkT, tutkimusprof. Kari Lehtinen & Research GroupFinnish Meteorological Institute, Kuopio 18782
Novel measuring techniques for dissolved metals, phosphorus and sulfide in the Baltic Sea sediments pore watersPh.D. Mirja Leivuori & Research GroupFinnish Institute of Marine Research 22094
Oil spill model for winter conditions in the Gulf of FinlandFT Matti Leppäranta & Research Group
University of Helsinki17760
Interaction between atmospheric aerosols and clouds at northern latitudesFT Heikki Lihavainen & Research GroupFinnish Meteorological Institute 18782
Bioremediation of oil-contaminated soilMMT, dos. Kristina Lindström & Research Group
University of Helsinki, Dep. of Applied Chemistry and Microbiology29950
Why are forest grouse populations declining in managed forests?FM Gilbert Ludwig & Research GroupUniversity of Jyväskylä, Dep. of Biol. and Environ.
8415
Membrane bioreactor potential for small scale industrial wastewaters in Finnish conditionsTkL Antero Luonsi & Research GroupPirkanmaa Environment Center 21182
Effects of iron, sulphur and manganese as well as reducing and oxidicingbacteria on sediment processes of P on low oxygen bottom areas of the Baltic SeaFT Christina Lyra & Research GroupHEBIOT/Dep. of Applied Chemistry and Microbiology, University of Helsinki17082
Effects of UVB radiation on disease resistance and immune functions of fishFM Eveliina Markkula University of Jyväskylä, Dep. of Biol. and Environ.
8415
Air quality and pollution in the city of Helsinki since 1945: a multidisciplinary studyVTT, Prof. Ilmo Massa & Research GroupDep. of Social Policy, University of Helsinki17657
The effects of new forest management methods, especially retention-tree groups, on spiders and ground beetlesFM Katja Matveinen-Huju & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of Biological and Environmental Sciences 7390
Experiencing Urban Nature and the Environment: Green Space and Soundscape in Helsinki during the 20th centuryFT Henrik Meinander & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of History 18282
The consequences of forest fragmentation and inbreeding on the vitality of Siberian jay populations in southern FinlandPhD Juha Merilä & Research Group (Click here for Siberian jay -homepage)
University of Helsinki, Dep. of Biological and Environmental Sciences 19507
Valuing biodiversity in optimal reserve site selectionFT, TkL, doc. Atte Moilanen & Research GroupUniversity of Helsinki, Dept. of Biological and Environmental 16782
Introduced brook trout in boreal streams: interspecific interactions and ecosystem-level effectsFT Timo Muotka & Research GroupOulu university, Dep. of Biology23928
Chemical Fouling of Heat ExchangersTkT Esa Muurinen & Research GroupOulu university 19497
Management of seashore meadows and their threatened speciesFM Marika Niemelä
MTT15182
The effect of coarse woody debris and forest fragmentation on the population dynamics of small mammals and diprionid sawfliesFT Pekka Niemelä & Research Group
University of Joensuu17782
The role of autotrophic picoplankton (APP) as a componenet of microbial loop in food webs of changing lacustrine ecosystems, especially in lakes under restorationPhD Anne Ojala & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of Ecological and Environmental Sciences 25232
The effect of environmental contaminants to the D-vitamin levels in Baltic ringed and grey sealsprof., dos., FT Kimmo Peltonen & Research GroupEELA 8219
Ecotoxicity of metals and organometals in soils and aquatic environmentsFT, dos. Olli-Pekka Penttinen & Research GroupDep. of Ecol. and Environ. Sc., University of Helsinki20969
Soil hydrofobicity and micropedological properties for erosion controlMMT, dosentti Liisa Pietola & Research GroupUniversity of Helsinki25282
Nitrous oxide emissions from soils and vegetationMMM, MSc Mari Pihlatie & Research GroupDep. of Physical Sciences, University of Helsinki16282
Greening the chemical industry - Resources use optimization by the use of membrane technologiesTkT Eva Pongrácz & Research Group
Oulu university 25000
Temporal and spatial variation in the genetic structure of Atlantic salmon in the river Teno -implications for conservationdos. Craig Primmer & Research GroupUniversity of Turku, Dep. of Biology 23982
Distribution of aluminium and iron in natural waters and in water treatment processesTkT Jaakko Rämö & Research Group
Oulu university19931
Passive monitoring methods in studying endocrine disrupters in a sewage treatment plant and in the receiving riverFT Anna-Lea Rantalainen & Research GroupUniversity of Helsinki, Dep. of Ecological and Environmental Sciences 21532
Particulate formation in combustion engines: Control of particulate formation and their health effectsDosentti, LKT Arja Rautio & Research GroupOulu university 20532
Invasive insects of wooden plants in Europe and affect of climatic change on habitat range of potential invasive insect speciesFT Heikki Roininen & Research GroupUniversity of Joensuu 17782
Organic carbon in atmospheric aerosol particles: properties and sourcesFM Sanna Saarikoski & Research GroupFinnish Meteorological Institute 16782
The effects of mowing on roadside biodiversity (NIINI)FT Kimmo Saarinen & Research GroupSouth Karelian Allergy and Environment Institute15182
The return of top predators and reconstruction of food webs: a solution to problems with alien predators and decreasing small game populations?FM Pälvi Salo
University of Turku 7892
Operational detection of cyanobacterial biomass in the Baltic SeaMMM Jukka Seppälä
Finnish Institute of Marine Research 19088
Combined ultrasound and electro-treatment of organic contaminants: chemical and analytical approachProfessor, PhD Mika Sillanpää & Research Group
University of Kuopio 21107
Landfilling of Waste Incineration Bottom Ash- Emissions and Their ManagementFM Leena Sivula & Research GroupUniversity of Jyväskylä
18202
Climate change favors deciduous tree species: How changes in plant secondary compounds affect soil processes and environmentDosentti Aino Smolander & Research GroupFinnish Forest Research Institute20407
Bioremediation of soils in a shooting rangeFT Rauni Strömmer & Research Group
