Rahoitetut hankkeet

Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina yli 60 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain myönnetty rahoitus on 2000-luvulla kasvanut 1,4 miljoonasta eurosta lähes 4 miljoonaan euroon. Useimmat rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.

Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät.  Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2018

Säätiö sai syksyn 2017 haussa yhteensä 348 hakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 78 hankkeelle, yhteensä n. 3,6 miljoonaa euroa.

Apurahan saajaHankeOrganisaatioTuen kohdeSumma €Tiivistelmä
Abu-Danso Emmanuel KafuiMagneettiset nanokomposiitit jäteveden metallien poistossa ja talteenotossa

Lue lisää
University of Eastern FinlandVäitöskirjatyö29175

Magneettiset nanokomposiitit jäteveden metallien poistossa ja talteenotossa

The goal of proposed research is to synthesize magnetic nano-composites (MNCs) and their application for the removal of toxic metals (e.g., arsenic, chromium, lead, cadmium, mercury etc.) from wastewater. Cellulose has been used as precursor, which is regarded as the most abundant and renewable biopolymer in nature. Cellulose-and its composites (using chitosan and clay) have been tuned and experimental factors are optimized such that MNCs are effective across a wide pH range, exhibit high metals’ uptake capacities and fast kinetics. MNC will be recovered simply by applying the magnetic field. It will prevent the escape of nano-particles into the environment. Thus, this project addresses a sustainable solution for metals contaminated wastewater that safeguards precious water resources by removing and recovering metals from contaminated wastewaters. Based on the batch optimization studies, column and pilot studies are in progress for metals removal and recovery.

Sulje kuvaus
Anna MuotkaLuokanopettajan ilmastonmuutos-opas

Lue lisää
Muu organisaatioMuu hanke14600

Luokanopettajan ilmastonmuutos-opas

Hankkeen tavoite on luoda helposti tavoitettava ja lähestyttävä ilmainen luokanopettajan ilmastonmuutos-opas verkkosivun ja ladattavan PDF:n muodossa. Opas koostuu tiiviistä luokanopettajan taustatiedoksi suunnatusta yleisestä osasta sekä opetukseen suunnatusta osasta, joka rakentuu alakoulun oppilaille soveltuvista tehtävistä ja projekteista.


Sulje kuvaus
Anna YlinenUusien biohajoavien polyestereiden tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroista

Lue lisää
VTTVäitöskirjatyö55500

Uusien biohajoavien polyestereiden tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroista

Tavoitteena on kehittää biologinen ja ympäristöystävällinen menetelmä, jolla voidaan tuottaa biopolymeerejä edullisesti, tehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti paperiteollisuuden sivutuotteista. Sellua tuotetaan yksin Suomessa yli 7 miljardia kiloa vuodessa. Viidesosa siitä on toistaiseksi hyödyntämättömiä hemiselluloosapohjaisia 2-hydroksihappoja, joista voitaisiin polymeroida PHA-syntaasi -entsyymin avulla biohajoavia polyhydroksyalkanoaatti (PHA) –polymeereja. PHA –polymeereilla voidaan korvata maaöljypohjaisia muoveja muun muassa elintarvikkeiden pakkauksissa, vaatekuiduissa ja lääketieteellissä sovellutuksissa.

Työssä valmistetaan PHA:n tuottoon optimoitu mikrobikanta ja määritetään syntyvien polymeerin ominaisuudet. Koska eri maaöljypohjaisten muovien korvaamiseen tarvitaan erilaisia PHA –polymeereja, pyritään työssä myös vaikuttamaan uusien polymeerien rakenteeseen. Tämä onnistuu tuottomikrobin aineenvaihduntaa ja kasvatusolosuhteita muuttamalla.


Sulje kuvaus
Annakaisa VänttinenYmpäristötietoa elokuvakulttuurin keinoin Savonlinnan kansainvälisellä luontoelokuvafestivaalila 17.-19.8.2018

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke8000

Ympäristötietoa elokuvakulttuurin keinoin Savonlinnan kansainvälisellä luontoelokuvafestivaalila 17.-19.8.2018

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin tarkoitus on tuoda tärkeitä ympäristöasioita sekä ympäristötutkimusta esiin elokuvan, taiteen ja keskustelujen keinoin.

Sulje kuvaus
Ashraf Faisal BinMuuttuvat jokivirtaamat: ilmaston ja energian tarpeen muutoksien yhteisvaikutus pohjoissa joissa

Lue lisää
Oulun yliopistoVäitöskirjatyö57200

Muuttuvat jokivirtaamat: ilmaston ja energian tarpeen muutoksien yhteisvaikutus pohjoissa joissa

Following are the main research questions of the research:
1) How river regulation and climate change has modified flow regimes in Nordic rivers?
2) What are the characteristics of sub-daily flow conditions (hydro-peaking) due to river regulation operations in Nordic countries?
3) What aspects of peaking are contrary to a healthy river ecosystem and which are not?
4) How can we get more information out of existing data by using regional and basin-scale analyses?
5) How could hydro-peaking impacts be diminished with future regulation?


Sulje kuvaus
Auvinen MikkoInnovatiivisella menetelmäkehityksellä kohti luotettavampaa kaupunki-ilmaston ennustamista

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus28000

Innovatiivisella menetelmäkehityksellä kohti luotettavampaa kaupunki-ilmaston ennustamista

Projektissa edistetään kaupunki-ilmaston tutkimusta kehittämällä uusia menetelmiä ilmakehän rajakerroksen virtausmallinnukseen. Projektin ensimmäinen tavoite on sisällyttää laskentamalliin georeferoitua pinta- ja lämpötietoa, joka kuvaa oikean kaupungin vaihtelevia olosuhteita pintakerroksessa. Toinen tavoite on kehittää uusi metodi tuottaa edellä mainittuja pintatietoja hyödyntäen eri malli- ja paikkatietolähteitä.

Sulje kuvaus
Berninger KatiVähähiilisyyteen vievän murrosajattelun jalkauttaminen suomalaisiin organisaatioihin

Lue lisää
YritysMuu hanke13672

Vähähiilisyyteen vievän murrosajattelun jalkauttaminen suomalaisiin organisaatioihin

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävyysmurrosta Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Murroksen aikaansaaminen vaatii suurta joukkoa ihmisiä, jotka pyrkivät samaan suuntaan. Hanke edistää tätä varten tarvittavaa osaamista ja vuoropuhelua ja rakentaa yhteisöä, joka tarvitaan vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Työ tapahtuu jalkauttamalla murrosajattelua ja siihen liittyvää osaamista yrityksiin, tutkimuslaitoksiin, kuntiin ja muihin organisaatioihin. Jalkauttaminen tapahtuu asiantuntijoita kouluttamalla ja antamalle heille mahdollisuus kuukauden työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa sekä tarjoamalla suomalaisille organisaatioille mahdollisuus ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Tarkoituksena on haastaa nykyisiä toimintatapoja ja törmäyttää eri alojen ja eri sektorien edustajia.

Sulje kuvaus
Böök HermanSkaalautuva aurinkosähkön tuotantoennustemalli

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö78000

Skaalautuva aurinkosähkön tuotantoennustemalli

Väitöskirjassa tutkitaan oleellisimpien aurinkosähkötuotantoon vaikuttavien alueellisten ja globaalien tekijöiden vaikutusta eri aurinkopaneelityyppien suorituskykyyn, ja sitä miten nuo tuotantotekijät voidaan huomioida entistä tarkemmissa aurinkosähkön tuotantoennusteissa. Väitöskirjassa toteutetaan täysin skaalautuva ja paikkariippumaton, todennäköisyysjakauman tuottava aurinkosähkön operatiivinen tuotantoennustejärjestelmä, joka rakentuu fysikaalisen säänennustusmallin rinnakkaisista ennusteajoista koostuvan ennusteparven päälle, tuottaen tiedon seuraavien päivien aurinkosähköntuotannosta. Esitetty aurinkoenergiamurroksen tulevaisuuden tarpeisiin vastaava kokonaisvaltainen ratkaisu on edelläkävijä pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimuksella luodaan pohjaa aurinkosähkötuotantoa sisältävien älykkäiden sähköverkkojen ja sähkömarkkinoiden sekä muiden energiaratkaisuiden tulevaisuuden tarpeisiin, tarjoten monipuolisen työkalun aurinkosähkön tuotantopotentiaalin mallintamiseksi.

Sulje kuvaus
Cano Arias José ManuelYmpäristötutkimuksen viestintä vaihtoehtoisten totuuksien aikakaudella

Lue lisää
YritysMuu hanke56160

Ympäristötutkimuksen viestintä vaihtoehtoisten totuuksien aikakaudella

This project will create audiovisual channels, in Finnish language, to communicate long-term evidence and current research linked to climate change and loss of natural resources in Finland. The goal is to enable positive societal activation through engaging content and constructive debate with relevant stakeholders. The project will focus in featuring the long-tern environmental research and data produced at the field stations of Helsinki University, which remains largely unknown to most of the Finnish public.

Sulje kuvaus
Edelman Harry
Kaupunkivihreä ilmastomuutoksen torjunnassa ja terveellisen ympäristön rakentamisessa: viherseinien ja -kattojen sosiaaliset ja tekniset ratkaisut

Lue lisää
TTY TampereHankerahoitus150 000

Kaupunkivihreä ilmastomuutoksen torjunnassa ja terveellisen ympäristön rakentamisessa: viherseinien ja -kattojen sosiaaliset ja tekniset ratkaisut


Nopeasti kaupungistuvassa maailmassa kestävien ja ympäristöä säästävien yhdyskuntien rakentaminen on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Laajamittaisesti toteutettuna viherratkaisut, kuten viherjulkisivut ja -katot, parantaisivat kaupunkien ilmanlaatua, hulevesihallintaa, ääniympäristöä, lämpöolosuhteita sekä ihmisten terveyttä ja viihtyvyyttä. Tutkimme viherratkaisujen rakennusfysikaalisia ominaisuuksia, ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta, sekä niiden merkitystä asukkaille ja käyttömahdollisuuksia pohjoisissa olosuhteissa. Tutkimustarve perustuu rakennusalan tietotarpeeseen uusien kestävien ratkaisujen viemiseksi käytäntöön. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kestävien kaupunki- ja rakennusratkaisujen pohjaksi yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa ja jakaa tuloksia suunnittelijoiden, rakennuttajien, käyttäjien ja kaupunkien kesken.

Sulje kuvaus
Enroth JoonasAlle 10 nm aerosolihiukkasten vuomittaukset

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö29000

Alle 10 nm aerosolihiukkasten vuomittaukset

The objective of this work is to develop a novel instrumentation in measuring the surface-atmosphere exchange of aerosol particles all the way down to 1 nm and which can be used to improve the understanding between the natural feedback loops of CO2 exchange, biogenic aerosol formation and volatile organic compounds. Increased CO2 emissions are likely to lead to increased biogenic aerosol formation, and thus increase the planetary albedo which will cool the atmosphere. The developed instrumentation will be able to study aerosol particle fluxes to and from natural sources, in order to estimate the magnitude of this phenomena and give insight into the CO2-aerosol negative feedback loop.

Sulje kuvaus
Fritze HannuMaaperämikroorganismien ekologia (ESM) - tieteellinen kokous

Lue lisää
LUKEMuu hanke4000

Maaperämikroorganismien ekologia (ESM) - tieteellinen kokous

Helsingissä kesäkuussa 2018 Ecology of Soil Microorganisms -sarjaan kuuluvan tieteellisen konferenssin (www.luke.fi/esm2018). Konferenssi järjestetään 2 – 3 vuoden välein, ja osallistujia on odotettavissa noin 250 – 400. Konferenssin tarkoitus on esitellä tiedeyleisön uusimpia tuloksia maaperän biologisen monimuotoisuuden merkityksestä metsien, soiden, peltojen ja tundran ekosysteemipalveluille.

Sulje kuvaus
Grammatikopoulou IoannaEtelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvo

Lue lisää
LUKEPost doc -tutkimus33550

Etelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvo

-To make the invisible changes to the flow of peatlands’ benefits visible by assigning monetary values on the ecosystem services.
-To integrate the value of the most important ecosystem services through the evaluation of services using monetary metrics. Integrated values give an overview of the value of peatland as an ecosystem which is essential information for designing policies concerning the use of ecosystems.
-To assist policy makers on deciding the allocation of different peatland uses; the share that should be used as a fuel source for bio-economy and the share that should be preserved for the provision of ecosystem services and protection of biodiversity.
-To highlight citizens’ and landowners’ preferences for peatland conservation and for their use in peat extraction.
-To enhance the choice experiment valuation method by investigating how respondents react to varying timing of conservation costs, and to identify individual discount rates for welfare analysis.

Sulje kuvaus
Hämäläinen AnnaRavinteiden kestävä talteenotto yhdyskuntajätevesilietteestä yhdistämällä biokaasu- ja pyrolyysiprosessi

Lue lisää
TTY TampereVäitöskirjatyö114000

Ravinteiden kestävä talteenotto yhdyskuntajätevesilietteestä yhdistämällä biokaasu- ja pyrolyysiprosessi

Tutkimuksen tavoitteena on kiertotalousajattelun mukainen kestävä ravinteiden kierrättäminen niiden pitkäaikaisen saatavuuden varmistamiseksi. Perusidea käsittelee yhdyskuntajätevesilietteen ravinteiden talteenottoa hyväksyttävässä muodossa käyttäen biologisia ja termokemiallisia prosesseja, minkä lisäksi tutkitaan käsittelyn vaikutus jätevesiperäisiin haitta-aineisiin. Prosessin energia- ja ravinnetaseiden sekä haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella luodaan prosessikokonaisuudesta soveltamiskelpoinen mallinnus.

Sulje kuvaus
Harju VilhelmiinaLisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö61800

Lisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä torjunta-aineilla (triatsiinit, diklobeniili ja hajoamistuote 2,6-diklorobentsamidi) pilaantuneen veden puhdistamiseksi. Torjunta-aineiden hajoamista tehostetaan konsentroimalla orgaanisesta aineesta fraktioita, jotka katalysoivat nopeutettua kemiallista hajoamista esim. suodattimessa. Pohjavesisedimenteissä hajoamisen nopeutta pyritään lisäämään tehostamalla veden virtausta ja/tai ilmastusta. Menetelmät ovat osoittautuneet lupaaviksi laboratorio/pilot-mittakaavan kokeissa ja tutkimuksessa niitä kehitetään edelleen tavoitteena menetelmien soveltaminen käytäntöön.

Sulje kuvaus
Helle IlonaRAKENNETTUJEN JA KUNNOSTETTUJEN KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN – EKOLOGINEN JA SOSIOEKONOMINEN LÄHESTYMISTAPA

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö29750

RAKENNETTUJEN JA KUNNOSTETTUJEN KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN – EKOLOGINEN JA SOSIOEKONOMINEN LÄHESTYMISTAPA

Tutkimuksen tavoitteena on 1) tutkia ei-tuotannollisella investointituella (ETI-tuella) perustettujen maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen eri ominaisuuksien vaikutusta kosteikkojen kasvillisuuteen ja linnustoon sekä 2) selvittää perustettujen tai kunnostettujen kosteikkojen lähiympäristön maankäyttömuotojen ja vesielinympäristöjen kytkeytyneisyyden vaikutusta vesilintujen lajimääriin, runsauteen ja pesimämenestykseen, sekä 3) selvittää kosteikon perustamiseen liittyviä sosioekonomisia tekijöitä: kosteikon perustamiseen johtaneita motivaatiotekijöitä, kosteikkojen ekosysteemipalveluiden taloudellista hyödyntämistä, ETI-tuen riittävyyttä kosteikon perustamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen sekä tuen vaikuttavuutta monimuotoisuuden kannalta arvioituna.

Sulje kuvaus
Hiedanpää JuhaCO-CREATIONS -- Eurooppalaisen ekologisen taloustieteen seuran (ESEE) kesäkoulu Seilin saarella 16-18 kesäkuuta 2019

Lue lisää
LUKEMuu hanke7460

CO-CREATIONS -- Eurooppalaisen ekologisen taloustieteen seuran (ESEE) kesäkoulu Seilin saarella 16-18 kesäkuuta 2019

Kesäkoulu kerää yhteen noin 40 perustutkinto- ja jatko-opiskelija ja uransa alkuvaiheesa olevaa tutkijaa sekä vanhempia ekologisen taloustieteen tutkijoita ja käytännön toteuttajia.

Kesäkoulu tutustuttaa poikkitieteelliseen taloustieteeseen, jonka tarkoitus on tuottaa käytännöllistä ymmärrystä luonnon ja talouden kytkeytyneisyydestä sekä kestävän kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista.

Kesäkoulu opettaa mitä yhdessä luominen (co-creation) voisi ekologisessa taloustieteessä tarkoittaa: alhaalta tulleita politiikka-aloitteita kehitetään yhdessä ja hallinto tukee kokeiluja ja varmistaa refleksiivisen toimeenpanon vaikutuksiin ja yllätyksiin asti.

Sulje kuvaus
Högfors-Rönnholm EvaHappamien sulfaattimaiden metallipitoisten valumavesien ympäristövaikutusten vähentäminen kemiallisin ja mikrobiologisin menetelmin

Lue lisää
Other universityPost doc -tutkimus39903

Happamien sulfaattimaiden metallipitoisten valumavesien ympäristövaikutusten vähentäminen kemiallisin ja mikrobiologisin menetelmin

The aim of the research is to develop a natural chemical treatment method of acid sulfate soils that change the habitat of sulfur-oxidizing soil bacteria that catalyze the soil oxidation process and that causes significant environmental damage through leaching of acids and toxic metals to surrounding waters. By changing the habitat and making it more optimal for sulfur-reducing bacteria, the acid sulfate soil oxidation process could be discontinued and even reversed. The aims of the research will be reached through several laboratory experiments and thorough geochemical and 16S gene sequencing analyses.

Sulje kuvaus
Holopainen SariKohti muuttoreittitasoista sopeutuvaa sorsakantojen hoitoa Euroopassa

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus44011

Kohti muuttoreittitasoista sopeutuvaa sorsakantojen hoitoa Euroopassa

Tutkimuksessa rakennetaan Eurooppaan soveltuvaa muuttoreittitasoista sorsien populaatiomallia, jota voidaan käyttää sopeutuvan kannanhoidon suunnittelussa. Hanke keskittyy sisävesien sorsalajeihin niiden merkittävän riista-aseman takia.

Sulje kuvaus
Huusko KaroliinaHiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan?

Lue lisää
Oulun yliopistoPost doc -tutkimus67500

Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan?

Tutkimuksessa selvitetään miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen ja mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin. Vaikutuksia tarkastellaan mikrobilajiston monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään viljakasvien kanssa symbioosin muodostavien keräsienijuurisienten yhteisömuutoksiin. Työn tavoitteena on kehittää tarkoituksenmukainen valikoima menetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan biologisesta elinvoimaisuudesta ja mikrobiston vaikutuksista hiilivarastoihin peltomaissa. Uutta tietoa voidaan hyödyntää maaperän hiilensidonnan simuloinneissa Yasso-mallilla. Tulosten perusteella laaditaan viljelijöille ohjeistus toimenpiteistä maan hiilivarastojen lisäämiseksi.

Sulje kuvaus
Jernberg SusannaMerien luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutus: vaihtoehtoiset käyttötavat ja yhteisvaikutukset


Lue lisää
SYKEVäitöskirjatyö26000

Merien luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutus: vaihtoehtoiset käyttötavat ja yhteisvaikutukset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luonnon monimuotoisuuden tilaa Itämerellä sekä sen suhdetta meren tuottamiin ekosysteemipalveluihin, jotka tunnetaan toistaiseksi heikosti. Tutkimus lisää ymmärrystä Itämeren tarjoamista ekosysteemipalveluista, niiden alueellisesta sijoittumisesta sekä suhteesta luonnon monimuotoisuuteen.
Tutkimuksen aikana kehitetään malli, jonka avulla luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutussuhteita ja ekosysteemipalveluiden vaihtoehtoisia käyttötapoja ja -paineita voidaan arvioida huomioiden tulevaisuuden epävarmuustekijät. Tutkimustulosten ja niistä johdettujen konkreettisten ohjeiden kautta tutkimus tarjoaa arvokasta lisätietoa ekosysteemilähestymistapaa soveltavaan merialuesuunnitteluun sekä ekosysteemipalveluiden hoitoon ja käyttöön.


Sulje kuvaus
Jurgilevich AlexandraTulevaisuuden ilmastoriskien kartoitus Helsingissä. Kaupungin ilmastohallinnon rooli ilmastoriskien hahmottamisessa ja lieventämisessä.

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö53500

Tulevaisuuden ilmastoriskien kartoitus Helsingissä. Kaupungin ilmastohallinnon rooli ilmastoriskien hahmottamisessa ja lieventämisessä.

Scientific community understands and models fairly well current climate risks, especially the biophysical part of it (IPCC 2014). However, literature suggests that the socio-economic factors play crucial role in climate risk formation (IPCC 2014, Räsänen et al. 2016). Additionally, our research has shown that little is known and little is being done in regards to future climate risk assessments (Jurgilevich et al. 2017). However, analyzing future climate risks, and particularly the future socio-economic factors, is crucial for current policy-making and urban planning.
This research contributes to exploring the role of socio-economic factors in climate risk formation and alleviation. It also uses the identified conceptual and methodological approaches to map, assess and explore future climate risk drivers for Helsinki. Focus is on the dynamic changes in socio-economic and spatial drivers, such as city development, population structure, well-being, state of economy, infrastructure.

Sulje kuvaus
Juslén AinoGeneettinen monimuotoisuus Suomessa: Tutkimustiedosta työkaluiksi

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke23070

Geneettinen monimuotoisuus Suomessa: Tutkimustiedosta työkaluiksi

Luonnon monimuotoisuutta voidaan tarkastella kolmella tasolla: ekosysteemi-, laji- ja geneettisellä tasolla. Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda geneettisen monimuotoisuuden taso vahvemmin osaksi kansallista monimuotoisuuskeskustelua ja -työtä. Hankkeessa kootaan yhteen tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä Suomen lajiston geneettisestä monimuotoisuudesta sekä tarjotaan tutkimustietoon perustuvia suosituksia käytännön suojelutoimiin. Hankkeessa tuotettava avoin, elektroninen julkaisu avaa myös geneettisen monimuotoisuuden merkitystä ja käsitteitä.

Sulje kuvaus
Kärkkäinen JariIntentionaaliset mielet - Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvosta

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö48000

Intentionaaliset mielet - Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvosta

Tutkimuksen aiheena on selventää sitä, miten luonnon erilaiset koosteet, kuten ekosysteemit tai bioottiset yhteisöt saavat arvonsa. Niitä pidetään arvokkaina, mutta syy sille on epäselvä, tai olemassa olevat selitykset ovat epätyydyttäviä.
Objektiivisen arvon teoriat eivät pysty tyydyttävästi käsittelemään luonnossa esiintyvien koosteiden arvoa, koska sanotut koosteet ovat luonteeltaan epämääräisiä. Tutkimuksessa esitetään koosteiden arvon ja niiden määrittelyn olevan arvottajasta riippuvaa, subjektiivista.
Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on määritellä arvottaja mielelliseksi toimijaksi, joka suuntaa intentionsa arvottamaansa asiaan. Tällainen toimija on ensisijaisesti intentionaalinen mieli, riippumatta sen fyysisestä kantajasta. Eli arvottaja voi olla jokin muukin olio kuin ihminen.


Sulje kuvaus
Ketola MirvaKansainvälisen järvikunnostusaiheisen symposiumin järjestäminen

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke4500

Kansainvälisen järvikunnostusaiheisen symposiumin järjestäminen

Symposiumin tavoite on koota yhteen kansainväliset asiantuntijat esittelemään uusin järvikunnostuksen tieteellinen ja tekninen osaaminen. Haluamme herättää keskustelua tulevaisuuden haasteista, kuten ympäristönmuutoksen ja taloudellisen kasvun aiheuttamista vaikutuksista vesistöihin. Kansainvälinen symposiumi on avoinna tutkijoille ja vesienhoidon ja rehevöityneiden järvien kunnostusten parissa työskenteleville. Symposiumin tavoite on kehittää tieteellisesti perusteltuja kunnostuskäytäntöjä, ja saada tieto parhaista menetelmistä leviämään käytännön kunnostustyöhön.

Sulje kuvaus
Khan Uzair AkbarKaivosvesien puhdistamoina toimivien kosteikkojen optimointi pohjoisessa ilmastossa

Lue lisää
Oulu UniversityVäitöskirjatyö34350

Kaivosvesien puhdistamoina toimivien kosteikkojen optimointi pohjoisessa ilmastossa

The research aims to better understand and to optimize the functioning of treatment peatlands.
The following research questions will be addressed:
(i) What key factors control adsorption and desorption in treatment wetlands?
(ii) What variations of these factors occur during the life-time of treatment wetland?
(iii) How do organic substances effect on treatment efficiencies in treatment wetlands?
(iv) What method could be used to predict behavior of contaminants in treatment wetlands?
(v) What method could be used to counteract variation in purification efficiencies of treatment wetlands?

Sulje kuvaus
Korhonen AkuKaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina

Lue lisää
LUKEVäitöskirjatyö112675

Kaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina

Tutkimuksessa selvitetään kaupunkimetsien merkitys ja potentiaali puulla elävien lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina. Tutkimus tuottaa tietoa kaupunkimetsien nykyisestä arvosta lahopuusta riippuvaisen harvinaisen ja uhanalaisen lajiston elinympäristönä sekä puuston rakenteen merkityksestä lahopuulajiston monimuotoisuudelle. Tulosten pohjalta laaditaan yhteistyössä kaupunkien kanssa käytännön hoitosuositus kaupunkimetsien hoidon ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin, jotta lahopuusta riippuvaisen lajiston elinmahdollisuudet pystytään jatkossa tehokkaammin turvaamaan kaupunkialueilla.

Sulje kuvaus
Korhonen- Kurki KaisaKolme kokeilua ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamisesta (KOKIJA)

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke35650

Kolme kokeilua ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamisesta (KOKIJA)

KOKIJA-hankkeessa kokeillaan kolmea uudenlaista käytännön tapaa edistää tieteen ja päätöksenteon dialogia. Ensimmäisessä kokeilussa testataan virtuaalitodellisuutta tutkimustiedon jalkauttamisvälineenä. Aiheena on metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisäämisen ilmasto-ja monimuotoisuusvaikutukset. Toisessa kokeilussa aiheena on arktinen muutos jonka puitteissa toteutetaan työpaja “T-Lab”-konseptilla, missä pyritään luomaan tulevaisuusvisio Arktiselle alueelle. Arktisessa T- lab:ssä tavoitteena on jalkauttaa uusimpia tutkimustuloksia siten, että muodostettu ratkaisu perustuu tutkimuksen tuloksiin. Kolmannessa kokeilussa testataan peliä jalkauttamismuotona toteuttamalla Tulevaisuuden kaupunki –suunnittelupeli. Kaupunkisuunnittelun strategiapelissä rakennetaan kuvitteellista kaupunkia yhdistäen käytännön toimia uusiin tieteellisiin tuloksiin. Kaikkia kolmea tiedon jalkautuskokeilua seurataan systemaattisesti ja arvioidaan vaikuttavuutta ja skaalausmahdollisuuksia.

Sulje kuvaus
Korpilo SilviyaDynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö1300

Dynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä

The aims of this study are: 1) to gain further knowledge of what factors influence human spatial behaviour
(physical movement and route choice) inside the urban forest and 2) how these factors can be managed to
reduce the level of wear spatially. More specifically, the research aims to: 1) develop a participatory method for
data collection using mobile phone GPS tracking and motivation questionnaires; and 2) outline implications for
urban forest planning and management. The research presents a pilot case study in Helsinki Central Park
(Keskuspuisto) to demonstrate the practical application of this methodology.

Sulje kuvaus
Koskela TarjaJulkisten hankintojen vaikutuskeinot ympäristön suojelussa

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus56000

Julkisten hankintojen vaikutuskeinot ympäristön suojelussa

Tutkimuksessa analysoidaan hankintalain suomia mahdollisuuksia vaikuttaa julkisissa hankinnoissa luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Empiirisellä tutkimuksella selvitetään, ovatko hankintayksiköt käyttäneet hankinnoissaan joko vähimmäisvaatimuksissa tai vertailuperusteissa ympäristön suojeluun liittyviä kriteerejä ja jos ovat, minkälaisia. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää hankintayksiköille erilaisia vaihtoehtoja uuden hankintalain nojalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) miten ympäristötekijät on huomioitu julkisissa hankinnoissa? ja 2) kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa elinympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?Sulje kuvaus
Koskinen MarkkuJatkuvapeitteinen metsätalous ratkaisuksi suometsätalouden ympäristöongelmiin – vedenpinta ja turpeen hapetus-pelkistysolot ainevirtojen selittäjinä


Lue lisää
Ilmatieteen laitosPost doc -tutkimus60000

Jatkuvapeitteinen metsätalous ratkaisuksi suometsätalouden ympäristöongelmiin – vedenpinta ja turpeen hapetus-pelkistysolot ainevirtojen selittäjinä

Hankkeessa parannetaan suometsätalouden ja ennallistamisen vesistö- ja ilmastovaikutuksia ennustavaa simulaattoria lisäämällä siihen turpeen hapetus-pelkistysoloja käyttävä aineiden liukenemismalli. Malli parametrisoidaan luonnontilaisilta ja eri tavoin käsitellyiltä ojitetuilta soilta kerätyllä vedenlaatuaineistolla, kaasunvaihtomittauksilla ja turpeen ominaisuuksilla ja hapetus-pelkistyspotentiaalin mittauksilla.

Sulje kuvaus
Koskue VeeraRavinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä

Lue lisää
TTY TampereVäitöskirjatyö72000

Ravinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä

Ravinteet ovat kaikelle elämälle välttämättömiä, ja erityisen paljon niitä käytetään lannoitteina maataloudessa. Tämänhetkinen lannoitetuotanto ei ole kestävällä pohjalla, sillä mineraaliravinnevarat hupenevat ja energiankulutus on suurta. Tästä syystä ravinteiden tehokkaampaan kierrättämiseen tulisi panostaa. Suuri osa maataloudessa käytetyistä ravinteista päätyy yhdyskuntien jätevesiin, joista ne mahdollisesti luonnonvesistöihin päädyttyään aiheuttavat ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä. Ravinteiden talteenotto ja kierrättäminen jätevesistä on lupaava vaihtoehto, joka samalla vähentää ravinteiden luonnonvesistöille aiheuttamia ongelmia. Tässä väitöstyöprojektissa ravinteita otetaan talteen jätevesivirroista hyödyntämällä energiaa säästäviä bioelektrokemiallisia menetelmiä. Bioelektrokemiassa bakteerien luonnollista aineenvaihduntaa hyödynnetään sähkövirran tuottamiseen niin, että ulkoisen energian tarve pienenee. Ionimuotoiset ravinteet otetaan talteen membraanien avulla.

Sulje kuvaus
Kruglova AntoninaMiten vähentää antibioottien aiheuttamaa riskiä tehostamalla jätevedenpuhdistusta?

Lue lisää
Aalto UniversityPost doc -tutkimus85200

Miten vähentää antibioottien aiheuttamaa riskiä tehostamalla jätevedenpuhdistusta?

1. To assess the contribution of different wastewater treatment steps and complex wastewater processes in antibiotic resistance distribution to the environmental waters of Finland;
2. To evaluate the potential for elimination of antibiotic resistant bacteria and genes with treatment technologies optimized to cold climate conditions including modern polishing step processes that are becoming more commonly used.
3. To provide new computational models and tools to assess preferable wastewater treatment strategy for controlling antibiotic resistance dissemination.


Sulje kuvaus
Lappalainen KatjaTeollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen tärkeäksi peruskemikaaliksi ja vedenpuhdistusmateriaaliksi.

Lue lisää
Oulun yliopistoPost doc -tutkimus76700

Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen tärkeäksi peruskemikaaliksi ja vedenpuhdistusmateriaaliksi.

Hankkeen tavoitteet:
1. Hyödyntää eri teollisuuden alojen jätebiomassavirtoja valmistamalla niistä tärkeää peruskemikaalia eli levuliinihappoa. Levuliinihappo on tärkeä kemikaali, koska siitä voidaan valmistaa useita muita yhdisteitä sekä tuotteita, joita perinteisesti valmistetaan fossiilisista polttoaineista. Ko. yhdisteitä ja tuotteita käytetään mm. lääkeaineina, lääkkeiden valmistuksessa ja biopolttoaineina.
2. Kehittää levuliinihapon valmistusprosessia siten, että saanto saadaan mahdollisimman korkeaksi. Tarkoituksena on saada valmistusprosessista teollisesti kannattavampi, jotta levuliinihappoa voidaan käyttää lähtöaineena yhä useamman tuotteen valmistuksessa ja sitä kautta vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.
3. Hyödyntää levuliinihapon valmistusprosessissa muodostuvia sivutuotteita eli humiineja vedenpuhdistusmateriaaleina. Tavoitteena on käyttää humiineja sellaisenaan ja lisäksi muokata niistä kemiallisesti vielä tehokkaampia vedenpuhdistusmateriaaleja.

Sulje kuvaus
Lassila MaijaMillaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö26020

Millaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa

Kaivosteollisuus on viime vuosina laajentunut yhä uusille alueille, kuten luonnonsuojelualueille, pohjoisemmaksi tai alkuperäiskansojen maille. Suomi on kansainvälisen vertailun mukaan globaalisti houkuttelevimpia maita kaivosyhtiöille suotuisan poliittisen ilmapiirin, matalien verojen ja toimintaympäristön vuoksi. Kehitysmaatutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin, millaisia tulevaisuuden näkemyksiä, ympäristön muutoksia ja elämän jatkuvuuden ehtoja suunnitteluvaiheessa olevat kaivoshankkeet ja Suomen valtion alueita ja resursseja rajaava ja hallinnoiva ja kaivoksia suosiva politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa. Tutkimukseen valitut paikalliset ihmiset ovat saamelaisia ja muita paikallisia asukkaita, joilla on sukupolvien mittainen yhteys omiin ympäristöihinsä ja joille ympäristö on merkityksellinen ja vuorovaikutuksellinen asia pikemmin kuin pelkkä hyödyke.

Sulje kuvaus
Lauri AnttiNOSA-FAAR-symposio 2018 – opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden osallistaminen

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke5000

NOSA-FAAR-symposio 2018 – opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden osallistaminen

NOSA-symposio on vuosittain järjestettävä tieteellinen kokous, joka kokoaa aerosolialan ja lähitieteiden tutkijat yhteen esittelemään tutkimustyötään ja uusimpia tuloksiaan. Vuonna 2018 NOSA-symposion yhteydessä järjestetään myös Suomen Aerosolitutkimusseuran (FAAR) kokous, joten kokouksen nimi on NOSA-FAAR Symposium 2018, ja se järjestetään Helsingissä 26.-28.3.2017.Sulje kuvaus
Lehikoinen PetteriLinnustonsuojelu elinympäristömuutoksen edessä: linnuston vasteet ja suojelutoimenpiteiden tehokkuus

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö25000

Linnustonsuojelu elinympäristömuutoksen edessä: linnuston vasteet ja suojelutoimenpiteiden tehokkuus

Tutkimus koostuu kolmevuotisesta väitöskirjaprojektista, jonka tarkoituksena on selvittää ilmastonmuutoksen ja elinympäristömuutosten yhteisvaikutuksia sekä tutkia keinoja haitallisten vaikutusten estämiseksi. Tutkimus perustuu Luonnontieteellisen keskusmuseon sekä ympäristöhallinnon useiden vuosikymmenten aikana keräämiin laajoihin linnustonseuranta-aineistoihin.
Elinympäristön määrän ja laadun muutokset vaikuttavat eliölajien esiintymiseen ja lisäävät uhanalaisten lajien sukupuuttoriskiä. Suojelun näkökulmasta on tärkeää selvittää, miten elinympäristömuutokset vaikuttavat lajien populaatioihin sekä miten linnustolle haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää tai estää. Tämän tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä on, onko suojelualueiden linnusto voinut paremmin kuin suojelualueiden ulkopuolinen linnusto. Tutkimus tähtää tuottamaan yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa suojelutoimien tehokkuudesta ja auttamaan päätöksenteossa suojelutoimiin käytettävien varojen kohdentamisessa.

Sulje kuvaus
Lehtinen SannaYmpäristöestetiikan pääpuhuja Suomen estetiikan seuran järjestämään Maailman estetiikan seuran konferenssiin "Margins, Tasks, and Futures of Aesthetics" 5.-7.7.2018 (Aalto-yliopisto, Otaniemi)

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke1500

Ympäristöestetiikan pääpuhuja Suomen estetiikan seuran järjestämään Maailman estetiikan seuran konferenssiin "Margins, Tasks, and Futures of Aesthetics" 5.-7.7.2018 (Aalto-yliopisto, Otaniemi)

Suomen estetiikan seura kutsuu yhden kansainvälisesti merkittävän ympäristöfilosofin pääpuhujaksi Suomessa järjestettävään estetiikan alan konferenssiin.Konferenssiin odotetaan n. 80-90 estetiikan alan tutkijaa ympäri maailman. Erityisen, oman esitelmäkutsunsa saavan ympäristöestetiikan trackin tarkoitus on tuoda esiin Suomen perinteikästä asemaa ympäristöestetiikan kärkimaana. Tämä tehdään luomalla katsaus alan tulevaisuuteen ympäristöhaasteiden kautta.

Sulje kuvaus
Lehtonen AlinaYmpäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"

Lue lisää
Lapin yliopistoVäitöskirjatyö25000

Ympäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"

Tutkin väitöskirjassani mahdollisuuksia edistää resurssitehokkuutta ja siirtymää kiertotalouteen osana vihreää taloutta oikeudellisen sääntelyn keinoin. Väitöskirjatutkimuksessani tunnistan teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisen sääntelyn sisältämiä mahdollisuuksia edistää resurssitehokkuutta ja resurssitehokkuuden osana materiaalitehokkuutta. Tutkimukseni tavoitteena on vastata ajankohtaiseen ja tulevaisuudessa entistä merkityksellisempään yhteiskunnalliseen ongelmaan luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisesta. Luonnonvarojen kestävää ja säästävää käyttöä edistetään toimivalla jätteiden hyödyntämisellä. Hyödyntämisen sääntelyn tulee tukea hyödyntämistä ja neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä.

Sulje kuvaus
Li XinMetalli-orgaaninen kehyspohjainen kalvon in-situ malli juomaveden käsittelyyn.

Lue lisää
University of Eastern FinlandPost doc -tutkimus65200

Metalli-orgaaninen kehyspohjainen kalvon in-situ malli juomaveden käsittelyyn.

This project dedicates to in situ design metal organic framework (MOF) based membrane for sustainable drinking water treatment, especially focusing on the high-efficiency removal of heavy metals and micropollutants. Based on the rational design, MOF-based membrane with well-defined MOFs will be obtained by combining the synthesis of MOFs with the fabrication of polymer membrane. The in situ formation process (e.g., self-assemble and contra-diffusion) of MOFs will be analyzed. The effects of in situ introduced MOFs on the structure-property relationship of obtained membrane will be explored. More attentions will focus on the removal process and mechanism of MOF-based membrane for heavy metals (e.g., Cr6+ and Pb2+) and micropollutants (e.g., pesticides and pharmaceuticals) from aquatic environment. This project will solve the problem of low pollutants removal efficiency for traditional membrane and offer technical support for membrane application in sustainable drinking water treatment

Sulje kuvaus
Meller KalleTuulivoimalle parhaiten sopivien alueiden osoittaminen lajitietojen, muiden ympäristötietojen ja tuotantokustannusten perusteella mallintamalla.

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus29000

Tuulivoimalle parhaiten sopivien alueiden osoittaminen lajitietojen, muiden ympäristötietojen ja tuotantokustannusten perusteella mallintamalla.

Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää esiintymistietoja eri eliölajiryhmistä muihin saatavilla oleviin ympäristötietoihin, ennustettuihin ympäristönmuutoksiin sekä tuulivoiman rakennus- ja huoltokustannustietoihin, ja näiden avulla systemaattisen suojelualuesuunnittelun työkaluja käyttäen osoittaa sopivimmat ja vähiten sopivat alueet uusiutuvan energian rakentamiselle Suomessa. Tavoitteena on tuottaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sellainen kartta parhaista kompromisseista tuulivoiman sijoittamispaikoiksi Suomessa, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä ja joka ohjaa tuulivoiman rakentamista sekä ihmisten, luonnon että taloudellisten reunaehtojen suhteen kaikkein optimaalisimpiin paikkoihin.

Sulje kuvaus
Mikkonen SallaEU:n elintarvikekauppapolitiikkaan ja globaaliin ruokahallintoon vaikuttaminen: lobbausagendan valinta ja vastuuvelvollisuus intressiryhmälle ei-valtiollisten lobbareiden näkökulmasta

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö81200

EU:n elintarvikekauppapolitiikkaan ja globaaliin ruokahallintoon vaikuttaminen: lobbausagendan valinta ja vastuuvelvollisuus intressiryhmälle ei-valtiollisten lobbareiden näkökulmasta

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa globaaliin ruokahallintoon vaikuttamisesta tekemällä EU-lobbaamisen käytänteitä näkyväksi. Tutkin miten ei-valtiollisten organisaatioiden (NGO) lobbarit näkevät työnsä ja lobbaamisen käytänteet arjen tasolla.

Tutkimukseni keskittyy EU:n elintarvikekauppapolitiikassa lobbaaviin ei-valtiollisiin toimijoihin: miten lobbausagendasta päätetään? Syntyykö vastuuvelvollisuutta (accountability) intressiryhmille, joita lobbarit edustavat EU:ssa? Onko NGO-lobbareilla yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat lobbaamisen käytänteet EU:ssa?