University of Helsinki, Dep. of Ecological and Environmental Sciences 23263
Lidar in aerosol researchFM Anu-Maija Sundström & Research Group
University of Helsinki 8415
Biogenic aerosol production in the Northern and Southern HemispheresFT Tanja Suni CSIRO Marine and Atmospheric Research, Australia 14000
Environmental Education: Creating Sustainable Futures. Multidisciplinary Research on Environmental Values, Active Citizenship, and MulticulturalismFT Sirpa Tani & Research GroupDep. of Applied Sciences of Education, University of Helsinki17657
Fish epidermal papillomatosis as a water quality indicatorFT, Dos. Jouni Taskinen & Research GroupUniversity of Joensuu11220
Ecological Tax Reform in Finland - Analysis on the Concept, Implementation and Political DiscussionVTM Sarianne Tikkanen Dep. of Social Policy, University of Helsinki 11220
Endophytic fungi in grasses: natural frequency, more tolerant grass populations to aerial pollution, and the adaption rate of grass-endophyte combination to heavy metalsFT Eija Toivonen & Research GroupUniversity of Turku 15757
Sustainable ecotourismFT Anne Tolvanen & Research GroupFinnish Forest Research Institute, Muhos 12120
Dissolved Natural Organic Matter (DNOM) and micropollutants in groundwater and wells--evaluation of contamination-risksProfessor Tuula Tuhkanen & Research GroupTampere University of Technology 19957
The 2nd International Dry Toilet ConferenceFT, prof. Tuula Anneli Tuhkanen & Research GroupTampere University of Technology3000
Social values and meanings of urban green areasMMT, prof. Liisa Tyrväinen & Research Group
Finnish Forest Research Institute /University of Helsinki 16277
The adaptation of insect life-history and immune defence traits to its host-plant and heavy metal pollutionFM Tapio van Ooik University of Turku, Dep. of Biology 15082
Wind power policy and the future of wind power in FinlandMMM Vilja Varho University of Helsinki, Dep. of Biol. and Environ. Sc.4208
Formation of the aerosols in the boreal forest of the SiberiaFM Eija VartiainenHelsinki1000
Measurement and modelling of aerosol particle dry deposition into forestFT, prof. Timo Vesala & Research GroupDep. of Physical Sciences, University of Helsinki 22666
Pelagic food web interactions and dynamics in large lakes - estimation of zooplankton abundance, distribution patterns and patchiness by Optical Plankton Counter (OPC) and comparison with the traditional microscopic analysesdosentti Markku Viljanen & Research GroupUniversity of Joensuu 9875
Organisation of the Seminar on Large Lakes 2006dosentti Markku Viljanen & Research GroupUniversity of Joensuu5000
Accumulation of persistent environmental contaminants to osprey in Finland: Time trends, sources of emission and toxic effectsFT, dos. Matti Viluksela & Research GroupNational Public Health Institute, Kuopio 30000
Density analysis of atmospheric aerosols: new method and its applicationTkT Annele Virtanen & Research GroupTampere University of Technology17463
Values and conservation of urban environmentsFT, dos. Timo Vuorisalo & Research GroupUniversity of Turku 17082
Biomethanation of crops and crop residues: Molecular approaches to the microbial community structurePh.D. Hong Wang & Research GroupDept. of Biol. and Environ. Sc., University of Jyväskylä
21052
Endophytic bacteria for enhancement of phytoremediationFT Kim Yrjälä & Research Group
Dep. of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki 23982
Thermal processing of problematic solid wastesPhD, dos. Ron Zevenhoven & Research GroupTKK 20000
Why leaf beetle Chrysomela lapponica outbreaks in polluted areas?FT Elena Zvereva University of Turku 24908

2005

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Atmospheric hydrogen, methane and ozone - new challenges to air pollution control in changing societyDoc. Tuula Aalto & research groupFinnish Meteorological Institute15928
Effects of climate change on summer-time events of birdsMSc Markus Ahola & research groupUniversity of Turku7250
Contaminated sediments: from sink to sourcePhD Jarkko Akkanen & research groupUniversity of Joensuu19927
Why are forest grouse populations declining in managed forests?Prof. Rauno Alatalo & research groupUniversity of Jyväskylä
27000
Dynamics of vegetation, carbon and nitrogen as indicators for peatland buffer operationDoc. Jukka Alm & research groupFinnish Forest Research Institute21178
A field comparison of the action spectra used in UV-B research with plantsDoc. Pedro J Aphalo & research groupUniversity of Jyväskylä Bio- ja ympäristötieteiden laitos
21268
Fragmentation of seagrass habitats: mechanisms and effects on associated animal communitiesMSc Heidi Arponen & research groupÅbo Akademi
18678
Three-dimensional geological modeling and groundwater flow modelingFM (väit.) Aki Artimo & research group
Turun Seudun Vesi Oy18222
Development and use of EURAD/MADE2 regional transport model for environmental researchMSc Ari Asmi University of Helsinki17427
Conservation genetics of the endangered Primula sibirica-group speciesDoc. Jouni Aspi & research groupUniversity of Oulu15477
Interactions between forests and atmosphere: Biogenic terpenoids as sources for aerosol formationDoc. Jaana Bäck & research group
University of Helsinki19990
Modelling of thermodynamic balance in activated sludge plantTkT Olli Dahl & research groupHelsinki University of Technology19927
New particle formation in the boreal forestMSc Miikka Dal Maso University of Helsinki14427
Ecological responses to stream habitat and catchment restoration in salmonid riversResearch Prof. Jaakko Erkinaro & research groupFinnish Game and Fisheries Research Institute22428
Empirically evaluating habitat models and re-introduction as a tool for conservationPhD Marianne FredUniversity of Helsinki19550
Nutrient loading of Latvian cities and rural areas into the Baltic Sea: trends of changes and scenarios of developmentPhD Tom Frisk & research groupPirkanmaa Regional Environment Centre21960
Mechanisms of climate change over the past milleniumM.Sc. Aslak Grinsted & research groupArctic Centre8030
Ecological conditions of suburban planning. Suburban nature as providing potential and as requiring protectionPhD Yrjö Haila & research group
University of Tampere14428