Tutkimuksellani laajennan käsitystä lobbaamisen tavoista, EU-lobbareista ja tuon esille uutta tietoa vaikuttamisen strategisista valinnoista. Kokonaisuudessaan tutkimukseni sijoittuu kansainvälisen politiikan tutkimuksen ympäristötutkimuksen ja vaikuttamisen (advocacy) tutkimuksen risteyskohtaan.Sulje kuvaus
Mikkonen SanttuPolttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen - Kausaalisten vaikutusten malli työkaluna ympäristövaikutusten arvionnnissa

Lue lisää
Itä-Suomen yliopisto
Hankerahoitus
121 463

Polttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen - Kausaalisten vaikutusten malli työkaluna ympäristövaikutusten arvionnnissa

Työssä tarkastellaan polttoprosessien päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen tilastollisella kausaalisten vaikutusten mallilla. Tutkittavat ajoneuvo- ja puun pienpolton päästöt sisältävät suuren määrän haitallisia pienimmän kokoluokan hiukkasia joiden tarkastelu terveystutkimuksissa on ollut vajavaista koska mittauslaitteistot ovat vasta viime aikoina kyenneet havainnoimaan pienimpiä hiukkasia. Mittaukset suoritetaan uniikissa tutkimusympäristössä eikä kausaalisten vaikutusten mallia ole koskaan aiemmin käytetty tällaiseen aineistoon. Uuden tutkimusympäristön ja voimakkaan, aiemmin hyödyntämättömän, tilastollisen menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa merkittävät tieteelliset läpimurrot niin ilmaston kuin ympäristöterveydenkin tutkimuksessa ja niiden avulla voidaan ohittaa useita aiemmin kohdattuja rajoituksia. Mallista tehdään helppokäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia arvioitaessa.Työssä tarkastellaan polttoprosessien päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen tilastollisella kausaalisten vaikutusten mallilla. Tutkittavat ajoneuvo- ja puun pienpolton päästöt sisältävät suuren
määrän haitallisia pienimmän kokoluokan hiukkasia joiden tarkastelu terveystutkimuksissa on ollut vajavaista koska mittauslaitteistot ovat vasta viime aikoina kyenneet havainnoimaan pienimpiä hiukkasia. Mittaukset suoritetaan uniikissa tutkimusympäristössä eikä kausaalisten vaikutusten mallia ole koskaan aiemmin käytetty tällaiseen aineistoon. Uuden tutkimusympäristön ja voimakkaan, aiemmin hyödyntämättömän, tilastollisen menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa merkittävät tieteelliset läpimurrot niin ilmaston kuin ympäristöterveydenkin tutkimuksessa ja niiden avulla voidaan ohittaa useita aiemmin kohdattuja rajoituksia.
Mallista tehdään helppokäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia arvioitaessa.

Sulje kuvaus
Muola AnneMansikoita tuhohyönteisistä huolimatta? Kasvin toleranssin hyöndyntäminen kasvinsuojelussa

Lue lisää
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPost doc -tutkimus62600

Mansikoita tuhohyönteisistä huolimatta? Kasvin toleranssin hyöndyntäminen kasvinsuojelussa

Hankkeen tavoitteena on vähentää mansikanviljelyn riippuvuutta hyönteismyrkyistä. Hyönteismyrkyt, kuten muutkin torjunta-aineet, ovat haitallisia niin ihmisten terveydelle kuin esimerkiksi pölyttäjähyönteisille – joista mansikan sato on hyvin pitkälti riippuvainen. Tutkin kokeellisesti kuinka kasvin omia puolustusominaisuuksia voidaan käyttää tuhohyönteisten torjunnassa – asia, joka on keskeinen osa kasvinsuojelulainsäädännönkin edellyttämää integroitua kasvinsuojelua. Tutkimuslajina käytän metsämansikkaa, viljeltyjen mansikkalajikkeiden luonnonvaraista sukulaista, joka ei ole jalostuksen myötä menettänyt monia puolustuksen kannalta keskeisiä ominaisuuksiaan. Keskityn erityisesti metsämansikan kykyyn toipua tuhohyönteisten aiheuttamasta vauriosta ilman satomenetyksiä eli kasvin toleranssiin. Kasvin toleranssi on erittäin potentiaalinen, mutta toistaiseksi puutteellisesti hyödynnetty ominaisuus integroidussa kasvinsuojelussa.

Sulje kuvaus
Muurinen JohannaKohti kestävämpää kotieläintuotantoa – Miten maatalous vaikuttaa ympäristön resistomiin?

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus74400

Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa – Miten maatalous vaikuttaa ympäristön resistomiin?

Antimicrobial drug resistance threatens the future of humankind, but the problem is environmental origin. Soils are known to harbor immense amount of microbes carrying intrinsic resistance features against antimicrobial drugs and genetic elements encoding these features are known as the environmental resistome. Antimicrobials are used in livestock production and animal manure is used as a fertilizer. Manure application affects the microbial communities in agroecosystems, causing selection for antimicrobial resistance, increasing the mobility of resistance genes and thus elevates the risk of resistance gene migration to bacteria capable of causing diseases.
The aim of this project is to try to find a safe operating space for animal production by answering the following questions:
Are the farm resistomes different if the use of antimicrobials is on different level?
How much and how often manure can be land-applied to agricultural soils without increasing the genetic mobility?

Sulje kuvaus
Mykrä NiinaKasvatusta kestävään elämäntapaan koulussa. Opettajan oppimisen, koulukulttuurin ja yhteiskunnallisen paradigman yhteenkietoutuneisuus kestävyyskasvatuksen kehyksenä arkipäivän tilanteissa.

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö56700

Kasvatusta kestävään elämäntapaan koulussa. Opettajan oppimisen, koulukulttuurin ja yhteiskunnallisen paradigman yhteenkietoutuneisuus kestävyyskasvatuksen kehyksenä arkipäivän tilanteissa.

Väitöstutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka edistävät ja estävät ekologiseen kestävyyteen liittyvien kysymysten käsittelyä ja kestävän koulukulttuurin kehittymistä koulun arjessa. Suomen peruskoulujärjestelmä tarjoaa suuren potentiaalin kestävyyteen kasvattajana. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisten kysymysten, kulttuuristen toimintatapojen, opettajan oppimisen ja arkipäivän tilanteiden yhteenkietoutuneisuudesta. Ymmärrys vuorovaikutussuhteista auttaa kouluja ja muita ympäristökasvatustoimijoita ohjaamaan tulevia sukupolvia maapallon ekologisien reunaehtojen ja kestävän tulevaisuuden edellytysten sisäistämiseen. Väitöstutkimuksen tulokset levitetään laajaan käyttöön opetushallinnossa ja ruohonjuuritasolla. Väitöstutkimuksesta julkaistaan myös yleistajuinen kirja kasvattajien käyttöön. Nesslingin tuki mahdollistaa kokopäiväisen työskentelyn, jolloin väitöstutkimus ja yleistajuinen kirja valmistuvat tutkimusrahoituksen loppuun mennessä.

Sulje kuvaus
Nagy ValeriaTehokkaan fotoautotrofisen biohydrogeenin tuottaminen viherlevässä

Lue lisää
Turku UniversityPost doc -tutkimus29150

Tehokkaan fotoautotrofisen biohydrogeenin tuottaminen viherlevässä

Among the potential renewable energy sources, photobiological H2 production carried out by algae stands out as an appealing choice, because it does not require arable land and upon the combustion of H2, only pure water is produced. Algal hydrogenases have a very high theoretical efficiency, but it is strongly limited by their extreme O2 sensitivity.
Recently, the groups of Dr. Allahverdiyeva-Rinne (University of Turku) and Dr. Szilvia Z. Tóth (BRC Szeged) independently developed two methods to prevent the inactivation of algal hydrogenases by O2, without imposing a severe stress effect on the algal cultures. In the frame of the project, Dr. Valéria Nagy will compare the two methods, and further improve them by testing various physiological conditions. In addition, photosynthetic mutants, affected in pathways competing with hydrogen production will be also studied.
As an outcome, we expect a very significant improvement regarding the biohydrogen production of green algae.

Sulje kuvaus
Nieminen EiniVapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyys

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö24000

Vapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyys

Tutkimuksessa selvitetään, millaista vaihtokauppaa käydään ekologisten arvojen ja taloudellisen tehokkuuden välillä, kun luontoa suojellaan maanomistajan vapaaehtoisuuteen perustuen. Lisäksi selvitetään, millaisia ajatuksia vapaaehtoisuuden seurauksena yksittäiselle maanomistajalle luonnonsuojelussa siirtyvä valta ja vastuu herättävät toisaalta maanomistajissa ja toisaalta maata omistamattomissa. Ratkaisuja vapaaehtoisen suojelun haasteisiin etsitään tarkastelemalla tapoja uudistaa suojelusuunnittelua sekä tutkimalla muiden kuin lakisääteiseen suojeluun perustuvien keinojen mahdollisuutta parantaa elinympäristöjen säilymistä ja luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä. Tutkimustapauksina toimivat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisuuden varaan perustettu soidensuojelun täydennysohjelma sekä elinympäristöjen tilan edistämistä koskeva kansallinen arviointi. Tutkimus toteutetaan väitöskirjatyönä.

Sulje kuvaus
Nurmi TuomasKemikaalien ympäristökohtalomallinnuksen kehittäminen ja soveltaminen

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö55591

Kemikaalien ympäristökohtalomallinnuksen kehittäminen ja soveltaminen

Tutkimuksessa pyritään kehittämään edelleen laskennallisia menetelmiä ympäristöön päätyvien ihmislähtöisten kemikaalien käyttäytymisen arviointiin. Näitä voidaan soveltaa esimerkiksi lääkeainejäämien ja muiden yhdyskuntalähtöisten haitta-aineiden sekä näiden muuntumistuotteiden kokonaismäärien ja ympäristölle asettaman kuormituksen arvioimiseen. Eräitä menetelmien kehityskohteita ovat kemikaalien tarvittavien parametrien laskennallinen arvioiminen, ajallisten vaihteluiden huomioiminen esimerkiksi tuuli- ja lämpötilaolosuhteissa sekä tärkeimpien tulosten tarkkuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden löytäminen erilaisissa mallinnustilanteissa. Lisäksi menetelmiä pyritään tuomaan kemikaaleja ympäristössä seuraavien tahojen käyttöön.


Sulje kuvaus
Övermark ElsiKimalaisten suojelu sekä parasiitti- ja patogeenitilanne Suomessa

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö116520

Kimalaisten suojelu sekä parasiitti- ja patogeenitilanne Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä pitkän aikavälin systemaattista seurantaa Suomen kimalaisista, koska suojelustrategian kehittämiseksi on välttämätöntä, että lajiston kannanmuutoksia mitataan. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää pölyttäjien, kasvien ja parasiittien välisiä keskeisiä vuorovaikutuksia. Erityisesti selvitetään kimalaisten parasiitti- ja patogeenitilannetta sekä kimalaisissa esiintyviä tauteja, joita Suomessa ei ole aiemmin kattavasti tutkittu. Loiset ja patogeenit ovat paitsi keskeinen osa biologisia vuorovaikutuksia myös kasvava uhka pölyttäjille globalisoituvassa maailmassa, joten niiden parempi tuntemus sekä vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää. Tällä hetkellä tiedon puute vaikeuttaa parasiitti- ja patogeenitilanteen arvioimista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää alkuperäisten pölyttäjien, kuten kimalaisten hyödyllisyydestä tiedottamisessa ja suojelutoimien kehittämisessä ja kohdentamisessa sekä mahdollisesti mehiläistarhauksen suuntaamisessa.

Sulje kuvaus
Pakarinen KukkaNanoturvallisuutta etsimässä: Ratkaisuja nanomateriaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen testaamiseen

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus34325

Nanoturvallisuutta etsimässä: Ratkaisuja nanomateriaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen testaamiseen

Tavoitteena on tuottaa nanomateriaalien ympäristövaikutusten testaamiseen tarvittavia menetelmiä, joita voidaan käyttää nanomateriaalien ympäristöriskien arvioinnissa. Lopputuotteena on nanoturvallisuuden lisääminen.

Sulje kuvaus
Parkatti Vesa-PekkaJatkuvapeitteisyyteen ja avohakkuisiin perustuvien metsänhoitovaihtoehtojen taloudellinen kannattavuus

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö72000

Jatkuvapeitteisyyteen ja avohakkuisiin perustuvien metsänhoitovaihtoehtojen taloudellinen kannattavuus

Vuoden 2014 uusi metsälaki mahdollistaa metsien hoidon ilman avohakkuita. Ongelmana on kuitenkin tätä metsänhoidon vaihtoehtoa koskevan tutkimustiedon vähäisyys. Tässä väitöskirjassa tutkitaan metsien hoitoa jatkuvapeitteisenä soveltaen monitieteistä taloudellis-ekologista tutkimusotetta. Näin kyetään vastaamaan sekä teoreettisesti että poliittisesti keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat 1. jatkuvapeitteisen metsänhoidon soveltuvuuserot männyn ja kuusen välillä, 2. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuisi Pohjois-Lappiin huomioiden metsien käytön vaihtoehdot porotaloudessa ja hiilensidonnassa, sekä 3. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuu heikkokasvuisille, mutta paljon hiiltä sitoville männikkösuoalueille.

Sulje kuvaus
Peixoto InesMikä lasketaan kestäväksi villakuitumarkkinoilla? Tutkimus neulekäsitöistä ja standardien luomisesta lankateollisuudelle

Lue lisää
Aalto UniversityPost doc -tutkimus63810

Mikä lasketaan kestäväksi villakuitumarkkinoilla? Tutkimus neulekäsitöistä ja standardien luomisesta lankateollisuudelle

Wool is a renewable and biodegradable natural fibre but it is uncertain that the wool yarn that we knit or that factories use to weave our clothes is sustainable throughout the whole supply chain. Should we buy organic, ethical, or responsible wool, and how do these labels resonate with the values of farmers, yarn makers, garment producers, and creative users? This research project examines how actors negotiate the values and evaluative principles that constitute socially constructed notions of sustainability in a particular context and how these are used to produce societal resources that support sustainable production. It zooms in to focus on local solutions produced through political consumerism, creative participation and entrepreneuring. It zooms out to study global solutions constructed in standardisation and private regulation initiatives. The project contributes to a societal discussion on the sustainability of wool by engaging with local and global stakeholders.

Sulje kuvaus
Peltonen LasseSovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoHankerahoitus124 336

Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke


Hankkeen tavoitteena on kehitää uusia välineitä ja tietoa ympäristön ja luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen tueksi. Hanke tuottaa toimintatutkimuksen keinoin uutta tietoa neuvottelevista, sovittelun ja yhteishallinnan menetelmistä ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Toimintatutkimus kohdistuu monitoimijaiseen alueelliseen luonnonvarasuunnittelun prosessiin Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa tutkitaan oikeudellisen sääntelyn ja vapaaehtoisten neuvotteluprosessien rajapintoja, luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen toimintamalleja ja arvioidaan neuvottelevan yhteensovittamisen hyödyntämisen mahdollisuuksia suomalaisessa ympäristöpäätöksenteossa ja –sääntelyssä.

Sulje kuvaus
Pulkka AnnaVersus-verkkojulkaisun kehittämishanke

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke30000

Versus-verkkojulkaisun kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistä Versus-verkkojulkaisua, joka nostaa esiin alojen ajankohtaista tutkimusta ja tuo sitä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Versus toimii vuorovaikutteisena foorumina tuoden yhteen tieteen tekijöitä, asiantuntijoita, ammattilaisia, järjestötoimijoita, päättäjiä sekä alojen teemoista kiinnostuneita aktiivisia kansalaisia. Verkkojulkaisu mahdollistaa myös uusien tiedeviestinnän yhteistyö- ja toimintamuotojen sekä rahoitusmuotojen kokeilun, ja liittyy tieteenalojen piirissä järjestettyihin tapahtumiin.

Sulje kuvaus
Puumala Mikko MatiasMoraalin vaativuus ja ihmisen moraalin adaptiiviset rajat

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö104120

Moraalin vaativuus ja ihmisen moraalin adaptiiviset rajat

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, ettei yksilöiden moraalinen velvollisuus torjua ilmastonmuutosta ole riippuvainen yksilöiden moraalipsykologisista kyvyistä motivoitua toimimaan moraalin vaatimalla tavalla. Yksittäiset moraaliarvostelmat, kuten ”yksityisautoilu on väärin” tai ”on väärin syödä lihaa” voivat tuntua kohtuuttomilta ja epäintuitiivisilta. Tämä johtuu siitä, ettei ihmisen intuitio ole kehittynyt käsittelemään maailmanlaajuisia ympäristöongelmia. Tutkimuksessani haetaan oikeutusta toiminnalle yksilöiden intresseistä huolimatta, mikäli se on moraalisesti perusteltavissa. Tutkimuksessani tarkastellaan sitä mahdollisuutta, että moraali todellisuudessa vaatii ilmastonmuutoksen aktiivista torjumista jokaiselta yksilöltä, riippumatta siitä, kokevatko he sen velvollisuudekseen vai eivät.


Sulje kuvaus
Ratia HeliJätevesien sisältämien kuluttajakemikaalien riskinarvioinnin tehostaminen Suomessa

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus42835

Jätevesien sisältämien kuluttajakemikaalien riskinarvioinnin tehostaminen Suomessa

Tavoitteena on tehostaa ympäristöriskinarviointia kansallisessa tasolla perustuen Ympäristöministeriön linjaukseen kemikaaliriskinarvioin seurannan ja sekoitetoksisuustestien lisätarpeista. Kehitämme toksisuus- ja mallinnusmenetelmiä kotimaisille lajeille, mikä mahdollistaa tarkemman riskinarvioinnin Suomen erityisolosuhteet huomioon ottaen. Uudet menetelmät tukevat kansainvälisiä tavoitteita koe-eläinten käytön vähentämisestä, sillä käytämme kala-alkioita, selkärangattomia eliöitä sekä solutestejä, jotka ovat koe-eläinlainsäädännön ulkopuolella. Tutkittavat kuluttajakemikaalit ovat bromattuja palonestoaineita ja elintarvikkeiden, tekstiilien sekä paperituotteiden pintakäsittelyaineena käytettyjä perfluorattuja yhdisteitä, jotka ovat hormonihäiritsijöitä ja vaaralliseksi luokiteltuja prioriteettiaineita, jotka voivat aiheuttaa riskin vesiympäristössä ja vaativat tarkempaa tutkimusta.

Sulje kuvaus
Rautio ArjaUArctic Congress 2018

Lue lisää
Oulun yliopistoMuu hanke5000

UArctic Congress 2018

University of the Arctic, the Universities of Oulu and Helsinki will organize jointly the UArctic Congress 2018 on 3-7 September 2018 in Oulu and Helsinki. The Congress is an integral part of Finland’s Arctic Council chairmanship program following the chairmanship themes on Climate change, sustainable development and gender equality including the four priorities: environmental protection, connectivity, meteorological cooperation and education. Congress fosters the networking, knowledge sharing and open dialogue between the institutional leaders, indigenous representatives, researchers and students from around the circumpolar north and beyond. For Finland and the Congress, the environmental protection is one of the main themes and sessions will be also convened by the researchers from Natural Resources Institute Finland (LUKE) and Finnish Environment Institute (SYKE) who are Congress partners and will share their latest research on the biodiversity and environmental protection.

Sulje kuvaus
Salokannel VeeraPelisääntöjä ekologiseen kompensaatioon. Miten ekologisen kompensaation idea voidaan rakentaa nykyiseen luonnonvarahankkeita ja luontoarvojen suojelua koskevaan sääntelyyn?

Lue lisää
Lapin yliopistoVäitöskirjatyö102000

Pelisääntöjä ekologiseen kompensaatioon. Miten ekologisen kompensaation idea voidaan rakentaa nykyiseen luonnonvarahankkeita ja luontoarvojen suojelua koskevaan sääntelyyn?

Tavoitteena tutkimuksessa on viedä ekologisen kompensaation idea tilanteisiin, joissa sitä ei vielä ole, kuten ekosysteemipalveluihin. Oikeudellinen pohja on tunnettava hyvin, jotta voidaan kehittää jotain uutta, sellaista joka ei perustu väärinkäsityksiin. Vastuunkanto edellyttää toisinaan myös lisävelvoitteiden hyväksymistä. Tutkimuksessa käydään läpi voimassa olevan oikeuden sisältöä, kansainvälinen ulottuvuus mukaanlukien, sääntelyn kehittämismahdollisuuksia sekä haastattelututkimuksen avulla saatavaa tietoa yhteiskunnallisista näkemyksistä. Tausta-ajatuksena on systeemisen muutoksen luominen taloudellisten painotusten korostamisesta luontoarvojen painotuksen korostamiseen.Systeeminen muutos tarvitsee perusteluita, joita tämä tutkimus antaa. Tutkimus tuottaa tulkintaehdotuksia ja sääntelyn muutosehdotuksia sekä arvioi mahdollisten luontokompensaatiomarkkinoiden edellytyksiä.

Sulje kuvaus
Sellheim NikolasToimeentulot, paikallisyhteisöt ja kulttuurit kansainvälisessä säilyttämisoikeudessa

Lue lisää
Lapland UniversityPost doc -tutkimus62000

Toimeentulot, paikallisyhteisöt ja kulttuurit kansainvälisessä säilyttämisoikeudessa

The objective of the study is to conduct the first anthropological assessment of international conservation agreements. The study is to identify and explain the (non-) existence of space for local communities within international conservation, and to communicate the findings to the stakeholders involved. It will be explored how local rights, knowledge(s) and customs are being recognised in conservation law and how actively they can participate in the implementation of conservation strategies.

Sulje kuvaus
Selonen SallaMikromuovien ja niiden sisältämien haitta-aineineiden vaikutukset ja kulkeutuminen maaperäeläimiin – lierot reittinä maaperästä maanpäälliseen ravintoverkkoon

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus8050

Mikromuovien ja niiden sisältämien haitta-aineineiden vaikutukset ja kulkeutuminen maaperäeläimiin – lierot reittinä maaperästä maanpäälliseen ravintoverkkoon

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) mikromuovien kulkeutumista ja vaikutuksia maaperäeläimiin, 2) mikromuovien merkitystä haitta-aineiden kulkeutumisessa lieroihin ja 3) maanparannusaineena käytetyn jätevesilietteen sisältämien mikromuovien ja muoveihin liittyvien haitta-aineiden kulkeutumista lieroihin. Lierot ovat tärkeitä maaperän hajottaja-eliöitä ja toimivat haitallisten aineiden kulkeutumisreittinä ravintoketjun ylemmille tasoille, koska ne ovat monien eläinten ravintoa. Tämä tutkimus tuo tärkeää tietoa ihmisen aiheuttamasta, mahdollisesti merkittävästä haitasta, josta ei vielä tiedetä juuri mitään. Tämän tiedon avulla pystytään tunnistamaan riskejä, joita muovien tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen sekä jätevesilietteen käyttöön liittyy ja kehittämään ratkaisuja näiden riskien hallitsemiseksi.

Sulje kuvaus
Seppälä Anna-KaarinaTutkimus paikallisesti valmistettujen, uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien hybridijärjestelmien sähkönlaadun parantamiseksi kehittyneiden automaatio- ja hallintamenetelmien avulla

Lue lisää
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluVäitöskirjatyö57300

Tutkimus paikallisesti valmistettujen, uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien hybridijärjestelmien sähkönlaadun parantamiseksi kehittyneiden automaatio- ja hallintamenetelmien avulla

Tutkimuksen tavoitteena on laatia sellainen uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvan piensähköverkon hallintamenetelmä, joka mahdollistaa korkealaatuisen sähköntuotannon paikallisesti valmistettujen komponenttien avulla. Ilman kalliita "off-the-shelf" -komponentteja ja fossiilisia polttoaineita hyödyntäviä varmuusjärjestelmiä sähköverkon hinta laskee, mikä mahdollistaa paikallisen sähköntuotannon köyhillä ja haja-asutetuilla alueilla. Valmistamalla tarvittavat komponentit itse varmistetaan, että näin hankittu tietotaito pysyy kohdeyhteisön sisällä, mikä antaa valmiudet sähköverkon omatoimiseen huoltoon ja laajentamiseen.
Tutkimuksen pääpaino on joustavan sähkönhallintajärjestelmän kehittämisessä, joka kompensoi paikallisesti valmistettujen energiajärjestelmien epätarkkuuksia. Pitemmän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa kehittyvien alueiden sähköistyminen uusiutuvien energialähteiden avulla sekä jo olemassa olevien dieseljärjestelmien korvaaminen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Sulje kuvaus
Sinisalo VilleSave Pond Hockey - tiedolla ilmastonmuutosta vastaan

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke5000

Save Pond Hockey - tiedolla ilmastonmuutosta vastaan

Save Pond Hockey jalostaa tuoreen ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon ja luo sillä muutoksen jääkiekkoväen toimintaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Save Pond Hockey slows down the climate change with the actions from hockey players and spectators based on communicating recent research.

Sulje kuvaus
Soimakallio SampoNäkökulmat ja käsitteet metsien käytön ilmastovaikutusten määrittämisessä

Lue lisää
SYKEMuu hanke16333

Näkökulmat ja käsitteet metsien käytön ilmastovaikutusten määrittämisessä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa graafista, numeerista ja sanallista viestintämateriaalia, jonka avulla metsien käytön ilmastovaikutuksiin eri tavoin liittyvät keskeiset näkökulmat ja käsitteet jalkautuvat tiedonhyödyntäjille johdonmukaisina ja ymmärrettävinä. Hankkeen tulokset julkaistaan Ilmasto-opas.fi -portaalissa.

Sulje kuvaus
Suikkanen SannaMeriroskahaaste

Lue lisää
SYKEMuu hanke20000

Meriroskahaaste

Meriroskahaaste-kilpailun kautta etsitään merkittäviä ratkaisuja merten roskaantumista aiheuttavien prosessien vähentämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään kaikille avoin haastekilpailu, jonka kautta ratkaisuja kootaan yhteen. Tavoitteena on kerätä yli 150 ideaa, joista 10 vaikuttavinta valitaan jatkokehittelyyn. Heinäkuussa 2018 paras tai parhaat palkitaan rahasummalla, jonka voittaja sitoutuu käyttämään ratkaisunsa kehittämiseen.

Kilpailun kautta pyritään synnyttämään kestävää yhteiskunnallista muutosta. Merten roskaantumisen näkökulmasta vaikuttavia ratkaisuja voi syntyä kertakäyttökulttuurin merkittävästä vähenemisestä, kuluttajien ja kotitalouksien käyttäytymismuutoksesta kohti kestäviä kulutustottumuksia ja elämäntapoja, materiaalikiertojen lisäämisestä (kiertotalous), lainsäädännön ja ohjauspolitiikan muuttamisesta merten roskaantumisen vähenemistä tukevaksi sekä muovia korvaavista täysin uudenlaisista raaka-aineista esimerkiksi pakkausteollisuudessa.

Sulje kuvaus
Sulonen MiraHappamien kaivosvalumien bioelektrokemiallinen käsittely

Lue lisää
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPost doc -tutkimus79690

Happamien kaivosvalumien bioelektrokemiallinen käsittely

This project aims to treat acid mine drainage (AMD) by utilizing bioelectrochemically synthesized multicarbon chemicals and/or hydrogen as the substrate for sulphate reducing bacteria. The integration of biological and electrochemical processes is believed to enable efficient AMD treatment due to simultaneous neutralization, sulphate removal and metal removal.

Sulje kuvaus
Suominen TapioSatelliittikuvien aikasarja-analyysiin perustuva tutkimus vedenlaadun anomalia-alueista ja poikkeuksellisista kehityskuluista

Lue lisää
Turun yliopistoPost doc -tutkimus30875

Satelliittikuvien aikasarja-analyysiin perustuva tutkimus vedenlaadun anomalia-alueista ja poikkeuksellisista kehityskuluista

Ympäristöhavaintojen aikasarjojen analyysissa saattaa nousta esille ilmiöitä, joille ei ole ilmeistä selitystä yhteen ajanhetkeen sidotussa näkymässä. Eri aikaskaalojen kehityskulkujen alueelliset erot voidaan tunnistaa vain sekä tilassa että ajassa tapahtuvan vuorovaikutuksen yhtäaikaisella tarkastelulla. Haen rahoitusta Itämeren vedenlaadun anomalia-alueiden ja -jaksojen selvittämiseen satelliittikuvien pikselikohtaisia aikasarjoja analysoimalla. Työn tuloksena saadaan kuvatuotteita, jollaisia ei vielä ole tehty suomalaisessa meritutkimuksessa; karttakuvamaisia visualisointeja paikan ja ajan suhteen eri tavoin tai poikkeavasti käyttäytyvistä merialueista. Kuvatuotteet fysikaalis-kemiallisista tai biologisista ilmiöistä eivät kuitenkaan ole työn tärkein tulos. Työn keskeiset annit tulevat olemaan aikasarjaperusteisen alueluokittelun mahdollisuuksien selvittäminen, havaittujen luonnonilmiöiden poikkeukset ja niiden syntyä koskevat avoimet kysymykset.

Sulje kuvaus
Tammeorg PriitVäitöksen jälkeiseen tutkimukseen ”Kohti kestävää maataloutta: biohiili maanparannusaineena Suomessa”

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus36926

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseen ”Kohti kestävää maataloutta: biohiili maanparannusaineena Suomessa”

Tavoitteeni on tutkia monipuolisesti mitä pitkäaikaisvaikutuksia biohiilen käytöllä maanparannusaineena on
erilaisilla mailla Suomen oloissa. Tutkimus perustuu pitkäaikaisiin systemaattisiin kenttäkokeisiin, joissa on
viljelty Suomen kaikkia yleisimpiä viljelykasveja. Erityisesti tavoitteeni ovat määrittää biohiilen
pitkäaikaisvaikutukset:
1. peltomaan pieneliöyhteisöön sekä tutkia biohiilen vaikutusmekanismeja erityisesti N2O päästöjen
vähentymiseen tehostuneen denitrifikaation loppuvaiheen kautta.
2. maamurujen kestävyyteen, maan rakenteeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin peltomaasta.
3. ravinnehuuhtoumiin peltomaasta.
4. maan ravinnepitoisuuksiin sekä peltoviljelykasvien typenottoon, sadonmuodostukseen ja satoon.


Sulje kuvaus
Taskinen JuhaNorppaturvallisen katiskakalastuksen edistäminen
Saimaalla.

Lue lisää
YritysMuu hanke6000

Norppaturvallisen katiskakalastuksen edistäminen
Saimaalla.

Edistää norppaturvallisten katiskojen käyttöä Saimaalla ja näin vähentää uhanlaiselle norpalle ja lohikaloille vaarallista verkkokalastusta Saimaalla.

Sulje kuvaus
Terraube JulienUusia lähestymistapoja Suomen luonnonsuojelualueiden tehokkuuden arviointiin suurpetokantojen säilyttämiseksi

Lue lisää
Helsinki UniversityPost doc -tutkimus32000

Uusia lähestymistapoja Suomen luonnonsuojelualueiden tehokkuuden arviointiin suurpetokantojen säilyttämiseksi

A sound evaluation of the effectiveness of Protected Areas (PA) in halting habitat loss and species decline is a global conservation priority. In this project, I will use an innovative counterfactual approach overcoming previous methodological weaknesses and assess for the first time the effectiveness of Finnish PAs in conserving large carnivores. By using the unique opportunity offered by track count data collected through the Wildlife Triangle Scheme I will be able to assess spatial variation in population trends for four large carnivore species across the national PA network and relate them to protection status, PA management and landscape connectivity. This project will be developed in close collaboration with Metsähallitus, LUKE, Riistakeskus, the University of Helsinki and the Ministry of the Environment in order to provide a first assessment of the role of PAs for large carnivore population recovery in the current context of increased pressure from illegal killing.

Sulje kuvaus
Toivanen MaijaGeodiversiteetti järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina

Lue lisää
Oulun yliopistoVäitöskirjatyö72000

Geodiversiteetti järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina

Tämän Oulun yliopiston Maantieteen yksikössä tehtävän väitöstyön tavoitteena on selvittää geodiversiteetin potentiaalia järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina. Biodiversiteetin näyttämönä toimiva geodiversiteetti jätetään ympäristötutkimuksessa usein huomioimatta osoitetusta vuorovaikutussuhteesta huolimatta. Tutkimus kyseenalaistaa lajirunsauden suvereenin aseman biodiversiteetin mittarina tuomalla mukaan lajien kehityshistoriallisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden. Työn aikana kehitetään uusia, kustannustehokkaita, karkean mittakaavan seuranta- ja arviointimenetelmiä ympäristön muutoksen vauhdissa pysymiseksi hyödyntäen jo olemassa olevia laajoja aineistoja. Tutkimus keskittyy järviympäristöihin huomioiden kompleksisen ekosysteemin valuma-aluetason tarkastelulla ja kahdella eliöryhmällä (vesikasvit, kalat), minkä vuoksi tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Väitöstyössä tartutaan myös järviluonnon monimuotoisuuden suojelemisen kansainvälisiin haasteisiin.

Sulje kuvaus
Toivonen ErikaIlmastonmuutoksen vaikutukset ääreviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin Suomessa

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö91000

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ääreviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden ja kuivuusjaksojen, esiintymistä Suomessa ensimmäistä kertaa käyttämällä korkearesoluutioista alueellista ilmastomallia. Korkean malliresoluution avulla rankkasateiden ja kuivuusjaksojen esiintymistä on mahdollista tutkia merkittävästi tarkemmin verrattuna aikaisemmin käytettyihin menetelmiin. Hankkeen erityisinä tavoitteina on selvittää millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Suomessa esiintyviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin sekä kuinka maaperän ja ilmakehän vuorovaikutukset ja takaisinkytkennät (mm. maankosteus–haihdunta–sadanta) vaikuttavat sään ääri-ilmiöiden esiintymiseen nyt ja tulevaisuudessa. Hypoteesina on, että sään ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan ja yleistymään tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta myös Suomessa.

Sulje kuvaus
Toivonen MarjaanaViljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja
maiseman vaikutukset

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus29035

Viljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja
maiseman vaikutukset

Tutkimus selvittää, kuinka viljelymenetelmät ja maisemarakenne vaikuttavat viljelykasvien pölytykseen Suomessa. Samalla tutkitaan, mikä mekanismi selittää erot: selittyvätkö tuotantomenetelmien tai maisemien väliset erot pölytyksessä pölyttäjähyönteisten runsaudella, monimuotoisuudella vai lajikoostumuksella, ja kuinka vahvasti pölyttäjähyönteisten esiintyminen maisemassa on sidoksissa kukkakäynteihin ja viljelykasvin pölyttymiseen.

Sulje kuvaus
Tolkkinen MariPienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus73250

Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous

Nykyinen lainsäädäntö suojaa metsätaloustoimenpiteiden vuoksi muutokselle altistuneita luonnontilaisia tai luonnontilaisten kaltaisia pienvesistöjä lähinnä ravinne- ja kiintoainekuormitukselta. Suojelu olisi kuitenkin toimivampaa, jos vesistöt nähtäisiin kokonaisuuksina, joissa suojelutoimenpiteet ja rantametsien käsittely suunnitellaan vallitsevan kokonaistilanteen perusteella. Tehokkaan suojelun kannalta olisi tärkeää tunnistaa maa- ja vesielinympäristöjä, joissa suojelutoimenpiteiden vaikutus on suurin. Tämä hanke tuottaa tutkimustietoa rantametsien ja purouomien välisistä vuorovaikutuksista. Tavoitteena on, että vesistöjen suojelu ja metsänhoidontoimenpiteet voitaisiin sovittaa yhteen entistä paremmin. Tarkoituksena on kehittää vesistöjen luokittelua helpottava paikkatietoperusteinen järjestelmä, jonka avulla sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun että metsänhoidon tavoitteet voitaisiin huomioida entistä paremmin.

Sulje kuvaus
Törmänen TiinaBioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot

Lue lisää
LUKEVäitöskirjatyö30900

Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot

Hankkeessa haetaan tietoa metsäbioenergian korjuun maa- ja ympäristövaikutuksista ja keinoista minimoida niitä. Hankkeen tutkimusteemoja:
- metsäbioenergian korjuu siten, että ympäristövaikutukset minimoituvat ja metsämaan viljavuus säilyy
- puun tuhkan palauttamismahdollisuudet kangasmetsiin, tuhkan ja lehtipuiden salliminen/suosiminen ravinnehäviöiden korvaajana
- metsähakkeeksi soveltuvan, käytettävissä olevan puubiomassan määrä, kun vaikutukset ympäristöön ja metsämaan viljavuuteen rajoittavat korjuukohteiden valintaa
- metsäbioenergian käytön vaikutus biodiversiteettiin mitattuna metsään jäävän lahopuun määränä


Sulje kuvaus
Tuomas AiveloHelsingin kaupunkirottien tautiekologia

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus71500

Helsingin kaupunkirottien tautiekologia

Viime aikoina kaupunkirottien kannat ovat kasvaneet ympäri maailman ja rottien kantamien tautien määrä on paljastunut huomattavan laajaksi. Kaupunkirottatutkimusta on kuitenkin tehty vähän, erityisesti boreaalisella vyöhykkeellä. Tutkimuksen tavoite on kartoittaa Helsingin kaupunkirottakannan suuruus, rottapopulaation geneettinen rakenne sekä rottien kantamat tartunnanaiheuttajat ja loiset. Tutkimus suoritetaan osittain kansalaistiedelähtöisesti, sillä tämä mahdollistaa laajemman aineiston keräämisen rottien populaatiokoon arvioimiseen. Rotta on erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä se on biologisen tutkimuksen mallieläin laboratoriotutkimuksessa, mutta tiedämme harmillisen vähän rotan toiminnasta luonnollisissa ympäristöissään. Tutkimuksen tulokset parantavat käsitystä siitä, miten rotat elävät boreaalisen alueen kaupunkiympäristöissä ja muodostuuko rottien tautiyhteisöstä uhkaa ihmiselle.

Sulje kuvaus
Valtonen MikkoTunteet ekososiaalisesti sivistyneen käyttäytymisen oppimisprosessissa: toimintatutkimus hiilijalanjäljen kohtuullistamisesta oppivassa yhteisössä

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö91500

Tunteet ekososiaalisesti sivistyneen käyttäytymisen oppimisprosessissa: toimintatutkimus hiilijalanjäljen kohtuullistamisesta oppivassa yhteisössä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tehokas ja motivoiva toimintamalli sekä vapaasti käytettävä yhteisöpalvelu ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ongelmaa oppimisen keinoin.

Sulje kuvaus
Vanessa RikiJournalistinen selvitystyö Lähi-idän kriisin ja pakolaisleirien aiheuttamasta paineesta ympäristölle

Lue lisää
Muu organisaatioMuu hanke30000

Journalistinen selvitystyö Lähi-idän kriisin ja pakolaisleirien aiheuttamasta paineesta ympäristölle

Vuoden 2011 jälkeen Syyrian kriisin seurauksena yli 11 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan. Heistä noin puolet on hakeutunut naapurimaihin. Pakolaisia vastaanottaneet maat ja kansainvälinen yhteisö ovat huomioineet kriisin vaikutuksia ympäristöön. Kokemus on osoittanut, että ihmisten hyvinvointi, on voimakkaasti linkittynyt ympäristön hyvinvointiin. Maat kärsivät kuivuudesta ja vesi- ja sanitaatiojärjestelmien kapasiteetin puutteesta. Ympäristö on jäänyt vähälle huomiolle uutisoinnissa kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta kriisitilanteisiin liittyvistä ympäristö- ja vesiasioista ja miettiä miten ne edesauttavat kriisien syntyä ja ihmisten muuttoliikettä. Haluamme jalkauttaa tietoa lähemmäksi yleisöä ja tehdä siitä vuorovaikutteista. Teemme kolme matkaa Lähi-Itään, Turkkiin ja Kreikkaan. Tarkastelemme millaisia ratkaisuja ja työkaluja tulevaisuuden käyttöön on kehitetty. Tuotamme artikkelien lisäksi näyttelyn, kirjan, blogin sekä videomateriaalia.


Sulje kuvaus
Västilä KaisaKasvillisuuden käyttö uomissa kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä (KASVIUOMA)

Lue lisää
Aalto-yliopistoPost doc -tutkimus51200

Kasvillisuuden käyttö uomissa kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä (KASVIUOMA)

Tutkimuksen päämääränä on luoda tieteellinen perusta tulvatasanteellisen uomapoikkileikkauksen (nk. kaksitasouoma) ja tulvatasannekasvillisuuden käyttämiseksi ravinnekuormituksen vähentämiseen Suomessa. Tavoitteina on selvittää kasvillisuuden ominaisuuksien (mm. peittävyys, korkeus) ja uoman muodon (mm. tulvatasanteen korkeus ja leveys) vaikutus fosforin, typen ja kiintoaineen kulkeutumiseen, ja siten kehittää tulvatasanteellisten kaksitasouomien mitoitusta ja ylläpitoa vesiensuojeluvaikutusten optimoimiseksi.


Sulje kuvaus
Vehkaoja MiaPirstoutuneen kaupunkirakenteen vaikutukset eläimistöön: urbaani infrastruktuuri leviämisen esteenä

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus65660

Pirstoutuneen kaupunkirakenteen vaikutukset eläimistöön: urbaani infrastruktuuri leviämisen esteenä

Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja kaupunkiluonnonsuojelulle. Pirstoutuneessa kaupunkiympäristössä viherkäytävät ja pienvesistöt ovat lajien säilymisen kannalta elintärkeitä. Näitä ympäristöjä hyödyntävä lajisto tunnetaan puutteellisesti, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tässä tutkimuksessa selvitetään pienvesien muodostaman ekologisen verkoston toimivuutta ja sen merkitystä eläimille tiheästi rakennetulla pääkaupunkiseudulla. Tutkimus tulee vertailemaan pienvesistöllisten viherkäytävien lajistoa viherkäytäviin, joissa ei ole pienvesiä sekä selvittämään urbaanien pienvesien muodostaman ekologisen verkoston yhtenäisyyden vaikutuksia sammakoiden ja sukeltajakuoriaisten lajirunsauteen ja levittäytymiseen.

Sulje kuvaus
Xausa FilippoAerosolipäästöjen lukumääräkokojakumaa kuvaavan moduulin kehittäminen ilmastomalleihin

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö26000

Aerosolipäästöjen lukumääräkokojakumaa kuvaavan moduulin kehittäminen ilmastomalleihin

This research aims at improving the performance of the global climate ECHAM-HAM model in predicting the aerosols composition and climate change which occur in the atmosphere over the years. Such goal will be achieved by implementing a new size-segregated aerosol number emissions module into the global climate ECHAM-HAM model. This research will be carried out by using the new particle number emissions that have been recently developed and used in the GAINS model at the International Institute for Applied System Analysis (IIASA). The implementation of new ECHAM-HAM modules will be finally examined through a comparison between the modelled particle number concentrations and size distributions with measurements data.

Sulje kuvaus

 

2017

HankeApurahan saajaOrganisaatioTuen kohdeSumma (€)
Magneettiset nanokomposiitit jäteveden metallien poistossa ja talteenotossaAbu-Danso Emmanuel kafuiUniversity of Eastern FinlandVäitöskirjatyö28025
Luonnonarvosääntely vuoden 2014 ympäristönsuojelulain uudistuksissa Airaksinen JussiItä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö25870
Metsien ja peltojen hiilensidonnan kytkeminen ekosysteemipalveluarvioihinAkujärvi AnuSYKEVäitöskirjatyö24000
Kotoperäisen euroopanmajavan ja haitallisen vieraslajin kanadanmajavan levinneisyyteen vaikuttavat tekijät, erityisesti viitaten alkuperäislajin suojeluun SuomessaAlakoski RiikkaTurun yliopistoVäitöskirjatyö30021.4
Muuttuvat jokivirtaamat: ilmaston ja energian tarpeen
muutoksien yhteisvaikutus pohjoisissa joissa
Ashraf Faisal BinOulun yliopisto
Väitöskirjatyö
33200
Innovatiivisella menetelmäkehityksellä kohti luotettavampaa kaupunki-ilmaston ennustamistaAuvinen MikkoHelsingin yliopistoPost doc -tutkimus36000
Jokihelmisimpukan tuottamat ekosysteemipalvelut ja mahdollisuudet lajin palauttamiseen uudella menetelmälläChowdhury MotiurJyväskylä UniversityVäitöskirjatyö25254
Ultrapienten hiukkasten muodostuminen ajoneuvojen pakokaasussaDal Maso MiikkaTTY TampereVäitöskirjatyö26000
Kaupunkivihreä ilmastomuutoksen torjunnassa ja terveellisen ympäristön rakentamisessa
Edelman Harry
Tamperen teknillinen yliopisto
Hankerahoitus
150 000
Valtion vastuu kansainvälisessä ympäristöoikeudessa meriluonnon pilaamisesta vedenalaisten kaivoshankkeiden yhteydessä.Eilittä EleonooraHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö24600
Ilmastovahinkoriskin huomioiminen ilmastonmuutoksen hillinnän kustannus-hyötyanalyyseissäEkholm TommiVTTPost doc -tutkimus31700
Maaperäpunkkien näkymätön monimuotoisuus: ekologinen ja geneettinen tutkimus

Elo RiikkaTurun yliopistoVäitöskirjatyö25200
Alle 10 nm aerosolihiukkasten vuomittauksetEnroth JoonasHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö29000
MSC-ohjelman vaikutusten vahvistaminen Itämerellä ja SaimaallaEpps Minna Other organizationMuu hanke15000
Etelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvoGrammatikopoulou IoannaLUKEPost doc -tutkimus30875
Ilman epäpuhtauksien sekä pohjoisten olosuhteiden vaikutus lumipeitteen havainnointiin: Vuosittaisen lumipeitteen optisen kaukokartoituksen haasteetHannula Henna-ReettaIlmatieteen laitosVäitöskirjatyö24350
Suojelualueiden ja talousmetsien yhteisvaikutukset metsien suojelussa: eri suojelustrategioiden yhdistäminen ekologisesti tehokkaana ratkaisuna Hardenbol AlwinUniversity of Eastern FinlandVäitöskirjatyö6325
Lisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista Harju VilhelmiinaHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö30900
Hiilenkierto vesiekosysteemeissä, fysikaalisesta lähestymistavasta taloudelliseen arvottamiseenHeiskanen JouniHelsingin yliopistoPost doc -tutkimus34250
RAKENNETTUJEN JA KUNNOSTETTUJEN KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN – EKOLOGINEN JA SOSIOEKONOMINEN LäHESTYMISTAPAHelle IlonaJyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö27450
Kohti muuttoreittitasoista sopeutuvaa sorsakantojen hoitoa EuroopassaHolopainen SariHelsingin yliopistoPost doc -tutkimus43065
Yhteiskunnallinen yrittäjyys kohtuutaloudessa – Etnografinen osallistava tutkimus itsensä työllistämisestä ekologisemman ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman puolestaHoutbeckers EevaAalto-yliopistoPost doc -tutkimus31780
Happamien sulfaattimaiden metallipitoisten valumavesien ympäristövaikutusten vähentäminen kemiallisin ja mikrobiologisin menetelminHögfors-Rönnholm EvaOther universityPost doc -tutkimus37602
Vuoden 2017 Ympäristötieteen päivät Joensuussa (16.-17.5.2017), teemana biotalousJarkko Akkanen / Kristiina VäänänenYhdistys tai säätiöMuu hanke4000
Elektropervaporatiivinen typen talteenotto jätevedestäJermakka JohannesTTY TampereVäitöskirjatyö27450
Merien luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutus: vaihtoehtoiset käyttötavat ja yhteisvaikutukset
Jernberg SusannaSYKEVäitöskirjatyö28100
Tiedon ja toiminnan välisen kuilun kaventaminen luonnonsuojelussa: vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden yhdistäminen tutkimuksessaJokinen MaaritHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö26000
Käännös- ja taittotyö kestävän kehityksen oppaalle kemian ja matematiikan opetukseen kolmelle kielelleJuntunen MarianneYritysMuu hanke6250
Tulevaisuuden ilmastoriskien kartoitus Helsingissä. Kaupungin ilmastohallinnon rooli ilmastoriskien hahmottamisessa ja lieventämisessä.Jurgilevich AlexandraHelsinki UniversityVäitöskirjatyö26000
äärettömästä äärelliseen epävarmuuteen alle 3 nanometrin hiukkasten mittaamisessaKangasluoma JuhaHelsingin yliopistoPost doc -tutkimus30000
Ilmastonmuutoksen vaikutus Arktiksen kasvinsyöjä-parasitoidi -ravintoverkkojen rakenteeseen ja toimintaan.Kankaanpää TuomasHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö26990
Kaivosvesien puhdistamoina toimivien kosteikkojen optimointi pohjoisessa ilmastossaKhan Uzair AkbarOulu UniversityVäitöskirjatyö36650
Kaivostoiminnan jälkeiset pitkäaikaiset maanpeitteen ja maankäytön muutokset (KAMPI)Kivinen SonjaItä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus32255
Kuhan ekosysteemivaikutukset muuttuvissa vesiympäristöissäKokkonen EeviItä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö26645
Ratkaisuja kestävään murrokseen 2017-konfferenssiKorhonen- Kurki KaisaHelsingin yliopistoMuu hanke5000
Runsasravinteisten suometsien ekosysteemipalveluiden parantaminen pohjaveden pintaa nostamalla (VESIKHK)Korkiakoski MikaIlmatieteen laitosVäitöskirjatyö28500
Dynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä Korpilo SilviyaHelsinki UniversityVäitöskirjatyö24910
Konflikteista yhteistyöhön – ylikunnallisten pohjavesihankkeiden suunnittelu ja toteutusKurki VuokkoTTY TamperePost doc -tutkimus33000
Intentionaaliset mielet - Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvostaKärkkäinen JariTurun yliopistoVäitöskirjatyö24000
Luonnon virkistyspalveluiden arvo ja ympäristön laadun vaikutusLankia TuijaLUKEVäitöskirjatyö26500
Millaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille kolmessa paikassa Pohjois-SuomessaLassila MaijaHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö26299
20th International Conference on Nucleation and Atmospheric AerosolsLauri AnttiHelsingin yliopistoMuu hanke5000
Linnustonsuojelu elinympäristömuutoksen edessä: linnuston vasteet ja suojelutoimenpiteiden tehokkuusLehikoinen PetteriHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö25000
Rikittömän massanvalmistuksen yhteydessä syntyvien sivutuotevirtojen biojalostaminenLehto JoniJyväskylän yliopistoPost doc -tutkimus32600
Ympäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"Lehtonen AlinaLapin yliopistoVäitöskirjatyö25000
Lippulaivalajien rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussaLundberg PiiaHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö24000
Maatalousmaan orgaanisen hiilen hävikki - merkitys vesistöjen laadulle ja maan tuottavuudelleManninen NooraHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö29980
Tuulivoimalle parhaiten sopivien alueiden osoittaminen lajitietojen, muiden ympäristötietojen ja tuotantokustannusten perusteella mallintamalla.Meller KalleHelsingin yliopistoPost doc -tutkimus28000
ClimateLaunchpad 2017Mikkonen JohannesYhdistys tai säätiöMuu hanke5000
Polttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen
Mikkonen Santtu
Itä-Suomen yliopisto
Hankerahoitus
121463
Kasvatusta kestävään elämäntapaan koulussa. Mykrä NiinaTampereen yliopistoVäitöskirjatyö28715
Tieteeseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvat ratkaisut ilmastonmuutokseenMäki Saku-MattiYhdistys tai säätiöMuu hanke5000
Vapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyysNieminen EiniJyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö29700
Vuosisadan uutinen – suomalaiset ilmastonmuutoksessaNikkanen HannaTampereen yliopistoMuu hanke12600
Kemiallisesti dispergoidun öljyn biohajoaminen ja biologiset vaikutukset ItämeressäNousiainen AuraSYKEPost doc -tutkimus32362
Hydratsiinin biologinen tuotto nitrogenaasientsyymilläNurmi MarkusUlkomainen tutkimuslaitosPost doc -tutkimus38350
Kemikaalien ympäristökohtalomallinnuksen kehittäminen ja soveltaminenNurmi TuomasJyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö26875
Rikasta luontoa II. Biodiversiteetin vaaliminen pihoissa, puistoissa ja puutarhoissa.
Nygren NinaYritysMuu hanke14720
Saamelaisen perinteisen tiedon opas perheille, kouluille ja varhaiskasvatukseenNäkkäläjärvi KlemettiYhdistys tai säätiöMuu hanke15000
Nanoturvallisuutta etsimässä: Ratkaisuja nanomateriaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen testaamiseenPakarinen KukkaItä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus32490
GIS ja kaukokartoitus metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasutaseen mallinnuksessaParkkari MariLUKEVäitöskirjatyö26000
Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke
Peltonen Lasse
Itä-Suomen yliopisto
Hankerahoitus
124336
Biokaasutuotannossa syntyvän jäännösveden biopuhdistus: ravinteiden ja hiilidioksidin kierrätys mikroleviä hyödyntäenPiiparinen JonnaSYKEPost doc -tutkimus36000
Jätevesien sisältämien kuluttajakemikaalien riskinarvioinnin tehostaminen SuomessaRatia HeliJyväskylän yliopistoPost doc -tutkimus41294
Raskaasti saastuneet sedimentit ympäristömyrkkyjen lähteenä Itämeren rannikkoekosystemissä - Mikrobien rooli myrkkyjen vapautumisessaRodriguez Serrano Juan JoseHelsinki UniversityVäitöskirjatyö25437
Kaupunkiaerosolien lähteet, muutunta ja vaikutukset ilmakehän säteilynkulkuunRuuskanen AnttiIlmatieteen laitosVäitöskirjatyö26000
Luontotiedon teknologiat ja ympäristötoimijuuden rakentuminenSantaoja MinnaTampereen yliopistoPost doc -tutkimus30500
Mikromuovien ja niiden sisältämien haitta-aineineiden vaikutukset ja kulkeutuminen maaperäeläimiin – lierot reittinä maaperästä maanpäälliseen ravintoverkkoonSelonen SallaSYKEPost doc -tutkimus36050
Tutkimus paikallisesti valmistettujen, uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien hybridijärjestelmien luontaisen epätarkkuuden kompensoimiseksi kehittyneiden automaatio- ja hallintamenetelmien avulla Seppälä Anna-KaarinaUlkomainen yliopisto/korkeakouluVäitöskirjatyö25700
Open ilmasto-opas osaksi koulujen arkeaSipari PinjaMuu organisaatioMuu hanke14250
Future Earth Suomi - globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitean tutkijakoordinaattorin palkkaaminenSuni TanjaHelsingin yliopistoMuu hanke31978
Satelliittikuvien aikasarja-analyysiin perustuva tutkimus vedenlaadun anomalia-alueista ja poikkeuksellisista kehityskuluistaSuominen TapioTurun yliopistoPost doc -tutkimus31450
Norppaturvallisen katiskakalastuksen edistäminen
Saimaalla.
Taskinen JuhaYritysMuu hanke24000
Uusia lähestymistapoja Suomen luonnonsuojelualueiden tehokkuuden arviointiin suurpetokantojen säilyttämiseksiTerraube JulienHelsinki UniversityPost doc -tutkimus32300
Suomen susivihan historiaTikkanen JouniYritysMuu hanke24000
Viljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja
maiseman vaikutukset
Toivonen MarjaanaSYKEPost doc -tutkimus37545
Uusiutuvan energian tuotantoon vaikuttavat ympäristötekijät Suomen merialueillaTuononen MinttuHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö24000
Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinotTörmänen TiinaLUKEVäitöskirjatyö30750
Modifioidut luonnonaineet - resurssitehokkaat ympäristönsuojeluratkaisut (MoLuRes)Venäläinen SallaHelsingin yliopistoPost doc -tutkimus29500
Kasvillisuuden vaikutukset ilmansaasteisiin kaupunkiympäristössäViippola ViljamiHelsingin yliopistoVäitöskirjatyö28600
Rannikkoprosessien ja sekoittumisilmiön merkitys ravinteiden leviämiselle Suomen merialueillaWesterlund AnttiIlmatieteen laitosVäitöskirjatyö25000
Arvot ja eko-innovaatioiden diffuusio: Longitudinaalinen tutkimus sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja puupohjaisten ekoinnovaatioiden käyttöönotostaWolf DuncanUniversity of Eastern FinlandVäitöskirjatyö37000
Meteorologian ja ilmanlaadun yhdennetty arviointi Helsingissä, käyttäen ilmanlaadun huippuasemia ja meteorologista mittausverkkoa. Wood CurtisIlmatieteen laitosPost doc -tutkimus2083.33
Luonnonkasvien ja niiden symbionttisten mikrobien käyttömahdollisuudet kaivostoiminnan pilaamien maa-ainesten ja vesien biopuhdistuksessaWäli Piippa Oulun yliopistoPost doc -tutkimus36050
Aerosolipäästöjen lukumääräkokojakumaa kuvaavan moduulin kehittäminen ilmastomalleihinXausa FilippoHelsinki UniversityVäitöskirjatyö26000
Uusien biohajoavien polyestereiden tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroistaYlinen Anna VTTVäitökirjatyö24000

2016

Säätiön hallitus myönsi 12.11. yhteensä 2 640 000 euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin tutkimus- ja viestintähankkeisiin vuodelle 2016. Hakukierrokselle jätettiin 399 apurahahakemusta, ja rahoitus myönnettiin alla luetelluille 105 hankkeelle. Uusien hakemusten myöntöprosentti oli 10 ja kokonaismyöntöprosentti 26.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Alle 10 nm aerosolihiukkasten vuomittauksetEnroth JoonasHelsingin yliopisto30000
Ilman epäpuhtauksien sekä pohjoisten olosuhteiden vaikutus lumipeitteen havainnointiin: Vuosittaisen lumipeitteen optisen kaukokartoituksen haasteet
Hannula Henna-ReettaIlmatieteen laitos26400
Pinnan energia- ja vesitaseiden mallinnus korkeiden leveysasteiden kaupungeissaJärvi Leena
Helsingin yliopisto26000
Runsasravinteisten suometsien ekosysteemipalveluiden parantaminen pohjaveden pintaa nostamalla (VESIKHK)Korkiakoski MikaIlmatieteen laitos28500
Kuinka paljon ilmakehän hiilipitoiset aerosolit lämmittävät ilmastoa?
Pitkänen Mikko
Ilmatieteen laitos13500
Kaupunkiaerosolien lähteet, muutunta ja vaikutukset ilmakehän säteilynkulkuun
Ruuskanen AnttiIlmatieteen laitos26000
Ilmakehän pystyliikkeiden ja rankkasateiden dynamiikka muuttuvassa ilmastossa
Räisänen Jouni
Helsingin yliopisto24000
Saasteiden vaikutus pilvien valon heijastavuuteen: aerosolien epäsuoran vaikutuksen määrittäminen itämeren ympäristössä käyttäen satelliittituloksia.
Saponaro GiuliaFMI28000
Uusiutuvan energian tuotantoon vaikuttavat ympäristötekijät Suomen merialueilla
Tuononen MinttuHelsingin yliopisto24000
Meteorologian ja ilmanlaadun yhdennetty arviointi Helsingissä, käyttäen ilmanlaadun huippuasemia ja meteorologista mittausverkkoa.
Wood CurtisIlmatieteen laitos25917
Aerosolipäästöjen lukumääräkokojakumaa kuvaavan moduulin kehittäminen ilmastomalleihin
Xausa FilippoHelsinki University26000
Magneettiset nanokomposiitit jäteveden metallien poistossa ja talteenotossa
Abu-Danso Emmanuel kafuiUniversity of Eastern Finland28025
Pilaantuneiden sedimenttien uudet kunnostusmateriaalit ja kunnostuksen toimivuus kenttäolosuhteissa
Akkanen JarkkoItä-Suomen yliopisto
32050
Muutokset pohjoisessa: Onko uudelleenkutevien Tenon lohien lukumäärän kasvulla geneettinen tausta?
Aykanat TutkuTurku University29800
Ympäristötekijöiden vaikutus vedenalaisten niittyjen hiilensitomiskykyyn
Boström Christoffer
Åbo Akademi
29750
Jokihelmisimpukan tuottamat ekosysteemipalvelut ja mahdollisuudet lajin palauttamiseen uudella menetelmällä
Chowdhury MotiurJyväskylä University
28986
Virusten rooli myrkyllisten sinileväkukintojen kehittymisessä sekä typen kierrossa Itämeren ekosysteemissä
Coloma SebastianHelsingin yliopisto30325
Kuoriameebojen käyttö turvemaankäytön vesistövaikutusten arvioinnissa
Daza Secco EmmanuelaSYKE13380
Kuhan ekosysteemivaikutukset muuttuvissa vesiympäristöissä
Eronen RistoItä-Suomen yliopisto
26990
Hiilenkierto vesiekosysteemeissä, fysikaalisesta lähestymistavasta taloudelliseen arvottamiseen
Heiskanen JouniHelsingin yliopisto35475
Lohen vaelluspoikaset rakennetuissa joissa -ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudetHuusko RiinaLUKE12000
Pohjanlahden silakan ja kilohailin kalastuksen MSC-sertifiointi
Jordas KimYhdistys tai säätiö
15000
Prioriteettiaineet Porvoonjoessa – uusien seurantamenetelmien ja annosestimaattien hyödyntäminen vesiympäristölle vaarallisten yhdisteiden osaltaKajankari PaulaHelsingin yliopisto31175
Vesistövaikutukset ja riskinarviointi kaivostoiminnan ja happamien sulfaattimaiden monimetallipäästöistä - kustannustehokkaat riskinarviot ennakoivien suojelutoimien edellytyksenä
Karjalainen AnnaJyväskylän yliopisto
30900
Jokijään ja fluviaaliprosessien vaikutukset jokiympäristöihin nyt ja tulevaisuudessa
Kämäri Maria
Itä-Suomen yliopisto
33890
Kunnostuksen vaikutukset lähteiköiden eliöyhteisörakenteeseen ja ekosysteemitoimintoihin
Lehosmaa KaisaOulun yliopisto27795
Populaatiomallit Saimaan uhanalaisten suojelun työkaluiksi
Liukkonen LauriItä-Suomen yliopisto
28600
Tutkimuksia historiallisten ympäristömuutosten geneettisistä vaikutuksista Itämeren kaloihin
Merilä Juha
Helsingin yliopisto36000
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueillaNieminen MikaHelsingin yliopisto12000
Ravinteiden kerääminen jätevedestä- viittaus rejektiveteen
Pradhan SurendraAalto University28000
Columnaris-taudin lähteet ja nielut luonnonvesissä ja kalanviljelyssä
Pulkkinen KatjaJyväskylän yliopisto
29118
Vieraslajien vaikutukset Itämeren rannikon ekosysteemien toimintaan
Puntila RiikkaSYKE13380
Raskaasti saastuneet sedimentit ympäristömyrkkyjen lähteenä Itämeren rannikkoekosystemissä - Mikrobien rooli myrkkyjen vapautumisessa
Rodríguez Serrano Juan José
Helsinki University39525
Meritaimenen vaelluskäyttäytyminen Tenojoessa - näkökulmia kestävän kalastuksen järjestämiseksi
Ruokonen TimoJyväskylän yliopisto

35182
Monilajiset leväviljelmät jätevirtojen ravinteiden hyödyntäjinä
Seppälä Jukka
SYKE29750
Jätevedenpuhdistamoiden merkitys meren mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä
Setälä Outi
SYKE32000
Ympäristön laadun ja ilmaston vaikutus vesistöjen bioindikaattorien luotettavuuteen
Soininen JanneHelsingin yliopisto29750
Laskeutus- ja kosteikkoaltaat typpikuormituksen vähentäjinä – tehostettua ekosysteemipalveluaTulonen TiinaHelsingin yliopisto25980
Uhanalaisten lohikantojen istutusten biologisen tehokkuuden parantaminen Uphill SimonHelsingin yliopisto12000
Litoraalivyöhykkeen merkitys voimakkaan humuspitoisten boreaalisten järvien toiminnassa
Vesterinen JussiJyväskylän yliopisto
26280
Rannikkoprosessien ja sekoittumisilmiön merkitys ravinteiden leviämiselle Suomen merialueilla
Westerlund AnttiIlmatieteen laitos26000
Monieliöryhmäinen lähestymistapa järvien biodiversiteetin ja ekologisen tilan seurantaan
Vilmi AnnikaSYKE13725
Vaikutusperusteinen analyysi jäteveden toksisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnissa
Välitalo Pia
SYKE13000
Metsien ja peltojen hiilensidonnan kytkeminen ekosysteemipalveluarvioihinAkujärvi Anu
SYKE27000
Kotoperäisen euroopanmajavan ja haitallisen vieraslajin kanadanmajavan levinneisyyteen vaikuttavat tekijät, erityisesti viitaten alkuperäislajin suojeluun Suomessa
Alakoski RiikkaTurun yliopisto31461.2
Mikrobiprosessien vaikutus ilmastonmuutokseen - sulavan ikiroudan positiivinen takaisinkytkentä?
Biasi ChristinaUniversity of Eastern Finland35500
Soklin fosforikaivoksen vaikutukset pohjoisten ekosysteemien toimintaan, ilmakehään ja vesistöihin
Bäck Jaana
Helsingin yliopisto31200
Maaperäpunkkien näkymätön monimuotoisuus: ekologinen ja geneettinen tutkimus
Elo RiikkaTurun yliopisto24800
Suomen linnusto ympäristönmuutoksen indikaattorina – työkaluja tulevaisuuden päätöksentekoon ja suojeluunFraixedas Núñez Sara
Helsinki University13250
RAKENNETTUJEN JA KUNNOSTETTUJEN KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN – EKOLOGINEN JA SOSIOEKONOMINEN LÄHESTYMISTAPAHelle IlonaJyväskylän yliopisto

29750
Maaperämuutosten kesto ja ekosysteemin pitkän ajan toipuminen kemiallisesta ja fysikaalisesta kuormituksesta
Kaarakka LilliHelsingin yliopisto13438
Ilmastonmuutoksen vaikutus Arktiksen kasvinsyöjä-parasitoidi -ravintoverkkojen rakenteeseen ja toimintaan.
Kankaanpää Tuomas
Helsingin yliopisto33600
GIS ja kaukokartoitus metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasutaseen mallinnuksessa
Keränen Mari
METLA27000
Kaivostoiminnan jälkeiset pitkäaikaiset maanpeitteen ja maankäytön muutokset (KAMPI)
Kivinen SonjaItä-Suomen yliopisto
30530
Turvaako erirakenteisen metsän kasvatus vaateliaan metsälajiston monimuotoisuuden paremmin kuin perinteinen metsänkasvatus?
Koivula MattiJoensuun yliopisto25150
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen – puuttuvat palat boreaalisten soiden hiilitaseissaLaiho RaijaLUKE26300
Linnustonsuojelu elinympäristömuutoksen edessä: linnuston vasteet ja suojelutoimenpiteiden tehokkuus
Lehikoinen PetteriHelsingin yliopisto25000
Lippulaivalajien rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussaLundberg PiiaHelsingin yliopisto25500
Kaarnakuoriaisten (Ips typographus L.) aiheuttaman puustokuoleman vaikutus metsien hiilivarastoonLyytikäinen-Saarenma Päivi
Helsingin yliopisto34350
Maatalousmaan orgaanisen hiilen hävikki - merkitys vesistöjen laadulle ja maan tuottavuudelle
Manninen NooraHelsingin yliopisto25725
Geneettinen vaihtelu ja ekosysteemin toiminta saastuneilla maa-alueilla: uudenlainen lähestymistapa biomarkkereiden käyttöönMustonen MarinaHelsingin yliopisto14875
Antibioottien biosaatavuus maatalousekosysteemeissä
Muurinen JohannaHelsingin yliopisto33430
Ihmisiin tauteja levittävien puutiaisten (Acari: Ixodidae) ekologia, levinneisyys ja patogeenikirjo nykypäivän Suomessa
Sormunen JaniTurun yliopisto30000
Elinympäristön pirstoutumisen ja ympäristöolojen muutoksen vaikutus maaperän eliöyhteisöön ja yhteisömuutosten vaikutukset ekosysteemipalveluihin
Tack AycoForeign university or like30700
Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinotTörmänen Tiina
LUKE32050
Ekosysteemipalveluiden suhde luontotyypiin, sekä elinympäristön rakennepiirteisiin ja kuntoon
Vihervaara PetteriSYKE14300
Kasvillisuuden vaikutukset ilmansaasteisiin kaupunkiympäristössä
Viippola ViljamiHelsingin yliopisto33200
Luonnonheinien ja niiden symbionttisten mikrobien käyttömahdollisuudet kaivostoiminnan saastuttaman maaperän biopuhdistuksessa
Wäli Piippa
Oulun yliopisto36625
Elektropervaporatiivinen typen talteenotto jätevedestä
Jermakka JohannesTTY Tampere27450
Kaivosvesien puhdistamoina toimivien kosteikkojen optimointi pohjoisessa ilmastossa Khan Uzair AkbarOulu University37800
Korkeatehoisen auringon energialla toimivan vedyntuotantojärjestelmän rakentaminen pitkän ajan vedyn tuotannolle ja hiilidioksidin talteenotolle.
Kosourov SergeyTurku University29424
NANOMATERIAALIEN NANOTOKSISUUS JA BIOHAJOAVUUS SIENTEN AVULLAKähkönen Mika
Helsingin yliopisto35443
Tulisijojen nokipäästöjen karakterisointi ja vähentäminen
Lamberg HeikkiItä-Suomen yliopisto
30300
Biokaasutuotannossa syntyvän jäännösveden biopuhdistus: ravinteiden ja hiilidioksidin kierrätys mikroleviä hyödyntäen
Piiparinen JonnaSYKE36000
Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys
Pitkäaho Satu
Oulun yliopisto12575
Struviitin kiteyttäminen korkean ammoniakkipitoisuuden bio-lietteessä: ympäristöä säästävä menetelmä typen ja fosforin talteenotolleTaddeo RaffaeleTUT Tampere25500
Modifioidut luonnonaineet - resurssitehokkaat ympäristönsuojeluratkaisut (MoLuRes)
Venäläinen Salla
Helsingin yliopisto36000
Miten saadaan aikaan systeeminen muutos?Berninger KatiAalto-yliopisto14000
Saamelaisten perinnetiedon sisällyttäminen ympäristöpäätöksentekoon
Heinämäki Leena
Lapin yliopisto28240
HENVI Science Day 2016: Ympäristömuutoksesta aiheutuvan haavoittuvuuden moniulotteisuus globalisoituvassa maailmassa - kuinka sopeutua ja hallita muutosta?
Korhonen- Kurki KaisaHelsingin yliopisto5000
Luontorikkaat puistot ja puutarhat - koulutuskampanja
Biodiversiteetin vaaliminen pihoissa, puistoissa ja puutarhoissa.
Nygren NinaYritys14415
Opettajan ilmastonmuutos-opas
Sipari PinjaMuu organisaatio13500
Majava-altaiden 3D-mallinnus ja altaiden sukkession simuloiminenVehkaoja MiaHelsingin yliopisto4000
Future Earth Suomi - globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitean tutkijakoordinaattorin palkkaaminenKoskinen IinaHelsingin yliopisto31763
Rikittömän massanvalmistuksen yhteydessä syntyvien sivutuotevirtojen biojalostaminen
Lehto JoniJyväskylän yliopisto
31450
Limnologipäivien järjestäminen
Horppila JukkaHelsingin yliopisto2000
Kantojen korjuu – pitkäaikaisvaikutukset maaperän, puuston ja pintakasvillisuuden rakenteeseen ja toimintaan Kaarakka LilliHelsingin yliopisto2000
XI Kasvitieteen Päivät 2016
Mulo PaulaTurun yliopisto2000
Kaupunkialueiden ekosysteemipalveluiden taloudelliset vaikutuksetNurmi Väinö Ilmari
Ilmatieteen laitos25500
Kotitalouksien uusiutuviin energiamuotoihin ja vaihtoehtoisiin lämmitysjärjestelmiin liittyvät asenteet ja arvot
Ruokamo EnniSYKE1950
EU:n biopolttoaineiden kestävyyskriteerit päästövähennysten ohjauskeinona
Soimakallio SampoSYKE33500
Luonnonarvosääntely vuoden 2014 ympäristönsuojelulain uudistuksissa
Airaksinen JussiItä-Suomen yliopisto
24120
Valtion vastuu kansainvälisessä ympäristöoikeudessa meriluonnon pilaamisesta vedenalaisten kaivoshankkeiden yhteydessä.
Eilittä Eleonoora
Helsingin yliopisto24000
Ympäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"
Lehtonen AlinaLapin yliopisto15000
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Itämeren suojelun voimavarana
Jokela MariaTampereen yliopisto27102
Luontotiedon teknologiat ja ympäristötoimijuuden rakentuminen
Santaoja MinnaTampereen yliopisto31500
Dynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä
Bancheva SilviyaHelsinki University24000
Viljelijän arvomaailma ja tietopohja typen kiertoon liittyvien viljelykäytäntöjen muovaajina
Höyssä Maria
Turun yliopisto29782
Suojelubiologisten aluearvotustyökalujen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa
Jalkanen JoelHelsingin yliopisto28600
Tiedon ja toiminnan välisen kuilun kaventaminen luonnonsuojelussa: vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden yhdistäminen tutkimuksessa
Jokinen MaaritHelsingin yliopisto24000
Millaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille kolmessa paikassa Pohjois-Suomessa
Lassila MaijaHelsingin yliopisto24500
Metsäekosysteemipalveluiden väliset vuorovaikutussuhteet ja hallinta yhteiskunnallisten sitoumusten yhteensovittamisessa
Malkamäki Arttu
Helsingin yliopisto24000
Vapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyys
Nieminen EiniJyväskylän yliopisto
25824
Maatalouden ympäristöpolitiikan legitimiteetti
Partio HannaHelsingin yliopisto26000
Luonnonsuojelun toimijoiden ja toimien revisio - suojelun sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen
Pohja-Mykrä Mari
Helsingin yliopisto32165

2015

Säätiön hallitus myönsi 6.11.2014 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin tutkimus- ja viestintähankkeisiin vuodelle 2015. Hakukierrokselle jätettiin 314 apurahahakemusta, ja rahoitus myönnettiin alla luetelluille 103 hankkeelle.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Vastuu ympäristöstä humanistis-yhteiskunnallisten oppiaineiden sisältönäMMM Aarnio-Linnanvuori EssiHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos24400
Luonnonarvosääntely vuoden 2014 ympäristönsuojelulain uudistuksissaHTM Airaksinen JussiItä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos22560
Pilaantuneiden sedimenttien uudet kunnostusmateriaalit ja kunnostuksen toimivuus kenttäolosuhteissaFT Akkanen JarkkoItä-Suomen yliopisto Biologian laitos28250
Metsien ja peltojen hiilensidonnan kytkeminen ekosysteemipalveluarvioihinMMM Akujärvi AnuSYKE Luontoympäristökeskus, Ekosysteemien toiminta24500
Kotoperäisen euroopanmajavan ja haitallisen vieraslajin kanadanmajavan levinneisyyteen vaikuttavat tekijät, erityisesti viitaten alkuperäislajin suojeluun SuomessaFilosofian maisteri Alakoski RiikkaTurun yliopisto27891
Soklin fosforikaivoksen vaikutukset pohjoisten ekosysteemien toimintaan, ilmakehään ja vesistöihinFT, professori Bäck JaanaHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos29700
Soklin fosforikaivoksen vaikutukset pohjoisten ekosysteemien toimintaan, ilmakehään ja vesistöihinFT, professori Bäck JaanaHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos29700
Mikrobiprosessien vaikutus ilmastonmuutokseen - sulavan ikiroudan positiivinen takaisinkytkentä?PhD Biasi ChristinaItä-Suomen yliopisto Department of Environmental Science34000
Ympäristötekijöiden vaikutus vedenalaisten niittyjen hiilensitomiskykyyn Dosentti Boström ChristofferDosentti Boström ChristofferÅbo Akademi Institutionen för Biovetenskaper, Miljö- och marinbiologi31700
Korkean resoluution massaspektrometrimittausten ja ilmakehämallien yhteiskäyttöDr. Boy MichaelHelsingin yliopisto Department of Physical Sciences26000
Jokihelmisimpukan tuottamat ekosysteemipalvelut ja mahdollisuudet lajin palauttamiseen uudella menetelmälläMaster of Science in Aquatic Science Chowdhury MotiurJyväskylän yliopisto Biological and Environmental Science28200
Virusten rooli myrkyllisten sinileväkukintojen kehittymisessä sekä typen kierrossa Itämeren ekosysteemissäFilosofian maisteri Coloma SebastianHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteide laitos / Mikrobiologia28825
Ultrapienten hiukkasten muodostuminen ajoneuvojen pakokaasussaTohtori Dal Maso MiikkaTTY Tampere Fysiikan laitos25500
Kuoriameebojen käyttö turvemaankäytön vesistövaikutusten arvioinnissaMaster Daza Secco EmmanuelaHelsingin yliopisto freshwater/monitoring and assessment26468
Maaperäpunkkien näkymätön monimuotoisuus: ekologinen ja geneettinen tutkimusFilosofian maisteri Elo RiikkaTurun yliopisto Biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto22500
Lohen vaelluspoikaset rakennetuissa joissa – ongelmat ja niidenFT Erkinaro JaakkoHelsingin yliopisto Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut26500
Kuhan ekosysteemivaikutukset muuttuvissa vesiympäristöissä FM Eronen RistoFM Eronen RistoItä-Suomen yliopisto Lumet / Biologian laitos26215
Suomen linnusto ympäristönmuutoksen indikaattorina – työkaluja tulevaisuuden päätöksentekoon ja suojeluunMSc Fraixedas Núñez SaraHelsingin yliopisto Biosciences13250
Vesistöihin kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentäminen biohiilen avullaFT Hagner MarleenaHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos/Ympäristöekolo29950
Ilman epäpuhtauksien sekä pohjoisten olosuhteiden vaikutus lumipeitteen havainnointiin: Vuosittaisen lumipeitteen optisen kaukokartoituksen haasteetFilosofian maisteri Hannula Henna-ReettaIlmatieteen laitos Arktinen tutkimus22500
The 7th Colloquium on Arboreal Squirrels -kongressiFT, eläintieteen dos. Hanski Ilpo K.Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo5100
Suomen suurpetojen populaatiohistoria, sukulaisuus ja sosiaalinen rakenneFilosofian maisteri Harmoinen JenniOulun yliopisto Biologian laitos25914
Piilevät ympäristön tilan indikaattoreina: lähestymistavat, indeksit ja vertailu muihin eliöryhmiin järvien tilan seurannassaPhD Heino JaniSYKE Natural Environment Centre25800
Maaperämuutosten kesto ja ekosysteemin pitkän ajan toipuminen kemiallisesta ja fysikaalisesta kuormituksestaMMT, prof. Helmisaari Heljä-SiskoHelsingin yliopisto Helsinki25375
Ilmansaasteiden leviäminen rajakerroksessa - uusi lähestymistapa Doppler lidar-tekniikkaa hyödyntäenFilosofian Tohtori Hirsikko AnneIlmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus/Ilmakehän pienhiukkaset29000
Uhanalaisten lohipopulaatioiden palauttamisen biologisten edellytysten parantaminenFT Hirvonen HeikkiHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos32850
Pinnan energia- ja vesitaseiden mallinnus korkeiden leveysasteiden kaupungeissaFT Järvi LeenaHelsingin yliopisto Fysiikan laitos/Ilmakehätieteiden osasto27215
Elektropervaporatiivinen typen talteenotto jätevedestäYmpäristötekniikan DI Jermakka JohannesTTY Tampere Kemia ja Biotekniikka25950
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Itämeren suojelun voimavaranayhteiskuntatieteen maisteri Jokela MariaTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu, ympäristöpolitiikka22884
Tiedon ja toiminnan välisen kuilun kaventaminen luonnonsuojelussa: vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden yhdistäminen tutkimuksessaFM Jokinen MaaritHelsingin yliopisto24500
Kunnostuksen vaikutukset lähteiköiden eliöyhteisörakenteeseen ja ekosysteemitoimintoihinFilosofian tohtori Jyväsjärvi JussiOulun yliopisto Biologian laitos29170
Ympäristön hormonihäiritsijäkemikaalien hajotus sienientsyymien avullaPhD Kabiersch GritHelsingin yliopisto Dept. of Food and Environmental Sciences34855
Nanomateriaalien nanotoksisuus ja biohajoavuus sienten avulla dosentti, MMT Kähkönen MikaHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts/ mikrobiologian ja biotekniikan osasto33943
Prioriteettiaineet Porvoonjoessa – uusien seurantamenetelmien ja annosestimaattien hyödyntäminen vesiympäristölle vaarallisten yhdisteiden osaltaFilosofian maisteri Kajankari PaulaHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos29400
Euroopan suurjärvisymposio (IV): Järvien ekosysteemipalvelut ja hoito muuttuvassa maailmassaFT, dos. Kankaala PaulaItä-Suomen yliopisto Biologian laitos5000
Väitöskirjatutkimus: ilmastonmuutoksen vaikutus Arktiksen kasvinsyöjä-parasitoidi -ravintoverkkojen rakenteeseen ja toimintaanFilosofian maisteri Kankaanpää TuomasHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos28550
Vesistövaikutukset ja riskinarviointi kaivostoiminnan ja happamien sulfaattimaiden monimetallipäästöistä - kustannustehokkaat riskinarviot ennakoivien suojelutoimien edellytyksenäFT Karjalainen AnnaJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos29400
Maanmuokkauksen voimakkuuden vaikutukset metsämaan orgaanisen aineksen sijoittumiseen ja siinä elävään eliöstöönFT Kataja-aho SaanaJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos30600
GIS ja kaukokartoitus metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasutaseen mallinnuksessaFM Keränen MariMETLA Oulun toimipaikka24500
Turvaako erirakenteisen metsän kasvatus vaateliaan metsälajiston monimuotoisuuden paremmin kuin perinteinen metsänkasvatus?FT Koivula MattiJoensuun yliopisto Metsätieteiden osasto24225
20. kansainvälinen pohjoisten hydrologisten alueiden tutkimussymposiumi ja työpajaFM Korhonen JohannaSYKE Vesikeskus5000
Kohti kiertotaloutta – Suunnitelmissa kestävä ruokaketju, HENVI Science Day 2015VTT Korhonen- Kurki KaisaHelsingin yliopisto HENVI5000
Runsasravinteisten suometsien ekosysteemipalveluiden parantaminen pohjaveden pintaa nostamalla (VESIKHK)Filosofian Maisteri Korkiakoski MikaIlmatieteen laitos Ilmakehän koostumus30000
Future Earth Suomi - globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitean tutkijakoordinaattorin palkkaaminenFilosofian maisteri Koskinen IinaHelsingin yliopisto Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto31763
Korkeatehoisen auringon energialla toimivan vedyntuotantojärjestelmän rakentaminen pitkän ajan vedyn tuotannolle ja hiilidioksidin talteenotolle.Ph.D. Kosourov SergeyTurun yliopisto Molecular Plant Biology27755
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen – puuttuvat palat boreaalisten soiden hiilitaseissaMMT, Dos. Laiho RaijaMETLA Länsi-Suomen alueyksikkö25921
Tulisijojen nokipäästöjen karakterisointi ja vähentäminenFilosofian maisteri Lamberg HeikkiItä-Suomen yliopisto Ympäristötieteen laitos/Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio28300
Luonnon virkistyspalveluiden arvo ja ympäristön laadun vaikutusMMM Lankia TuijaMTT Taloustutkimus25000
Teollisuuden jäte- ja sivutuotteiden modifiointi vesikemikaaleiksiTkT Leiviskä TiinaOulun yliopisto Kemiallinen prosessitekniikka28940
TiedeluontopolkuFT Loehr JohnHelsingin yliopisto Lammin biologinen asema9000
Äärimmäisten ja vuotuisten fluviaaliprosessien vaikutukset jokidynamiikkaanFT Lotsari EliisaItä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos28825
Lippulaivalajien rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussaFilosofian maisteri, tradenomi Lundberg PiiaHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos27000
Kaarnakuoriaisten (Ips typographus L.) aiheuttaman puustokuoleman vaikutus metsien hiilivarastoonMMT, dosentti Lyytikäinen-Saarenma PäiviHelsingin yliopisto Metsätieteiden laitos37450
Pimeä hiljaisuus (PiHi)FT Lyytimäki JariSYKE Ympäristöpolitikkakeskus12457
Jatkuvapeitteisen metsän hiilitaseen laskentaMMT Mäkelä AnnikkiHelsingin yliopisto Metsätieteiden laitos25375
Vesien tilatietoa kauppojen monitoreihinMMM (ympäristönsuojelu) Manninen Johansen SanniYhdistys tai säätiö Vanajavesisäätiö25000
Maatalousmaan orgaanisen hiilen hävikki - merkitys vesistöjen laadulle ja maan tuottavuudelleMMM Manninen NooraHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Maaperä- ja ympäristötieteen osasto28500
Geneettinen vaihtelu ja ekosysteemin toiminta saastuneilla maa-alueilla: uudenlainen lähestymistapa biomarkkereiden käyttöönFM Mustonen MarinaHelsingin yliopisto Bio-ja ympäristötiede/EKO28945
Antibioottien biosaatavuus maatalousekosysteemeissäMaisteri Muurinen JohannaHelsingin yliopisto EYT31930
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueillaMMT Nieminen MikaHelsingin yliopisto Vantaan toimipaikka27000
Itämeren matalien alueiden ravinnedynamiikka muuttuvassa ilmastossaFT Niemistö JuhaHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos, Akvaattiset tieteet26525
Kemiallisesti dispergoidun öljyn biohajoaminen ja biologiset vaikutukset ItämeressäMMM (väitös joulukuussa 2014) Nousiainen AuraSYKE Merikeskus22220

2014

Säätiön hallitus myönsi 13.11.2013 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin tutkimus- ja viestintähankkeisiin vuodelle 2014. Hakukierrokselle jätettiin 365 apurahahakemusta, ja rahoitus myönnettiin alla luetelluille 97 hankkeelle.                         