Global warming and ice-breeding sealsMSc Antti Halkka & research groupSuomen luonnonsuojeluliitto15131
Microbial companions of introduced speciesPhD Jarkko Hantula & research groupFinnish Forest Research Institute20928
Fungal bioremedation of wood and soil contaminated by polychlorinated phenols, dioxins and furans in old saw mill areasMMT Annele Hatakka & research groupUniversity of Helsinki21428
The emergence of environmental problems within urban residents' everyday lifeVTM Risto Haverinen & research groupUniversity of Helsinki8218
Importance of habitat quality, management and landscape structure for vegetation and persistence of plant speciesPhD Risto Heikkinen & research groupFinnish Environment Institute20427
Development of biodiversity conservation capabilities: an institutional analysis of actors and practisesPhD Mikael Hildén & research group
Finnish Environment Institute15427
Intensifying reitroduction methods to supplement endangered fish stocks: Why do survival skills degenerate in captive rearing?PhD, docent Heikki Hirvonen & research groupUniversity of Helsinki22500
Natura 2000 Networks implementation and legal effects in Finland and the EUProf. Erkki Hollo & research groupUniversity of Helsinki20050
Urban hedgehogs - ecology and the effects of environment on hedgehog populations in eastern FinlandProf. Ismo J. Holopainen & research groupUniversity of Joensuu20724
Pine oil as a wood preservativeProf. Osmo Hormi & research groupUniversity of Oulu14827
Development of novel analytical techniques for compherensive determination of organic compounds in urban samplesDoc. Tuulia Hyötyläinen & research group
University of Helsinki21653
The role of quantity and quality of sedimenting organic matter in structuring profundal macroinvertebrate assemblagePhD Heikki Hämäläinen & research group
University of Jyväskylä
16593
Response of ectomycorrhiza of pine (Pinus sylvestris) and spruce (Picea abies) to wood ash applicationMMM Hanna Katriina JokinenUniversity of Helsinki7300
Impacts of biomanipulation on lake ecosystem structureDPhil Roger Jones & research groupUniversity of Jyväskylä
22427
Nitrogen retention processes in river ecosystemsProf. Tuomo Karvonen & research groupHelsinki University of Technology15927
Optimization of biogas upgrading method and treatment of process rejectsMSc Saija Kinnunen & research groupUniversity of Jyväskylä
19028
Defense chemistry of Fucus vesiculosus and eutrofication - environmental and genetic variationMSc Riitta KoivikkoUniversity of Turku19603
Predicting contaminant loads transported with runoff using catchment scale mathematical simulation modelsTkT Harri Koivusalo & research groupHelsinki University of Technology4000
Urban ecological corridors - do they work and how should they be planned?Prof. Hanna Kokko & research groupUniversity of Helsinki19027
Finnish forests and wood products in climate change mitigationOTT Kai Kokko & research groupUniversity of Helsinki15428
Triazine pesticides in Finnish environment: occurrence, degredation and remedationDoc. Merja Kontro & research groupUniversity of Helsinki22327
The 11th Annual International Sustainable Development Research ConferencePhD Jouni Korhonen & research groupUniversity of Tampere5000
The size and density fluctuations of flying squirrel populations in Finland, Karelian Ishtmus and Russian Karelia, and immigration history to FinlandMSc Mari KoskelaUniversity of Helsinki19998
Photolytic decomposition of flame retardants in environmentPhD Tapio Kotiaho & research groupUniversity of Helsinki20427
The effects of habitat edges and trampling intensity on vegetation in urban forestaPhD Johan Kotze & research groupUniversity of Helsinki18227
Subacute genomic responses of salmonid fish brown trout to aquatic pollutantsPhD Aleksei Krasnov & research groupUniversity of Kuopio25327
Determination of endocrine disrupters in municipial waste watersDoc. Leif Kronberg & research groupÅbo Akademi
22478
EIA procedures role and effectiveness in projects and/or programmesProf. Markku Kuitunen & research groupUniversity of Jyväskylä
20027
9th Symposium on Aquatic Microbial EcologyMMT Jorma KuparinenUniversity of Helsinki5000
The role of environmental factors on decomposition of litter (needles, leaves, wood and roots)MMT Anne-Marie Kurka Finnish Forest Research Institute15700
Harmful microalgae in the planktonic food web of the Baltic SeaDoc. Pirjo Kuuppo & research groupFinnish Environment Institute19628
Seal blubber: a source of ecotoxicological informationDoc. Reijo Tapio Käkelä & research group
University of Joensuu19468
The effetcs of restoration fellings and burning on epixylic speciesPhD Sanna Laaka-Lindberg & research groupLammi Biological Station15500
Gas-aerosol partitioning of atmospheric organic compoundsPhD Ari Laaksonen & research groupKuopion yliopisto16427
Role of birch leave flavonoids in the plant-herbivore interactionMSc Maria Lahtinen & research groupUniversity of Turku8250
The preparation of bioethanol as fuel for alkalic fuel cell (AFC) in small-scale distributed generation systemsProf. Markku Lampinen & research groupHelsinki University of Technology15428
Population biology of European aspenMMM Tarja Latva-Karjanmaa & research groupUniversity of Helsinki15650
Description of aerosol size distibutions in climate change modelsResearch Prof. Kari Lehtinen & research groupFinnish Meteorological Institute18427
Novel measuring techniques for dissolved metals, phosphorus and sulfide in the Baltic Sea sediments pore watersPh.D. Mirja Leivuori & research groupFinnish Institute of Marine Research20052
The antibacterial agent, Triclosan: its ecotoxicity in Finnish wastewater treatment plants and surface watersDr Tech. Raghida Lepistö
Tampere University of Technology21038
Bioremedation of oil-contaminated soilsDoc. Kristina Lindström & research group
University of Helsinki25328
Conceptual amendments in democratic decision -making and environmental law - a philosophical analysisDoc. Olli Loukola & research groupUniversity of Helsinki16500
Membrane bioreactor potantial for small scale industrial wastewaters in Finnish conditionsTkL Antero Luonsi & research groupPirkanmaa Regional Environment Centre20028