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Hiilidioksidin ja metaanin taseet maaekosysteemeissä käyttäen ilmakehän pitoisuushavaintoja pakotteenaFT, dosentti Tuula Aalto & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastomuutoksen tutkimus26000
Pilaantuneiden sedimenttien uudet kunnostusmateriaalit ja kunnostuksen toimivuus kenttäolosuhteissaFT Jarkko Akkanen & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos32045
Mikrobiprosessien vaikutus ilmastonmuutokseen - sulavan ikiroudan positiivinen takaisinkytkentä?PhD Christina Biasi & työryhmäItä-Suomen yliopisto Ympäristötieteiden laitos34000
Ympäristötekijöiden vaikutus vedenalaisten niittyjen hiilensitomiskykyynDosentti Christoffer Boström & työryhmäÅbo Akademi 34760
Korkean resoluution massaspektrometrimittausten ja ilmakehämallien yhteiskäyttöDr. Michael Boy & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos27000
Ihmisen aiheuttaman rehevöitymisen vaikutus kalojen loisiin Itämeressä Ph.D. Candidate Alexandre Budria & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos11250
Petolinnut ja monimuotoisuus; uudenlainen ja edullinen keino boreaalisten metsien suojelun kehittämiseksiMSc Daniel Burgas & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos11250
Soklin fosforikaivoksen vaikutukset pohjoisten ekosysteemien toimintaan, ilmakehään ja vesistöihinFT, professori Jaana Bäck & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos29700
Virusten rooli myrkyllisten sinileväkukintojen kehittymisessä sekä typen kierrossa Itämeren ekosysteemissäFilosofian maisteri Sebastian Coloma & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteide laitos26500
Ultrapienten hiukkasten muodostuminen ajoneuvojen pakokaasussaTohtori Miikka Dal Maso & työryhmäTTY Tampere Fysiikan laitos24500
Kuoriameebojen käyttö turvemaankäytön vesistövaikutusten arvioinnissaMaster Emmanuela Daza Secco & työryhmäSYKE 26130
Rapujen vaikutus järviekosysteemeihin: jokiravun ja täpläravun vertailuMSc Fabio Ercoli & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos11250
Lohen vaelluspoikaset rakennetuissa joissa - ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet FT Jaakko Erkinaro & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut28000
Suomen linnusto ympäristönmuutoksen indikaattorina – työkaluja tulevaisuuden päätöksentekoon ja suojeluunMSc Sara Fraixedas Núñez & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo23500
Valuma-alueen hydro-biokemian prosessimallinnus boreaalisessa maatalousmaisemassa Lounais-SuomessaM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & työryhmäTurun yliopisto 22500
Vesistöihin kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentäminen biohiilen avullaFM Marleena Hagner & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos28950
Energiapuun ja kantojen korjuun vaikutukset metsän ravintoverkkoonFT Panu Halme & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos29945
Sopeutuuko liito-orava kaupunkiasutukseen? Liito-oravien maiseman käyttö, minimivaatimukset ja liikkuminen kaupunkimetsissäFT, dos. Ilpo K. Hanski & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo22500
Suomen suurpetojen populaatiohistoria, sukulaisuus ja sosiaalinen rakenneFilosofian maisteri Jenni Harmoinen & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos22500
Piilevät ympäristön tilan indikaattoreina: lähestymistavat, indeksit ja vertailu muihin eliöryhmiin järvien tilan seurannassaPhD Jani Heino & työryhmäSYKE 28000
Maaperämuutosten kesto ja ekosysteemin pitkän ajan toipuminen kemiallisesta ja fysikaalisesta kuormituksestaMMT, prof. Heljä-Sisko Helmisaari & työryhmäHelsingin yliopisto 34113
Uhanalaisten lohipopulaatioiden palauttamisen biologisten edellytysten parantaminenFT Heikki Hirvonen & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos32850
Suomalaisten jokirapukantojen perimän monimuotoisuus: kaventaako rapuruttoepidemia monimuotoisuutta?dosentti Japo Jussila & työryhmäItä-Suomen yliopisto biologian laitos33625
Kunnostuksen vaikutukset lähteiköiden eliöyhteisörakenteeseen ja ekosysteemitoimintoihinFilosofian tohtori Jussi Jyväsjärvi & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos30605
Pinnan energia- ja vesitaseiden mallinnus korkeiden leveysasteiden kaupungeissaFT Leena Järvi & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos25215
Ympäristön hormonihäiritsijäkemikaalien hajotus sienientsyymien avullaPhD Grit Kabiersch & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos32705
Prioriteettiaineet Porvoonjoessa – uusien seurantamenetelmien ja annosestimaattien hyödyntäminen vesiympäristölle vaarallisten yhdisteiden osaltaFilosofian maisteri Paula Kajankari & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos32850
Maanmuokkauksen voimakkuuden vaikutukset metsämaan orgaanisen aineksen sijoittumiseen ja siinä elävään eliöstöönFT Saana Kataja-aho & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos37534
Biokaasun tuotanto mikrolevistä – Esikäsittelymenetelmien ja reaktoritekniikoiden kehittäminenFM Viljami Kinnunen & työryhmäTTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos22500
Turvaako erirakenteisen metsän kasvatus vaateliaan metsälajiston monimuotoisuuden paremmin kuin perinteinen metsänkasvatus?FT Matti Koivula & työryhmäItä-Suomen yliopisto Metsätieteiden osasto24225
Ympäristötiedon foorumin työntekijän palkkaaminenVTT Kaisa Korhonen- Kurki & työryhmäHelsingin yliopisto HENVI 82140
Korkeatehoisen auringon energialla toimivan vedyntuotantojärjestelmän rakentaminen pitkän ajan vedyn tuotannolle ja hiilidioksidin talteenotolle.Ph.D. Sergey Kosourov & työryhmäTurun yliopisto 28150
Lahottajasienien biodiversiteetin merkitys metsäekosysteemin biomassan hajotuksessa ja hiilen kierrossa ilmasto-olosuhteiden muuttuessaprof. Jari Kouki & työryhmäItä-Suomen yliopisto Metsätieteiden osasto25950
Kaupunkilintujen sosiaalinen verkottuminen: miten kaupunkilaistuminen vaikuttaa lintuyksilöiden välisiin suhteisiin sosiaalisessa ryhmässäDiploma Robin Kubitza & työryhmäTurun yliopisto 23075
Itämeren hallin ja norpan liikkuminen ja elinympäristönkäyttö suhteessa rannikkokalastukseen  – Ongelmahylkeet: onko niitä?FT Mervi Kunnasranta & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos29400
Nanomateriaalien nanotoksisuus ja biohajoavuus sienten avulladosentti, MMT Mika Kähkönen & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts33943
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen – puuttuvat palat boreaalisten soiden hiilitaseissaMMT, Dos. Raija Laiho & työryhmäMETLA Länsi-Suomen alueyksikkö32275
Luonnon virkistyspalveluiden arvo ja ympäristön laadun vaikutusMMM Tuija Lankia & työryhmäMTT Taloustutkimus25000
Teollisuuden jäte- ja sivutuotteiden modifiointi vesikemikaaleiksiTkT Tiina Leiviskä & työryhmäOulun yliopisto Kemiallisen prosessitekniikan laboratorio33425
Kohti luotettavampaa Suomen helttasienten uhanalaisuusarviointia – uuden sukupolven sekvenssitiedon hyödyntäminen sienten monimuotoisuuden, levinneisyyden ja ekologian selvittämisessäFM Kare Liimatainen & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos29000
Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutuksetMMT, Dos. Jari Liski & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus11250
Kaarnakuoriaisten (Ips typographus L.) aiheuttaman puustokuoleman vaikutus metsien hiilivarastoonMMT, dosentti Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & työryhmäHelsingin yliopisto Metsätieteiden laitos36300
Jätevesien ja savukaasujen käsittely yhdistettynä mikrobiöljyn tuotantoonDI Jatta Marjakangas & työryhmäTTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos24500
Kalakannat, jokiuoman heterogeenisyys ja yhteiskunnalliset tavoitteet - kohti jokikunnostusten monitieteistä päätösanalyysimalliaFM Maare Marttila & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut 7 500 €
Tutkimuksia historiallisten ympäristömuutosten geneettisistä vaikutuksista Itämeren kaloihinFD Juha Merilä & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos34700
Taimenistutusten vaikutukset kalattomiin boreaaliin järviin – multiproksinen lähestymistapaMSc Marco Milardi & työryhmäHelsingin yliopisto 11250
Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys ihmisille – kaupunkiluonnosta suojelualueilleFilosofian maisteri Jenni  Moilanen & työryhmäMETLA Oulun yksikkö25500
Pohjoismaiden benthologisen yhdistyksen 9. kokousFT Timo Muotka & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos5750
Geneettinen vaihtelu ja ekosysteemin toiminta saastuneilla maa-alueilla: uudenlainen lähestymistapa biomarkkereiden käyttöönFM Marina Mustonen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötiede28945
Jatkuvapeitteisen metsän hiilitaseen laskentaMMT Annikki Mäkelä & työryhmäHelsingin yliopisto Metsätieteiden laitos25375
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueillaMMT Mika Nieminen & työryhmäMETLA Vantaan toimipaikka27000
Bioenergiakorjuutapojen ekologiset vesistövaikutuksetFM Mika Nieminen & työryhmäSYKE Vesikeskus22500
Itämeren matalien alueiden ravinnedynamiikka muuttuvassa ilmastossaFT Juha Niemistö & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos25375
The importance of seafloor connectivity in conservation planning: understanding processes maintaining marine biodiversityFD Alf Norkko & työryhmäHelsingin yliopisto Tvärminnen tutkimusasema29600
Kaupunkialueiden ekosysteemipalveluiden taloudelliset vaikutuksetKauppatieteiden maisteri Väinö Ilmari Nurmi & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastonmuutos22500
Luontoarvojen kompensointi maankäytön suunnittelussaHM Nina Nygren & työryhmäTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu32474
Verkkokalastus uhkaa saimaannorppaa: ajallisesti ja alueellisesti tarkka populaatiomalli riittävien kalastusrajoitusten määrittämiseksiPhD Anna-Maija Nyman & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos31325
Uusiutuvan rahkasammalbiomassan hyödyntäminen kasvualustoiksi –ympäristöystävällisyyden edelläkävijä?MMT Meeri Pearson & työryhmäMETLA Parkanon yksikkö25750
HENVI Ympäristötutkimuspäivät 2014: Past and Future Challenges in the Baltic SeaMMT Janna Pietikäinen & työryhmäHelsingin yliopisto HENVI6000
Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitysTkT Satu Pitkäaho & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto14125
Kuinka paljon ilmakehän hiilipitoiset aerosolit lämmittävät ilmastoa?Filosofian maisteri Mikko Pitkänen & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion tutkimusyksikkö27000
Maisemamuutoksen vaikutukset luonnon alueelliseen monimuotoisuuteenFilosofian maisteri Timo Pitkänen & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen ja geologian lts25950
Kuluttajien kokemat esteet siirtyä kasvispainotteiseen ruokavalioonFilosofian maisteri Pasi Pohjolainen & työryhmäTurun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus28250
Maatalouden ekosysteemipalvelut: markkinahinnattomat hyödyt ja markkinapohjainen tarjontaMMT Eija  Pouta & työryhmäMTT Taloustutkimusyksikkö24000
Columnaris-taudin lähteet ja nielut luonnonvesissä ja kalanviljelyssäFT, Dosentti Katja Pulkkinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos31175
Vieraslajien vaikutukset Itämeren rannikon ekosysteemien toimintaanMaster of Science Riikka Puntila & työryhmäHelsingin yliopisto Akvaattiset tieteet36749
Perinnebiotooppien hoito ja merkitys kestävän kehityksen näkökulmastaFilosofian maisteri Kaisa Raatikainen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos25375
Sonoelektrokatalyyttinen jätevesien käsittely mikro- ja nanorakenteisilla metallioksidielektrodeillaTekniikan tohtori Eveliina Repo & työryhmäLTY Lappeenranta Vihreän kemian laboratorio26500
Ilmastonmuutoksen mallinnuksen haasteet: reaktiivisten hiilivetyjen päästöt pohjoisen kasvillisuudesta FT Riikka Rinnan & työryhmäKööpenhaminan yliopisto17058
Mustikan Vaccinium myrtillus ja puolukan V. vitis-idaea ylläpitämät ekosysteemipalvelut boreaalisissa metsissä: ravintoverkkojen rakenteet ja metsämaiseman muutosMaster in Science Antonio Rodríguez & työryhmäItä-Suomen yliopisto 24807
Kosteikkojen geokemialliset vuorovaikutusmekanismit ja puhdistustehokkuuden optimointi kaivoksillaTekniikan tohtori Anna-Kaisa Ronkanen & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio37650
Kotitalouksien uusiutuviin energiamuotoihin ja vaihtoehtoisiin lämmitysjärjestelmiin liittyvät asenteet ja arvotKauppatieteiden maisteri Enni Ruokamo & työryhmäOulun yliopisto Kansantaloustieteen yksikkö22500
Ilmakehän pystyliikkeiden ja rankkasateiden dynamiikka muuttuvassa ilmastossaMeteorologian dosentti Jouni Räisänen & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos22500
Ilmaperäisen fosforin kuormitus ItämereenFM Karri Saarnio & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus30500
Monilajiset leväviljelmät jätevirtojen ravinteiden hyödyntäjinäFT Jukka  Seppälä & työryhmäSYKE Merikeskus28200
Jätevedenpuhdistamoiden merkitys meren mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenäFT, Dosentti Outi Setälä & työryhmäSYKE Merikeskus31125
Valaistusolosuhteiden vaikutukset kaupallisten hyöty- ja koristekasvien rakenteeseen ja kukkimiseenFilosofian maisteri Sari Siipola & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta25000
Integroitu vaikutus- ja pitoisuusprofilointi puhdistetun jäteveden ympäristöriskien arvioimiseksiFT Markus Sillanpää & työryhmäSYKE 30550
EU:n biopolttoaineiden kestävyyskriteerit päästövähennysten ohjauskeinonatekniikan tohtori Sampo Soimakallio & työryhmäVTT Energiajärjestelmät26500
Ympäristön laadun ja ilmaston vaikutus vesistöjen bioindikaattorien luotettavuuteenFT Janne Soininen & työryhmäHelsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen laitos26000
Laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset subarktisten ekosysteemien hiilivarastoihinFT Sari Stark & työryhmäLapin yliopisto Arktinen keskus29000
Populaation kokorakenteen vaikutukset ravintoketjujen toimintaanFilosofian tohtori, dosentti Jari Syväranta & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26490
Elinympäristön pirstoutumisen ja ympäristöolojen muutoksen vaikutus maaperän eliöyhteisöön ja yhteisömuutosten vaikutukset ekosysteemipalveluihinDr. Ayco Tack & työryhmäHelsingin yliopisto 35150
Struviitin kiteyttäminen korkean ammoniakkipitoisuuden bio-lietteessä: ympäristöä säästävä menetelmä typen ja fosforin talteenotolleMaster Raffaele Taddeo & työryhmäTTY Tampere 28500
Stimuloitu denitrifikaatio typenpoiston tehostamiseksiFT, dosentti Marja Tiirola & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos32470
Vihreä kaupunki - Ekologista rakentamista etsimässäarkkitehti Pasi Toiviainen & työryhmä4167
SER2014, Yhdeksäs Euroopan EnnallistamiskonferenssiFT, dos. Anne Tolvanen & työryhmäMETLA Oulun toimipaikka5500
Laskeutus- ja kosteikkoaltaat typpikuormituksen vähentäjinä – tehostettua ekosysteemipalveluaFT Tiina Tulonen & työryhmäHelsingin yliopisto Lammin biologinen asema35260
Polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) biosaatavuus pilaantuneessa maassaFT Marja Tuomela & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts29400
Suomen Rengastusatlas Vol IIFT Jari Valkama & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo19940
Majavan vaikutukset valuma-alueella: ekosysteemi-insinöörin käyttö ennallistamisessaFM Mia Vehkaoja & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos25500
Suomalaisen mykorritsatiedon kokoaminen kirjaksiMMT Mauritz Vestberg & työryhmäMTT Kasvintuotannon tutkimus13000
Ekosysteemipalveluiden suhde luontotyypiin, sekä elinympäristön rakennepiirteisiin ja kuntoonFT, Dos. Petteri Vihervaara & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus26410
Systeemiekologisia näkökulmia ympäristötieteeseen (symposion järjestäminen)FT, Dos. Petteri Vihervaara & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus5000
Kiinnittymisen ja biofilmimuodostuksen esto Flavobacterium psychrophilum-infektion torjuntamekanisminaDoc Tom Wiklund & työryhmäÅbo Akademi Akvaattisen patobiologian laboratorio30550
Meteorologian ja ilmanlaadun yhdennetty arviointi Helsingissä, käyttäen ilmanlaadun huippuasemia ja meteorologista mittausverkkoaPhD Curtis Wood & työryhmäIlmatieteen laitos 28000
Apatiittimalmin rikastushiekka ja oksidipäällysteinen LECA arseenin piilaaman maan kunnostuksessaMaster Nader Yaghi & työryhmäHelsingin yliopisto 27000

2013

Säätiön hallitus myönsi 12.11.2012 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin tutkimus- ja viestintähankkeisiin vuodelle 2013. Syksyn 2012 hakukierrokselle jätettiin 289 apurahahakemusta, ja rahoitus myönnettiin alla luetelluille 94 hankkeelle.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Hiilidioksidin ja metaanin taseet maaekosysteemeissä käyttäen ilmakehän pitoisuushavaintoja FT, dos. Tuula Aalto & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastomuutoksen tutkimus24500
Vastuu ympäristöstä humanistis-yhteiskunnallisten oppiaineiden sisältönäMMM Essi  Aarnio-Linnanvuori & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos24295
Multimodaaliset narratiivit kestävien kaupunkien kehittämisessäHT Jarkko Bamberg & työryhmäTampereen yliopisto Ympäristön ja alueiden politiikka25000
Yhteistoiminta ja sosiaalinen oppiminen METSO-verkostoissaHallintotieteiden maisteri Riikka Borg & työryhmäSYKE Politiikka-analyysien yksikkö16372
Korkean resoluution massaspektrometrimittausten ja ilmakehämallien yhteiskäyttöDr. Michael Boy & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos25000
Kuoriameebojen käyttö turvemaan käytön vesistövaikutusten arvioinnissaMSc Emmanuela Daza Secco & työryhmäSYKE 26715
Rapujen vaikutus järviekosysteemeihin: jokiravun ja täpläravun vertailuMaster in Natural Sciences Fabio Ercoli & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos23350
Lohen vaelluspoikaset rakennetuissa joissa - ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudetFT Jaakko Erkinaro & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 27000
Suomen linnusto ympäristönmuutoksen indikaattorina – työkaluja tulevaisuuden päätöksentekoon ja suojeluunMSc Sara Fraixedas Núñez & työryhmäUniversitat Autònoma de Barcelona (UAB)21500
Itämeri – ympäristö ja ekologia- esityspaketin päivitysPhD Eeva Furman & työryhmäSYKE Ympäristöpolitiikkakeskus15410
Valuma-alueen hydro-biokemian prosessimallinnus boreaalisessa maatalousmaisemassa Lounais-SuomessaM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & työryhmäTurun yliopisto 20500
Energiapuun ja kantojen korjuun vaikutukset metsän ravintoverkkoonFT Panu Halme & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos27468
Sopeutuuko liito-orava kaupunkiasutukseen? Liito-oravien maiseman käyttö, minimivaatimukset ja liikkuminen kaupunkimetsissäFT, dos. Ilpo K. Hanski & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo20500
Suomen suurpetojen populaatiohistoria, sukulaisuus ja sosiaalinen rakenneFilosofian maisteri Jenni Harmoinen & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos20500
Piilevät ympäristön tilan indikaattoreina: lähestymistavat, indeksit ja vertailu muihin eliöryhmiin järvien tilan seurannassaPhD Jani Heino & työryhmäSYKE 26000
Metsien ennallistamisen monimuotoisuushyödyt ja kustannusvaikuttavuusFM Anne-Maarit Hekkala & työryhmäMETLA Oulun yksikkö22700
Maaperämuutosten kesto ja ekosysteemin pitkän ajan toipuminen kemiallisesta ja fysikaalisesta kuormituksesta MMT, prof. Heljä-Sisko Helmisaari & työryhmäHelsingin yliopisto Helsinki34143
Ilmansaasteiden leviäminen rajakerroksessa - uusi lähestymistapa Doppler lidar-tekniikkaa hyödyntäenFT Anne Hirsikko & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastonmuutos/Pienhiukkaset ja Ilmasto25500
Uhanalaisten lohipopulaatioiden palauttamisen biologisten edellytysten parantaminenFT, dos. Heikki Hirvonen & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos30850
Vesiekosysteemien hoito muuttuvissa ympäristöoloissa – ilmastuksen vaikutusten uudelleenarviointi MMT, dos. Jukka Horppila & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos23605
Innovatiivinen ympäristösääntely ja laajennettu asiantuntijuus -- faktojen ja arvojen integraatio Itämeren ympäristöseurantaa koskevassa asiantuntijaharkinnassa (RegEx)PhD Janne I. Hukkinen & työryhmäHelsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos17475
Organotinayhdisteiden kulkeutuminen, käyttäytyminen ja pitoisuudet järviympäristössä Dos. Timo Huttula & työryhmäSYKE Malliyksikkö46500
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Itämeren suojelun voimavaranayhteiskuntatieteen maisteri Maria Jokela & työryhmäTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu, ympäristöpolitiikka21700
Pohjaeläinten tunnistaminen laskennallisin menetelminFL Henry Joutsijoki & työryhmäTampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö28500
Suomalaisten jokirapukantojen perimän monimuotoisuus: kaventaako rapuruttoepidemia monimuotoisuuttaDos. Japo Jussila & työryhmäItä-Suomen yliopisto biologian laitos31550
Ympäristöhallinon kehitys itsenäisyyden ajan Suomessa. Miten valtion hallinnon uudistukset vaikuttavatympäristönsuojelutoimiin julkisessa hallinnossa.FM, HM Susanna Järvi & työryhmäTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu20800
Maanpäällisen biosfäärin ja hydrologian mallien tarkentaminenFT, dos. Heikki Järvinen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmasto ja globaalimuutos23000
Puun poltossa muodostuvien haitallisten päästöjen karakterisointi ja vähentäminen FM Terhi Kaivosoja & työryhmäItä-Suomen yliopisto Ympäristötieteen laitos20500
Kosteikoiden ja järvien metaanipäästöjen hillitseminen rautaa ja mangaania hyödyntämällä FT, dos. Paula Kankaala & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos31425
Kaivostoiminnan haittavaikutukset kalastolle - kustannustehokkaat riskinarviot ennakoivien suojelutoimien edellytyksenäFT Anna Karjalainen & työryhmäSYKE Laboratoriot, Tutkimus-ja innovaatiolab.32690
Biokaasun tuotanto mikrolevistä – Esikäsittelymenetelmien ja reaktoritekniikoiden kehittäminenFM Viljami Kinnunen & työryhmäTTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos23260
Ilmakehän valoa absorboivien hiukkasten vaikutus lumen optisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiinFT Niku Kivekäs & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastonmuutos30000
Lahottajasienien biodiversiteetin merkitys metsäekosysteemin biomassan hajotuksessa ja hiilen kierrossa ilmasto-olosuhteiden muuttuessaprof. Jari Kouki & työryhmäItä-Suomen yliopisto Metsätieteiden osasto25675
Kaupunkilintujen sosiaalinen verkottuminen: miten kaupunkilaistuminen vaikuttaa lintuyksilöiden välisiin suhteisiin sosiaalisessa ryhmässäRobin Kubitza & työryhmäTurun yliopisto 23950
Itämeren hallin ja norpan liikkuminen ja elinympäristönkäyttö suhteessa rannikkokalastukseen – Ongelmahylkeet: onko niitä?FT Mervi Kunnasranta & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos27400
Mikrobien hyväksikäyttö eroosioalueiden restoraatiossa PhD Minna-Maarit Kytöviita & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos32791
Luonnon virkistyspalveluiden arvo ja ympäristön laadun vaikutusMMM Tuija Lankia & työryhmäMTT Taloustutkimus23000
Teollisuuden jäte- ja sivutuotteiden modifiointi vesikemikaaleiksiTkT Tiina Leiviskä & työryhmäOulun yliopisto Kemiallisen prosessitekniikan laboratori29125
Ekologisen ympäristöluokituksen ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen maankäytön suunnitteluun ja linjastojen optimointiinFT Anssi Lensu & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos10250
Kohti luotettavampaa Suomen helttasienten uhanalaisuusarviointia – uuden sukupolven sekvenssitiedon hyödyntäminen sienten monimuotoisuuden, levinneisyyden ja ekologian selvittämisessäFM Kare Liimatainen & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos, kasvibiologia29000
Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutuksetMMT, Dos. Jari Liski & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus21800
Maan ravinteisuuden vaikutus metsäojitetun suon hiilen kiertoon - jatkuvatoimisten vuomittausten ja isotooppimenetelmien yhdistäminenFT Annalea Lohila & työryhmäIlmatieteen laitos24500
Äärimmäisten ja vuotuisten fluviaaliprosessien vaikutukset jokidynamiikkaanFT Eliisa Lotsari & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos32125
Biologisen metaaninhapetuksen optimoiminen ja hajoamistuotteiden biotekninen hyödyntäminen MSc Susanna Maanoja & työryhmäTTY Tampere Kemia ja biotekniikka28550
Bioenergiakorjuutapojen ekologiset vesistövaikutuksetFT Kristian Meissner & työryhmäSYKE Sisävesikeskus23800
Hakkuujätteen poiston vaikutus boreaalisten vesistöjen latva-alueiden eliöyhteisöihin ja habitaatteihinPhD Musawenkosi Mlambo & työryhmäOulun yliopisto 20500
Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys ihmisille – kaupunkiluonnosta suojelualueilleFilosofian maisteri Jenni  Moilanen & työryhmäMETLA Oulun yksikkö25560
Geneettinen vaihtelu ja ekosysteemin toiminta saastuneilla maa-alueilla: uudenlainen lähestymistapa biomarkkerkeiden käytöönFM Marina Mustonen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos25445
Antibioottien biosaatavuus maatalousekosysteemeissäMaisteri Johanna Muurinen & työryhmäHelsingin yliopisto EYT29520
Antibioottiresistenssigeenien alkuperä ja liikkuminen kalankasvatusketjussaMSC Windi Muziasari & työryhmäHelsingin yliopisto 22200
Kalakannat, jokiuoman heterogeenisyys ja yhteiskunnalliset tavoitteet - kohti jokikunnostusten monitieteistä päätösanalyysimalliaFT, dos. Aki Mäki-Petäys & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut27500
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueillaMMT Mika Nieminen & työryhmäMETLA Vantaan toimipaikka25000
Itämeren matalien alueiden ravinnedynamiikka muuttuvassa ilmastossaFT Juha Niemistö & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos27400
The importance of seafloor connectivity in conservation planning: understanding processes maintaining marine biodiversity FT Alf Norkko & työryhmäHelsingin yliopisto Tvärminnen eläintieteellinen asema29250
Verkkokalastus uhkaa Saimaannorppaa: ajallisesti ja alueellisesti tarkka populaatiomalli riittävien kalastusrajoitusten määrittämiseksiM.Sc. Anna-Maija Nyman & työryhmäEawag / ETH Zürich29825
Ihmisperäisten ilmansaasteiden ja luonnollisten päästöjen vaikutukset pilvien syntyynDos., PhD Tuukka Petäjä & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos24500
Kuinka paljon ilmakehän hiilipitoiset aerosolit lämmittävät ilmastoa?LuK Mikko Pitkänen & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion tutkimusyksikkö24500
Paikkatietoaineistojen yhdistäminen ja maisemahistorian käyttö eri mittakaavatasoilla luonnon monimuotoisuuspotentiaalin arvioinnissaFM Timo Pitkänen & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen ja geologian lts.23663
Kuluttajien kokemat esteet siirtyä kasvispainotteiseen ruokavalioonFilosofian maisteri Pasi Pohjolainen & työryhmäTurun yliopisto Tulevaisuuden Tutkimuskeskus25100
Lapin matkailukeskusten jätevirtojen kestävä hyödyntäminen hajautettujen jätteiden energiahyötykäytöratkaisujen ja biojalostamokonseptien kehittämisen kauttaTkT, dos. Eva Pongracz & työryhmäOulun yliopisto 11725
Maatalouden ekosysteemipalvelut: markkinahinnattomat hyödyt ja markkinapohjainen tarjontaMMT Eija  Pouta & työryhmäMTT Taloustutkimusyksikkö23000
Columnaris-taudin lähteet ja nielut luonnonvesissä ja kalanviljelyssä FT, Dosentti Katja Pulkkinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos28970
Vieraslajien vaikutukset Itämeren rannikon ekosysteemien toimintaanMaster of Science Riikka Puntila & työryhmäHelsingin yliopisto Akvaattiset tieteet31520
Arvot luonnossa - yhteyksiä ja ristiriitoja. KSEI:n kymmenes kansainvälinen ympäristöestetiikan konferenssiFT, dos. Kalle Puolakka & työryhmäHelsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia4000
Perinnebiotooppien hoito ja merkitys kestävän kehityksen näkökulmastaFilosofian maisteri Kaisa Raatikainen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26250
Ilmastonmuutoksen mallinnuksen haasteet: reaktiivisten hiilivetyjen päästöt pohjoisen kasvillisuudestaFT Riikka Rinnan & työryhmäUniversity of Copenhagen/Biology34990
Mustikan Vaccinium myrtillus ja puolukan V. vitis-idaea ylläpitämät ekosysteemipalvelut boreaalisissa metsissä: ravintoverkkojen rakenteet ja metsämaiseman muutosMaster in Science Antonio Rodríguez & työryhmäItä-Suomen yliopisto 22774
Kaukokartoitusmenetelmien käytettävyys aerosoli-pilvi vuorovaikutuksen kuvaamisessaFT Sami Romakkaniemi & työryhmäItä-Suomen yliopisto Sovelletun fysiikan laitos20442
Kosteikkojen geokemialliset vuorovaikutusmekanismit ja puhdistustehokkuuden optimointi kaivoksillaTekniikan tohtori Anna-Kaisa Ronkanen & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio30400
Biologisen vetyenergian tuoton tehostaminen molekylaarisilla vuorovaikutuksillaDosentti Ville Santala & työryhmäTTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos23145
Saasteiden vaikutus pilvien valon heijastavuuteen: aerosolien epäsuoran vaikutuksen määrittäminen Itämeren ympäristössä käyttäen satelliittituloksiaM.Sc. Giulia Saponaro & työryhmäIlmatieteen laitos 27170
Seleenin merkitys ja kierto peltoekosysteemissädos. MMT Mervi Seppänen & työryhmäHelsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos27100
Valaistusolosuhteiden vaikutukset kaupallisten hyöty- ja koristekasvien rakenteeseen ja kukkimiseenFilosofian maisteri Sari Siipola & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta23500
Integroitu vaikutus- ja pitoisuusprofilointi puhdistetun jäteveden ympäristöriskien arvioimiseksiFT Markus Sillanpää & työryhmäSYKE Suomen ympäristökeskus / Laboratorio28550
Laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset subarktisten ekosysteemien hiilivarastoihinFT Sari Stark & työryhmäLapin yliopisto Arktinen keskus28000
LahopuutarhaFT Risto Sulkava & työryhmäSuomen luonnonsuojeluliitto18700
Uhanalaisen järvitaimenen ekologia ja elvytystoimien onnistuminenFT Jukka Syrjänen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos29200
Populaation kokorakenteen vaikutukset ravintoketjujen toimintaanFilosofian tohtori, dosentti Jari Syväranta & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos25630
IBIS (Isotopes in Biogenic Silica) 2013-konferenssin järjestäminenMMT, dosentti Petra Tallberg & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lait.4000
Stimuloitu denitrifikaatio typenpoiston tehostamiseksiFT, dosentti Marja Tiirola & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos38170
Vaellusalueiden välisten vuorovaikutusten merkitys luonnonvaraisen Itämeren lohen suojelussaFM Jyrki Torniainen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ymp.tiet.lait.23920
Yhdennettoista Ympäristötieteen päivät 2013FT Tuula Tuhkanen & työryhmäTTY Tampere Bio- ja ympäristötekniikka6000
Polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) biosaatavuus pilaantuneessa maassa FT Marja Tuomela & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts28550
Ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelun dynamiikkahallintotieteiden maisteri Johanna Tuomisaari & työryhmäTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu24065
Euroopan rengastuskeskusten unionin (EURING) yleiskokouksen järjestäminen Suomessa 2013FT Jari Valkama & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo4000
Mikrobien kilpailusuhteet antagonisteilla käsiteltyjen kasvien juurivyöhykkeessä ja yhteys ympäristökuormitukseenMMT Jari Valkonen & työryhmäHelsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos35000
Majavan vaikutukset valuma-alueella: ekosysteemi-insinöörin käyttö ennallistamisessaFilosofian maisteri Mia Vehkaoja & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos22000
Henvi ympäristötutkimuspäivät 2013 "Can Forest Management Change Climate?" kansainvälinen seminaari 15-16.4.2013FT Kati Vierikko & työryhmäHelsingin yliopisto HENVI5500
Ekosysteemipalveluiden suhde luontotyypiin, sekä elinympäristön rakennepiirteisiin ja kuntoonFT Petteri Vihervaara & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus27170
Kiinnittymisen ja biofilmimuodostuksen esto Flavobacterium psychrophilum-infektion torjuntamekanisminaDos. Tom Wiklund & työryhmäÅbo Akademi Akvaattisen patobiologian laboratorio28780
16. Euroopan Kalatautitutkijoiden Kala- ja simpukkatautikonferenssi Eläinlääketieteen lisensiaatti Satu Viljamaa-Dirks & työryhmäKalatautitutkijat ry5000
Rupilisko (Triturus cristatus), suomalainen salamanteri, metsätalouden ja ilmastonmuutoksen kourissa.FM Ville Vuorio & työryhmäItä-Suomen yliopisto metsätieteen osasto21650
Apatiittimalmin rikastushiekka ja oksidipäällysteinen LECA arseenin piilaaman maan kunnostuksessaM.Sc. Nader Yaghi & työryhmäHelsingin yliopisto30000
Tilastollisten luokittelumenetelmien sekä pohjaeläinperustaisen vesistöjen ekologisen tilan arvioinnin parannuksiaFilosofian maisteri Johanna Ärje & työryhmäJyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos22000

2012

Säätiön hallitus myönsi 1.11.2011 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2012. Säätiön yleiseen hakuun jätettiin 324 apurahahakemusta. Rahoitus myönnettiin 90 hankkeelle.

 