Air quality and pollution in the city of Helsinki since 1945: a multidiscpinary studyProf. Ilmo Massa & research groupUniversity of Helsinki17302
Experiencing urban nature and the environment - soundscape and green space in Helsinki during the 20th centuryPhD Henrik Meinander & research groupUniversity of Helsinki17727
Introduced brook trout in boreal streams: interspecific interactions and ecosystem-level effectsPhD Timo Muotka & research groupUniversity of Oulu23928
Chemical fouling of heat exchangersTkT Esa Muurinen & research groupUniversity of Oulu19142
Thinking through the environment. Turku methodological conference & Nordic environmental history conferenceProf. Timo Myllyntaus & research groupUniversity of Turku5000
The effect of coarse woody debris and forest fragmentation on the population dynamics of small mammals and diprionid sawfliesPhD Pekka Niemelä & research group
University of Joensuu17601
Contribution of the soil surface CO2 efflux to the carbon flux of a boreal pine forestMMM Sini Niinistö & research group
University of Joensuu7250
Street as a growing site for treesDoc. Eero Nikinmaa & research groupUniversity of Helsinki18427
Sedimentary zooplankton remains in determining reference conditions for the Water Framework DirectiveMSc Mirva Nykänen
University of Helsinki10820
The role of autotrophic picoplankton (APP) as a component of microbial loop in food webs of changing lacustrine environments, especially in lakes under restorationPhD Anne Ojala & research groupUniversity of Helsinki24000
Emissions trading, transaction costs and uncertaintyMMM Kimmo OllikkaUniversity of Helsinki16727
Ecotoxicity of metals and organometals in soils and aquatic environmentsPhD Olli-Pekka Penttinen & research groupUniversity of Helsinki20428
Soil hydrofobicity and micropedological properties for erosion controlDoc. Liisa Pietola & research groupUniversity of Helsinki24927
Multi-level approach to studying the effects of agricultural landuse and pesticides on the common frogMSc Henna Piha University of Helsinki7300
Nitrous oxide emissions from soils and vegetationMSc Mari Pihlatie & research groupUniversity of Helsinki14428
Demographic and genetic population structure of declining bryophyts in fragmented forest landscapeMSc Maria Pohjamo University of Helsinki10500
Temporal and spatial variation in the genetic structure of Atlantic salmon in the river Teno - implications for conservationDoc. Craig Primmer & research groupUniversity of Turku22472
Effects of artificial groundwater recharge: microbial community dynamics and biodegradation of organic matterProf. Jaakko Puhakka & research groupTampere Technical University17280
Distribution of aluminium and iron in natural waters and in water treatmenr processesTkT Jaakko Rämö & research group
University of Oulu19928
Passive monitoring methods in studying endocrine disrupters in a sewage treatment plant and in the receiving riverPhD Anna-Lea Rantalainen & research groupUniversity of Helsinki20427
Integrated land ecosystem - atmosphere processes studyPhD Anni Reissell University of Helsinki5000
Fuel ethanol from D-galacturonic acidDoc. Peter Richard & research groupVTT Biotechnology29295
Seventh Finnish Conference of Environmental Sciences 2005TkT Jukka Rintala & research groupUniversity of Jyväskylä
5000
Archipelago bird monitoring in environmental research and development of the applicability of dataMSc Mia Rönkä & research group
University of Turku7300
The effects of mowing on roadside biodiversity (NIINI)PhD Kimmo Saarinen & research groupSouth Karelian Allergy and Environment Institute12970
Study of suitable methods for in vitro culture of glochidia of endangered freshwater pearl mussel Margaritifera margaritiferaPhD Mari Saarinen & research groupUniversity of Jyväskylä
17173
The regulation of onshorebuilding - a study of the legal requirements for building an equitable treatment of landownersOTL Juha SarioYmpäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario
14427
Operational detection of cyanobacterial biomass in the Baltic SeaMMM Jukka Seppälä
Finnish Institute of Marine Research14896
Effects of pollution in foodchains from plants via insects to birdsMSc Saila Sillanpää
University of Turku22753
Spectral imaging of sedimentary pigments in varved sediments - a new high resolution tehnique for historical monitoringPhD Heikki Simola & research groupUniversity of Joensuu12780
Landfilling of waste incineration bottomash - emissions and their managementMSc Leena Sivula & research groupUniversity of Jyväskylä
19557
Challenges and potentials in socialscience and humanistic research on environment- seminarPhD Sanna Sorvari Helsinki University Environmental Research Center3000
Particle and trace gas fluxes between forest and atmosphere in Northern and Southern hemispherePhD Tanja SuniUniversity of Helsinki11700
Historiikkiteos: "Suomen ympäristöliikkeen seitsemän vuosikymmentä"
MSc Teuvo Suominen x3000
Environmental education: Creating sustainable futuresPhD Sirpa Tani & research groupUniversity of Helsinki15427
Fish epidermal papillomatosis as a water quality indicatorDoc. Jouni Taskinen & research groupUniversity of Joensuu19731
Sustainable nature tourismDoc. Anne Tolvanen & research groupFinnish Forest Research Institute12118
Dissolved natural organic matter (DNOM) and micropollutants in groundwater and evaluation risks of contaminantsProf. Tuula Anneli Tuhkanen & research groupTampere University of Technology19527
Social values and meanings of urban green areasMMT Liisa Tyrväinen & research group
University of Helsinki17927
Wind power policy and the future of wind power in FinlandMMM Vilja Varho University of Helsinki17485
Cellular and molecular mechanisms of UV-B phototoxicity in fishMSc Eeva-Riikka Vehniäinen
University of Jyväskylä
9618
Measurement and modelling of aerosol particle dry deposition into forestProf. Timo Vesala & research groupUniversity of Helsinki22500
Ecosystem consequences of cyanobacteria in the Baltic SeaProf. Markku Viitasalo & research groupFinnish Institute of Marine Research8300
Accumulation of persistent environmental contaminants to osprey in Finland: Time trends, sources of emission and toxic effectsDoc. Matti Viluksela & research groupNational Public Health Institute30000