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Hiilidioksidin ja metaanin taseet maaekosysteemeissä käyttäen ilmakehän pitoisuushavaintojaFT, dosentti Tuula Aalto & työryhmä Ilmatieteen laitos Ilmastomuutoksen tutkimus 4000
Vastuu ympäristöstä humanistis-yhteiskunnallisten oppiaineiden sisältönä MMM Essi  Aarnio-Linnanvuori & työryhmä Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos 2760
Vesiensuojelun teemavuosi 2012DI Hannele Ahponen & työryhmäSuomen luonnonsuojeluliitto7000
Haitta-aineita sitovien hiilimateriaalien lisäys pilaantuneiden sedimenttien kunnostusmenetelmänä: toimivuus suomalaisissa olosuhteissa.FT Jarkko Akkanen & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos26720
Kalanviljelylaitosten aiheuttaman vesistöjen antibioottikuormituksen vähentäminen uusien biologisten menetelmien avullaFT Jaana Bamford & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos30024
Yhteistoiminta ja sosiaalinen oppiminen METSO-verkostoissaHallintotieteiden maisteri Riikka Borg & työryhmäSYKE Politiikka-analyysien yksikkö17420
Pohjoismainen Ympäristökemian KonferenssiFM Jenny-Maria Brozinski & työryhmäYmpäristötieteellinen Seura ry4000
Itämeren rehevöityminen: tautien ja loisten vaikutukset kolmipiikkeihinDos Ulrika Candolin & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja Ympäristötieteiden laitos28050
Rapujen vaikutus järviekosysteemeihin: jokiravun ja täpläravun vertailuMaster in Natural Sciences Fabio Ercoli & työryhmäJyväskylän yliopisto Dep. Biol. & Env. Sci23420
Itämeren hylkeiden ravinnonkäytön analyysi uuden teknologian sekvensointimenetelmilläPhD Rodrigo Esparza-Salas & työryhmäOulun yliopisto Department of Biology14700
Valuma-alueen hydro-biokemian prosessimallinnus boreaalisessa maatalousmaisemassa Lounais-SuomessaM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & työryhmäTurun yliopisto Geography and Geology21650
Sopeutuuko liito-orava kaupunkiasutukseen? Liito-oravien maiseman käyttö, minimivaatimukset ja liikkuminen kaupunkimetsissäFT, dos. Ilpo Hanski & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo24646
Metsien ennallistamisen monimuotoisuushyödyt ja kustannusvaikuttavuusFM Anne-Maarit Hekkala & työryhmäMETLA Muhoksen toimintayksikkö21650
Vesiruton (Elodea canadensis) agressiivinen leviäminen Kuusamon järvissä - syyt ja seuraukset sekä toimet tilanteen korjaamiseksi.FT, Docent Seppo Hellsten & työryhmäSYKE Freshwater Centre27750
Evolution of toxicity in the Baltic Sea cyanobacterial populations: the roles of enrichment and enemiesFT Teppo Hiltunen & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos28000
Vesiekosysteemien hoito muuttuvissa ympäristöoloissa - ilmastuksen vaikutusten uudelleenarviointiMMT, dosentti Jukka Horppila & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos23680
Innovatiivinen ympäristösääntely ja laajennettu asiantuntijuus -- faktojen ja arvojen integraatio Itämeren ympäristöseurantaa koskevassa asiantuntijaharkinnassa (RegEx)PhD Janne Hukkinen & työryhmäHelsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos46450
Organotinayhdisteiden kulkeutuminen, käyttäytyminen ja pitoisuudet järviympäristössäDos. Timo Huttula & työryhmäSYKE Malliyksikkö45808
Metallinanohiukkasten vaikutukset bakteeriyhteisöihinPhD Anu Hynninen & työryhmäHelsingin yliopisto Department of Food and Environmental Sci28000
Osallistumisen vaikuttavuus päätöksenteossa: asianosaiset ja ympäristöMaster of Science Aino  Inkinen & työryhmäSYKE Ympäristöpolitiikan keskus23450
Ympäristöhallinnon kehitys itsenäisyyden ajan Suomessa. Miten valtion hallinnon uudistukset vaikuttavat ympäristönsuojelutoimiin julkisessa hallinnossa (mahdolliset edut/haitat).FM, HM Susanna Järvi & työryhmäTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu20000
Maanpäällisen biosfäärin ja hydrologian mallien tarkentaminenFT, dos. Heikki Järvinen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmasto ja globaalimuutos22500
Itämereen päätyvän jokiperäisen liuenneen eloperäisen hiilen kuormituksen karakterisointi.Dos. Hermanni Kaartokallio & työryhmäSYKE Merikeskus/Mallit ja Innovaatiot49450
Puun poltossa muodostuvien haitallisten päästöjen karakterisointi ja vähentäminenFM Terhi Kaivosoja & työryhmäItä-Suomen yliopisto Ympäristötieteen laitos20000
Kosteikoiden ja järvien metaanipäästöjen hillitseminen rautaa ja mangaania hyödyntämälläFT, dos. Paula Kankaala & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos33225
Kansainvälisen tutkimustyöpajan järjestäminen:12th International Subfossil Cladocera workshopFM Mirva Ketola & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laito2850
Vaellusalueiden välisten vuorovaikutusten merkitys luonnonvaraisen Itämeren lohen suojelussaFT Mikko Kiljunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ymp. tiet.24902
Biokaasun tuotanto mikrolevistä – Esikäsittelymenetelmien ja reaktoritekniikoiden kehittäminenFM Viljami Kinnunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Ympäristötiede ja -teknologia26325
Ilmakehän valoa absorboivien hiukkasten vaikutus lumen optisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiinFT Niku Kivekäs & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastonmuutos29500
XXXVII Pohjoismainen hydrologian konferenssi: Valuma-aluekunnostus ja vesiensuojeluProf. Björn Klöve & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio6000
Alunamaavaikutteisten virtavesien happamoituminen ja niiden ekologinen kunnostusProf. Björn Klöve & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio23300
Kasviperäisten orgaanisten pienhiukkasten vaikutus ilmastoonFT, dos Harri Kokkola & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion yksikkö24000
Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kontrolloitujen hiukkaspäästöjen avulla: toteutettavuuden ja vaikutusten arviointi ilmastomallillaFT, dosentti Hannele Korhonen & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion yksikkö28000
Kaupunkikestävyyttä uudelleen muotoilemassa - Ekosysteemipalvelut tulevaisuuden voimanaVTT Kaisa Korhonen- Kurki & työryhmäHelsingin yliopisto HENVI, HY:n ymp.tutkimuksen ja -opetukse5000
Lahottajasienien biodiversiteetin merkitys metsäekosysteemin biomassan hajotuksessa ja hiilen kierrossa ilmasto-olosuhteiden muuttuessaprof. Jari Kouki & työryhmäItä-Suomen yliopisto Metsätieteiden osasto24600
Kaupunkilintujen sosiaalinen verkottuminen: miten kaupunkilaistuminen vaikuttaa lintuyksilöiden välisiin suhteisiin sosiaalisessa ryhmässäDiploma (equivalent to MSc) Robin Kubitza & työryhmäTurun yliopisto Department of Biology27475
Itämeren hallin ja norpan liikkuminen ja elinympäristönkäyttö suhteessa rannikkokalastukseen  –  Ongelmahylkeet: onko niitä?FT Mervi Kunnasranta & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos24400
Flavobacterium columnare -bakteerin pesäkemorfologioiden geeniekspressio: merkitys bakteerin leviämisessä, säilymisessä kalaisännän ulkopuolella ja infektioissaFilosofian tohtori Heidi Kunttu & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos33260
PCDD/F-Yhdisteiden Anaerobinen Mikrobiologinen Kloorinpoisto Kymijoen SedimenteissäDI Sanna Kuokka & työryhmäHelsingin yliopisto ympäristötieteiden laitos33800
Mikrobien hyväksikäyttö eroosioalueiden restoraatiossaPhD Minna-Maarit Kytöviita & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos30203
Karikkeenlahottajasienet pilaantuneen maaperän bioremediaatiossa ja uusien entsyymien tuottajinadosentti, MMT Mika Kähkönen & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts31385
Ekologisen ympäristöluokituksen ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen maankäytön suunnitteluun ja linjastojen optimointiinFT Anssi Lensu & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos24025
Monitieteinen, kokeellinen tutkimus kalaistutusten vaikutuksista Lapin karujen järvien sinileväongelmien syntyynFT Anne Liljendahl & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos25750
Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutuksetMMT, Dos. Jari Liski & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus25500
Maan ravinteisuuden vaikutus metsäojitetun suon hiilen kiertoon - jatkuvatoimisten vuomittausten ja isotooppimenetelmien yhdistäminenFT Annalea Lohila & työryhmäIlmatieteen laitos Climate Change Research30000
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijätFT, Dos. Kaarina Lukkari & työryhmäSYKE Suomen ympäristökeskus / Merikeskus31500
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmäpolkujaVTT Ilmo Massa & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteen laitos9000
Bioenergiakorjuutapojen ekologiset vesistövaikutuksetFT Kristian Meissner & työryhmäSYKE Sisävesikeskus23740
Antibioottiresistenssigeenien alkuperä ja liikkuminen kalankasvatusketjussaMSC Windi Muziasari & työryhmäHelsingin yliopisto Foods and Environmental Sciences28200
Jatkuvapeitteisen metsän hiilitaseen laskentaMMT Annikki Mäkelä & työryhmäHelsingin yliopisto Metsätieteiden laitos26900
Kasvintuotannon ekologinen intensifikaatioMMT Pirjo Mäkelä & työryhmäHelsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos31155
Hakkuutähteen talteenoton vaikutukset pohjoisen havumetsävyöhykkeen purojen eliöyhteisöihin ja valuma-alueisiinFT Riku Paavola & työryhmäOulun yliopisto Oulangan tutkimusasema/Thule-instituutti19083
Öljy, metsät ja yritysvastuun - suomalaiset yritykset ja venäläiset raaka-aineetOTL Minna Pappila & työryhmäTurun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta13150
Ihmisperäisten ilmansaasteiden ja luonnollisten päästöjen vaikutukset pilvien syntyynPhd Tuukka Petäjä & työryhmäHelsingin yliopisto Dept. of Physics24000
Miten toimia luonnon ehdoilla -maatalouden rooli tulevaisuudessa.MMT Janna Pietikäinen & työryhmäHelsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta4400
Haihtuvien orgaanisten typpiyhdisteiden merkitys boreaalisessa metsässä: avain yhdisteiden päästöt maaperästä ilmakehäänPhD Mari Pihlatie & työryhmäHelsingin yliopisto Department of Physics25000
Paikkatietoaineistojen yhdistäminen eri skaalatasoilla ja historiatiedon käyttö luonnon monimuotoisuuden arvioinnissaFM Timo Pitkänen & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen ja geologian lts.22530
Maatalouden ekosysteemipalvelut: markkinahinnattomat hyödyt ja markkinapohjainen tarjontaMMT Eija  Pouta & työryhmäMTT Taloustutkimusyksikkö22500
Rahkasammalten soveltuvuus metaanipäästöjen biosuodattiminaMMM Anuliina Putkinen & työryhmäMETLA Etelä-Suomen alueyksikkö15000
Järvien kasviplanktondynamiikan ajallisen ja paikallisen vaihtelun mallintaminenFilosofian maisteri Anita Pätynen & työryhmäSYKE Jyväskylä toimipaikka23000
O3:n ja NOx:n vuorovaikutus kasvien lehtien kanssa: nykyisen tietämyksen ja mallien parantaminenMMT Maarit Raivonen & työryhmäHelsingin yliopisto Fys. lts.22700
Sonoelektrokatalyyttinen jätevesien käsittely mikro- ja nanorakenteisilla metallioksidielektrodeillaDr. Technol. Eveliina Repo & työryhmäLTY Lappeenranta Laboratory of Green Chemistry24000
Ilmastonmuutoksen mallinnuksen haasteet: reaktiivisten hiilivetyjen päästöt pohjoisen kasvillisuudestaFT, Dosentti Riikka Rinnan & työryhmäUniversity of Copenhagen/Biology31960
Mustikan Vaccinium myrtillus ja puolukan V. vitis-idaea ylläpitämät ekosysteemipalvelut boreaalisissa metsissä: ravintoverkkojen rakenteet ja metsämaiseman muutosMaster in Science Antonio Rodríguez & työryhmäUniversity of Eastern Finland,  School of Forest Science24324
Kaukokartoitusmenetelmien käytettävyys aerosoli-pilvi vuorovaikutuksen kuvaamisessaFT Sami Romakkaniemi & työryhmäItä-Suomen yliopisto Sovelletun Fysiikan laitos23180
Soiden ennallistamisen vaikutus huuhtoutuvien orgaanisten yhdisteiden biohajoavuuteen, vesistöjen mikrobituotantoon ja hiilidioksidipäästöihinDos Sanna Saarnio & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos27475
Biomassan kulutus Suomessa – paikalliset ja globaalit maankäytön ilmastopäästötFT Laura Saikku & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos25500
Biologisen vetyenergian tuoton tehostaminen molekylaarisilla vuorovaikutuksillaFT Ville Santala & työryhmäTTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos30350
Valaistusolosuhteiden vaikutukset kaupallisten hyöty- ja koristekasvien rakenteeseen ja kukkimiseenFM Sari Siipola & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos21700
Piileväyhteisöjen ajallisen vaihtelun merkitys virtavesien biologisille seurannoilleFT Janne Soininen & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos25000
Uhanalaisen järvitaimenen ekologia ja elvytystoimien onnistuminenFT Jukka Syrjänen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26300
Populaation kokorakenteen vaikutukset ravintoketjujen toimintaanFT Jari Syväranta & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos22850
Jokikuormituksen ja ilmakehälaskeuman suhteellinen vaikutus Itämeren tilaan - erityisesti jääpeitteen biogeokemiallisen vaikutuksen huomioidenPh.D Letizia Tedesco & työryhmäSYKE Marine Research Centre29900
Rupilisko (Triturus cristatus), suomalainen salamanteri, metsätalouden ja ilmastonmuutoksen kourissaDos Olli-Pekka Tikkanen & työryhmäMetsätieteiden osasto20575
Vihreä kaupunki - Ekologista rakentamista etsimässäArkkitehti Pasi Toiviainen & työryhmä11500
Jokien ekologisen tilan arviointi: rakenteelliset ja toiminnalliset mittarit tilan indikaattoreinaFilosofian maisteri Mikko Tolkkinen & työryhmäSYKE Oulun toimipiste20000
Polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) biosaatavuus pilaantuneessa maassaFT Marja Tuomela & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts28050
Ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelun dynamiikkaHallintotieteiden maisteri Johanna Tuomisaari & työryhmäTampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu22800
PActive - Fosforin aktiivinen poisto peltovalumavesistäMMT Eila Turtola & työryhmäMTT/Kasvintuotanto28500
Mikrobien kilpailusuhteet antagonisteilla käsiteltyjen kasvien juurivyöhykkeessä ja yhteys ympäristökuormitukseenMMT Jari Valkonen & työryhmäHelsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos31625
Uhanalaisen saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus ja populaatiorakenne DNA:n mikrosatelliittimuuntelun avulla arvioitunaFilosofian maisteri Mia Valtonen & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos23960
Rikkihapon rooli ilmastonmuutoksessa ja ilmanlaadussaFT Hanna Vehkamäki & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos24000
Boreaalisten metsien mikrometeorologisten, kemiallisten ja aerosolidynaamisten prosessien tutkimus käyttäen alueellista suuren resoluution mallia.FT, prof. Timo Vesala & työryhmäHelsingin yliopisto Department of Physics24400
Kilpailevan tulokaskimalaisen (Bombus terrestris) geneettinen, fysiologinen ja ekologinen määrittäminen ja lajin vaikutus kotimaisiin lähilajeihin muuttuvissa ilmasto-oloissaFM Salla-Riikka Vesterlund & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos20650
Sekundääristen orgaanisten aerosolihiukkasten olomuodon tutkiminenPhD Annele Virtanen & työryhmäTTY Tampere Fysiikan laitos27975
Natriumionikanavien merkitys pyretroidi-pestisidien toksisuudessa kaloille: patch-clamp tutkimusPhD Matti Vornanen & työryhmäUniversity of Eastern Finland Faculty of Science and Forestry31050
Lisääntyvän fungisidien käytön ympäristöriskit: fluatsinamin sorptio, desorptio ja hajoaminen maaperässäMMT Markku Yli-Halla & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts31115
Öljyllä saastuneen maan metagenomiikka syväsekvensoinnilla: öljysaasteen vaikutus mikrobien rakenteelliseen ja funktionaaliseen diversiteettiinFT Kim Yrjälä & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta34490
Auringon lämpötekniikka ja hiilidioksidi: energian talteenotto kasvihuonekaasun avulla.Prof. Ron Zevenhoven & työryhmäÅbo Akademi Thermal and Flow Engineering Laboratory27130
Tilastollisten luokittelumenetelmien sekä pohjaeläinperustaisen vesistöjen ekologisen tilan arvioinnin parannuksiaFM Johanna Ärje & työryhmäJyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos21500

2011

Säätiön hallitus myönsi 3.11.2010 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2011. Säätiöön jätettiin 295 apurahahakemusta. Rahoitus myönnettiin 90 hankkeelle.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Haitta-aineita sitovien hiilimateriaalien lisäys pilaantuneiden sedimenttien kunnostusmenetelmänä: toimivuus     suomalaisissa olosuhteissa.  FT Jarkko Akkanen & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biotieteiden tiedekunta26785
Kestävät viljelymenetelmät maataloudessa – viljelytekniikan kehittäminen pellon kasvipeitteisyyden     lisäämiseksi ja maaperä mikrobien tuottamien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseksi MMT Laura Alakukku & työryhmäHelsingin yliopisto Agroteknologian laitos30700
Kalanviljelylaitosten aiheuttaman vesistöjen antibioottikuormituksen vähentäminen uusien biologisten     menetelmien avulla FT Jaana Bamford & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos30024
Syanobakteerikukinnat ja niiden yhteydessä esiintyvät heterotrofiset bakteerit haitallisten terveysoireiden aiheuttajinaDoctor of Science (Agr.&For.) Katri Berg & työryhmäHelsingin yliopisto Food and Environmental Sci./Microbiology28750
Biological Trait Analysis (BTA): Uusi menetelmä analysoida ja tulkita rannikkovesiemme pohjaeläimistön ekologista toimintaa ja ympäristön tilaa  PhD, Professor Erik Bonsdorff & työryhmäÅbo Akademi Environmental and Marine Biology28820
Ekosysteemiin kohdistuvan stressin vaikutus biodiversiteettiin ja systeemin toimintaan: tukimuskohteena     itämeren putkilokasvi- ja sedimenttieliö-yhteisötDosentti Christoffer Boström & työryhmäÅbo Akademi Miljö- och marinbiologi22875
Kymmenennet Ympäristötieteen Päivät 2011M.Sc. Jenny-Maria Brozinski & työryhmäYmpäristötieteellinen seura r.y.4000
Läkemedel i miljön - identifiering av omvandlingsprodukter och deras betydelse för miljönM.Sc. Jenny-Maria Brozinski & työryhmäÅbo Akademi Laboratoriet för Organisk kemi29350
Uusi kustannustehokas työkalu talousmetsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiselleFT Patrik Byholm & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos28740
Itämeren rehevöityminen: tautien ja loisten vaikutukset kolmipiikkeihinDosentti Ulrika Candolin & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja Ympäristötieteiden laitos26900
Kasvillisuudesta peräisin olevien orgaanisten höyryjen vaikutus aerosolien ja pilvien tiivistymisytimien muodostumiseenFT Miikka Dal Maso & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos / Ilmakehätieteet23000
Merimetsojen ekologisen roolin arviointi paikallisilla ja alueellisilla tasoilla murtoveden pohjaekosysteemissäPhD in Zoology Eliecer Diaz & työryhmäÅbo Akademi Aronia29315
Meren happamoituminen ja allelopatia myrkyllisten sinileväkukintojen säätelijöinä ItämeressäPhD, docent Jonna Engström-Öst & työryhmäYrkeshögskolan Novia28060
Itämeren hylkeiden ravinnonkäytön analyysi uuden teknologian sekvensointimenetelmilläPhD Rodrigo Esparza-Salas & työryhmäOulun yliopisto Department of Biology14000
Rahkasammalten soveltuvuus metaanipäästöjen biosuodattiminaPhD Hannu Fritze & työryhmäMETLA Vantaa Research Center26800
Valuma-alueen hydro-biokemian prosessimallinnus boreaalisessa maatalousmaisemassa Lounais-SuomessaM.Sc. Carlos Antonio Gonzales Inca & työryhmäTurun yliopisto23800
Inhimillisten tilojen estetiikka. Urbaanin ja luonnon välissä. Yhdeksäs kansainvälinen ympäristöestetiikan konferenssiArto Haapala & työryhmäHelsingin yliopisto2000
Maanviljelyksen institutionaalinen murros: maatalouden ympäristötuet ja vesiensuojelutavoitteet ympäristöpoliittisina ohjauskeinoinaFT Yrjö Haila & työryhmäTampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos22070
Luonnon hiilivetypäästöjen (mono- ja seskviterpeenien) vaikutus taustailmaanFT Heidi Hellén & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaatu/Ilmakemian laboratoriot22000
Vesiruton (Elodea canadensis) agressiivinen leviäminen Kuusamon järvissä - syyt ja seuraukset sekä toimet tilanteen korjaamiseksiFT, Docent Seppo Hellsten & työryhmäSYKE Research Department31500
Maaperän pitkäaikaisen lämpiämisen vaikutus hienojuurten ja mykorritsojen sienirihmaston uusiutumiseen boreaalisissa metsissäMMT, prof. Heljä-Sisko Helmisaari & työryhmäHelsingin yliopisto Helsinki26944
Pienriistan monimuotoisuus ja dynamiikka: metsätalouden vaikutus myyräkantoihin, pienpetojen elinympäristön käyttöön ja pienriistaanFT, eläintieteen dos. prof. Heikki Henttonen & työryhmäMETLA Vantaan yksikkö29000
Sedimentin nitraattikäsittely matalien järvien kunnostuksessa - vaikutus veden typpi-fosforisuhteeseenakv. tieteitten dosentti Susanna Hietanen & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ymp tieteet/ Akvaattiset tieteet24830
Luonnonmukaisten menetelmien kehittäminen uhanalaisten lohi- ja taimenpopulaatioiden palauttamiseen ja suojeluunFT Heikki Hirvonen & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos33800
Vesiekosysteemien hoito muuttuvissa ympäristöoloissa – ilmastuksen vaikutusten uudelleenarviointiMMT, dosentti Jukka Horppila & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos22875
Innovatiivinen ympäristösääntely ja laajennettu asiantuntijuus -- faktojen ja arvojen integraatio Itämeren ympäristöseurantaa koskevassa asiantuntijaharkinnassa (RegEx)Doctor of Philosophy (PhD) Janne Hukkinen & työryhmäHelsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos57950
Metallinanohiukkasten vaikutukset bakteeriyhteisöihinPhD Anu Hynninen & työryhmäHelsingin yliopisto Department of Food and Environmental Sci28000
Aerosolien ilmastovaikutukset pohjoisilla alueillaFT Antti-Pekka Hyvärinen & työryhmäIlmatieteen laitos25000
PCDD/F-yhdisteiden anaerobinen mikrobiologinen kloorinpoisto Kymijoen sedimenteissaFT Max Häggblom & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos33800
Menetelmä luonnonvesien tarkkailuun – ympäristön saastumisen havainnointiFT, Dosentti Harri Härmä & työryhmäTurun yliopisto Biolääketiede/Biofysiikka26000
Ympäristöhallinon kehitys itsenäisyyden ajan Suomessa. Miten valtion hallinnon uudistukset vaikuttavat  ympäristönsuojelutoimiin julkisessa hallinnossa (mahdolliset edut/haitat)FM, HM susanna järvi & työryhmäTampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos20000
Maanpäällisen biosfäärin ja hydrologian mallien tarkentaminenFT, dos. Heikki Järvinen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmasto ja globaalimuutos23700
Itämereen päätyvän jokiperäisen liuenneen eloperäisen hiilen kuormituksen karakterisointi.dos. Hermanni Kaartokallio & työryhmäSYKE Merikeskus/Mallit ja Innovaatiot36100
Kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja sen merkitys asukkailleFT Katja Kangas & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos30763
Kosteikoiden ja järvien metaanipäästöjen hillitseminen rautaa ja mangaania hyödyntämälläFT, dos. Paula Kankaala & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos33800
Vaellusalueiden välisten vuorovaikutusten merkitys luonnonvaraisen Itämeren lohen suojelussaFT Mikko Kiljunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ymp. tiet./akvaattiset tieteet24902
Biokaasun tuotanto mikrolevistä – Esikäsittelymenetelmien ja reaktoritekniikoiden kehittäminenViljami Kinnunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Ympäristötiede ja -teknologia26612
Alunamaavaikutteisten virtavesien happamoituminen ja niiden ekologinen kunnostusProfessori Björn Klöve & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio25175
Kasviperäisten orgaanisten pienhiukkasten vaikutus ilmastoonFilosofian tohtori Harri Kokkola & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion yksikkö25000
Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kontrolloitujen hiukkaspäästöjen avulla: toteutettavuuden ja vaikutusten arviointi ilmastomallillaFT, dosentti Hannele Korhonen & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion yksikkö25000
Typpilaskeuman ja ilmaston lämpenemisen vaikutus boreaalisten havumetsien typen kiertoon ja kasvihuonekaasupäästöihinMMM Janne Korhonen & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos/Ilmakehätieteiden osasto22860
Tieteidenvälisen ympäristötutkimuksen ja –opetuksen päivät 2011: Miksi yhteiskunta tarvitsee ympäristötutkimusta?VTT Kaisa Korhonen- Kurki & työryhmäHelsingin yliopisto HENVI4500
Lahottajasienien biodiversiteetin merkitys metsäekosysteemin biomassan hajotuksessa ja hiilen kierrossa ilmasto-olosuhteiden muuttuessaprof. Jari Kouki & työryhmäItä-Suomen yliopisto Metsätieteen osasto22300
Flavobacterium columnare -bakteerin pesäkemorfologioiden geeniekspressio: merkitys bakteerin leviämisessä, säilymisessä kalaisännän ulkopuolella ja infektioissafilosofian tohtori Heidi Kunttu & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos29840
Kenttäkokeista uusia keinoja viljelymaiden pölytyspalveluiden ja monimuotoisuuden edistämiseenFT Mikko Kuussaari & työryhmäSYKE Tutkimusosasto24830
Mikrobien hyväksikäyttö eroosioalueiden restoraatiossa  PhD Minna-Maarit Kytöviita & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos25700
Karikkeenlahottajasienet pilaantuneen maaperän bioremediaatiossa ja uusien entsyymien tuottajinadosentti, MMT Mika Kähkönen & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts31385
Teollisuuden jätevesien katalyyttinen märkähapetusTkT Ulla Lassi & työryhmäOulun yliopisto Kemian laitos25175
Ekologisen ympäristöluokituksen ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen maankäytön suunnitteluun ja linjastojen optimointiinFT Anssi Lensu & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26270
Monitieteinen, kokeellinen tutkimus kalaistutusten vaikutuksista Lapin karujen järvien sinileväongelmien syntyynFT Anne Liljendahl & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos25750
Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutuksetMMT, Dos. Jari Liski & työryhmäSYKE Luontoympäristökeskus25500
Maan ravinteisuuden vaikutus metsäojitetun suon hiilen kiertoon - jatkuvatoimisten vuomittausten ja isotooppimenetelmien yhdistäminenFT Annalea Lohila & työryhmäIlmatieteen laitos Climate Change Research30000
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijätFT Kaarina Lukkari & työryhmäSYKE Suomen ympäristökeskus/Merikeskus32500
Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa metsätuholaisten alueelliseen levinneisyyteen ja niiden aiheuttamiin vaurioihin? Moniskaalainen muutostulkinta kaukokartoituksen ja bioklimaattisten mallien keinoinMMT, dosentti Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos31500
Bioenergiakorjuutapojen ekologiset vesistövaikutuksetFT Kristian Meissner & työryhmäSYKE VTO23079
Antibioottiresistenssin alkuperä ja liikkuminen kalankasvatusketjussaMSC Windi Muziasari & työryhmäHelsingin yliopisto Food and Environmental Department27200
Jokien ekologisen tilan arviointi: rakenteelliset ja toiminnalliset mittarit tilan indikaattoreinaFT Heikki Mykrä & työryhmäSYKE Suomen ympäristökeskus/Oulun toimipaikka30350
Kasvintuotannon ekologinen intensifikaatioMMT Pirjo Mäkelä & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos32100
Kalakannat, jokiuoman heterogeenisyys ja yhteiskunnalliset tavoitteet - kohti jokikunnostusten monitieteistä päätösanalyysimalliaFT, kalabiologian dos. Aki Mäki-Petäys & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalantutkimuksen tulosyksikkö25500
Uhanalaisen saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus ja populaatiorakenne DNA:nmikrosatelliittimuuntelun avulla arvioitunaFT, dos. Tommi Nyman & työryhmäItä-Suomen yliopisto Biologian laitos25750
Riekon (Lagopus lagopus) elinympäristövaatimukset boreaalisissa havumetsissäFT Antti PAASIVAARA & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Oulun Riistan ja Kalantutkimus23000
Hakkuutähteen talteenoton vaikutukset pohjoisen havumetsävyöhykkeen purojen eliöyhteisöihin ja valuma-alueisiinFT Riku Paavola & työryhmäOulun yliopisto Oulangan tutkimusasema/Thule-instituutti25750
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja metsien luonnonhoidon keinoilla.FM Jouni Penttinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Biologian laitos24560
Ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt ja kustannusvaikutuksetMMM Karoliina Pilli-Sihvola & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastonmuutos20000
Lapin matkailukeskusten jätevirtojen kestävä hyödyntäminen hajautettujen jätteidenenergiahyötykäytöratkaisujen ja biojalostamokonseptien kehittämisen kauttaTkT, docent Eva Pongracz & työryhmäOulun yliopisto Centre of Northern Environmental Technol22875
Järvien kasviplanktondynamiikan ajallisen ja paikallisen vaihtelun mallintaminenFilosofian maisteri Anita Pätynen & työryhmäSYKE Jyväskylän toimipaikka25000
O3:n ja NOx:n vuorovaikutus kasvien lehtien kanssa: nykyisen tietämyksen ja mallien parantaminenMMT Maarit Raivonen & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos / Ilmakehätiet. & Geofys. osasto22700
Suorakylvön ilmastovaikutukset SuomessaFT Kristiina Regina & työryhmäMTT Kasvintuotannon tutkimus24100
Kaukokartoitusmenetelmien käytettävyys aerosoli-pilvi vuorovaikutuksen kuvaamisessaFT Sami Romakkaniemi & työryhmäItä-Suomen yliopisto22000
Täpläravun vaikutukset suurten boreaalisten järvien litoraaliyhteisöihinFM Timo Ruokonen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos22280
Ympäristöakatemian 2011 dokumentointi ja yleisöseminaarin järjestäminenFM Sanna Rönkkönen & työryhmäYmpäristöareena ry5600
Soiden ennallistamisen vaikutus huuhtoutuvien orgaanisten yhdisteiden biohajoavuuteen, vesistöjen mikrobituotantoon ja hiilidioksidipäästöihinDos Sanna Saarnio & työryhmäItä-Suomen yliopisto Ekologian tutkimusinstituutti27475
Biologisen vetyenergian tuoton tehostaminen molekylaarisilla vuorovaikutuksillaFilosofian tohtori Ville Santala & työryhmäTTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos29200
Seleenin merkitys ja kierto peltoekosysteemissädos. MMT Mervi Seppänen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos23450
13 Pohjoismainen maaperäeläintieteen Symposium: "Maaperäeläinten käyttö ympäristönmuutosten todentajana"FT Heikki Setälä & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos2000
Piileväyhteisöjen ajallisen vaihtelun merkitys virtavesien biologisille seurannoilleFT Janne Soininen & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos24000
Metaania hyödyntävä jätevesien puhdistustekniikka - tavoitteena typenpoiston tehostaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenFT, dosentti Marja Tiirola & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos32540
Rupilisko (Triturus cristatus), suomalainen salamanteri, metsätalouden ja ilmastonmuutoksen kourissaDosentti Olli-Pekka Tikkanen & työryhmäItä-Suomen yliopisto Metsätieteiden osasto24945
Ekosysteemipalvelut ja maankäytön hallinnan dynamiikkaHallintotieteiden maisteri Johanna Tuomisaari & työryhmäTampereen yliopisto yhdyskuntatieteiden laitos22100
PActive - Fosforin aktiivinen poisto peltovalumavesistäMMT Eila Turtola & työryhmäHelsingin yliopisto MTT/Kasvintuotanto/Maaperä28500
Rikkihapon rooli ilmastonmuutoksessa ja ilmanlaadussaFT Hanna Vehkamäki & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos24000
Boreaalisten metsien mikrometeorologisten, kemiallisten ja aerosolidynaamisten prosessien tutkimus käyttäen alueellista suuren resoluution mallia.FT,prof. Timo Vesala & työryhmäHelsingin yliopisto Department of Physics24400
Kilpailevan tulokaskimalaisen (Bombus terrestris) geneettinen, fysiologinen ja ekologinen määrittäminen ja lajin vaikutus kotimaisiin lähilajeihin muuttuvissa ilmasto-oloissaFilosofian maisteri Salla-Riikka Vesterlund & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos / ekologian osasto20000
Sekundääristen orgaanisten aerosolihiukkasten olomuodon tutkiminenPhD Annele Virtanen & työryhmäTTY Tampere Fysiikan laitos24240
Natriumionikanavien merkitys pyretroidi-pestisidien toksisuudessa kaloille: patch-clamp tutkimusPhD Matti Vornanen & työryhmäItä-Suomen yliopisto Faculty of Science and Forestry29900
Lisääntyvän fungisidien käytön ympäristöriskit: fluatsinamin sorptio, desorptio ja hajoaminen maaperässäMMT Markku Yli-Halla & työryhmäHelsingin yliopisto Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts34720
Öljyllä saastuneen maan metagenomiikka hyödyntämään bioremediaatiota: bakteerien stressinsietokyky saastuneessa maassaFT Kim Yrjälä & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos31500
Auringon lämpötekniikka ja hiilidioksidi: energian talteenotto kasvihuonekaasun avulla.Dr. tech., prof. Ron Zevenhoven & työryhmäÅbo Akademi Thermal and Flow Engineering Laboratory27130
Tilastollisten luokittelumenetelmien sekä pohjaeläinperustaisen vesistöjen ekologisen tilan arvioinnin parannuksiaFilosofian maisteri Johanna Ärje & työryhmäJyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos16667
Haahka Itämeren ekosysteemin terveydentilan ilmentäjänäDr. Markus Öst & työryhmäMuu yliopisto Åbo Akad Univ & Novia Univ of Appl. Sci.35870

2010

Vuonna 2009 säätiöön jätettiin 289 apurahahakemusta. Säätiön hallitus myönsi 28.10.2009 yhteensä 2,31 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin vuodelle 2010. Apurahan sai 104 hanketta. Jatkohakemuksista rahoitettiin 95 % ja uusista hakemuksista 21 %. 

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuustutkimustiedon viestintä Luonnon monimuotoisuuden vuosi 2010 -   kampanjassa  DI Hannele Ahponen & työryhmä Suomen luonnonsuojeluliitto 5000
Haitta-aineita sitovien hiilimateriaalien lisäys pilaantuneiden sedimenttien kunnostusmenetelmänä: toimivuus   suomalaisissa olosuhteissa.  FT Jarkko Akkanen & työryhmä Joensuun yliopisto Biotieteiden tiedekunta 24810
Kestävät viljelymenetelmät maataloudessa – viljelytekniikan kehittäminen pellon kasvipeitteisyyden   lisäämiseksi ja maaperä mikrobien tuottamien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseksiMMT Laura Alakukku & työryhmä Helsingin yliopisto Agroteknologian laitos 29000
Ilmanlaadun seuranta satelliittihavaintojen avulla FT Antti Arola & työryhmä Ilmatieteen laitos Kuopion yksikkö 21300
Juurikäävän (Heterobasidion spp) biologisen torjunnan ympäristövaikutusten arvioiminen  Phd Fred Asiegbu & työryhmä Helsingin yliopisto Department of Forest Ecology 25525
Tarkan tunnistamismenetelmän kehittäminen ympäristön mikrobeille.  PhD. Petri Auvinen & työryhmä Helsingin yliopisto Institute of Biotechnology 29800
Kalanviljelylaitosten aiheuttaman vesistöjen antibioottikuormituksen vähentäminen uusien biologisten   menetelmien avulla  FT Jaana Bamford & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos 27420
Syanobakteerikukinnat ja niiden yhteydessä esiintyvät heterotrofiset bakteerit haitallisten terveysoireide  MSc Katri Berg & työryhmä Helsingin yliopisto Applied Chemistry and Microbiology 24900
Biological Trait Analysis (BTA): Uusi menetelmä analysoida ja tulkita rannikkovesiemme pohjaeläimistön   ekologista toimintaa ja ympäristön tilaa.Prof Erik Bonsdorf & työryhmä Åbo Akademi Environmental and Marine Biology 26350
Ekosysteemiin kohdistuvan stressin vaikutus biodiversiteettiin ja systeemintoimintaan: tukimuskohteena itämeren putkilokasvi- ja sedimenttieliö-yhteisöt  Dos Christoffer Boström & työryhmä Åbo Akademi Miljö och marinbiologi 21980
Uusi kustannustehokas työkalu talousmetsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle FT Patrik Byholm & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 22555
Pohjaeliöstön ja habitaattien mallintaminen pohjoisen Itämeren sublitoraalivyöhykkeillä  Prof. Saara Bäck & työryhmä Ympäristöministeriö 22300
Itämeren rehevöityminen: tautien ja loisten vaikutukset kolmipiikkeihin  Dos. Ulrika Candolin & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja Ympäristötieteiden laitos 25775
Kasvillisuudesta peräisin olevien orgaanisten höyryjen vaikutus aerosolien ja pilvien tiivistymisytimien   muodostumiseen  FT Miikka Dal Maso & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos / Ilmakehätieteet 21300
Merimetsojen ekologisen roolin arviointi paikallisilla ja alueellisilla tasoilla murtoveden pohjaekosysteemissä  PhD Eliecer Diaz & työryhmä Åbo Akademi Aronia, Coastal zone team 24625
Meren happamoituminen ja allelopatia myrkyllisten sinileväkukintojen säätelijöinä Itämeressä FT Jonna Engström-Öst & työryhmä Muu yliopisto Yrkeshögskolan Novia 22209
Rahkasammalten soveltuvuus metaanipäästöjen biosuodattimina PhD Hannu Fritze & työryhmä METLA Vantaa Research Center 25100
Lumihiutaleiden tiheys Ph.D. Sabine Goeke & työryhmä Helsingin yliopisto Dept. Physics, Div. Atmos. Sci. 23300
Maanviljelyksen institutionaalinen murros: maatalouden ympäristötuet ja vesiensuojelutavoitteet   ympäristöpoliittisina ohjauskeinoina FT Yrjö Haila & työryhmä Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 19795
Metsien ennallistamisen monimuotoisuushyödyt ja kustannusvaikuttavuus FM Anne-Maarit Hekkala & työryhmä METLA Muhoksen toimintayksikkö 19950
Luonnon hiilivetypäästöjen (mono- ja seskviterpeenien) vaikutus taustailmaan FT Heidi Hellén & työryhmä Ilmatieteen laitos Ilmanlaatu/Ilmakemian laboratoriot 20300
Vesiruton (Elodea canadensis) agressiivinen leviäminen Kuusamon järvissä - syyt ja seuraukset sekä toimet   tilanteen korjaamiseksi. FT, Doc. Seppo Hellsten & työryhmä SYKE Research Department 27500
Maaperän pitkäaikaisen lämpiämisen vaikutus hienojuurten ja mykorritsojen sienirihmaston uusiutumiseen   boreaalisissa metsissä MMT, dos. Heljä-Sisko Helmisaari & työryhmä METLA Vantaa 25275
Pienriistan monimuotoisuus ja dynamiikka: metsätalouden vaikutus myyräkantoihin, pienpetojen   elinympäristön käyttöön ja pienriistaan Prof. Heikki Henttonen & työryhmä METLA Vantaan yksikkö 27300
Sedimentin nitraattikäsittely matalien järvien kunnostuksessa - vaikutus veden typpi-fosforisuhteeseen Dos. Susanna Hietanen & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ymp tieteet/ Akvaattiset tieteet 22900
Luonnonmukaisten menetelmien kehittäminen uhanalaisten lohi- ja taimenpopulaatioiden palauttamiseen ja   suojeluun FT Heikki Hirvonen & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 29225
Innovatiivinen ympäristösääntely ja laajennettu asiantuntijuus -- faktojen ja arvojen integraatio Itämeren   ympäristöseurantaa koskevassa asiantuntijaharkinnassa (RegEx) PhD Janne Hukkinen & työryhmä Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos 33250
Aerosolien ilmastovaikutukset pohjoisilla alueilla FT Antti-Pekka Hyvärinen & työryhmä Ilmatieteen laitos Tutkimus/Ilmastonmuutos/Pienhiukkaset 22300
Perämeren harvinaisten merenrantakasvien geneettisen monimuotoisuuden ex situ -suojelu Dos. Marko Hyvärinen & työryhmäOulun yliopisto Dept. Biology/Botanical Gardens 25775
PCDD/F-yhdisteiden anaerobinen mikrobiologinen kloorinpoisto Kymijoen sedimenteissa FT Max Häggblom & työryhmä Helsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos 9225
International Aerosol Conference 2010 Dos. Kaarle Hämeri & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos 5000
Täpläravun vaikutukset suurten boreaalisten järvien litoraaliyhteisöihin FT Heikki Hämäläinen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 22860
Viheralueiden merkitys lähiöiden erilaisten asukkaiden elinympäristön laadulle FM Johanna Jokinen & työryhmä Helsingin yliopisto Maantieteen laitos 18920
Vaellusalueiden välisten vuorovaikutusten merkitys luonnonvaraisen Itämeren lohen suojelussa FT Mikko Kiljunen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio-ja ymp. tiet./akvaattisettieteet 22632
Ilmaston lämpenemisen uhka Lapin koivumetsille: uusien massaesiintymiin kykenevien mittarilajien invaasio FT Tero Klemola & työryhmä Turun yliopisto Biologian laitos 25177
Alunamaavaikutteisten virtavesien happamoituminen ja niiden ekologinen kunnostus Professori Björn Klöve & työryhmä Oulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio 24050
Potentiaalisten prioriteettiaineiden ympäristökohtalo ja monitorointi vedessä: Ionittomat tensidit ja biosidit Dos Jaana Koistinen & työryhmä Helsingin yliopisto Tvärminnen eläintieteellinen asema 31675
Kasviperäisten orgaanisten pienhiukkasten vaikutus ilmastoon Filosofian tohtori Harri Kokkola & työryhmä Ilmatieteen laitos Kuopion yksikkö 23300
Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kontrolloitujen hiukkaspäästöjen avulla: toteutettavuuden ja vaikutusten   arviointi ilmastomallilla FT, dos. Hannele Korhonen & työryhmä Kuopion yliopisto Fysiikan laitos 23300
Typpilaskeuman ja ilmaston lämpenemisen vaikutus boreaalisten havumetsien typen kiertoon ja   kasvihuonekaasupäästöihin MMM Janne Korhonen & työryhmä Helsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos 21320
Ympäristön vierasaineet: Monitieteistä tutkimusta riskeistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksistaVTT Kaisa Korhonen- Kurki & työryhmä Helsingin yliopisto HENVI 4000
Myrkyllinen panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii Pohjoisella Itämerellä: leviämiseen vaikuttavat   ympäristötekijät sekä leviämismekanismit PhD Anke Kremp & työryhmä SYKE Merikeskus/ITO 25300
Myrkyllinen Läkemedel i miljön - identifiering av omvandlingsprodukter och deras betydelse for miljön Docent Leif Kronberg & työryhmä Åbo Akademi Laboratoty of Organic Chemistry 26140
Kenttäkokeista uusia keinoja viljelymaiden pölytyspalveluiden ja monimuotoisuuden edistämiseen FT Mikko Kuussaari & työryhmä SYKE Tutkimusosasto 21750
Karikkeenlahottajasienet pilaantuneen maaperän bioremediaatiossa ja uusien entsyymien tuottajina dosentti, MMT Mika Kähkönen & työryhmä Helsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts 29685
Teollisuuden jätevesien katalyyttinen märkähapetus TkT Ulla Lassi & työryhmä Oulun yliopisto Kemian laitos 23475
Ekologisen ympäristöluokituksen ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen maankäytön suunnitteluun ja   linjastojen optimointiin FT Anssi Lensu & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 22900
Suomen järvien ääni-ilmasto FT Matti Leppäranta & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos 22300
Monitieteinen, kokeellinen tutkimus kalaistutusten vaikutuksista Lapin karujen järvien sinileväongelmien syntyyn FT Anne Liljendahl & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 24050
Orgaanisten tinayhdisteiden vaikutukset Saaristomeren alueella ruokaileviin vesisiippoihin FM Thomas Lilley & työryhmä Turun yliopisto Biologian laitos 4600
Helsinki Summer School 2010 kurssi ja avoin seminaari: Maatalous osana ympäristöä: ekosysteemipalvelut Prof. Kristina Lindström & työryhmä Helsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lait 2000
Maan ravinteisuuden vaikutus metsäojitetun suon hiilen kiertoon - jatkuvatoimisten vuomittausten ja   isotooppimenetelmien yhdistäminen FT Annalea Lohila & työryhmä Ilmatieteen laitos Ilmastonmuutostutkimus/Kasvihuonekaasut 26300
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät FT Kaarina Lukkari & työryhmä SYKE Suomen ympäristökeskus / Merikeskus 30300
Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa metsätuholaisten alueelliseen levinneisyyteen ja niiden aiheuttamiin   vaurioihin? Moniskaalainen muutostulkinta kaukokartoituksen ja bioklimaattisten mallien keinoin MMT, dos Päivi Lyytikäinen-Saarenma & työryhmä Helsingin yliopisto Metsäekologian laitos 29800
Konfliktit ja kestävyys suurpetojen suojelussa FM Outi Moilanen & työryhmä Oulun yliopisto Thule-instituutti 18700
Indikaattorilajit ja biodiversiteetin suojelu muuttuvassa metsämaisemassa: edistävätkö avainbiotoopit   terrestrisen ja akvaattisen luonnon suojelua? FT Timo Muotka & työryhmä Oulun yliopisto Biologian laitos 23130
Jokien ekologisen tilan arviointi: rakenteelliset ja toiminnalliset mittarit tilan indikaattoreina FT Heikki Mykrä & työryhmä Suomen ympäristökeskus Oulun toimipaikka 26350
Kasvintuotannon ekologinen intensifikaatio MMT Pirjo Mäkelä & työryhmä Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos 29800
Ravinteiden kierrätys metsäekosysteemiin: ravinteiden huuhtoutumisen ja ilmastovaikutusten vähentäminen FT Jouni Nieminen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen laitos 25210
Uhanalaisen saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus ja populaatiorakenne DNA:nmikrosatelliittimuuntelun avulla arvioituna FT Tommi Nyman & työryhmä Joensuun yliopisto Biotieteiden tiedekunta 25650
Suomen uhanalaisten petolintujen populaatiobiologia ja suojelu FT Markku Orell & työryhmä Oulun yliopisto Biologian laitos/Eläinekologia 24625
Riekon (Lagopus lagopus) elinympäristövaatimukset boreaalisissa havumetsissä FT Antti Paasivaara & työryhmä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Oulun Riistan ja Kalantutkimus 18300
Hakkuutähteen talteenoton vaikutukset pohjoisen havumetsävyöhykkeen purojen eliöyhteisöihin ja valuma-alueisiin FT Riku Paavola & työryhmä Oulun yliopisto Oulangan tutkimusasema/Thule-instituutti 9550
Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vähentäminen maanmuokkausmenetelmän sopivalla valinnalla   metsäojitettujen soiden uudistamisessa MMM Meeri Pearson & työryhmä METLA Parkano Research Unit 18300
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen   ja metsien luonnonhoidon keinoilla. FM Jouni Penttinen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Biologian laitos 24000
Orgaanisten tinayhdisteiden ekotoksisuuden perusta ja vaikutusten ilmeneminen murto- ja sisävesissä Dosentti Olli-Pekka Penttinen & työryhmä Helsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos 28650
Ihmisperäisten ilmansaasteiden ja luonnollisten päästöjen vaikutukset pilvien syntyyn PhD Tuukka Petäjä & työryhmä Helsingin yliopisto Dept. of Physics, Div. of Atmos. Sci. 19800
Haihtuvien orgaanisten typpiyhdisteiden merkitys boreaalisessa metsässä: avain yhdisteiden päästöt   maaperästä ilmakehään PhD Mari Pihlatie & työryhmä Helsingin yliopisto Department of Physics, Div. Atmosph. 23300
Ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt ja kustannusvaikutukset MMM Karoliina Pilli-Sihvola & työryhmä Ilmatieteen laitos Ilmastonmuutos 18300
Lapin matkailukeskusten jätevirtojen kestävä hyödyntäminen hajautettujen jätteidenenergiahyötykäytöratkaisujen ja biojalostamokonseptien kehittämisen kautta TkT, doc. Eva Pongracz & työryhmä Oulun yliopisto Centre of Northern Environmental Technol. 23475
Järvien kasviplanktondynamiikan ajallisen ja paikallisen vaihtelun mallintaminen LuK Anita Pätynen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 22800
O3:n ja NOx:n vuorovaikutus kasvien lehtien kanssa: nykyisen tietämyksen ja mallien parantaminen MMT Maarit Raivonen & työryhmä Helsingin yliopisto Fys. lts. / Ilmakehätiet. & Geofys. os. 21000
Kaupungin hulevesien sisältämät haitta-aineet ympäristössä FT Anna-Lea Rantalainen & työryhmä Helsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos 26925
Suorakylvön ilmastovaikutukset Suomessa FT Kristiina Regina & työryhmä MTT Kasvintuotannon tutkimus 22400
Ionisoivan säteilyn ja ilmansaasteiden merkitys ilmakehän hiukkasmuodostuksessa FT Ilona Riipinen & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos 21300
Kaukokartoitusmenetelmien käytettävyys aerosoli-pilvi vuorovaikutuksen kuvaamisessa FT Sami Romakkaniemi & työryhmä Kuopion yliopisto Fysiikan laitos 20300
Elektrolyyttinen ja kemiallinen hapentuotto saastuneen merenpohjan sedimentin in situbioremediaatiossa;tributyylitina (TBT) mallisaasteena PhD Martin Romantschuk & työryhmä Helsingin yliopisto Dept. Ecol and Env Sci 25200
Soiden ennallistamisen vaikutus huuhtoutuvien orgaanisten yhdisteiden biohajoavuuteen, vesistöjen   mikrobituotantoon ja hiilidioksidipäästöihinDos Sanna Saarnio & työryhmä Joensuun yliopisto Ekologian tutkimusinstituutti 26925
Ilmastoruokaa (työnimi) -keittokirja Master of Science Saija-Riitta Sadeoja & työryhmä 12000
Saastunut maaperä asuinympäristöongelmana - hallittua riskinottoa Helsingissä? Tutkimus tiedon käytöstä   päätöksenteossa VTM Paula Saikkonen & työryhmä Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos 19800
Biologisen vetyenergian tuoton tehostaminen molekylaarisilla vuorovaikutuksilla FT Ville Santala & työryhmä TTY Tampere Kemian ja biotekniikan laitos 26350
Lyijyn vaikutukset metsäekosysteemiin ampumaradalla:vaikutusten ja kunnostusmenetelmän arviointi FM Salla Selonen & työryhmä Helsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos 22900
Seleenin merkitys ja kierto peltoekosysteemissä MMT, dos. Mervi Seppänen & työryhmä Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos 26925
Ilmastomallien biosfäärikuvauksen parantaminen FT Sanna Sevanto & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos 22900
Piileväyhteisöjen ajallisen vaihtelun merkitys virtavesien biologisille seurannoille FT Janne Soininen & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 2300
2010 World Conference of Resource Modelling Association Prof. Olli Tahvonen & työryhmä METLA Vantaan tutkimuskeskus 4000
Uhanalaisen raakun suojelugeneettiset ja suojeluekologiset tutkimukset FT, Dos., Professori Jouni Taskinen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen laitos 23560
Jokikuormituksen ja ilmakehälaskeuman suhteellinen vaikutus Itämeren tilaan - erityisesti jääpeitteen   biogeokemiallisen vaikutuksen huomioiden PhD Letizia Tedesco & työryhmä SYKE Marine Research Centre 18675
Metaania hyödyntävä jätevesien puhdistustekniikka - tavoitteena typenpoiston tehostaminen ja   kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen FT, dos. Marja Tiirola & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 29700
Rupilisko (Triturus cristatus), suomalainen salamanteri, metsätalouden ja ilmastonmuutoksen kourissa Dos. Olli-Pekka Tikkanen & työryhmä Joensuun yliopisto Metsätietellinen tiedekunta 25830
Metsien ennallistamisen onnistumiseen vaikuttavat tekijät FT Tero Toivanen & työryhmä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 18300
Vaikeasti hajoavien yhdisteiden biohajoavuuden parantaminen optimoimalla Fenton käsittelyä FT Tuula Tuhkanen & työryhmä TTY Tampere Bio- ja ympäristötekniikka 27500
Rikkihapon rooli ilmastonmuutoksessa ja ilmanlaadussa FT Hanna Vehkamäki & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos 20800
Suojelualueiden ekologisesti tärkeiden luontokohteiden kartoitus ja tulkinta laserkeilauksen avulla FM Mikko Vehmas & työryhmä Joensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta 10275
Boreaalisten metsien mikrometeorologisten, kemiallisten ja aerosolidynaamisten prosessien tutkimus käyttäen   alueellista suuren resoluution mallia. FT,prof. Timo Vesala & työryhmä Helsingin yliopisto Fysiikan laitos  22700
Kilpailevan tulokaskimalaisen (Bombus terrestris) geneettinen, fysiologinen ja ekologinen määrittäminen ja   lajin vaikutus kotimaisiin lähilajeihin muuttuvissa ilmasto-oloissa FM Salla-Riikka Vesterlund & työryhmä Turun yliopisto Biologian laitos 18300
Typpikuormituksen vähentäminen puskurivyöhykkeiden avulla metsävaluma-alueilla FM Anu Vikman & työryhmä METLA Metla/Vantaan tutkimusyksikkö 9150
Suurjärviseminaari 2010 "Muuttuva ilmasto - muuttuvat vesistöt ja yhteiskunta" FT, dos Markku Viljanen & työryhmä Joensuun yliopisto Ekologian tutkimusinstituutti 3450
Sekundääristen orgaanisten aerosolihiukkasten olomuodon tutkiminen PhD Annele Virtanen & työryhmä TTY Tampere Fysiikan laitos 21275
Lisääntyvän fungisidien käytön ympäristöriskit: fluazinamin sorptio, desorptio ja hajoaminen maaperässä MMT Markku Yli-Halla & työryhmä Helsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts 26430
Ekosysteemipalveluiden kartoitus ja analyysi kaupunkialueilla FT Vesa Yli-Pelkonen & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 20000
Öljyllä saastuneen maan metagenomiikka hyödyntämään bioremediaatiota- geneettisten hajotustieverkostojen   eristys ja karakterisointi FT Kim Yrjälä & työryhmä Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 28720
Auringon lämpötekniikka ja hiilidioksidi energian talteenotto kasvihuonekaasun avulla Prof. Ron Zevenhoven & työryhmä Åbo Akademi Thermal and Flow Engineering Laboratory 24050
Haahka Itämeren ekosysteemin terveydentilan ilmentäjänä Dr Markus Öst & työryhmä Åbo Akademi / Novia Univ. of Appl. Sciences 27650

2009

Vuonna 2008 säätiöön jätettiin 300 hakemusta. Säätiön hallitus myönsi 30.10.2008  yhteensä 2,15 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2009. Apurahan sai 111 hanketta. Uusista hakemuksista rahoitettiin 15 %, ja kaikille jatkohankkeille myönnettiin jatkorahoitus.

HankeApurahan saajaSumma (€)
Kestävät viljelymenetelmät maataloudessa – viljelytekniikan kehittäminen pellon kasvipeitteisyyden lisäämiseksi ja maaperä mikrobien tuottamien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseksiMMT Laura Alakukku & työryhmä Helsingin yliopisto25574
Hormonien kaltaisten yhdisteiden poistaminen jätevesistä sienten tuottamien hapettavien entsyymien avullaMMT Hatakka Annele & työryhmä Helsingin yliopisto23348
Syanobakteerien valjastaminen ympäristöystävälliseen CO2-vapaaseen energian tuotantoonFT Eva-Mari Aro & työryhmä Turun yliopisto45286
EU:n päästökauppajärjestelmä Suomessa - päätöksenteko ja toimeenpanoMMM Terhi Aro-Heinilä & työryhmä Helsingin yliopisto15848
Ilmanlaadun seuranta satelliittihavaintojen avullaFT Antti Arola & työryhmä Ilmatieteen laitos Kuopion yksikkö17848
Juurikäävän (Heterobasidion spp) biologisen torjunnan ympäristövaikutusten arvioiminenPh.D Fred Asiegbu & työryhmä Helsingin yliopisto22173
Tarkan tunnistamismenetelmän kehittäminen ympäristön mikrobeille.Ph.D. Petri Auvinen & työryhmä Helsingin yliopisto27348
Turvetuotannosta vapautuneille alueille perustettujen ruokohelpiviljelmien mikrobi- ja hiilidynamiikkaPhD Christina Biasi & työryhmä Kuopion yliopisto11084
Biological Trait Analysis (BTA): Uusi menetelmä analysoida ja tulkita rannikkovesiemme pohjaeläimistön ekologista toimintaa ja ympäristön tilaa.PhD, Professor Erik Bonsdorff & työryhmä Åbo Akademi24080
Ekosysteemiin kohdistuvan stressin vaikutus biodiversiteettiin ja systeemin toimintaan: tukimuskohteena itämeren putkilokasvi- ja sedimenttieliö-yhteisötDocent Christoffer Boström & työryhmä Åbo Akademi19378
MALTE - malli alatroposfäärin hiukkasmuodostuksen ennustamiseenDr. Michael Boy & työryhmä Helsingin yliopisto17848
Suomalaisten varpusten luonnonsuojelubiologiaDocent Jon Brommer & työryhmä Helsingin yliopisto20448
Uusi kustannustehokas työkalu talousmetsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiselleFT Patrik Byholm & työryhmä Helsingin yliopisto19816
Pohjaeliöstön ja habitaattien mallintaminen pohjoisen Itämeren sublitoraalivyöhykkeilläProfessori Saara Bäck & työryhmä SYKE20348
Alueellinen suojelusuunnittelu ja ilmastonmuutosPh.D. Mar Cabeza & työryhmä Helsingin yliopisto7820
Kasvillisuudesta peräisin olevien orgaanisten höyryjen vaikutus aerosolien ja pilvien tiivistymisytimien muodostumiseenFT Miikka Dal Maso & työryhmä Helsingin yliopisto17848
Metsänkasittely ja ekosysteemipalvelut: hiilen sidonta, monimuotoisuus ja puhdas vesi - kansainvälinen seminaari Kolin kansallispuistossa 22.-24.9.2009MMT Leena Finer & työryhmä METLA Joensuu4000
Rahkasammalten soveltuvuus metaanipäästöjen biosuodattiminaPhD Hannu Fritze & työryhmä METLA Vantaa Research Center22648
Maanviljelyksen institutionaalinen murros: maatalouden ympäristötuet ja vesiensuojelutavoitteet ympäristöpoliittisina ohjauskeinoinaFT Yrjö Haila & työryhmä Tampereen yliopisto17113
Luontaisesti esiintyvien helposti haihtuvien halogenoitujen hiilivety-yhdisteiden emissio ja dynamiiikka rannikkoalueillaMMT Helinä Hartikainen & työryhmä Helsingin yliopisto7925
Luonnon hiilivetypäästöjen (mono- ja seskviterpeenien) vaikutus taustailmaanFT Heidi Hellén & työryhmä Ilmatieteen laitos16848
Maaperän pitkäaikaisen lämpiämisen vaikutus hienojuurten ja mykoritsojen sienirihmaston uusiutumiseen boreaalisissa metsissäMMT, dos. Heljä-Sisko Helmisaari & työryhmä METLA Vantaa22036
Pienriistan monimuotoisuus ja dynamiikka: metsätalouden vaikutus myyräkantoihin, pienpetojen elinympäristön käyttöön ja pienriistaanProf. Heikki Henttonen & työryhmä METLA Vantaan yksikkö18848
Sedimentin nitraattikäsittely matalein järvien kunnostuksessa- vaikutus veden typpi-fosforisuhteeseenDos. Susanna Hietanen & työryhmä Helsingin yliopisto12725
Luonnonmukaisten menetelmien kehittäminen uhanalaisten lohi- ja taimenpopulaatioiden palauttamiseen ja suojeluunFT Heikki Hirvonen & työryhmä Helsingin yliopisto26198
Aerosolien ilmastovaikutukset pohjoisilla alueillaFT Antti-Pekka Hyvärinen & työryhmä Ilmatieteen laitos18848
Perämeren harvinaisten merenrantakasvien geneettisen monimuotoisuuden ex situ -suojeluPhD, docent Marko Hyvärinen & työryhmä Oulun yliopisto20448
PCDD/F-yhdisteiden anaerobinen mikrobiologinen kloorinpoisto Kymijoen sedimenteissaFT Max Häggblom & työryhmä Helsingin yliopisto24473
Täpläravun vaikutukset suurten boreaalisten järvien litoraaliyhteisöihinFT Heikki Hämäläinen & työryhmä Jyväskylän yliopisto18128
Osallistumisen vaikuttavuus päätöksenteossa: asianosaiset ja ympäristöM.Sc. Aino Inkinen & työryhmä SYKE18148
Keskeisten ympäristömyrkkyjen biosaatavuuden mekanismit ja niihin vaikuttavat tekijätPhD Angela Ivask & työryhmä NICPB15459
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn laatu ja vaikuttavuusFM Kimmo Jalava & työryhmä Jyväskylän yliopisto18148
INTERARC: Saaristomeren uhkakuvat ja ratkaisumallit - poikkitieteellinen tutkimus alueellisesta kestävästä kehityksestä rannikon ja saariston ekosysteemeissä.Docent Marko Joas & työryhmä Åbo Akademi51914
Ilmaston lämpenemisen etiikkaVTM Sanna Joronen & työryhmä Turun yliopisto15848
Luonnonuraanin liikkuvuus biosfäärissä ja sen ekologinen riskinarviointiprof. Jukka Juutilainen & työryhmä Kuopion yliopisto18498
Kaupunkiympäristön mikrometeorologia ja ilmanlaatuFM Leena Järvi & työryhmä Helsingin yliopisto17848
Kantojen korjuun vaikutukset metsän hajottajiin ja kasvillisuuteenFM Saana Kataja-aho & työryhmä Jyväskylän yliopisto15848
Ilmaston lämpenemisen uhka Lapin koivumetsille: uusien massaesiintymiin kykenevien mittarilajien invaasioFT Tero Klemola & työryhmä Turun yliopisto19825
Potentiaalisten prioriteettiaineiden ympäristökohtalo ja monitorointi vedessä: Ionittomat tensidit ja biosiditDos Jaana Koistinen & työryhmä Helsingin yliopisto Tvärminnen eläintieteellinen asema24848
Atratsiinilla tai 2,6-diklorobentsamidilla pilaantuneen pohjaveden mikrobiologinen puhdistusTkT Merja Kontro & työryhmä Helsingin yliopisto18148
Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kontrolloitujen hiukkaspäästöjen avulla: toteutettavuuden ja vaikutusten arviointi ilmastomallillaFT, dosentti Hannele Korhonen & työryhmä Kuopion yliopisto19348
Typpilaskeuman ja ilmaston lämpenemisen vaikutus boreaalisten havumetsien typen kiertoon ja kasvihuonekaasupäästöihinMMM Janne Korhonen & työryhmä Helsingin yliopisto18868
Myrkyllinen panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii Pohjoisella Itämerellä: leviämiseen vaikuttavat ympäristötekijät sekä leviämismekanismitPhD Anke Kremp & työryhmä Helsingin yliopisto Tvärminne Zoological Station21848
Läkemedel i miljön - identifiering av omvandlingsprodukter och deras betydelse för miljönDocent Leif Kronberg & työryhmä Åbo Akademi23968
Ympäristöasenteisiin vaikuttavat tekijät ja niiden pitkäaikaismuutokset nuorillaProf. Markku Kuitunen & työryhmä Jyväskylän yliopisto19873
Aerosolien muodostuminen, leviäminen ja muuntuma Pohjois-Euroopassa: mallijärjestelmän kehittäminen ja sovelluksetProfessor Jaakko Kukkonen & työryhmä Ilmatieteen laitos20548
Kenttäkokeista uusia keinoja viljelymaiden pölytyspalveluiden ja monimuotoisuuden edistämiseenFT Mikko Kuussaari & työryhmä SYKE18118
Ilmansaasteiden ja lumisateen vuorovaikutus arktisilla alueillaDosentti Lauri Laakso & työryhmä Helsingin yliopisto19349
Teollisuuden jätevesien katalyyttinen märkähapetusTkT Ulla Lassi & työryhmä Oulun yliopisto21598
Hartsihappojen muuntumistuotteiden ja raskasmetallien valotoksisuus virtavesien pohjaeläimilleFM Heli Lassila & työryhmä Jyväskylän yliopisto22232
Mikrobiologiset prosessit kontrolloivat raudan, mangaanin ja fosforin sitoutumis- ja vapautumisreaktioita mineraalisaostumissa (MICON)MMT Jouni Lehtoranta & työryhmä SYKE23198
Yhdistyksen Pohjois-ja Baltianmaiden osaston SymposiumiPhD Viia Lepane & työryhmä Tallinn University of Technology4000
Hajoavien orgaanisten ympäristömyrkkyjen biokertyminen vesiympäristössäFT Matti Leppänen & työryhmä Joensuun yliopisto20648
Suomen järvien ääni-ilmastoFT Matti Leppäranta & työryhmä Helsingin yliopisto19848
Huviveneiden öljypäästöjen vaikutus meren pintakerroksen mikrobiyhteisöihin.FT Piia Leskinen & työryhmä Turun yliopisto22613
Orgaanisten tinayhdisteiden vaikutukset Saaristomeren alueella ruokaileviin vesisiippoihinFM Thomas Lilley & työryhmä Turun yliopisto21311
Maaperän hiilikierto ilmastojärjestelmämalleissaMMT, Dos. Jari Liski & työryhmä SYKE36696
Lihanjalostusteollisuuden biohajoavien jätteiden anaerobinen käsittelyFT Sari Luostarinen & työryhmä MTT23548
Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa metsätuholaisten alueelliseen levinneisyyteen ja niiden aiheuttamiin vaurioihin? Moniskaalainen muutostulkinta kaukokartoituksen ja bioklimaattisten mallien keinoinMMT, dosentti Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & työryhmä Helsingin yliopisto25623
Suurpetojen suojeluun liittyvät konfliktit: Ristiriidat susikannan hoidossa Suomessa ja KanadassaFM Outi Moilanen & työryhmä Oulun yliopisto Thule-instituutti16348
Indikaattorilajit ja biodiversiteetin suojelu muuttuvassa metsämaisemassa: edistävätkö avainbiotoopit terrestrisen ja akvaattisen luonnon suojelua?FT Timo Muotka & työryhmä Oulun yliopisto23438
Jokien ekologisen tilan arviointi: rakenteelliset ja toiminnalliset mittarit tilan indikaattoreinaFT Heikki Mykrä & työryhmä SYKE20948
Kalakannat, jokiluonnon monimuotoisuus ja yhteiskunnan sosiaalinen pääoma – kohti jokikunnostusten monitieteistä päätösanalyysimalliaFT, kalabiologian dos. Aki Mäki-Petäys & työryhmä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos20348
Ravinteiden kierrätys metsäekosysteemiin: ravinteiden huuhtoutumisen ja ilmastovaikutusten vähentäminenFT Jouni Nieminen & työryhmä Jyväskylän yliopisto21253
Typpikuormituksen vähentäminen puskurivyöhykkeiden avulla metsävaluma-alueillaMMT Mika Nieminen & työryhmä METLA Vantaan toimipaikka20848
Uusia menetelmiä sellu- ja paperiteollisuuden poistevesien hyödyntämiseenTkT Jouko Niinimäki & työryhmä Oulun yliopisto20798
Kaupunkipuuston rooli hulevesien hallinnassaMMT, Dos Eero Nikinmaa & työryhmä Helsingin yliopisto15848
Puhdistava lintusaari ja saariseminaariYmpäristötaiteilija Tuula Nikulainen & työryhmä Salon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto15500
Uhanalaisen saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus ja populaatiorakenne DNA:n mikrosatelliittimuuntelun avulla arvioitunaFT Tommi Nyman & työryhmä Joensuun yliopisto24648
Suomen uhanalaisten petolintujen populaatiobiologia ja suojeluFT Markku Orell & työryhmä Oulun yliopisto16848
Hakkuutähteen talteenoton vaikutukset pohjoisen havumetsävyöhykkeen purojen eliöyhteisöihin ja valuma- alueisiinFT Riku Paavola & työryhmä Oulun yliopisto Oulangan tutkimusasema/Thule-instituutti22748
Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vähentäminen maanmuokkausmenetelmän sopivalla valinnalla metsäojitettujen soiden uudistamisessaMMM Meeri Pearson & työryhmä METLA Parkano Research Unit22348
Saastuneet sedimentit kontaminaation lähteenäFM Sari Pehkonen & työryhmä Joensuun yliopisto15848
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja metsien luonnonhoidon keinoilla.FM Jouni Penttinen & työryhmä Jyväskylän yliopisto20848
Orgaanisten tinayhdisteiden ekotoksisuuden perusta ja vaikutusten ilmeneminen murto- ja sisävesissäDosentti Olli-Pekka Penttinen & työryhmä Helsingin yliopisto26198
Haihtuvien orgaanisten typpiyhdisteiden merkitys boreaalisessa metsässä: avain yhdisteiden päästöt maaperästä ilmakehäänPhD Mari Pihlatie & työryhmä Helsingin yliopisto18048
Ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt ja kustannusvaikutuksetMMM Karoliina Pilli-Sihvola & työryhmä Ilmatieteen laitos15848
Kaupungin hulevesien sisältämät haitta-aineet ympäristössäFT Anna-Lea Rantalainen & työryhmä Helsingin yliopisto23323
Suorakylvön ilmastovaikutukset SuomessaFT Kristiina Regina & työryhmä MTT20348
Ionisoivan säteilyn ja ilmansaasteiden merkitys ilmakehän hiukkasmuodostuksessaFT Ilona Riipinen & työryhmä Helsingin yliopisto18348
Elektrolyyttinen hapentuotto saastuneen merenpohjan sedimentin in situ bioremediaatiossa;tributyylitina (TBT) mallisaasteenaPhD Martin Romantschuk & työryhmä Helsingin yliopisto27923
Kurssi: "Miten edistää ympäristöbiologisten tutkimuslöydösten vaikuttavuutta"Dosentti Tomas Roslin & työryhmä Helsingin yliopisto5600
Saaristolinnuston kannanmuutosten ja elinympäristöjen arviointi Suomen rannikolla – tutkimustulosten sovellettavuus lintukantojen ja ympäristön seurantaan ja hoitoonFM Mia Rönkä & työryhmä Turun yliopisto1166
Järvenrantakosteikon metaanin hapetuksen aktiivisuus ja diversiteettiFT Anne Saari & työryhmä Kuopion yliopisto20251
Peto-saalis –suhde murroksessa: tulokaspetojen leviäminen ja huippupetojen paluuFM Pälvi Salo & työryhmä Turun yliopisto7924
EuroGard V - Viides Euroopan kasvitieteellisten puutarhojen kongressiFT Leif Schulman & työryhmä Helsingin yliopisto4000
Lyijyn vaikutukset metsäekosysteemiin ampumaradalla:vaikutusten ja kunnostusmenetelmän arviointiFM Salla Selonen & työryhmä Helsingin yliopisto21598
Ilmastomallien bisfäärikuvauksen parantaminenFT Sanna Sevanto & työryhmä Helsingin yliopisto19298
Lehtipuiden yleistyminen muuttuvassa ilmastossa: kasvien sekundääriaineiden muutosten vaikutukset maan prosesseihin ja ympäristöönMMT, dosentti Aino Smolander & työryhmä METLA Vantaan tutkimuskeskus15848
Urbaanin monimuotoisuuden esteettiset ja ympäristö-eettiset arvotMSc., Christopher Stevens & työryhmä Helsingin yliopisto15848
Effects of reindeer grazing on climate through changes in albedoFM Sannamaija Susiluoto & työryhmä Helsingin yliopisto13440
Elämisen, oppimisen ja hyvinvoinnin tilat: ympäristön merkitykset lasten ja nuorten arkielämässäFT Sirpa Tani & työryhmä Helsingin yliopisto18873
Uhanalaisen raakun suojelugeneettiset ja suojeluekologiset tutkimuksetFT, Dos. Jouni Taskinen & työryhmä Joensuun yliopisto21900
Ilmastonmuutoksen ja tehomaatalouden yhteisvaikutukset maatalousympäristön linnustoonFT Juha Tiainen & työryhmä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos35951
Metaania hyödyntävä jätevesien puhdistustekniikka - tavoitteena typenpoiston tehostaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenFT, dosentti Marja Tiirola & työryhmä Jyväskylän yliopisto28336
Ympäristötutkimupäivä: Veden käyttö ja ilmastonmuutosFT Päivi Tikka & työryhmä Helsingin yliopisto HENVI4000
Metsien ennallistamisen onnistumiseen vaikuttavat tekijätFT Tero Toivanen & työryhmä Jyväskylän yliopisto15848
Heinä-endofyytti yhdistelmät ja ilmansaasteet: luontainen esiintyminen, kestävimmät yhdistelmät sekä sopeutuminenFT Eija Toivonen & työryhmä Turun yliopisto19548
Vaikeasti hajoavien yhdisteiden biohajoavuuden parantaminen optimoimalla Fenton käsittelyäFT Tuula Tuhkanen & työryhmä TTY Tampere23898
3. kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssiFT Tuula Tuhkanen & työryhmä TTY Tampere4000
PActive - Fosforin aktiivinen poisto peltovalumavesistäMMT Eila Turtola & työryhmä MTT21848
BIOGEOMON 2009 symposiumFT Liisa Ukonmaanaho & työryhmä Helsingin yliopisto4000
Siian ja kuhan poikasalueiden kartoittaminen ja kartoitusmenetelmien kehittäminenFT Lauri Urho & työryhmä Helsingin yliopisto19848
Yhdeksännet Ympäristötieteen Päivät 2009FT Kirsi Vakkilainen & työryhmä Ympäristötieteellinen seura ry6000
Suojelualueiden ekologisesti tärkeiden luontokohteiden kartoitus ja tulkinta laserkeilauksen avullaFM Mikko Vehmas & työryhmä Joensuun yliopisto18098
Kaivosjätteenä syntyvän flogopiittirikkaan rikastushiekan adsorptio-ominaisuuksien hyödyntäminen ympäristönsuojelussaMMM Salla Venäläinen & työryhmä Helsingin yliopisto15807
TBT saastuneen veden ja sedimentin vaikutus kalojen lisääntymiskykyynDoc Tom Wiklund & työryhmä Åbo Akademi27923
Ilmakehän pienhiukkasten haihtuvuus ja optiset ominaisuudetFT, dosentti Aki Virkkula & työryhmä Helsingin yliopisto19348
Auringon lämpötekniikka ja hiilidioksidi: energian talteenotto kasvihuonekaasun avulla.Prof. Ron Zevenhoven & työryhmä Åbo Akademi23208
Tunturikoivupopulaatioiden taantuminen ja toipuminen saastuneilla aluella: Maaperän saastumisen pitkäaikaisvaikutuksetMsc Vitali Zverev & työryhmä Turun yliopisto15848
Haahka Itämeren ekosysteemin terveydentilan ilmentäjänäDr. Markus Öst & työryhmä Åbo Akad Univ & Novia Univ of Appl. Sci.25518

2008

Vuonna 2007 säätiöön lähetettiin 295 hakemusta. Säätiön hallitus myönsi 1.11.2007 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2008. Apurahan sai 104 hanketta. Myöntöprosentti uusille hankkeille oli 17 %, ja kaikille jatkohankkeille myönnettiin jatkorahoitus.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Vedyn kaatopaikkapäästöt ja pitoisuudet kaupunki-ilmassaFT, dosentti Tuula Aalto & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmastomuutoksen tutkimus16550
Ilmakehän orgaanisten yhdisteiden osuus aerosolihiukkasten ja pilvipisaroiden muodostumisessa –laskennallisten mallien kehittäminen ja soveltaminenFT Tatu Anttila & työryhmäIlmatieteen laitos Tutkimus ja kehitys19050
Syanobakteerien valjastaminen ympäristöystävälliseen CO2-vapaaseen energian tuotantoonFT Eva-Mari Aro & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos46875
EU:n päästökauppajärjestelmä Suomessa - päätöksenteko ja toimeenpanoMMM Terhi Aro-Heinilä & työryhmäHelsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos15750
Ilmanlaadun seuranta satelliittihavaintojen avullaFT Antti Arola & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion yksikkö17050
Ilmanlaadun seuranta satelliittihavaintojen avullaFT Antti Arola & työryhmäIlmatieteen laitos Kuopion yksikkö17050
Juurikäävän (Heterobasidion spp) biologisen torjunnan ympäristövaikutusten arvioiminenPhD Fred Asiegbu & työryhmäHelsingin yliopisto Department of Forest Ecology21950
Tarkan tunnistamismenetelmän kehittäminen ympäristön mikrobeillePh.D. Petri Auvinen & työryhmäHelsingin yliopisto Institute of Biotechnology26550
Turvetuotannosta vapautuneille alueille perustettujen ruokohelpiviljelmien mikrobi- ja hiilidynamiikka Ph.D. Christina Biasi & työryhmäKuopion yliopisto Department of Env. Science10856
Ekosysteemiin kohdistuvan stressin vaikutus biodiversiteettiin ja systeemin toimintaan: tukimuskohteena itämeren putkilokasvi- ja sedimenttieliö-yhteisötDocent Christoffer Boström & työryhmäÅbo Akademi Miljö- och marinbiologi36596
MALTE - malli alatroposfäärin hiukkasmuodostuksen ennustamiseenDr Michael Boy & työryhmäHelsingin yliopisto Department on Physical Science18050
Suomalaisten varpusten luonnonsuojelubiologiaDoc., PhD Jon Brommer & työryhmäHelsingin yliopisto Dept Biological and Env. Sci.22750
Pohjaeliöstön ja habitaattien mallintaminen pohjoisen Itämeren sublitoraalivyöhykkeilläProfessori Saara Bäck & työryhmäSYKE Itämeren suojelun tutkimusohjelma20050
Alueellinen suojelusuunnittelu ja ilmastonmuutosFT Mar Cabeza & työryhmäHelsingin yliopisto Bio ja ympäristötieteiden laitos20225
Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Itämerellä työpajaDosentti Jari Haapala & työryhmäMerentutkimuslaitos Fysiikan osasto6893
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt hakkuuaukeilta SuomessaMSc Sami Haapanala & työryhmäHelsingin yliopisto Division of Atmospheric Sciences23050
Tieteidenvälisen Bayes-mallinnuksen mahdollisuudet kalaresurssien hallinnan kehittämisessäFM Päivi Haapasaari & työryhmäOulun yliopisto KasOpe/Sosiologia8568
Kantojen korjuun vaikutukset metsän hajottajiin ja kasvillisuuteenDosentti Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos29015
lmaston lämpenemisen vaikutukset hylkeisiinFM Antti Halkka & työryhmäHelsingin yliopisto Integrative Ecology Unit6600
L uontaisesti esiintyvien helposti haihtuvien halogenoitujen hiilivety-yhdisteiden emissio ja dynamiiikka   rannikkoalueillaMMT Helinä Hartikainen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lait18050
Hormonien kaltaisten yhdisteiden poistaminen jätevesistä sienten tuottamien hapettavien entsyymien avullaMMT Annele Hatakka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts23550
Boreaalisen metsän kasvillisuus - rakenne ja dynamiikka ihmistoiminnan ja luontaisen häiriön jälkeenFM Harri Hautala & työryhmäMETLA Vantaa6432
Biologinen monimuotoisuus puro- ja rantavyöhyke-ekosysteemeissä: Suojelualueiden ja talousmetsien vertailuPhD Jani Heino & työryhmäSYKE Research Programme for Biodiversity18500
Uhanalaisen planktonsiian luontaisen elinkierron edellytysten selvittäminen ja turvaaminendosentti Hannu Huuskonen & työryhmäJoensuun yliopisto Ekologian tutkimusinstituutti12541
Perämeren harvinaisten merenrantakasvien geneettisen monimuotoisuuden ex situ -suojeluPhD Marko Hyvärinen & työryhmäOulun yliopisto Dep of Biology/Bot. Gardens20800
Täpläravun vaikutukset suurten boreaalisten järvien litoraaliyhteisöihinFT Heikki Hämäläinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos22460
Biomanipulaation vaikutukset järviekosysteemissäFM Pia Högmander & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos17330
Keskeisten ympäristömyrkkyjen biosaatavuuden mekanismit ja niihin vaikuttavat tekijätPhD Angela Ivask & työryhmäNICPB, Estonia15641
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn laatu ja vaikuttavuusFM Kimmo Jalava & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos11079
INTERARC: Saaristomeren uhkakuvat ja ratkaisumallit - poikkitieteellinen tutkimus alueellisesta kestävästa   kehityksestä rannikon ja saariston ekosysteemeissä.Dosentti Marko Joas & työryhmäÅbo Akademi Offentlig Förvaltning57569
Ilmaston lämpenemisen etiikkaVTM Sanna Joronen & työryhmäTurun yliopisto Filosofian laitos15050
Luonnonuraanin liikkuvuus biosfäärissä ja sen ekologinen riskinarviointiprof. Jukka Juutilainen & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteen laitos28300
Kaupunkiympäristön mikrometeorologia ja ilmanlaatuFM Leena Järvi & työryhmäHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos16550
Maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutus valuntaan ja ravinnehuuhtoumiin maaseutu- ja rakennetussa ympäristössäFT, dos. Marko Järvinen & työryhmäSYKE Jyväskylän toimipiste18698
Ympäristöpolitiikkaa pellon laidalla   - tutkimus maatalouden ympäristötuen toimeenpanon politiikastaVTM Minna Kaljonen & työryhmäSYKE Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma4284
Vesi: elämän kysymys. Pitkän aikavälin strateginen ajattelu vesihuollossaDosentti, TkT Tapio Katko & työryhmäTTY Tampere Bio- ja ympäristötekniikka6693
Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessaProfessori Riitta Keiski & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto23100
Ilmaston lämpenemisen uhka Lapin koivumetsille: uusien massaesiintymiin kykenevien mittarilajien invaasioFT Tero Klemola & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos19363
Kiintoaineen eroosio ja kulkeutuminen metsätalouden kuormittamissa puroissa: vesistökunnostuksen   hydrauliset kriteeritProfessori Björn Klöve & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikka19650
Atratsiinilla tai 2,6-diklorobentsamidilla pilaantuneen pohjaveden mikrobiologinen puhdistusTkT Merja Kontro & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos26435
Maankäytön muutosten ja ilmaston välinen vuorovaikutus: monitieteisiä näkökulmia paikallisesta maankäytöstä.globaaliin ilmastoon.VTT Kaisa Korhonen- Kurki & työryhmäHelsingin yliopisto HERC, HY:n ympäristötutkimusyksikkö3000
Sammalten monimuotoisuus kaupunkiekosysteemeissäFT, dos. Helena Korpelainen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos22000
Liito-oravakannan koko ja tiheyksien vaihtelu Suomessa, Karjalankannaksella ja Venäjän Karjalassa sekä lajin leviämishistoria FennoskandiaanFM Mari Koskela & työryhmäHelsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo24595
Osallistuminen ja ympäristökansalaisuus koulussaMMM Sanna Koskinen & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteen laitos16775
Voidaanko ennallistamalla palauttaa metsäojituksen muuttaman suoekosysteemin rakenne ja toiminta?FT Janne Kotiaho & työryhmäJyväskylän yliopisto bio- ja ympäristötieteiden laitos21890
UV-B -tutkimuksissa käytettyjen vaikutusspektrien vertailu maastossa kasveillaFM Titta Kotilainen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos13704
Pistekuormittajien vaikutus terrestriseen eliöstöön: 18 saastuneen alueen vertaileva analyysiFT, Dos. Mikhail Kozlov & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos, ekologian osasto5904
Tunturikoivupopulaatioiden taantuminen ja toipuminen saastuneilla aluella: Abioottisten ja bioottisten   stressitekijöiden suhteellinen merkitysFT, Dos. Mikhail Kozlov & työryhmäTurun yliopisto Biologian lts, ekologian os.23365
Myrkyllinen panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii Pohjoisella Itämerellä: leviämiseen vaikuttavat   ympäristötekijät sekä leviämismekanismitPhD Anke Kremp & työryhmäHelsingin yliopisto Tvärminne Zoological Station22550
Läkemedel i miljön - identifiering av omvandlingsprodukter och deras betydelse för miljön Docent Leif Kronberg & työryhmäÄbo Akademi Laboratory of Organic Chemistry23700
Ympäristöasenteisiin vaikuttavat tekijät ja niiden pitkäaikaismuutokset nuorillaProf. Markku Kuitunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja Ympäristötieteiden laitos18760
Aerosolien muodostuminen, leviäminen ja muuntuma Pohjois-Euroopassa: mallijärjestelmän kehittäminen ja sovelluksetProfessor Jaakko Kukkonen & työryhmäIlmatieteen laitos Air Quality Research19750
Vesiensuojelun historia Itä-Euroopan kaupungeissa 1945-2000dosentti Simo Laakkonen & työryhmäHelsingin yliopisto Yhteiskuntahistorian laitos/talous- ja s38050
Ilmansaasteiden ja lumisateen vuorovaikutus arktisilla alueillaDosentti Lauri Laakso & työryhmäHelsingin yliopisto Fysik. tiet. laitos/Ilmakehätiet. os.19050
Uhanalaisten lohikalojen suojelun tehostaminen: kuinka geneettinen muuntelu, elinkelpoisuus ja pedonvälttämistaidot voidaan säilyttää?fil.maist. Tiina Lautala & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos6271
Mikrobiologiset prosessit kontrolloivat raudan, mangaanin ja fosforin sitoutumis- ja vapautumisreaktioita   mineraalisaostumissa (MICON)MMT Jouni Lehtoranta & työryhmäSYKE Itämeren suojelun tutkimusohjelma25150
Hajoavien orgaanisten ympäristömyrkkyjen toksisuus ja biokertyminen vesiympäristössäFT Matti Leppänen & työryhmäJoensuun yliopisto Biotieteiden tdk19250
Huviveneiden öljypäästöjen vaikutus meren pintakerroksen mikrobiyhteisöihin.FT Piia Leskinen & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos/Genetiikka ja fysiologi24250
Ilmakehän aerosolien ja pilvien välinen vuorovaikutus pohjoisilla leveysasteillaDosentti Heikki Lihavainen & työryhmäIlmatieteen laitos Tutkimus ja kehitys18050
Orgaanisten tinayhdisteiden vaikutukset Saaristomeren alueella ruokaileviin vesisiippoihin (Myotis daubentoni).FM Thomas Lilley & työryhmäTurun yliopisto TY/Biologian laitos/ekologian osasto19385
Taloudellinen vuorovaikutus ja arvottaminen monilajimalleissa - esimerkkitapauksena Itämeren lohi ja   harmaahyljedos., KTT Marko Lindroos & työryhmäHelsingin yliopisto Taloustieteen laitos20800
Maaperän hiilikierto ilmastojärjestelmämalleissaMMT Jari Liski & työryhmäSYKE Globaalimuutoksen tutkimusohjelma37099
Lihanjalostusteollisuuden biohajoavien jätteiden anaerobinen käsittelyFT Sari Luostarinen & työryhmäKuopion yliopisto Soveltavan ympäristökemian laboratorio22470
Raudan, rikin ja mangaanin, sekä näitä pelkistävien ja hapettavien bakteerien vaikutus fosforin   sedimenttiprosesseihin Itämeren vähähappisilla pohjillaDosentti Christina Lyra & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts20090
Indikaattorilajit ja biodiversiteetin suojelu muuttuvassa metsämaisemassa: edistävätkö avainbiotoopit   terretrisen ja akvaattisen luonnon suojelua?FT Timo Muotka & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos25975
Typpikuormituksen vähentäminen puskurivyöhykkeiden avulla metsävaluma-alueillaMMT Mika Nieminen & työryhmäMETLA Vantaan toimipaikka24050
Uusia menetelmiä sellu- ja paperiteollisuuden poistevesien hyödyntämiseenTkT Jouko Niinimäki & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto20000
Kaupunkipuuston rooli hulevesien hallinnassaMMT, Dos Eero Nikinmaa & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologia16950
Puhdistava lintusaari ja saariseminaariYmpäristötaiteilija Tuula Nikulainen & työryhmäSalon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto11191
Alueellisen jätehuollon kustannustehokkaat ratkaisutProfessori Markku Ollikainen & työryhmäHelsingin yliopisto MMTDK/Taloustieteen laitos15050
Suomen uhanalaisten petolintujen populaatiodynamiikka ja suojeluFT Markku Orell & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos/Eläinekologia17550
NORDROCS 2008DI Reetta Piskonen & työryhmäTKK Mutku ry2000
Kemian teollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen - Raaka-aineiden optimaalisen käytön edistäminen   kalvoteknologioiden avullaTkT Eva Pongracz & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto25000
Veikselin hiekkasärkät - orgaanisen aineksen hyötykäytön merkitys veden laadulleMSc Magdalena Puckzo  & työryhmäPAS/Cemtre for Ecological Research2500
Kaupungin hulevesien sisältämät haitta-aineet ympäristössäFT Anna-Lea Rantalainen & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos23675
4. ESA, 4. Eurooppalainen aerobiologisymposio, 12.-16.8.2008FT, dos Auli Rantio-Lehtimäki & työryhmäTurun yliopisto Biologia/ Aerobiologia2000
Biokaasun puhdistusmenetelmän operoinnin optimointi ja prosessin rejektien käsittelyFM Saija Rasi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos20750
Polttomoottoreissa muodostuvat pienhiukkaset: Muodostumisen hallinta ja terveysvaikutuksetLKT, dosentti Arja Rautio & työryhmäOulun yliopisto Arktisen lääketieteen keskus/Thule20225
Ionisoivan säteilyn ja ilmansaasteiden merkitys ilmakehän hiukkasmuodostuksessaFM Ilona Riipinen & työryhmäHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos18050
Puuvartisten kasvien tulokashyönteiset Euroopassa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset potentiaalisten   tulokaslajien levinneisyyteen.PhD Heikki Roininen & työryhmäJoensuun yliopisto Faculty of Biosciences18550
Elektrolyyttinen hapentuotto saastuneen merempohjan sedimentin in situ bioremediaatiossa;tributyylitina (TBT) mallisaasteenaPhD Martin Romantschuk & työryhmäHelsingin yliopisto Dept Ecol. and Environ. Sci28275
Järvenrantakosteikon metaanin hapetuksen aktiivisuus ja diversiteettiFT Anne Saari & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteen laitos23477
Kasvillisuus sekä hiili- ja typpivirrat suometsätalouden pintavalutuskentän toimivuuden kuvaajinaFilosofian maisteri Päivi Saari & työryhmäMETLA Joensuun toimintayksikkö11424
Uhanalaisen jokihelmisimpukan kasvatusmenetelmien kehittäminenfilosofian tohtori Mari Saarinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos18470
Peto-saalis -suhde murroksessa: tulokaspetojen leviäminen ja huippupetojen paluuFM Pälvi Salo & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos, Ekologian osasto7525
Mikrobiravintoverkon merkitys kalatuotannolle jätevesien kuormittamassa vesistössä luonnon vakaiden   isotooppien avulla selvitettynäFT Jouko Sarvala & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos / ekologian osasto13570
Ilmastomallien bisfäärikuvauksen parantaminenFT Sanna Sevanto & työryhmäHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos20179
Ultraääniuuton yhdistäminen sähkökemialliseen orgaanisen aineksen käsittelyynprofessori, TkT Mika Sillanpää & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteen laitos, Sov.ymp.kem.lab21940
Lehtipuiden yleistyminen muuttuvassa ilmastossa: kasvien sekundääriaineiden muutosten vaikutukset maan   prosesseihin ja ympäristöönMMT, dosentti Aino Smolander & työryhmäMETLA Vantaan tutkimuskeskus21800
Hylkeen traani - ekotoksikologisen tiedon lähdeFM Ursula Strandberg & työryhmäJoensuun yliopisto Biotieteiden tiedekunta17350
Antibioottiresistenssigeenien esiintyminen kalankasvattamojen ympäristöissäFM Manu Tamminen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts21198
Uhanalaisen raakun suojelugeneettiset ja suojeluekologiset tutkimuksetFT, Dos. Jouni Taskinen & työryhmäJoensuun yliopisto Biotieteiden tiedekunta, Ekologian tutki21867
Ilmastonmuutoksen ja tehomaatalouden yhteisvaikutukset maatalousympäristön linnustoonFT Juha Tiainen & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistan- ja porontutkimus33273
Heinä-endofyytti yhdistelmät ja ilmansaasteet: luontainen esiintyminen, kestävimmät yhdistelmät sekä   sopeutuminenFT Eija Toivonen & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos19750
Siian ja kuhan poikasalueiden kartoittaminen ja kartoitusmenetelmien kehittäminenFT Lauri Urho & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kalatutkimus19050
Suojelualueiden ekologisesti tärkeiden luontokohteiden kartoitus ja tulkinta laserkeilauksen avullaMaisteri Mikko Vehmas & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta16737
Jätevesilietteen käsittely termofiilisella nestekompostoinnilla - prosessin optimointi ja energian   tuotantotehokkuus sekä lopputuotteen soveltuvuus maanviljelyynFM Anna-Maria Veijalainen & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteen laitos18795
Pyhäjärven aikamatka - ihmisen ja järven välisen suhteen ekologinen, geologinen ja arkeologinen analyysiFT Anne-Mari Ventelä & työryhmäPyhäjärvi-instituutti/vesistötoimiala20050
Ekosysteemipalvelut maankäytön suunnittelussa Metsä-LapissaFM Petteri Vihervaara & työryhmäTurun yliopisto TY/ Biologia18550
TBT saastuneen veden ja sedimentin vaikutus kalojen lisääntymiskykyynDoc Tom Wiklund & työryhmäÅbo Akademi Akvaattisen patobiologian laboratorio27125
Suurjärvien pelagisen ravintoverkon dynamiikka ja vuorovaikutukset - eläinplanktonin runsauden ja jakuman   arviointi optisella planktonlaskijalla ja vertailu perinteiseen mikroskopointiinFT, dosentti Markku Viljanen & työryhmäJoensuun yliopisto Ekologian tutkimusinstituutti21210
Ilmakehän pienhiukkasten haihtuvuus ja optiset ominaisuudetFT, dosentti Aki Virkkula & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus20550
Hiilinanoputkien ja funktionalisoitujen hiilinanoputkien biohajoavuusFT Jorma Virtanen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos21776
Puiden endofyyttiset bakteerit fytoteknologisia sovellutuksia vartenFT Kim Yrjälä & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos28800
Ilmaston lämpenemisen vaikutus talviaktiivisiin kasveihin boreaalisilla alueillaFT Helena Åström & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos18050

2007

Vuonna 2007 säätiöön jätettiin 302 apurahahakemusta. Säätiön hallitus myönsi 1.11.2006 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2007. Apurahan sai 110 hanketta. Haun painotuksen mukaisia konsortiohankkeita rahoitettiin kaksi (Dos. Marko Joas & työryhmä ja MMT Jari Liski & työryhmä).