Genomics of antibiotic resistance in microbes in aquaculture areasPhD Marko Virta & research groupUniversity of Turku20427
Density analysis of atmospheric aerosols: new method and its applicationTkT Annele Virtanen & research groupTampere University of Technology16265
Effects of climate change on the structure and dynamics of the crown of Scots pineMML Virva Volanen & research groupUniversity of Joensuu14427
mRNA transkription as indicator of gene activation in fish due to exposure to municipal wastewaterDoc. Tom Wiklund & research groupÅbo Akademi
19853
Thermal processing of problematic solid wastesDoc. Ron Zevenhoven & research groupHelsinki University of Technology20000
Why leaf beatle Chrysomela lapponica outbreaks in polluted areas?PhD Elena Zvereva University of Turku12242

2004

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Ways of life in greening society - A narrative perspective to ordinary consumptionMMM Sanna Ahonen Helsinki University7992
Resistance characters and ecological effects of transgenic treesFM Ira Alatalo & Research groupTurku University7992
Why are forest grouse populations declining in managed forests?Prof. Rauno Alatalo & Research groupJyväskylä University
27424
Three-dimensional geological modeling and groundwater modelingFT Aki Artimo & Research groupTurku University16148
Interactions between forests and atmosphere: Biogenic terpenoids as sources for aerosol formationFT, dos. Jaana Bäck & Research group
Helsinki University22805
International Conference on Arctic MircobiolologyMMT John Derome & Research groupForest Research Institute, Rovaniemi8000
Ecological responses to stream habitat and catchment rehabilitation in salmonid riversTutkimusprofessori Jaakko Erkinaro & Research groupFinnish Game and Fisheries Research Institute, Oulu20104
Nutrient loading of Latvian cities and rural areas into the Baltic Sea: trends of changes and scenarios of developmentdos. Tom Frisk & Research groupPirkanmaa environmental centre21160
Effects of fragmentation and wear on the vegetation of urban forests and the structure and activity of soil microbial communitiesFT, Dos. Hannu Fritze & Research groupForest Research Institute Vantaa23104
Use of earthworms in soil quality assessment: responses of different species to heavy metal exposureFT, Dos. Jari Haimi & Research groupJyväskylä University
19804
Reactive halogenated hydrocarbons; concentrations in urban and rural air and their natural sourcesFT Hannele Hakola & Research groupFinnish Meteorological Institute16604
Microbial companions of introduced speciesFT Jarkko Hantula & Research groupForest Research Institute, Vantaa22541
Fungal bioremediation of wood and soil contaminated by polychlorinated phenols, dioxins and furans in old saw mill areasMMT Annele Hatakka & Research groupHelsinki University21107
The emergence of environmental problems within urban residents' everyday lifeVTM Risto Haverinen & Research groupHelsinki University6660
Natura 2000 Network's Implementation and legal effects in Finland and the EUoik.tri Erkki Hollo & Research groupHelsinki University19933
Urban hedgehogs - ecology and the effects of environment on hedgehog populations in eastern FinlandProf. Ismo J. Holopainen & Research groupJoensuu University20400
Role of temperature on xenobiotic accumulation and toxicity in fish embryosFM Jani O. Honkanen Joensuu University7992
Tall oil as a wood preservativeFT Osmo Hormi & Research groupOulu University14604
Development of novel analytical techniques for comprehensive determination of organic compounds in urban samplesdos. Tuulia Hyötyläinen & Research group
Helsinki University20704
Composting of biowaste and sludges. Phytotoxicity of compost on different stages of maturityFT Kari Hänninen & Research group
Jyväskylä University
18379
Synthesis book of the research program 'Sustainable use of natural resources'MMT Anneli Jalkanen & Research groupHelsinki University5000
Impacts of biomanipulation on lake ecosystem structureDr. Phil Roger Jones & Research groupUniversity of Jyväskylä Department of Biology and Environmental science
22084
The 29th Congress of SILProf. Timo Kairesalo & Research groupHelsinki University9500
Internet based environmental information archiveFT Risto Kalliola & Research groupTurku University9775
Global Change: Ozone and carbon dioxide impact on nitrogen metabolism of wild herbs and grassesFM Teri Kanerva & Research groupHelsinki University22204
Development of eukaryotic cell-based assays for measuring endocrine disrupters in environmentFT, dos. Matti Karp & Research groupTurku University22729
Parametrization of aerosol processes for atmospheric modelsFT, tutkimusprof. Veli-Matti Kerminen & Research groupFinnish Meteorological Institute18104
Effect of old-growth forest fragmentation on epiphytic lichensFM Laura Kivistö
Helsinki University7992
Predicting contaminant loads transported with runoff using catchment scale mathematical simulation modelsTekn. tri Harri Koivusalo & Research groupHUT6477
Triazine pesticides in Finnish environment: occurrence, degradation and remediationTkT Merja Kontro & Research groupHelsinki University21604
The effects of habitat edges and trampling intensity on vegetation in urban forestsFT Johan Kotze & Research groupHelsinki University17479
Polypores and boreal forest naturalness: conservation networks and restoration as tools in species protectionprof. Jari Kouki & Research groupJoensuu University21979
Determination of Endocrine Disruptors in Municipal Waste WatersDoc. Leif Kronberg & Research groupÅbo Akademi
22154
EIA procedures role and effectiveness in projects and/or programmesProf. Markku Kuitunen & Research groupJyväskylä University
19804
The emissions, dispersion and exposure of population to fine particles in urban airprof. Jaakko Kukkonen & Research groupFinnish Meteorological Institute17904
Diatoms as indicators of ecologocal state of large lakesFL Minna Kukkonen & Research groupNorth-Carelia Environmental Centre9031
The role of environmental factors on decomposition of litter (needles, leaves, wood and roots)MMT Anne-Marie Kurka Forest Research Institute Vantaa16744
Harmful microalgae in the planktonic food web of the Baltic SeaFT dos Pirjo Kuuppo & Research groupFinnish Environmental Centre19078
History of water protection in cities in Eastern Baltic Europe, 1945-2000VTT, dos. Simo Laakkonen & Research groupHelsinki University27500
Gas-aerosol partitioning of atmospheric organic compoundsFT, Prof. Ari Laaksonen & Research groupKuopio University16104
Phosphorus utilization of bloom-forming cyanobacteria in the Baltic SeaFT Maria Laamanen & Research groupFIMR16878
The antibacterial agent, Triclosan: its ecotoxicity in Finnish wastewater treatment plants and surface watersDr of Tech. Raghida Lepistö & Research group
Technical University Tampere, Institute of Environmental Engineering & Biotechnology23544
Formation of aerosol particles in the Baltic SeaFT Heikki Lihavainen & Research groupFinnish Meteorological Institute19104
The effects of eutrophication on reproduction and sexual selection in sand gobiesFT, dos. Kai Lindström & Research group
Helsinki University25604
Democratic Decision-Making, Environmental Values and Sustainable DevelopmentVTT, dos. Olli Loukola & Research groupHelsinki University15984
Membrane bioreactor potential for small scale industrial wastewaters in Finnish conditionsTkL Antero Luonsi & Research groupPirkanmaa Environmental Centre18304
Enhancing on-site treatment of domestic sewage with anaerobic technologiesFM Sari Luostarinen & Research groupJyväskylä University
26754
Phytoremediation of mercury by Populus deltoides (eastern cottonwood)Ph.D. Satu Lyyra & Research groupElectrowatt-Ekono Oy (leave of absence)16104
Gaseous nitrogen emissions from pastureFT Pertti Martikainen & Research groupKuopio University24878
Air quality and pollution in the city of Helsinki since 1945: a multidisciplinary studyVTT, Prof. Ilmo Massa & Research groupHelsinki University17554
Effects of agriculture on amphibian populationsprof. Juha Merilä & Research group
Helsinki University25992
Introduced brook trout in boreal streams: interspecific interactions and ecosystem-level effectsFT Timo Muotka & Research groupOulu University23534
Chemical Fouling of Heat ExchangersTkT Esa Muurinen & Research groupOulu University18819
The effect of coarse woody debris and forest fragmentation on the population dynamics of small mammals and diprionid sawfliesFT Pekka Niemelä & Research group
Joensuu University17104
Effects of phytoestrogens on the reproduction and endocrinilogy of mammalsFT Petteri Nieminen & Research groupJoensuu University18304
Street as growing environment of treesDos. Eero Nikinmaa & Research groupHelsinki University18029
Sedimentary zooplankton remains in determining reference conditions for the Water Framework DirectiveFM Mirva Nykänen
Helsinki University17904
Temporal and spatial variation in the genetic structure of Atlantic salmon in the river Teno -implications for conservationdos. Craig Primmer & Research groupHelsinki University22604
Effects of artificial groundwater recharge: microbial community dynamics and biodegradation of organic matterFT, prof. Jaakko Puhakka & Research groupTampere Technical University17104
Measurement and modelling of aeresol particle dry deposition into forestFT Üllar Rannik & Research group
Helsinki University22549
Synthetic musks in a sewage treatment plant and in The River Porvoonjoki, LahtiFT Anna-Lea Rantalainen & Research groupHelsinki University23104
Fuel ethanol from D-galacturonic aciddos. Peter Richard & Research groupVTT Biotechnology29054
Natural Colorants - Evironmental Education Method for the Integration of Biology, Chemistry, Art and Craft Lessons at Upper Comprehensive SchoolFT Riikka Räisänen & Research group
Helsinki University15064
7th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable DevelopmentTkT Jouko Saarela Finnish Environmental Centre3000
The regulation on onshorebuilding - a study of the legal requirements for building and equitable treatment of landownersOTL Juha Sario Niemelä & Sario
14104
Effects of pollution in foodchains from plants via insects to birdsFM Saila Sillanpää
Turku University16104
Effects of ash fertilization on contents of Cd and DOC in run-off waters and accumulation of Cd in the food webFT Rauni Strömmer & Research group
Helsinki University27346
Impacts of environmental changes on the occurance of species in small scaleFT, dos Jukka Suhonen & Research groupJyväskylä University
19234
Fish epidermal papillomatosis as a water quality indicatorFT, dos Jouni Taskinen & Research groupKuopio University20046
Management of farmland with agri-environmental measures - does it help the breeding bird community?FT Juha Tiainen & Research groupFinnish Game and Fisheries Research Institute, Helsinki19004
Sustainable ecotourismFT, dos. Anne Tolvanen & Research groupForest Research Institute, Muhos12119
Social values and meanings of urban green areasMMT Liisa Tyrväinen & Research group
Helsinki University18404
Novel methods for control of potato scab and prevention of nutrient leachingMMT, prof. Jari Valkonen & Research groupHelsinki University20600
Characteristics, sources and temporal variation of ambient fine particlesFM Marko Vallius National Public Health Institute, Kuopio6000
Wind power policy and the future of wind power in FinlandMMM Vilja Varho Helsinki University14643
Gyspum treatment as a restoration method for eutrophied lakesFT Eila Varjo & Research groupTurku University29595
Cellular and molecular mechanisms of UV-B phototoxicity in fishesFM Eeva Vehniäinen
Jyväskylä University
26319
The influence of forest harvesting and reindeer farming on local climate at timberlineFT Ari Venäläinen & Research group
Finnish Meteorological Institute16104
Selective removal fishing stops the internal loading?FT Anne-Mari Ventelä & Research group
Pyhäjärven suojelurahasto
17104
Ecosystem consequences of cyanobacteria in the Baltic SeaProf. Markku Viitasalo & Research groupFIMR28906
Accumulation of persistent environmental contaminants to osprey in Finland: Time trends, sources of emission and toxic effectsFT, dos. Matti Viluksela & Research groupNational Public Health Institute, Kuopio30000
Light extinction by atmospheric aerosols: instrument development and field experimentFT Aki Virkkula & Research groupFinnish Meteorological Institute15992