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Vety, metaani ja otsoni ilmakehässä - ilmansuojelun uudet haasteet muuttuvassa yhteiskunnassaFT, dos. Tuula Aalto & työryhmäIlmatieteen laitos17050
Jokapäiväinen kulutus ja arkielämän ympäristöpolitiikkaMMM Sanna AhonenHY, Yhteiskuntapolitiikan laitos3400
Symposion järjestäminen: ''11th Symposium of Nordic-Baltic Chapter of International Humic Substances Society: Functioning of NOM in the Environment''FT Jarkko Akkanen & työryhmäJoensuun yliopisto, Biotieteiden tiedekunta3200
Saastuneet sedimentit kontaminaation lähteenäFT Jarkko Akkanen & työryhmäJoensuun yliopisto, Biotieteiden tiedekunta19850
Kasvillisuus ja hiili- ja typpivirrat suometsätalouden ylivalutuskentän toimivuutta kuvaamassaFT Jukka Alm & työryhmäMETLA/Joensuun yksikkö21800
Kasvillisuus ja hiili- ja typpivirrat suometsätalouden ylivalutuskentän toimivuutta kuvaamassaFT Jukka Alm & työryhmäMETLA/Joensuun yksikkö21800
Piste- ja kaukokartoitusmittausten edustavuus järvi- ja rannikkoalueiden vedenlaadun seurannassaFM Saku Anttila & työryhmäHY, ympäristöekologian laitos6814
Ilmakehän orgaanisten yhdisteiden osuus aerosolihiukkasten ja pilvipisaroiden muodostumisessa - laskennallisten mallien kehittäminen ja soveltaminenFT Tatu Anttila & työryhmäIlmatieteen laitos17550
Syanobakteerien valjastaminen ympäristöystävälliseen CO2-vapaaseen energian tuotantoonFT Eva-Mari Aro & työryhmäTurun yliopisto, Biologian laitos44474
EU:n päästökauppajärjestelmä Suomessa - päätöksenteko ja toimeenpanoMMM Terhi Aro-HeiniläHY, Yhteiskuntapolitiikan laitos15550
Vedenalaisniittyjen pirstoutuminen: mekanismit ja vaikutukset eliöyhteisöihinFM Heidi Arponen & työryhmäÅbo Akademi, Miljö- och marinbiologi19822
Ilmaston lämpenemisen vaikutus talviaktiivisiin kasveihin boreaalisilla alueillaPhD Helena Åström & työryhmäHY, Dept. of Biol. and Eng.18050
Turvetuotannosta vapautuneille alueille perustettujen ruokohelpiviljelmien mikrobi- ja hiilidynamiikkaPhD Christina Biasi & työryhmäUniversity of Kuopio22050
MALTE - malli alatroposfäärin hiukkasmuodostuksen ennustamiseenPhD Michael Boy & työryhmäUniversity of Helsinki18049
Suomalaisten varpusten luonnonsuojelubiologiaDoc. Jon Brommer & työryhmäHY, Dep. of Biol. & Environ. Sc.27700
Alueellinen suojelusuunnittelu ja ilmastonmuutosPh.D. Mar Cabeza & työryhmäHY, Metapopulation Research Group19650
Biologisen jätevedenpuhdistuksen termodynaaminen tasetarkasteluTkT Olli Dahl & työryhmäTKK21050
Pienhiukkasten muodostuminen pohjoisella havumetsävyöhykkeelläFM Miikka Dal Maso & työryhmäHelsingin Yliopisto17049
Saastuttamattomiin sähköautoihin soveltuvien protonijohtavien polyelektrolyyttien kehittäminen tietokonesimulaatioiden avullaFT Jaana Ennari & työryhmäHelsingin yliopisto15050
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt hakkuuaukeilta SuomessaDI Sami HaapanalaHelsingin yliopisto24550
Tieteidenvälisen Bayes-mallinnuksen mahdollisuudet kalaresurssien hallinnan kehittämisessäFM Päivi HaapasaariOulun yliopisto15050
Lähiösuunnittelun luontoperusta. Uusien esikaupunkien lähiluonto kehityksen mahdollisuutena ja suojelun kohteenaFT Yrjö Haila & työryhmäTaY, Yhdyskuntatieteiden laitos16890
Kantojen korjuun vaikutukset metsän hajottajiin ja kasvillisuuteenFT, Dos. Jari Haimi & työryhmäJY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos29352
llmaston lämpenemisen vaikutukset hylkeisiinFM Antti Halkka & työryhmäHelsingin yliopisto17980
Luontaisesti esiintyvien helposti haihtuvien halogenoitujenhiilivety-yhdisteiden emissio ja dynamiikka rannikkoalueilta MMT Helinä Hartikainen & työryhmäHelsingin yliopisto17050
Hormonien kaltaisten yhdisteiden poistaminen jätevesistä sienten tuottamien hapettavien entsyymien avullaMMT Annele Hatakka & työryhmäHY, Sov. kemian ja mikrobiologian laitos22400
Luonnon monimuotoisuuden suojeluedellytykset - toimijoiden ja käytäntöjen institutionaalinen analyysiPhD Mikael Hildén & työryhmäFinnish Environment Institute15464
Aerosolihiukkasten muodostumismekanismit erilaisissa ympäristöissä: mittauksia maan pinnalla ja rajakerroksessaFM Anne Hirsikko & työryhmäHY, Fysikaalisten tieteiden laitos15050
Uhanalaisten kalakantojen suojelumenetelmien tuloksellisuuden tehostaminen: Miksi kantojen elinkykyheikkenee laitoskasvatuksessa?FT, dos. Heikki Hirvonen & työryhmäHY, Bio- ja ympäristöt. laitos24250
Uhanalaisen planktonsiian luontaisen elinkierron edellytysten selvittäminen ja turvaaminenFT, dos. Hannu Huuskonen & työryhmäJoensuun yliopisto, Biotieteiden tiedekunta19650
Keskeisten ympäristömyrkkyjen biosaatavuuden mekanismit ja niihin vaikuttavat tekijätPhD Angela Ivask & työryhmäTallinn Estonia, Nat. Inst. Chem. Phys.14625
Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet jätevedenpuhdistamolla ja vastaanottavassa joessa; passiivisten näytteenkeräinten kehittäminenFM Heidi Jääskeläinen & työryhmäHY, Ympäristöekologian laitos17350
Kaupunkiympäristön mikrometeorologia ja ilmanlaatuFM Leena Järvi & työryhmäHY, Fysikaalisten tiet. laitos17050
Maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutus valuntaan ja ravinnehuuhtoumiin maaseutu- ja rakennetussa ympäristössäFT, dos. Marko Järvinen & työryhmäHY, Ympäristöekologian laitos21430
INTERARC: Saaristomeren uhkakuvat ja ratkaisumallit - poikkitieteellinen tutkimus alueellisesta kestävästä kehityksestä rannikon ja saariston ekosysteemeissäDoc. Marko Joas & työryhmäÅbo Akademi, Offentlig Förvaltning52969
Luonnonuraanin liikkuvuus biosfäärissä ja sen ekologinen riskinarviointiProf. Jukka Juutilainen & työryhmäKuopion yliopisto, Ympäristötiet. laitos33282
Hylkeen traani - ekotoksikologisen tiedon lähdeFT, dos. Reijo Tapio Käkelä & työryhmäJoensuun yliopisto, biotieteiden tiedekunta18830
Typen pidättymisprosessit jokiekosysteemeissäProf. Tuomo Karvonen & työryhmäTKK, Water Resources Engineering16550
Kansanvälisen vesihistorian seuran 5. kv. konferenssi Tampereella 13.-17.6.2007Dosentti Tapio Katko & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto4000
Kiintoaineen eroosio ja kulkeutuminen metsätalouden kuormittamissa puroissa: vesistökunnostuksen hydrauliset kriteeritProf., PhD Björn Klöve & työryhmäUniversity of Oulu23100
Rakkolevän puolustuskemia ja rehevöityminen - ympäristön aiheuttama sekä geneettinen muunteluFM Riitta KoivikkoTurun yliopisto, Ekologian os.8800
Atratsiinilla tai 2,6-diklorobentsamidilla pilaantuneen pohjaveden mikrobiologinen puhdistusTkT, dos. Merja Kontro & työryhmäHY, Ympäristöekologian laitos25940
Sammalten monimuotoisuus kaupunkiekosysteemeissäFT, dos. Helena Korpelainen & työryhmäHY, Soveltavan biologian laitos21500
Voidaanko ennallistamalla palauttaa metsäojituksen muuttaman suoekosysteemin rakenne ja toiminta?FT Janne Kotiaho & työryhmäJyväskylän yliopisto28525
UV-B -tutkimuksissa käytettyjen vaikutusspektrien vertailu maastossa kasveillaFM Titta Kotilainen & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja ymp. laitos21890
Tunturikoivupopulaatioiden taantuminen ja toipuminen saastuneilla aluella: Abioottisten ja bioottisten stressitekijöiden suhteellinen merkitysPhD., Doc. Mikhail Kozlov & työryhmäUniversity of Turku21640
Ympäristöasenteisiin vaikuttavat tekijät ja niiden pitkäaikaismuutokset nuorillaProf. Markku Kuitunen & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja ymp. laitos17900
Aerosolien muodostuminen, leviäminen ja muuntuma Pohjois-Euroopassa: mallijärjestelmän kehittäminen ja sovelluksetTutkimusprof. Jaakko Kukkonen & työryhmäIlmatieteen laitos19750
Dinophysis-panssarilevien myrkyllisyys ItämeressäDoc. Pirjo Kuuppo & työryhmäFinnish Environment Institute16550
Kaupunkien vesiensuojelu Itä-Euroopassa vuosina 1945-2000VTT, dos. Simo Laakkonen & työryhmäHY, Yhteiskuntahistorian laitos27550
Ilmansaasteiden ja lumisateen vuorovaikutus arktisilla alueillaFT Lauri Laakso & työryhmäHY, Fysikaalisten tieteiden laitos19050
Kukintoja muodostavien syanobakteerien fosforinkäyttö ItämerelläFT Maria Laamanen & työryhmäYmpäristöministeriö17093
Elämää ihmisen vaikutuspiirissä - esimerkkinä pohjoiset metsälintupopulaatiotFM Petri LampilaOulun yliopisto, Biologian laitos11424
Hartsihappojen muuntumistuotteiden ja raskasmetallien valotoksisuus virtavesien pohjaeläimille FM Heli LassilaJyväskylän yliopisto, Bio- ja ymp. laitos21785
Aerosolien hiukkaskokojakaumien kuvaaminen ilmastonmuutosmalleissaTkT, tutkimusprof. Kari Lehtinen & työryhmäIlmatieteen Laitos, Kuopion yksikkö19050
Mikrobiologiset prosessit kontrolloivat raudan, mangaanin ja fosforin sitoutumis- ja vapautumisreaktioita mineraalisaostumissaMMT Jouni Lehtoranta & työryhmäSuomen ympäristökeskus23950
Uusi määritystekniikka liuenneiden metallien, fosforin ja sulfidin tutkimiseen Itämeren sedimenttien huokosvesistäPh.D. Mirja Leivuori & työryhmäFinnish Institute of Marine Reseach22925
Hajoavien orgaanisten ympäristömyrkkyjen toksisuus ja biokertyminen vesiympäristössäProf., PhD Matti Leppänen & työryhmäUniversity of Joensuu, Biotiet. tiedekunta19775
Öljymallin kehittäminen talvioloihin SuomenlahdellFT Matti Leppäranta & työryhmäHY, Geofysiikan osasto17760
Huviveneiden öljypäästöjen vaikutus meren pintakerroksen mikrobiyhteisöihinPhD Piia Leskinen & työryhmäUniversity of Turku22410
Ilmakehän aerosolien ja pilvien välinen vuorovaikutus pohjoisilla leveysasteillaFT Heikki Lihavainen & työryhmäIlmatieteen laitos20050
Organotinayhdisteiden vaikutukset Saaristomeren alueella ruokaileviin vesisiippoihin (Myotis daubentoni)FM Thomas Lilley & työryhmäTurun yliopisto21346
Öljyllä saastuneen maaperän biopuhdistusMMT, dos. Kristina LindströmHY, Sov. kemian ja mikrobiologian laitos30550
Maaperän hiilikierto ilmastojärjestelmämalleissaMMT Jari Liski & työryhmäSYKE37099
Lihanjalostusteollisuuden biohajoavien jätteiden anaerobinen käsittelyFT Sari Luostarinen & työryhmäKuopion yliopisto24060
Raudan, rikin ja mangaanin, sekä näitä pelkistävien ja hapettavien bakteerien vaikutus fosforin sedimenttiprosesseihin Itämeren vähähappisilla pohjillaDos. Christina Lyra & työryhmäHelsingin yliopisto17450
Kaupunkiympäristön ja -luonnon kokeminen ja niihin liittyneet odotukset. Äänimaisema ja viheralueet Helsingissä 1900-luvun kuluessaFT Henrik Meinander & työryhmäHelsingin yliopisto, Historian laitos22848
Metsien pirstoutumisen ja sisäsiittoisuuden vaikutukset Etelä-Suomen kuukkelipopulaatioiden elinvoimaisuuteenPhD Juha Merilä & työryhmäHY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos18730
Typpikuormituksen vähentäminen puskurivyöhykkeiden avulla metsävaluma-alueillaMMT Mika Nieminen & työryhmäMetsäntutkimuslaitos/Vantaa22050
Sellu- ja paperiteollisuuden lietteiden hyödyntäminenProf. Jouko Niinimäki & työryhmäOulun Yliopisto19570
Autotrofinen pikoplankton mikrobisilmukan osana muuttuvissa vesiekosysteemeissä, erityisesti ravintoverkkokunnostuksen kohteena olevissa järvissäPhD Anne Ojala & työryhmäHY, ympäristöekologian laitos20550
Alueellisen jätehuollon kustannustehokkaat ratkaisutProf. Markku Ollikainen & työryhmäHelsingin yliopisto13352
Luonnonsuojelupolitiikan uudistuminenMMM, stip. Riikka Paloniemi & työryhmäHY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos11424
Metallien ja orgaanisten metalliyhdisteiden ekotoksisuus maa- ja vesiympäristössäDos., FT Olli-Pekka Penttinen & työryhmäHY, ympäristöekologian laitos20550
Eroosiota kontrolloivat peltomaan hydrofobiset ja mikropedologiset ominaisuudetMMT, dos. Liisa Pietola & työryhmäHelsingin yliopisto24250
Kemian teollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen - Raaka-aineiden optimaalisen käytö edistäminen kalvoteknologioiden avullaTkT Eva Pongrácz & työryhmäOulun yliopisto25000
Tenojoen lohen geneettisen rakenteen ajallinen ja paikallinen muuntelu -suojelullisia suuntaviivojaDos. Craig Primmer & työryhmäTurun yliopisto, Biologian laitos9928
Ilmastonmuutoksen vaikutukset lintujen muuton ajoittumiseenFM Kalle Rainio & työryhmäTurun yliopisto11424
Alumiinin ja raudan jakautuminen luonnonvesissä ja vedenkäsittelyprosesseissaTkT Jaakko Rämö & työryhmäOulun yliopisto, Vesi- ja ymp. tekn.19986
Polttomoottoreissa muodostuvat pienhiukkaset: Muodostumisen hallinta ja terveysvaikutuksetDos., LKT Arja Rautio & työryhmäOulun yliopisto, Arktisen lääket. keskus20031
Puuvartisten kasvien tulokashyönteiset Euroopassa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset potentiaalisten tulokaslajien levinneisyyteenFT Heikki Roininen & työryhmäJoensuun yliopisto18050
Elektrolyytinen hapentuotto saastuneen merenpohjan sedimentin in situ bioremediaatiossa; tributyylitina (TBT) mallisaasteenaProf., FT Martin Romantschuk & työryhmäHY, ympäristöekologian laitos28275
Järvenrantakosteikon metaania hapettavien bakteerien aktiivisuus ja diversiteettiFT Anne Saari & työryhmäKuopion yliopisto, ymp. tieteiden laitos22612
Orgaaninen hiili ilmakehän aerosolihiukkasissa: ominaisuudet ja lähteetFM Sanna Saarikoski & työryhmäIlmatieteen laitos17050
Uhanalaisen jokihelmisimpukan kasvatusmenetelmien kehittäminenFT Mari Saarinen & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja ymp. tiet.18256
Tulokaspedot ja huippupedot: peto-saalis -suhteen erikoistapauksiaFM Pälvi SaloTurun yliopisto18969
Liito-oravan elinympäristönvalinta ja liikkumis-strategiatFT Vesa SelonenHY, Bio- ja ymp.tieteiden laitos16050
Sinilevien määrän operatiivinen havainnointi ItämerelläMMM Jukka SeppäläMerentutkimuslaitos20112
Ultraääniuuton yhdistäminen sähkökemialliseen orgaanisen aineksen käsittelyynProf, TkT Mika Sillanpää & työryhmäKuopion yliopisto, Soveltavan ympäristökemian laboratorio21728
Ympäristötieteen Päivät 2007 (10.-11.5.2007, Mikkeli)Prof, TkT Mika Sillanpää & työryhmäKuopion yliopisto, Soveltavan ympäristökemian laboratorio6000
Saastumisen vaikutukset ravintoketjussa kasveista hyönteisten kautta lintuihinFM Saila SillanpääTurun Yliopisto15050
Jätteenpolton pohjatuhkan loppusijoituksessa muodostuvat päästöt ja niiden hallintaFM Leena Sivula & työryhmäJyväskylän yliopisto17329
Lehtipuiden yleistyminen muuttuvassa ilmastossa: kasvien sekundääriaineiden muutosten vaikutukset maan prosesseihin ja ympäristöönDos. Aino Smolander & työryhmäMetsäntutkimuslaitos, Vantaa21800
Havumetsien erityispiirteet kasvillisuuskaukokartoitusmalleissaFM (väit.) Sampo SmolanderHY, Ilmakehätieteiden osasto16050
Uudet ympäristöystävälliset energiamuodot -tutkimuksen haasteet -seminaariFT Sanna SorvariHY, HERC, Bio- ja ymp.tieteiden laitos3000
Ampumarata-alueen maaperän ekologisen kunnostamisen mahdollisuudet ja seurantaFT Rauni Strömmer & työryhmäHY, ympäristöekologian laitos22218
Biomanipulaation vaikutus järviekosysteemin rakenteeseenFM Jari Syväranta & työryhmäJyväskylän yliopisto17300
Antibioottiresistenssigeenien esiintyminen kalankasvattamojen ympäristöissäFM Manu Tamminen & työryhmäHelsingin yliopisto22750
Ympäristökasvatuksen avulla kohti kestävää kehitystä: monitieteinen tutkimus ympäristöarvoista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja monikulttuurisuudestaFT Sirpa Tani & työryhmäHY, Soveltavan kasvatustieteen laitos17925
Pohjaveden liuenneen orgaanisen aineen ja mikropollutanttien aiheuttamen riskien arviointiProf. Tuula Tuhkanen & työryhmäTampere University of Technology20800
Siian ja kuhan poikasalueiden kartoittaminen ja kartoitusmenetelmien kehittäminenFT Lauri Urho & työryhmäRKTL19250
Palonestoaineiden fotolyyttinen hajoaminen ympäristössäFT Anssi Vähätalo & työryhmäHY, Biolog. & Enviro21850
Hyönteisen elinkierron ja immuunipuolustuksen sopeutumat isäntäkasviin ja raskasmetalleihinFM Tapio van OoikTurun yliopisto, Biologian laitos8568
Suurjärvien pelagisen ravintoverkon dynamiikka ja vuorovaikutukset - eläinplanktonin runsauden ja jakauman arviointi optisella planktonlaskijalla ja vertailu perinteiseen mikroskopointiinDos. Markku Viljanen & työryhmäJoensuun yliopisto, Biotieteiden tiedekunta21571
Ilmakehähiukkasten tiheyden analysointi: menetelmän kehitys ja sen soveltaminenTkT Annele Virtanen & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto17287
Hiilinanoputkien ja funktionalisoitujen hiilinanoputkien biohajoavuusProf, FT Jorma Virtanen & työryhmäJyväskylän yliopisto, Nano Science Cente22550
Kaupunkiluonnon arvot ja suojeluDos., FT Timo Vuorisalo & työryhmäTurun yliopisto17050
Biokaasun tuottaminen energiakasveista ja kasvijätteistä: Mikrobiyhteisöjen rakenteen selvittäminen molekyylibiologisin menetelminPh.D Hong WangUniversity of Jyväskylä22460
TBT saastuneen veden ja sedimentin vaikutus kalojen lisääntymiskykyynDoc. Tom Wiklund & työryhmäÅA, Akvaaattisen patobiologian lab.25975
Turvetuotantoalueen ennallistumiskehitysFM Mika Yli-PetäysMetla, Parkanon toimintayksikkö15050
Endofyyttiset bakteerit fytoremediation tehostamisessaPhD Kim Yrjälä & työryhmäHY, Dept. of Biol. and Environ.26550

2006

Vuonna 2005 säätiöön jätettiin yhteensä 288 apurahahakemusta.
Säätiön hallitus myönsi 2.11.2005 yhteensä 2,0 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2006. Apurahan sai yhteensä 118 hanketta.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Vety, metaani ja otsoni ilmakehässä - ilmansuojelun uudet haasteet muuttuvassa yhteiskunnassaFT, dos. Tuula Aalto & työryhmäIlmatieteen laitos17282
Jokapäiväinen kulutus ja arkielämän ympäristöpolitiikkaMMM Sanna AhonenYhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto8389
Saastuneet sedimentit kontaminaation lähteenäFT Jarkko Akkanen & työryhmäJoensuun yliopisto, Biologian laitos19782
Kasvillisuus ja hiili- ja typpivirrat suometsätalouden ylivalutuskentän toimivuutta kuvaamassaFT, dos Jukka Alm & työryhmäMetla21532
Piste- ja kaukokartoitusmittausten edustavuus järvi- ja rannikkoalueiden vedenlaadun seurannassaFM Saku Anttila & työryhmäHelsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos4207
Piste- ja kaukokartoitusmittausten edustavuus järvi- ja rannikkoalueiden vedenlaadun seurannassaFM Saku Anttila & työryhmäHelsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos4207
UV-B -tutkimuksissa käytettyjen vaikutusspektrien vertailu maastossa kasveillaPhD, dos. Pedro J Aphalo & työryhmäJyväskylän yliopisto/Bio- ja ympäristiet. laitos21532
Vedenalaisniittyjen pirstoutuminen: mekanismit ja vaikutukset eliöyhteisöihinFM Heidi Arponen & työryhmäÅbo Akademi, Miljö- och marinbiologi18922
Kolmiulotteinen geologinen mallinnus ja pohjaveden virtausmallinnusFM (väit.) Aki Artimo & työryhmäTurun Seudun Vesi Oy18002
EURAD/MADE2 alueellisen leviämismallin kehittäminen ja käyttö ympäristöongelmien tutkimiseenFM Ari AsmiIlmakehätieteiden osasto, Helsingin Yliopisto19782
Ilmaston lämpenemisen vaikutus talviaktiivisiin kasveihin boreaalisilla alueillaPh.D. Helena Åström & työryhmäUniv. of Helsinki, Dep't of Biol. and Env. Sciences11415
Ympäristömikrobiologian kehittämispäiväFL Irina Bergström & työryhmäMikrobiologikilta-Mikrobiologillet ry1000
Viheralueet ja Urheilu: Kansainvälinen KonferenssiMA Peter ClarkHistory Dept., University of Helsinki4000
Biologisen jätevedenpuhdistuksen termodynaaminen tasetarkasteluTkT Olli Dahl & työryhmäTeknillinen korkeakoulu20782
Pienhiukkasten muodostuminen pohjoisella havumetsävyöhykkeelläFM Miikka Dal Maso & työryhmäHelsingin Yliopisto16782
Saastuttamattomiin sähköautoihin soveltuvien protonijohtavien polyelektrolyyttien kehittäminen tietokonesimulaatioiden avullaFT Jaana Ennari & työryhmäHelsingin yliopisto14782
Kokeellinen tutkimus habitaattimalleista ja jälleenistutuksista lajiensuojelussaPhD Marianne FredHelsinki University20532
Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutukset kaupunkimetsien kasvillisuuteen ja maaperän mikrobiyhteisöiden rakenteeseen ja aktiivisuuteen.FT, dosentti Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos10873
Kaupunkitilat, arjen kokemus ja hyvinvointiPhD Arto Haapala & työryhmäHelsingin yliopisto6110
Salmon Action Plan - Näkökulmia lohikantojen suojelun ja vahvistamisen sekä lohen kalastamisen ristiriitaanFM Päivi HaapasaariOulun yliopisto14782
Lähiösuunnittelun luontoperusta. Uusien esikaupunkien lähiluonto kehityksen mahdollisuutena ja suojelun kohteenaFT Yrjö Haila & työryhmäTampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos15357
Kantojen korjuun vaikutukset metsän hajottajiin ja kasvillisuuteenFT, Dos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos26410
lmaston lämpenemisen vaikutukset hylkeisiinFM Antti Halkka & työryhmäHelsingin yliopisto18688
Biojätteiden ja lietteiden kompostointi. Kompostin fytotoksisuus kypsyyden eri asteilla.FT Kari Hänninen & työryhmäJyväskylän yliopisto16620
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) zoonoottisten patogeenien kuormittajana Suomen ympäristössäELT, dos Marja-Liisa Hänninen & työryhmäHelsingin yliopisto11520
Luontaisesti esiintyvien helposti haihtuvien halogenoitujen hiilivety-yhdisteiden emissio ja dynamiikka rannikkoalueillaProfessori Helinä HartikainenHelsingin yliopisto17782
Kasvupaikkatekijöiden, hoidon ja maisemarakenteen merkitys keto- ja niittykasvillisuudelle ja kasvilajien säilymiselleFT Risto Heikkinen & työryhmäSuomen ympäristökeskus22832
Juuret, mykorritsat ja niiden ulkoinen rihmasto metsämaan hiilen kierrossa, Kansainvälinen kokous, Rovaniemi 9-13.9.2006Dos., MMT Heljä-Sisko Helmisaari & työryhmäFinnish Forest Research Institute5000
Vastuu pilaantuneesta maaperästäOTK Casper Herler & työryhmäHelsingin yliopisto, yksityisoikeuden laitos11220
Ympäristöystävällisyyden kriteerit julkisyhteisöjen hankintamenettelyssä sekä sopimuslausekkeissaOTK Riikka HietanenBerkeley, California, USA4000
Luonnon monimuotoisuuden suojeluedellytykset - toimijoiden ja käytäntöjen institutionaalinen analyysiPhD Mikael Hildén & työryhmäSYKE15463
Aerosolihiukkasten muodostumismekanismit erilaisissa ympäristöissä: mittauksia maan pinnalla ja rajakerroksessaFM Anne Hirsikko & työryhmäFysikaalisten tieteiden laitos, Helsingin yliopisto19782
Uhanalaisten kalakantojen suojelumenetelmien tuloksellisuuden tehostaminen: Miksi kantojen elinkykyheikkenee laitoskasvatuksessa?FT, dosentti Heikki Hirvonen & työryhmäBio- ja ympäristöt. laitos, Helsingin yliopisto23982
Varhaiset klimatologiset ja fenologiset havaintosarjat sekä puunlustot ilmastonmuutosta kuvaavina indikaattoreina SuomessaFL Jari HolopainenHelsingin yliopisto iLeaps/Ilmakehätieteiden os.6000
Uhanalaisen planktonsiian luontaisen elinkierron edellytysten selvittäminen ja turvaaminenFT, dosentti Hannu Huuskonen & työryhmäKarjalan tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto15104
Uusien tehokkaiden analyysitekniikoiden kehittäminen orgaanisten yhdisteiden kattavaan määritykseenkaupunkiympäristön näytteistädos. Tuulia Hyötyläinen & työryhmäKemian laitos, Helsingin yliopisto22282
Maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutus valuntaan ja ravinnehuuhtoumiin maaseutu- ja rakennetussa ympäristössäFT, dos. Marko Uolevi Järvinen & työryhmäHelsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos21100
Puun pienpolton pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen ja lämmön talteenottoon soveltuvan laitteiston kehittäminenProfessori Jorma Jokiniemi & työryhmäKuopion yliopisto17206
Biomanipulaation vaikutus järviekosysteemin rakenteeseenDPhil Roger Jones & työryhmäUniversity of Jyväskylä17062
Hylkeen traani - ekotoksikologisen tiedon lähdeFT, dos. Reijo Käkelä & työryhmäJoensuun yliopisto, Biologian laitos21082
Typen pidättymisprosessit jokiekosysteemeissäProfessor Tuomo Karvonen & työryhmäTKK, Water Res. Engineering16282
Aerosoli-ilmiöiden parametrisointi ilmakehämalleja vartenFT, tutkimusprof. Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos, Ilmasto ja globaalimuutos16782
Dioksiinien kaltaisten yhdisteiden kerääntyminen Itämeren kaloihinFM Mikko Kiljunen & työryhmäJyväskylän yliopisto11220
Biokaasun puhdistusmenetelmien operoinnin optimointi ja prosessin rejektien käsittelyFM Saija Kinnunen (Rasi) & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja Ympäristötiet. laitos20482
Kiintoaineen eroosio ja kulkeutuminen metsätalouden kuormittamissa puroissa: vesistökunnostuksen hydraulisetkriteeritprofessor, PhD Björn Klöve & työryhmäUniversity of Oulu22832
Rakkolevän puolustuskemia ja rehevöityminen - ympäristön aiheuttama sekä geneettinen muunteluFM Riitta KoivikkoEkologian osasto, Turun yliopisto19957
Suomen metsät ja puutuotteet ilmastonmuutoksen torjunnassaoikeustiet. tri Kai Kokko & työryhmäKansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto11220
Sammalten monimuotoisuus kaupunkiekosysteemeissäFT, dosentti Helena Korpelainen & työryhmäHelsingin yliopisto, Soveltavan biologian laitos20782
Voidaanko ennallistamalla palauttaa metsäojituksen muuttaman suoekosysteemin rakenne ja toiminta?FT Janne Kotiaho & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja Ympäristöt. laitos21622
Palonestoaineiden fotolyyttinen hajoaminen ympäristössäPhD Tapio Kotiaho & työryhmäHelsingin yliopisto, Kemian laitos14782
Reunavaikutus ja kulutus kaupunkimetsien kasvillisuuden muokkaajinaFT/Ph.D. Johan Kotze & työryhmäBio- ja Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto16245
Tunturikoivupopulaatioiden taantuminen ja toipuminen saastuneilla aluella: Abioottisten ja bioottisten stressitekijöiden suhteellinen merkitysDoc. Mikhail Kozlov & työryhmäUniversity of Turku21382
Vesi pollutanttien subakuutit genomivasteet lohikaloilla järvitaimenellaPhD Aleksei Krasnov & työryhmäUniversity of Kuopio, Inst. Applied Biotech.25738
Analys av hormonstörande substanser i kommunala avfallsvattenDoc. Leif Kronberg & työryhmäÅbo Akademi22982
Arktinen ympäristö muuttuvassa ilmastossa - menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuusFT Seija Kultti & työryhmäHelsingin Yliopisto/HERC3000
Ennallistamistoimenpiteiden vaikutukset lahopuun päällyskasvistoon ja sen palautumiseenFT Sanna Laaka-Lindberg & työryhmäLammin biologinen asema15501
lmakehän orgaanisten yhdisteiden jakaantuminen kaasu- ja hiukkasfaasien välilläFT Ari Laaksonen & työryhmäKuopion yliopisto, sovelletun fysiikan laitos16782
Kukintoja muodostavien syanobakteerien fosforinkäyttö ItämerelläFT Maria Laamanen & työryhmäMerentutkimuslaitos17032
Hartsihappojen muuntumistuotteiden ja raskasmetallien fototoksisuus virtavesien pohjaeläimilleFM Heli LassilaJyväskylän yliopisto, Bio- ja ymp. laitos19294
Aerosolien hiukkaskokojakaumien kuvaaminen ilmastonmuutosmalleissaTkT, tutkimusprof. Kari Lehtinen & työryhmäIlmatieteen laitos, Kuopion yksikkö18782
Uusi määritystekniikka liuenneiden metallien, fosforin ja sulfidin tutkimiseen Itämeren sedimenttien huokosvesistäPh.D. Mirja Leivuori & työryhmäFinnish Institute of Marine Research22094
Öljymallin kehittäminen talvioloihin SuomenlahdellaFT Matti Leppäranta & työryhmäHelsingin yliopisto, Geofysiikan osasto17760
Ilmakehän aerosolien ja pilvien välinen vuorovaikutus pohjoisilla leveysasteillaFT Heikki Lihavainen & työryhmäIlmatieteen laitos18782
Öljyllä saastuneen maaperän biopuhdistusMMT, dos. Kristina Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto, Sov. kemian ja mikrobiologian laitos29950
Miksi metsäkanalinnut vähenevät talousmetsissä?FM Gilbert Ludwig & työryhmäJyväskylän Yliopisto, Bio- ja Ympäristöt. laitos8415
Kalvobioreaktoriprosessin potentiaali jätevesien biologisen puhdistuksen siirtämiseksi uudelle, luotettavastisaavutettavalle tasolle pienteollisissa kohteissaTkL Antero Luonsi & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus21182
Raudan, rikin ja mangaanin, sekä näitä pelkistävien ja hapettavien bakteerien vaikutus fosforin sedimenttiprosesseihin Itämeren vähähappisilla pohjillaFT Christina Lyra & työryhmäHEBIOT/Sov. kemian ja mikrobiologian laitos, Helsingin yliopisto17082
UVB säteilyn vaikutus kalan taudinvastustuskykyyn, immunologisen puolustusjärjestelmän kehittymiseen, ja sentoimintaanFM Eveliina MarkkulaJyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos8415
Kaupunki-ilman laatu ja sen epäpuhtaudet Helsingissä vuoden 1945 jälkeen: monitieteinen tutkimusVTT, Prof. Ilmo Massa & työryhmäYhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto17657
Uusien metsänkäsittelymenetelmien, erityisesti säästöpuuryhmien, vaikutus hämähäkkeihin ja maakiitäjäisiinFM Katja Matveinen-Huju & työryhmäHelsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos7390
Kaupunkiympäristön ja -luonnon kokeminen ja niihin liittyneet odotukset. Äänimaisema ja viheralueet Helsingissä 1900-luvun kuluessaFT Henrik Meinander & työryhmäHelsingin yliopisto, Historian laitos18282
Metsien pirstoutumisen ja sisäsiitoisuuden vaikutukset Etelä-Suomen kuukkelipopulaatioiden elinvoimaisuuteenPhD Juha Merilä & työryhmä (linkki kuukkelisivuille)Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos19507
Biodiversiteetin arvottaminen optimaalisessa suojelualuesuunnittelussaFT, TkL, doc. Atte Moilanen & työryhmäHelsingin yliopisto, Dept. of Biological and Environmental Sc.16782
Puronieriä Suomen virtavesien tulokaslajina: vuorovaikutukset tulokaslajien kanssa ja ekosysteemivaikutuksetFT Timo Muotka & työryhmäOulun yliopisto, Biologian laitos23928
Lämmönsiirtimien kemiallinen likaantuminenTkT Esa Muurinen & työryhmäOulun yliopisto19497
Merenrantaniittyjen ja niiden uhanalaisten lajien hoitoFM Marika NiemeläMTT Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema15182
Maalahopuun ja metsien pirstoutumisen vaikutus pikkunisäkäskantoihin ja mäntypistiäistuhojen esiintymiseenFT Pekka Niemelä & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätiet.tdk17782
Autotrofinen pikoplankton mikrobisilmukan osana muuttuvissa vesiekosysteemeissä, erityisesti ravintoverkkokunnostuksen kohteena olevissa järvissäPhD Anne Ojala & työryhmäHelsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos25232
Ympäristömyrkkyjen vaikutus Itämeren hylkeiden D-vitamiinitasoihinprof., dos., FT Kimmo Peltonen & työryhmäEELA, Helsinki8219
Metallien ja orgaanisten metalliyhdisteiden ekotoksisuus maa- ja vesiympäristössäFT, dos. Olli-Pekka Penttinen & työryhmäYmpäristöekologian laitos, Helsingin yliopisto20969
Eroosiota kontrolloivat peltomaan hydrofobiset ja mikropedologiset ominaisuudetMMT, dosentti Liisa Pietola & työryhmäHelsingin yliopisto25282
Typpioksiduulipäästöt maaperästä ja kasvillisuudestaMMM, MSc Mari Pihlatie & työryhmäFysikaalisten tiet. laitos, Ilmakehätiet. os., Helsingin yliopisto16282
Kemian teollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen - Raaka-aineiden optimaalisen käytön edistäminenkalvoteknologioiden avullaTkT Eva Pongrácz & työryhmäOulun yliopisto25000
Tenojoen lohen geneettisen rakenteen ajallinen ja paikallinen muuntelu -suojelullisia suuntaviivojados. Craig Primmer & työryhmäTurun yliopisto, Biologian laitos23982
Alumiinin ja raudan jakautuminen luonnonvesissä ja vedenkäsittelyprosesseissaTkT Jaakko Rämö & työryhmäOulun yliopisto, Vesi- ja ymp. tekn.19931
Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet jätevedenpuhdistamolla ja vastaanottavassa joessa; passiivisten näytteenkeräinten kehittäminenFT Anna-Lea Rantalainen & työryhmäHelsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos21532
Polttomoottoreissa muodostuvat pienhiukkaset: Muodostumisen hallinta ja terveysvaikutuksetDosentti, LKT Arja Rautio & työryhmäOulun yliopisto20532
Puuvartisten kasvien tulokashyönteiset Euroopassa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset potentiaalisten tulokaslajien levinneisyyteenFT Heikki Roininen & työryhmäJoensuun yliopisto17782
Orgaaninen hiili ilmakehän aerosolihiukkasissa: ominaisuudet ja lähteetFM Sanna Saarikoski & työryhmäIlmatieteen laitos16782
Niiton vaikutus tienpientareiden niittyeliöstön monimuotoisuuteen (NIINI)FT Kimmo Saarinen & työryhmäEtelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti15182
Huippupetojen paluu ja ravintoverkkojen ennallistaminen: ratkaisu tulokaspeto-ongelmaan ja pienriistan hupenemiseen?FM Pälvi SaloTurun yliopisto7892
Sinilevien määrän operatiivinen havainnointi ItämerelläMMM Jukka SeppäläMerentutkimuslaitos19088
Orgaanisten kontaminanttien yhdistetty ultraääni- ja elektrokäsittely: kemiallinen ja analyyttinen lähestymistapaProfessor, PhD Mika Sillanpää & työryhmäUniversity of Kuopio21107
Jätteenpolton pohjatuhkan loppusijoituksessa muodostuvat päästöt ja niiden hallintaFM Leena Sivula & työryhmäJyväskylän yliopisto18202
Lehtipuiden yleistyminen muuttuvassa ilmastossa: kasvien sekundääriaineiden muutosten vaikutukset maan prosesseihin ja ympäristöönDosentti Aino Smolander & työryhmäMetsäntutkimuslaitos, Vantaan tutk.keskus20407
Ampumarata-alueen maaperän ekologisen kunnostamisen mahdollisuudet ja seurantaFT Rauni Strömmer & työryhmäHelsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos23263
Lidar aerosolitutkimuksessaFM Anu-Maija Sundström & työryhmäHelsingin yliopisto8415
Biogeeninen aerosolituotanto pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskollaFT Tanja SuniCSIRO Marine and Atmospheric Research, Australia14000
Ympäristökasvatuksen avulla kohti kestävää kehitystä: monitieteinen tutkimus ympäristöarvoista, aktiivisestakansalaisuudesta ja monikulttuurisuudestaFT Sirpa Tani & työryhmäSoveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto17657
Kalojen ihokasvaintauti vesistön tilan ilmentäjänäFT, Dos. Jouni Taskinen & työryhmäJoensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos11220
Ekologisen verouudistuksen ituja Suomessa - Analyysi käsitteen määrittelystä, toimeenpanosta ja keskustelustahallinnollis-poliittisella kentälläVTM Sarianne TikkanenYhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto11220
Heinä-endofyytti yhdistelmät ja ilmansaasteet: luontainen esiintyminen, kestävimmät yhdistelmät sekä sopeutuminenFT Eija Toivonen & työryhmäTurun yliopisto15757
Kestävä luontomatkailuFT Anne Tolvanen & työryhmäMetsäntutkimuslaitos, Muhos12120
Pohjaveden liuenneen orgaanisen aineen ja mikropollutanttien aiheuttamen riskien arviointiProfessor Tuula Tuhkanen & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto19957
Toinen kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssiFT, prof. Tuula Anneli Tuhkanen & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto3000
Kaupunkiviheralueiden sosiaaliset arvot ja merkitykset asukkailleMMT, prof. Liisa Tyrväinen & työryhmäMetla/Helsingin yliopisto16277
Hyönteisen elinkierron ja immuunipuolustuksen sopeutumat isäntäkasviin ja raskasmetalleihinFM Tapio van OoikTurun yliopisto, biologian laitos15082
Tuulivoimapolitiikka ja tuulivoiman tulevaisuus SuomessaMMM Vilja VarhoHelsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötiet. lts4208
Aerosolien muodostuminen pohjoisella havumetsävyöhykkeellä SiperiassaFM Eija VartiainenHelsinki1000
Aerosolihiukkasten kuivadepositio metsään - mittaus ja mallinnusFT, prof. Timo Vesala & työryhmäFysikaalisten tieteiden laitos, Helsingin yliopisto22666
Suurjärvien pelagisen ravintoverkon dynamiikka ja vuorovaikutukset - eläinplanktonin runsauden ja jakaumanarviointi optisella (OPC) planktonlaskijalla ja vertailu perinteiseen mikroskopointiindosentti Markku Viljanen & työryhmäJoensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos9875
Suurjärviseminaarin 2006 järjestäminendosentti Markku Viljanen & työryhmäJoensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos5000
Pysyvien ympäristömyrkkyjen kertyminen Suomen sääksiin: Aikatrendit, päästölähteet ja toksiset vaikutuksetFT, dos. Matti Viluksela & työryhmäKTL Kuopio30000
Ilmakehähiukkasten tiheyden analysointi: menetelmän kehitys ja sen soveltaminenTkT Annele Virtanen & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto17463
Kaupunkiluonnon arvot ja suojeluFT, dos. Timo Vuorisalo & työryhmäTurun yliopisto17082
Biokaasun tuottaminen energiakasveista ja kasvijätteistä: Mikrobiyhteisöjen rakenteen selvittäminen molekyylibiologisin menetelminPh.D. Hong Wang & työryhmäDept. of Biol. and Environ. Science, University of Jyväskylä21052
Endofyyttiset bakteerit fytoremediaation tehostamiseksiFT Kim Yrjälä & työryhmäBio- ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto23982
Kiinteiden ongelmajätteiden lämpökäsittelyPhD, dos. Ron Zevenhoven & työryhmäTKK / Energiatekniikka & ymp. suojelu20000
Miksi saastuneilla alueilla tapahtuu lehtikuoriaisen Chrysomela lapponica massaesiintymiä?FT Elena ZverevaTurun Yliopisto24908