Effect of climate change on the structure and dynamics of the crown of Scots pine (Pinus sylvestris L.)MML Virva Volanen & Research groupJoensuu University7992
Values and conservation of urban natureFT, dos Timo Vuorisalo & Research groupTurku University14104
Ecosystem services, biodiversity and the ecosystem approachFT, dos. Mari Walls & Research groupHelsinki University21004
mRNA transcription as indicator of gene activation in fish due to exposure to municipal wastewaterdos. Tom Wiklund & Research groupÅbo Akademi BioCity
20429
Development of DNA Macro array for the assay of biodegradation genes of environmental pollutantsFT Kim Yrjälä & Research group
Helsinki University26179
Thermal processing of problematic solid wastesTkT Ron Zevenhoven & Research groupHUT19750
Water quality monitoring using remote sensing in the Gulf of FinlandLic. of Science Yuanzhi Zhang & Research groupHUT Laboratory of Space Technology10363

2003

ProjectGranteeOrganisationSum (€)
Why are forest grouse populations declining in managed forests?prof. Rauno Alatalo & Research groupJyväskylä university
21259
6 th Nordic Conference on Environmental Sosial Sciences (NESS)prof. Jan Otto Andersson & Research groupÅbo Akademi University Department of Economics and Statistics
5000
Ecological responses of stream habitat and catchment rehabilitation to salmonid riversFT, dos. Jaakko Erkinaro & Research groupRKTL16799
Effects of fragmentation and wear on the vegetation of urban forests and the structure and activity of soil microbial communitiesFT, dos. Hannu Fritze & Research groupForest Research Institute Vantaa18259
Use of earthworms in soil quality assessment: responses of different species to heavy metal exposureFT, dos. Jari Haimi & Research groupJyväskylä university
26959
Comparative sensitivity of fishes and amphibians to UV-B radiation and UV-induced phototoxicity of PAHsFM Jani Häkkinen
Jyväskylä university
11276
Reactive halogenated hydrocarbons; concentrations in urban and rural air and their natural sourcesFT Hannele Hakola & Research groupFinnish Meteorological Institute16759
Composting of biowaste and sludges. Phytotoxicity of compost on different stages of maturityFT Kari Hänninen & Research group
Jyväskylä university
18259
Microbial companions of introduced speciesFT Jarkko Hantula & Research groupForest Research Institute Vantaa20259
Improvement of reliability of environmental analysis by combination on efficient extraction methods and multidimensional chromatographydos. Kari Hartonen & Research groupHelsinki university22259
Microfungi in compost: ability to degrade lignocellulose and role in humificationMMT Annele Hatakka & Research groupHelsinki university 18759
The effect of Surface Structure on Hydrocarbon AdsorptionFT Mikko Hautala & Research groupHelsinki university 8808
The use of biodegradative bacteria with enhanced biodegradation capacities to reduce the local toxic concentration of phenolic compoundsPhD Ain Heinaru & Research groupInstitute of Molecular and Cell Biology Tartu University26090
A documentary film on the possibility of an abrubt climate changeTuottaja Jarkko Hentula & Research groupTalent House12000
Effectiviness of Waste LegislationMSc Ilpo Hiltunen Joensuu university 6882
Effects of mining industry waste waters on lake ecosystem structure and function in the Kostomuksha area, NW Karelia, Russiaprof. Ismo Juhani Holopainen & Research groupJoensuu university 12492
The use of pine oil for wood log and timber protectionprof. Osmo Hormi & Research groupOulu university 14759
Potential and measured phosphate adsoption capacity on overland flow areasMMT Hannu Ilvesniemi & Research groupHelsinki university 21494
Integrated treatment of discharges polluted with refractory compounds. Supplementary measures for aerobic biologic treatmentprof. Juha Kallas & Research groupTKK Lappeenranta23283
Internet based environmental information archiveFT Risto Kalliola & Research groupTurku university 23259
Global Change: Ozone and carbon dioxide impact on nitrogen metabolism of wild herbs and grassesFM Teri Kanerva & Research groupHelsinki university21759
Databasing biodiversity information. Applicability of new methods in collecting, arranging and distributing informationFT Kari Karhu & Research groupTurku university31497
Development of eukaryotic cell-based assays for measuring endocrine disrupters in environmentFT, dos Matti Karp & Research groupTurku university21259
PhD Thesis: "The effects of elevated CO2 and O3 on rhizosphere, rhizosphere fauna and leaf litter decomposition of forest trees".FM Anne Kasurinen Kuopio university 6898
The influence of organic and inorganic aerosol particles on cloud propertiesprof. Veli-Matti Kerminen & Research groupFinnish Meteorological Institute17259
Storage polymers in biological nutrient removalprof. Heikki Kiuru & Research groupTKK 45277
Environmental changes and dynamics of endangered wader populationsFT Kari Koivula & Research groupOulu university14650
Evaluation of maturity of compost by degradation products of alkaline hydrolysis of humic acidsFM Niina Koivula Jyväskylä university
10782
Triazin pesticides in Finnish environment: occurrence, degradation and remediationTkT Merja Kontro & Research groupHelsinki university21259
Polypores and boreal forest naturalness: conservation networks and restoration as tools in species protectionprof. Jari Kouki & Research groupJoensuu university22009
EIA procedures role and effectiveness in projects and programmes.prof. Markku Kuitunen & Research groupJyväskylä university
17009
The emissions, dispersion and exposure of population of fine particles in urban airdos. Jaakko Kukkonen & Research groupFinnish Meteorological Institute17759
Sixth Finnish Conference of Environmental Sciences 2003FT Jussi Kukkonen & Research groupJoensuu university4650
Effects of xenobiotics, UV-radiation and water quality on the development of frogsFT Jussi Kukkonen & Research groupJoensuu university 15259
Optimal management of insect communities in traditional semi-natural grasslandsFT Mikko Kuussaari & Research groupFinnish Environment Institute13759
Use of Noble Metal Catalysts in Reducing Air EmissionsTkL, DI, FM Ulla Lassi & Research groupOulu university18276
Short and long term responses of bird populations and avian annual cycles against environmental and climate changesdos. Esa Lehikoinen & Research groupTurku university20759
Formation of aerosol particles in the Baltic SeaFT Heikki Lihavainen & Research groupFinnish Meteorological Institute18159
The effects of eutrophication on reproduction and sexual selection in sand gobiesFT, dos Kai Lindström & Research group
Helsinki university23259
Effect of rhixoremediation on the microbial ecology of oil-contaminated soil: monitoring the clean-up processMMT, dos Kristina Lindström & Research group
Helsinki university22759
Enhancing on-site treatment of domestic sewage with anaerobic technologiesFM Sari Luostarinen & Research groupJyväskylä university
26259
Dynamics of ectomycorrhizal fungal community in Scots pine stands exposed to long term N and S deposition - a restoration casedos. Anna Mari Markkola & Research groupOulu university18600
Gaseous nitrogen emissions from pastureFT Pertti Martikainen & Research groupKuopio university25023
The effects of new forest management practices, especially of retention, on tree groups, ground-fwelling spiders and ground beetlesFM Katja Matveinen & Research groupHelsinki university13759
Kyoto Mechanisms and the Changing Position of Sovereign StatesOTK Eriika Melkas Turku university6879
Effects of agriculture on amphibian populationsprof. Juha Merilä & Research group
Helsinki university24059
The importance of diatom cell size in ecological analysis of freshwatersFM Juha Miettinen Joensuu university10776
Effects of phytosterols on the fertility, metabolism, endoocrinology and offspring of the mink (Mustela vison)FT Petteri Nieminen & Research groupJoensuu university12280
Introduced predator as a threat to the biodiversity in the Baltic Sea: the effects of experimental mink removal on vertebrateFM Mikael Nordström
Turku university6882
Sedimentary zooplankton remains in the search for reference conditions in terms of the Water Framework DirectiveFM Mirva Nykänen
Helsinki university20259
Control of carbon dioxide emissions with energy saving and the use of wood at the three mills of a forest consolidated corporationprof. Paavo Pelkonen & Research groupJoensuu university17759
Programme: Man and the SeaProducer Harri Pulliainen & Research groupOchre Chronicles Oy20000
Natural Colorants - Environmental Education Method for the Integration of Biology, Chemistry, Art and Craft LessonsFT Riikka Räisänen & Research group
Helsinki university13101
Fuel ethanol from D-galacturonic acidPhD Peter Richard & Research groupVTT Biotechnology24259
Application of systematic and population genetic study in the conservation of the Bean goose complexFT Minna Ruokonen Oulu university 13759
Butterfly fauna and meadow vegetation in roadside habitatsFT Sanna Saarnio & Research groupJoensuu university13759
Photobiology of planktonic cyanobacteriaMMM Jukka Seppälä & Research group
FIMR18359
The Utilisation on End-of-Life Cathode Ray Tube glass in the Ceramic and Glass IndustryTait. lis. Raija Kaarina Siikamäki
TAIK7340
Catalytic oxidative degradation of persistent organic compoundsprof. Mika Sillanpää & Research group
Oulu university23759
Effects of pollution in foodchains from plants via insects to birdsFM Saila Sillanpää
Turku university15259
Prevention of detrimental impacts of forestry operations on water bodies using buffer zones created from drained peatlandsMMM Niko Silvan & Research groupHelsinki university7782
Effects of ash fertilization on contents of Cd and DOC in run-off waters and accumulation of Cd in the food webFT Rauni Strömmer & Research group
Helsinki university24578
Impacts of environmental changes on the occurrence of species in small scale watersFT, dos Jukka Suhonen & Research groupJyväskylä university
24559
Use of new satellite observations and a 3-d CTM for studying the sources of bromineprof. Petteri Taalas & Research groupFinnish Meteorological Institute16606
Fish epidermal papillomatosis as a water quality indicatorFT, dos. Jouni Taskinen & Research groupJyväskylä university
15544
Management of farmland with agri-environmental measures - does it help the breeding bird community?FT Juha Tiainen & Research groupRKTL15759
Archaea in the mycorrhixosphere of boreal forest treesFT, dos. Sari Timonen & Research groupHelsinki university25859
Novel methods for control of potato scab and prevention of nutrient leachingprof. Jari Valkonen & Research groupHelsinki university 21100
Gypsum treatment as a restoration method for eutrophied lakesFT Eila Varjo & Research groupTurku university7331
The influence of forest harvesting and reindeer farming on local climate at timberlineFT Ari Venäläinen & Research group
Finnish Meteorological Institute15259
Selective removal fishing stops the internal loading?FT Anne-Mari Ventelä & Research group
Pyhäjärvi Institute
25759
Ecosystem consequences of cyanobacterial blooms in the Baltic Seados. Markku Viitasalo & Research groupFIMR31518
Analysis of bioavailable heavy metals and organic compounds in the Baltic Sea by using sensor bacteriaFT Marko Virta & Research groupTurku university38518
Effect of climate change on the structure and dynamics of the crown of Scots pine (Pinus sylvestris L.)MMM Virva Tuulia Volanen Joensuu university13759
Environmental attitudes and environmental decision-making in Finnish cities from 1980 to the presentFT, dos. Timo Vuorisalo & Research groupTurku university14609
Fire history and forest age structure in natural forestsFM Tuomo Wallenius Helsinki university15259
FIBRE closing seminar: "Biodiversity and Society: Future Challenges in Research and Practice"FT, dos. Mari Walls Turku university11500
mRNA transcripton as indicator of gene activation in fish due to exposure to municipal wastewaterdoc. Tom Wiklund & Research groupÅbo Akademi BioCity
20759
Development of DNA Macro array for the assay of biodegradation genes of environmental pollutantsFT Kim Yrjälä & Research group
Helsinki university26759
Water quality monitoring using remote sensing in the gulf of FinlandMSc. Yuanzhi Zhang TKK Laboratory of Space Technology7782