2005

Vuonna 2004 säätiöön jätettiin yhteensä 292 hakemusta. Säätiön hallitus myönsi 3.11.2004 yhteensä 1,9 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2005. Apuraha jaettiin 111 hankkeelle.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Vety, metaani ja otsoni ilmakehässä - ilmansuojelun uudet haasteet muuttuvassa yhteiskunnassaFT, dos. Tuula Aalto & työryhmäIlmatieteen laitos15928
Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen vuosikierron kesäkauden tapahtumiinFM Markus Ahola & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos7250
Saastuneet sedimentit kontaminaation lähteenäFT Jarkko Akkanen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos19927
Miksi metsäkanalinnut vähenevät talousmetsissä?Prof. Rauno Alatalo & työryhmäJyväskylän Yliopisto Bio- ja Ympäristötieteiden laitos27000
Kasvillisuus ja hiili- ja typpivirrat suometsätalouden ylivalutuskentän toimivuutta kuvaamassaFT, dos. Jukka Alm & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Joensuun tutkimuskeskus21178
Kasvillisuus ja hiili- ja typpivirrat suometsätalouden ylivalutuskentän toimivuutta kuvaamassaFT, dos. Jukka Alm & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Joensuun tutkimuskeskus21178
UV-B -tutkimuksissa käytettyjen vaikutusspektrien vertailu maastossa kasveillaPhD, Dos. Pedro J Aphalo & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos21268
Vedenalaisniittyjen pirstoutuminen: mekanismit ja vaikutukset eliöyhteisöihinFM Heidi Arponen & työryhmäÅbo Akademi Miljö- och Marinbiologi18678
Kolmiulotteinen geologinen mallinnus ja pohjaveden virtausmallinnusFM (väit.) Aki Artimo & työryhmäTurun Seudun Vesi Oy18222
EURAD/MADE2 alueellisen leviämismallin kehittäminen ja käyttö ympäristöongelmien tutkimiseenFM Ari AsmiHelsingin Yliopisto Ilmakehätieteiden osasto17427
Ruijanesikkoryhmän lajien uhanalaisten lajien luonnosuojelugenetiikkados. Jouni Aspi & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos15477
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutus: Biogeeniset terpeeniyhdisteet aerosolinmuodostuksen lähteenäFT, dos. Jaana Bäck & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos19990
Biologisen jätevedenpuhdistuksen termodynaaminen tasetarkasteluTkT Olli Dahl & työryhmäTeknillinen korkeakoulu19927
Pienhiukkasten muodostuminen pohjoisella havumetsävyöhykkeelläFM Miikka Dal MasoHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos14427
Koski- ja valuma-aluekunnostuksien ekologiset vaikutukset lohikalajokiinTutkimusprofessori Jaakko Erkinaro & työryhmäRiista - ja kalatalouden tutkimuslaitos22428
Habitaattimallit ja jälleenistuttaminen työkaluna luonnonsuojelussa - kokeellinen tutkimusFT Marianne FredHelsingin Yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos19550
Latvian kaupunkien ja maaseutualuiden ravinnekuormitus Itämereen - muutostrendit ja kehitysskenaariotMMT Tom Frisk & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus21960
Ilmastonmuutoksen mekanismit viime vuosituhannellaM.Sc. Aslak Grinsted & työryhmäArctic Centre, Lapin yliopisto8030
Lähiösuunnittelun luontoperusta. Uusien esikaupunkien lähiluonto kehityksen mahdollisuutena ja suojelun kohteenaFT Yrjö Haila & työryhmäTampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos14428
lmaston lämpenemisen vaikutukset hylkeisiinFM Antti Halkka & työryhmäSuomen luonnonsuojeluliitto15131
Tulokaslajien mikrobiseuralaisetFT Jarkko Hantula & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Vantaa tutkimuskeskus20928
Klooratuilla fenoleilla, dioksiineilla ja furaaneilla saastuneen puun ja maan kunnostaminen lahosienillä vanhoilla saha-alueillaMMT Annele Hatakka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos21428
Ympäristöongelman rakentuminen kaupunkiasumisen arjessaVTM Risto Haverinen & työryhmäHelsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos8218
Kasvupaikkatekijöiden, hoidon ja maisemarakenteen merkitys keto- ja niittykasvillisuudelle ja kasvilajien säilymiselleFT Risto Heikkinen & työryhmäSuomen ympäristökeskus20427
Luonnon monimuotoisuuden suojeluedellytykset - toimijoiden ja käytäntöjen institutionaalinen analyysiPhD Mikael Hildén & työryhmäSuomen ympäristökeskus15427
Uhanalaisten kalakantojen suojelumenetelmien tuloksellisuuden tehostaminen: Miksi kantojen elinkyky heikkenee laitoskasvatuksessa?FT, dosentti Heikki Hirvonen & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos22500
Natura 2000 -verkoston toteuttaminen ja oikeusvaikutukset Suomessa ja EU:ssaProf, OTT Erkki Hollo & työryhmäHelsingin yliopisto Oikeustieteellinen tdk.20050
Kaupunkisiilít - ekologia ja ympäristön vaikutukset siilipopulaatioihin Itä-SuomessaProf. Ismo J. Holopainen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos20724
Mäntyöljy puunsuoja-aineenaProf. Osmo Hormi & työryhmäOulun yliopisto Kemian laitos14827
Uusien tehokkaiden analyysitekniikoiden kehittäminen orgaanisten yhdisteiden kattavaan määritykseen kaupunkiympäristön näytteistäDos. Tuulia Hyötyläinen & työryhmäHelsingin Yliopisto kemian laitos21653
Sedimentoituvan orgaanisen aineksen määrä ja laatu järvisyvänteiden pohjaeläinyhteisöjen säätelyssäFT Heikki Hämäläinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos16593
Männyn (Pinus sylvestris) ja kuusen (Picea abies) ektomykorritsojen vaste tuhkalannoitukseenMMM Hanna Katriina JokinenHelsingin yliopisto ympäristöekologian laitos7300
Biomanipulaation vaikutus järviekosysteemin rakenteeseenDPhil Roger Jones & työryhmäUniversity of Jyväskylä Department of Biological and Environmental Sciences22427
Typen pidättymisprosessit jokiekosysteemeissäProf. Tuomo Karvonen & työryhmäTeknillinen korkeakoulu15927
Biokaasun puhdistusmenetelmän operoinnin optimointi ja prosessin rejektien käsittelyFM Saija Kinnunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos19028
Rakkolevän puolustuskemia ja rehevöityminen - ympäristön aiheuttama sekä geneettinen muunteluFM Riitta KoivikkoTurun yliopisto Biologian laitos19603
Veden mukana kulkeutuvan kuormituksen ennustaminen valuma-aluetason matemaattisilla simulointimalleillaTkT Harri Koivusalo & työryhmäTeknillinen korkeakoulu Vesitalouden ja vesirakennuksen lab.4000
Viherkäytävät kaupungeissa - toimivuus ja suunnitteluProf. Hanna Kokko & työryhmäHelsingin Yliopisto Bio- ja ympäristötieteden laitos19027
Suomen metsät ja puutuotteet ilmastonmuutoksen torjunnassaOTT Kai Kokko & työryhmäHelsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden inst KATTI15428
Triatsiini torjunta-aineet Suomen luonnossa: esiintyminen, hajoavuus ja remediaatioTkT, dos Merja Kontro & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos22327
Kestävän Kehityksen Tutkimuksen Kansainvälinen Konferenssi 2005 -hankeFT Jouni Korhonen & työryhmäTampereen Yliopisto5000
Liito-oravakannan koko ja tiheyksien vaihtelu Suomessa, Karjalankannaksella ja Venäjän Karjalassa sekä lajin leviämishistoria SuomeenFM Mari KoskelaHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos19998
Palonestoaineiden fotolyyttinen hajoaminen ympäristössäPhD Tapio Kotiaho & työryhmäHelsingin yliopisto Kemian laitos20427
Reunavaikutus ja kulutus kaupunkimetsien kasvillisuuden muokkaajinaFT/PhD Johan Kotze & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos18227
Vesi pollutanttien subakuutit genomivasteet lohikaloilla järvitaimenellaPhD Aleksei Krasnov & työryhmäUniversity of Kuopio Inst. of Applied Biotechnology25327
Analys av hormostörande substanser i kommunala avfallsvattenDoc. Leif Kronberg & työryhmäÅbo Akademi22478
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin merkitys ja tehokkuus vaikutusten pienentämiseksi hanke- ja ohjelma-arvioinneissaProf. Markku Kuitunen & työryhmäJyväskylän yliopisto20027
Yhdeksäs kansainvälinen vesien mikrobiologian kokousMMT Jorma KuparinenHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos5000
Ympäristötekijöiden vaikutus karikkeen (neulaset, lehdet, puuaineet ja juuret) hajoamiseenMMT Anne-Marie KurkaMetsäntutkimuslaitos15700
Haitallisia leväkukintoja aiheuttava kasviplankton ItämeressäFT dos Pirjo Kuuppo & työryhmäSuomen ympäristökeskus19628
Hylkeen traani - ekotoksikologisen tiedon lähdeFT, dosentti Reijo Tapio Käkelä & työryhmäJoensuun yliopisto biologian laitos19468
Ennallistamistoimenpiteiden vaikutukset lahopuun päällyskasvistoon ja sen palautumiseenFT Sanna Laaka-Lindberg & työryhmäLammin biologinen asema15500
lmakehän orgaanisten yhdisteiden jakaantuminen kaasu- ja hiukkasfaasien välilläFT Ari Laaksonen & työryhmäKuopion yliopisto Sovelletun fysiikan laitos16427
Koivunlehtien flavonoidit kasvi-hyönteis - vuorovaikutuksessaFM Maria Lahtinen & työryhmäTurun Yliopisto Ympäristökemian laboratorio8250
(Bio)etanolin käsittely alkalipolttokennon (AFC) polttoaineeksi sopivaksi hajautetun energiantuotannon pienen mittakaavan systeemeissäTkT, professori Markku Lampinen & työryhmäTeknillinen korkeakoulu PL 440015428
Haavan populaatiobiologiaMMM Tarja Latva-Karjanmaa & työryhmäHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos15650
Aerosolien hiukkaskokojakaumien kuvaaminen ilmastonmuutosmalleissaTkT, tutkimusprof. Kari Lehtinen & työryhmäIlmatieteen Laitos, Kuopion tutk. yksikk18427
Uusi määritystekniikka liuenneiden metallien, fosforin ja sulfidin tutkimiseen Itämeren sedimenttien huokosvesistäPh.D. Mirja Leivuori & työryhmäMerentutkimuslaitos20052
Antibakteerinen yhdiste, triclosan: ekotoksisuus suomalaisissa jätevedenkäsittely-laitoksissa ja pintavesissäDoctor of Technology Raghida LepistöTampereen teknillinen yliopisto21038
Öljyllä saastuneen maaperän biopuhdistusMMT, dos. Kristina Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto Sov. kemian ja mikrobiologian laitos25328
Demokraattisen päätöksenteon ja ympäristöoikeudellisten käsitteiden muutosvaateet - filosofinen analyysiVTT, dos. Olli Loukola & työryhmäHelsingin yliopisto Käytännöllisen filosofian laitos16500
Kalvobioreaktoriprosessin potentiaali jätevesien biologisen puhdistuksen siirtämiseksi uudelle, luotettavasti saavutettavalle tasolle pienteollisissa kohteissaTkL Antero Luonsi & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus20028
Kaupunki-ilman laatu ja sen epäpuhtaudet Helsingissä vuoden 1945 jälkeen; monitieteinen tutkimusVTT, prof. Ilmo Massa & työryhmäHelsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos17302
Kaupunkiympäristön ja -luonnon kokeminen ja niihin liittyvät odotukset - Äänimaisema ja viheralueet Helsingissä 1900-luvun kuluessaFT Henrik Meinander & työryhmäHelsingin yliopisto Historian laitos17727
Puronieriä Suomen virtavesien tulokaslajina: vuorovaikutukset tulokaslajien kanssa ja ekosysteemivaikutuksetFT Timo Muotka & työryhmäOulun yliopisto biologian laitos23928
Lämmönsiirtimien kemiallinen likaantuminenTkT Esa Muurinen & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekn.osasto19142
Ympäristön ymmärtäminen. 8:s Turun metodikonferenssi ja 6:s Pohjoismainen ympäristöhistorian kokousPh.D. (econ.), Professori Timo Myllyntaus & työryhmäTurun yliopisto Historian laitos5000
Maalahopuun ja metsien pirstoutumisen vaikutus pikkunisäkäskantoihin ja mäntypistiäistuhojen esiintymiseenFT Pekka Niemelä & työryhmäJoensuun yliopisto metsätieteellinen td17601
Maan hiilidioksidivuon osuus boreaalisen mäntymetsän hiilen vaihdostaMMM Sini Niinistö & työryhmäJoensuun yliopisto metsätieteellinen td7250
Katu puiden kasvuympäristönäDosentti, MMT Eero Nikinmaa & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos18427
Järven sedimentoituneet eläinplanktonjäänteet vesipuitedirektiivin mukaisten vertailuolojen määrittelyssäFM Mirva NykänenHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos10820
Autotrofinen pikoplankton mikrobisilmukan osana muuttuvissa vesiekosysteemeissä, erityisesti ravintoverkkokunnostuksen kohteena olevissa järvissäPhD Anne Ojala & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos24000
Päästökauppa, transaktiokustannukset ja epävarmuusMMM Kimmo OllikkaHelsingin yliopisto Taloustieteen laitos16727
Metallien ja orgaanisten metalliyhdisteiden ekotoksisuus maa- ja vesiympäristössäFT Olli-Pekka Penttinen & työryhmäHelsingin yliopisto ympäristöekologian laitos20428
Eroosiota kontrolloivat peltomaan hydrofobiset ja mikropedologiset ominaisuudetMMT, dosentti Liisa Pietola & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrob. lts24927
Maatalouden vaikutukset sammakkoeläinpopulaatioihinFM Henna PihaHelsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos7300
Typpioksiduulipäästöt maaperästä ja kasvillisuudestaMMM, MSc Mari Pihlatie & työryhmäHelsingin yliopisto Fysikaalisten tiet laitos14428
Taantuvien sammalten demografinen ja geneettinen populaatiorakenne pirstoutuvassa metsäympäristössäFM Maria PohjamoHelsingin yliopisto Soveltavan Biologian laitos10500
Tenojoen lohen geneettisen rakenteen ajallinen ja paikallinen muuntelu -suojelullisia suuntaviivojaDosentti Craig Primmer & työryhmäTurun yliopisto Genetiikan osasto22472
Tekopohjaveden muodostuksen aiheuttamat muutokset luonnontilaisen harjun mikrobiyhteisössä ja orgaanisen aineksen biohajoaminenFT, prof. Jaakko Puhakka & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto17280
Alumiinin ja raudan jakautuminen luonnonvesissä ja vedenkäsittelyprosesseissaTkT Jaakko Rämö & työryhmäOulun yliopisto Vesi- ja ympäristötekniikka19928
Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet jätevedenpuhdistamolla ja vastaanottavassa joessa; passiivisten näytteenkeräinten kehittäminenFT Anna-Lea Rantalainen & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos20427
Maan ja ilmakehän välisten vaihtoprosessien integroitu tutkimusFT Anni ReissellHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos5000
Polttoaine-ethanolin tuotto D-galakturonihapostaPhD, docent Peter Richard & työryhmäVTT Biotechnology29295
Ympäristötieteen Päivät 2005 (19.-20.5.2005, Jyväskylä)TkT Jukka Rintala & työryhmäJyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos5000
Saaristolinnuston seuranta ympäristötutkimuksessa ja aineistojen sovellettavuuden kehittäminenFM Mia Rönkä & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos7300
Niiton vaikutus tienpientareiden niittyeliöstön monimuotoisuuteen (NIINI)FT Kimmo Saarinen & työryhmäEtelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti12970
Uhanalaisen jokihelmisimpukan laboratoriokasvatusmenetelmän kehittäminenFT Mari Saarinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos17173
Rantarakentamisen sääntely -tutkimus rakentamisen oikeudellisista edellytyksistä ja maanomistajien tasapuolisesta kohtelustaOTL Juha SarioYmpäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario14427
Sinilevien määrän operatiivinen havainnointi ItämerelläMMM Jukka SeppäläMerentutkimuslaitos14896
Saastumisen vaikutukset ravintoketjuissa kasveista hyönteisten kautta lintuihinFM Saila SillanpääTurun yliopisto, Biologian laitos22753
Sedimenttipigmenttien määritys lustoliejuista tarkalla spektrikuvantamisella - takautuvan ympäristönseurannan uusi menetelmäFT Heikki Simola & työryhmäJoensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos12780
Jätteenpolton pohjatuhkan loppusijoituksessa muodostuvat päästöt ja niiden hallintaFM Leena Sivula & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteidenlaitos19557
Yhteiskuntatieteellis-humanistisen ympäristötutkimuksen haasteet ja mahdollisuudet - seminaariFT Sanna SorvariHelsingin yliopiston ympäristötutkimusykkö3000
Hiukkas- ja hivenkaasuvuot metsän ja ilmakehän välillä pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskollaFT Tanja SuniHelsingin yliopisto Ilmakehätieteiden osasto11700
Historiikkiteos: "Suomen ympäristöliikkeen seitsemän vuosikymmentä"FK Teuvo Suominen3000
Ympäristökasvatuksen avulla kohti kestävää kehitystä: monitieteinen tutkimus ympäristöarvoista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja monikulttuurisuudestaFT Sirpa Tani & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kasvatustieteen laitos15427
Kalojen ihokasvaintauti vesistön tilan ilmentäjänäFT, Dos. Jouni Taskinen & työryhmäJoensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos19731
Kestävä luontomatkailuFT, dos Anne Tolvanen & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Muhoksen tutkimusasema12118
Pohjaveden liuenneen orgaanisen aineen ja mikropollutanttien aiheuttamen riskien arviointiProf. Tuula Anneli Tuhkanen & työryhmäTampereen teknillinen ylioisto19527
Kaupunkien viheralueiden sosiaaliset arvot ja merkitykset asukkailleMMT Liisa Tyrväinen & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian osasto17927
Tuulivoimapolitiikka ja tuulivoiman tulevaisuus SuomessaMMM Vilja VarhoHelsingin yliopisto bio- ja ympäristötieteiden laitos17485
UV-B:n valotoksisuuden solu- ja molekyylitason mekanismit kaloissaFM Eeva-Riikka VehniäinenJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos9618
Aerosolihiukkasten kuivadepositio metsään - mittaus ja mallinnusFT, prof. Timo Vesala & työryhmäHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos22500
Sinileväkukintojen ekosysteemivaikutukset ItämeressäProf. Markku Viitasalo & työryhmäMerentutkimuslaitos8300
Pysyvien ympäristömyrkkyjen kertyminen Suomen sääksiin: Aikatrendit, päästölähteet ja toksiset vaikutuksetdos. Matti Viluksela & työryhmäKansanterveyslaitos Ympäristöterveyden osasto30000
Antibioottiresistenssigeenien esiintyminen kalankasvattamojen ympäristöissäFT Marko Virta & työryhmäTurun yliopisto Biokemian laitos20427
Ilmakehähiukkasten tiheyden analysointi: menetelmän kehitys ja sen soveltaminenTkT Annele Virtanen & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto16265
Ilmastonmuutoksen vaikutus männyn latvuksen rakenteeseen ja dynamiikkaanMML Virva Volanen & työryhmäJoensuun yliopisto metsätietieteellinen td.14427
mRNA transkriptio geeni aktivaation indikaattorina kunnalliselle jätevedelle altistetuissa kaloissaDoc Tom Wiklund & työryhmäÅbo Akademi19853
Kiinteiden ongelmajätteiden lämpökäsittelyPhD. dos Ron Zevenhoven & työryhmäHelsinki Univ. of Technol. Energy Tech20000
Miksi saastuneilla alueilla tapahtuu lehtikuoriaisen Chrysomela lapponica massaesiintymiä?FT Elena ZverevaTurun Yliopisto Biologian laitos12242

2004

Vuonna 2003 säätiöön jätettiin 222 hakemusta. Säätiön hallitus myönsi 5.11.2003 yhteensä 1,65 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2004. Apurahan sai 89 tutkimushanketta. Vuodelle 2004 säätiön erityisenä painopistealueena oli kaupunkien ympäristöongelmien ratkaisemiseen tähtäävä tutkimus.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Elämäntapa vihertyvässä yhteiskunnassa - narratiivinen näkökulma arkiseen kulutukseenMMM Sanna AhonenHelsingin yliopisto Sosiaalipolitiikan laitos7992
Siirtogeenisten koivujen resistenssiominaisuudet ja ekologiset vaikutuksetFM Ira Alatalo & työryhmäTurun yliopisto Ekologian osasto7992
Miksi metsäkanalinnut vähenevät talousmetsissä?Prof. Rauno Alatalo & työryhmäJyväskylän Yliopisto Bio- ja Ympäristötieteiden laitos27424
Kolmiulotteinen geologinen mallinnus ja pohjaveden virtausmallinnusFT Aki Artimo & työryhmäTurun yliopisto16148
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutus: Biogeeniset terpeeniyhdisteet aerosolinmuodostuksen lähteenäFT, dos. Jaana Bäck & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos22805
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutus: Biogeeniset terpeeniyhdisteet aerosolinmuodostuksen lähteenäFT, dos. Jaana Bäck & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos22805
Kansainvälinen arktisen mikrobiologian konferenssiMMT John Derome & työryhmäMetsäntutkimuslaitos, Rovaniemi8000
Koski- ja valuma-aluekunnostuksien ekologiset vaikutukset lohikalajokiinTutkimusprofessori Jaakko Erkinaro & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuskeskus, Oulu20104
Latvian kaupunkien ja maaseutualueiden ravinnekuormitus Itämereen - muutostrendit ja kehitysskenaariotdos. Tom Frisk & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus21160
Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutukset kaupunkimetsien kasvillisuuteen ja maaperän mikrobiyhteisöiden rakenteeseen ja aktiivisuuteenFT, Dos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Vantaa23104
Lierojen käyttö maaperän tilan arvioinnissa: erilaisten lajien vasteet raskasmetallialtistukseenFT, Dos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos19804
Reaktiiviset halogenoidut hiilivedyt; niiden pitoisuudet kaupunki- ja taustailmassa sekä luontoperäiset lähteetFT Hannele Hakola & työryhmäIlmatieteen laitos16604
Tulokaslajien mikrobiseuralaisetFT Jarkko Hantula & työryhmäMetsäntutkimuslaitos, Vantaa22541
Klooratuilla fenoleilla, dioksiineilla ja furaaneilla saastuneen puun ja maan kunnostaminen lahosienillä vanhoilla saha-alueillaMMT Annele Hatakka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos21107
Ympäristöongelman rakentuminen kaupunkiasumisen arjessaVTM Risto Haverinen & työryhmäHelsingin yliopisto Sosiaalipolitiikan laitos6660
Natura 2000 -verkoston toteuttaminen ja oikeusvaikutukset Suomessa ja EU:ssaOik.tri Erkki Hollo & työryhmäHelsingin yliopiston Oikeustieteellinen tiedekunta19933
Kaupunkisiilit - ekologia ja ympäristön vaikutukset siilipopulaatioihin Itä-SuomessaProf. Ismo J. Holopainen & työryhmäJoensuun Yliopisto20400
Lämpötilan merkitys vierasaineiden kertymiseen ja toksisuuteen kalanalkioillaFM Jani O. HonkanenJoensuun yliopisto Biologian laitos7992
Mäntyöljy puunsuoja-aineenaFT Osmo Hormi & työryhmäOulun yliopisto Kemian laitos14604
Uusien tehokkaiden analyysitekniikoiden kehittäminen orgaanisten yhdisteiden kattavaan määritykseen kaupunkiympäristön näytteistädos. Tuulia Hyötyläinen & työryhmäHelsingin Yliopisto Kemian laitos20704
Biojätteiden ja lietteiden kompostointi. Kompostin fytotoksisuus kypsyyden eri asteillaFT Kari Hänninen & työryhmäJyväskylän yliopisto18379
Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelman (Sunare) synteesikirjaMMT Anneli Jalkanen & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos5000
Biomanipulaation vaikutus järviekosysteemin rakenteeseenDr. Phil Roger Jones & työryhmäUniversity of Jyväskylä Department of Biology and Environmental science22084
Kansainvälisen limnologisen yhdistyksen 29. kongressiProf. Timo Kairesalo & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos9500
Ympäristöalan Internet -pohjainen tietovarantoFT Risto Kalliola & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen laitos9775
Otsonin ja hiilidioksidin vaikutus luonnonvaraisten kasvien typpiaineenvaihduntaanFM Teri Kanerva & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos22204
Hiivasoluihin perustuvien testimenetelmien kehittäminen hormoninkaltaisten yhdisteiden mittaamiseen ympäristössäFT, dos. Matti Karp & työryhmäTurun yliopisto biotekniikka22729
Aerosoli-ilmiöiden parametrisointi ilmakehämalleja vartenFT, tutkimusprof. Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus18104
Vanhojen metsien pirstoutumisen vaikutus puilla kasvaviin jäkäliinFM Laura KivistöHelsingin yliopisto Kasvimuseo7992
Veden mukana kulkeutuvan kuormituksen ennustaminen valuma-aluetason matemaattisilla simulointimalleillaTekn. tri Harri Koivusalo & työryhmäTKK Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio6477
Triatsiini torjunta-aineet Suomen luonnossa: esiintyminen, hajoavuus ja remediaatioTkT Merja Kontro & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos21604
Reunavaikutus ja kulutus kaupunkimetsien kasvillisuuden muokkaajinaFT Johan Kotze & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos17479
Metsän iän, rakenteen ja luonnontilaisuuden vaikutukset kääväkäsyhteisöihin: suojelualueverkostot ja metsien ennallistaminen suojelun keinoinaprof. Jari Kouki & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta21979
Analys av hormostörande substanser i kommunala avfallsvattenDoc. Leif Kronberg & työryhmäÅbo Akademi22154
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin merkitys ja tehokkuus vaikutusten pienentämiseksi hanke- ja ohjelma-arvioinneissaProf. Markku Kuitunen & työryhmäJyväskylän yliopisto19804
Kaupunki-ilman pienhiukkasten päästöt, leviäminen ja väestöaltistusprof. Jaakko Kukkonen & työryhmäIlmatieteen laitos17904
Piilevät suurten järvien ekologisen tilan ilmentäjinäFL Minna Kukkonen & työryhmäPohjois-Karjalan ympäristökeskus9031
Ympäristötekijöiden vaikutus karikkeen (neulaset, lehdet, puuaineet ja juuret) hajoamiseenMMT Anne-Marie KurkaMetsäntutkimuslaitos Vantaa16744
Haitallisia leväkukintoja aiheuttava kasviplankton ItämeressäFT dos Pirjo Kuuppo & työryhmäSuomen ympäristökeskus19078
Kaupunkien vesiensuojelu Itä-Euroopassa vuosina 1945-2000VTT, dos. Simo Laakkonen & työryhmäHelsingin yliopisto Sosiaalipolitiikan laitos27500
Ilmakehän orgaanisten yhdisteiden jakaantuminen kaasu- ja hiukkasfaasien välilläFT, Prof. Ari Laaksonen & työryhmäKuopion yliopisto Sovelletun fysiikan laitos16104
Kukintoja muodostavien syanobakteerien fosforinkäyttö ItämerelläFT Maria Laamanen & työryhmäMerentutkimuslaitos16878
Antibakteerinen yhdiste, triclosan: ekotoksisuus suomalaisissa jätevedenkäsittelylaitoksissa ja pintavesissäDr of Tech. Raghida Lepistö & työryhmäTKK Tampere Institute of Environmental Engineering & Biotechnology23544
Aerosolihiukkasten muodostuminen ItämerelläFT Heikki Lihavainen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus19104
Rehevöitymisen vaikutus lisääntymiseen ja seksuaaliselektioon hietatokollaFT, dos. Kai Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos25604
Demokraattinen päätöksenteko, ympäristöarvot ja kestävä kehitysVTT, dos. Olli Loukola & työryhmäHelsingin yliopisto Käytännöllisen filosofian laitos15984
Kalvobioreaktoriprosessin potentiaali jätevesien biologisen puhdistuksen siirtämiseksi uudelle, luotettavasti saavutettavalle tasolle pienteollisissa kohteissaTkL Antero Luonsi & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus18304
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely ja käsittelyn tehostaminen anaerobitekniikoillaFM Sari Luostarinen & työryhmäJyväskylän yliopisto26754
Elohopealla saastuneen maan kunnostus poppelilajin avullaPh.D. Satu Lyyra & työryhmäElectrowatt-Ekono Oy (leave of absence)16104
Laitumen kaasumaiset typpipäästötFT Pertti Martikainen & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteiden laitos24878
Kaupunki-ilman laatu ja sen epäpuhtaudet Helsingissä vuoden 1945 jälkeen: monitieteinen tutkimusVTT, Prof. Ilmo Massa & työryhmäHelsingin yliopisto Sosiaalipolitiikan laitos17554
Maatalouden vaikutukset sammakkoeläinpopulaatioihinprof. Juha Merilä & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos25992
Puronieriä Suomen virtavesien tulokaslajina: vuorovaikutukset tulokaslajien kanssa ja ekosysteemivaikutuksetFT Timo Muotka & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos23534
Lämmönsiirtimien kemiallinen likaantuminenTkT Esa Muurinen & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto18819
Maalahopuun ja metsien pirstoutumisen vaikutus pikkunisäkäskantoihin ja mäntypistiäistuhojen esiintymiseenFT Pekka Niemelä & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta17104
Kasviestrogeenien vaikutukset nisäkkäiden lisääntymiseen ja hormonitoimintoihinFT Petteri Nieminen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos18304
Katu puun kasvuympäristönäDos. Eero Nikinmaa & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos18029
Järven sedimentoituneet eläinplanktonjäänteet vesipuitedirektiivin mukaisten vertailuolojen määrittelyssäFM Mirva NykänenHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos17904
Tenojoen lohen geneettisen rakenteen ajallinen ja paikallinen muuntelu -suojelullisia suuntaviivojados. Craig Primmer & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos22604
Tekopohjaveden muodostuksen aiheuttamat muutokset luonnontilaisen harjun mikrobiyhteisössä ja orgaanisen aineksen biohajoaminenFT, prof. Jaakko Puhakka & työryhmäTampereen teknillinen yliopisto17104
Aerosolihiukkasten kuivadeposition metsään - mittaus ja mallinnusFT Üllar Rannik & työryhmäHelsingin yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos22549
Synteettiset myskiyhdisteet Lahden jätevedenpuhdistamolla ja PorvoonjoessaFT Anna-Lea Rantalainen & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos23104
Polttoaine-etanolin tuotto D-galaktronihapostados. Peter Richard & työryhmäVTT Biotekniikka29054
Luonnonväriaineet - ympäristökasvatuksellinen opintokokonaisuus biologian, kemian, kuvaamataidon ja käsityön integroimiseksi peruskoulussaFT Riikka Räisänen & työryhmäHelsingin yliopisto Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos15064
7th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable DevelopmentTkT Jouko SaarelaSuomen ympäristökeskus3000
Rantarakentamisen sääntely - tutkimus rakentamisen oikeudellisista edellytyksistä ja maanomistajien tasapuolisesta kohtelustaOTL Juha SarioYmpäristölakiasiaintoimisto Niemelä & Sario14104
Saastumisen vaikutukset ravintoketjuissa kasveista hyönteisten kautta lintuihinFM Saila SillanpääTurun Yliopisto Biologian laitos Ekologian osasto16104
Tuhkalannoituksen aiheuttama metsä- ja turvemaan valumavesien Cd- ja DOC-kuormitus ja Cd:n rikastuminen ravintoverkossaFT Rauni Strömmer & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos27346
Elinympäristön muutoksen vaikutus lajien häviämisen pienvesistäFT, dos Jukka Suhonen & työryhmäJyväskylän yliopisto19234
Kalojen ihokasvaintauti vesistön tilan ilmentäjänäFT, dos Jouni Taskinen & työryhmäKuopion yliopisto Soveltavan biotekniikan instituutti20046
Maatalouden ympäristöohjelman vaikutus maatalousympäristön linnuston monimuotoisuuteenFT Juha Tiainen & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki19004
Kestävä luontomatkailuFT, dos. Anne Tolvanen & työryhmäMetsäntutkimuslaitos, Muhos12119
Kaupunkiviheralueiden sosiaaliset arvot ja merkitykset asukkailleMMT Liisa Tyrväinen & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos18404
Perunaruven uudet torjuntamenetelmät ja ravinnehuuhtoutumien ehkäiseminenMMT, prof. Jari Valkonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos20600
Ulkoilman pienhiukkasten ominaisuudet, lähteet ja ajallinen vaihteluFM Marko ValliusKTL Kuopio6000
Tuulivoimapolitiikka ja tuulivoiman tulevaisuus SuomessaMMM Vilja VarhoHelsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos14643
Oheistuotekipsin hyödyntäminen rehevöityneiden järvien kunnostuksessaFT Eila Varjo & työryhmäTurun yliopisto Geologian laitos29595
UV-B:n valotoksisuuden solu- ja molekyylitason mekanismit kaloissaFM Eeva VehniäinenJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26319
Metsänhakkuiden ja porojen laiduntamisen vaikutus paikallisilmastoon metsänrajavyöhykkeelläFT Ari Venäläinen & työryhmäIlmatieteen laitos16104
Kohdennettu poistokalastus sisäisen kuormituksen katkaisijana?FT Anne-Mari Ventelä & työryhmäPyhäjärven suojelurahasto17104
Sinileväkukintojen ekosysteemivaikutukset ItämeressäProf. Markku Viitasalo & työryhmäMerentutkimuslaitos28906
Pysyvien ympäristömyrkkyjen kertyminen Suomen sääksiin: Aikatrendit, päästölähteet ja toksiset vaikutuksetFT, dos. Matti Viluksela & työryhmäKTL Kuopio30000
Valon vaimeneminen ilmakehän aerosoleissa: laitekehitys ja kenttäkokeetFT Aki Virkkula & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus15992
Ilmastonmuutoksen vaikutus männyn latvuksen rakenteeseen ja dynamiikkaanMML Virva Volanen & työryhmäJoensuun yliopisto metsätieteellinen tiedekunta7992
Kaupunkiluonnon arvot ja suojeluFT, dos Timo Vuorisalo & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos14104
Ekosysteemipalvelut, biodiversiteetti ja luonnonkokonaisuuksien lähestymistapaFT, dos. Mari Walls & työryhmäHelsingin yliopisto Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos21004
mRNA transkriptio geeni aktivaation indikaattorina kunnalliselle jätevedelle altistetuissa kaloissados. Tom Wiklund & työryhmäÅbo Akademi BioCity20429
DNA makroarrayn kehittäminen ympäristömyrkkyjen biohajotusgeenien osoittamiseksiFT Kim Yrjälä & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos26179
Kiinteistöongelmajätteiden lämpökäsittelyTkT Ron Zevenhoven & työryhmäTKK Energiatekniikka ja ympäristönsuojelu19750
Water quality monitoring using remote sensing in the Gulf of FinlandLic. of Science Yuanzhi Zhang & työryhmäTKK Laboratory of Space Technology10363

2003

Vuonna 2002 säätiöön jätettiin 231 apurahahakemusta. Säätiön hallitus myönsi 6.11.2002 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen vuodelle 2003. Apurahan sai 78 hanketta. Tuetut hankkeet edustivat laajasti ympäristönsuojelun osa-alueita kuten ilmakehään, maa- ja vesiekosysteemeihin kohdistuvaa ympäristökuormitusta, ympäristötekniikkaa sekä ympäristönsuojelun yhteiskunnallisia ohjauskeinoja.Vuodelle 2003 erityisenä painopistealueena oli kaupunkien ympäristöongelmien ratkaisemiseen tähtäävä tutkimus.

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Miksi metsäkanalinnut vähenevät talousmetsissä?prof. Rauno Alatalo & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos21259
6th NESS - kansainvälinen yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkijakonferenssiprof. Jan Otto Andersson & työryhmäÅbo Akademi University Department of Economics and Statistics5000
Koski- ja valuma-aluekunnostuksien ekologiset vaikutukset lohikalajokiinFT, dos. Jaakko Erkinaro & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos16799
Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutukset kaupunkimetsien kasvillisuuteen ja maaperän mikrobiyhteisöiden rakenteeseen ja aktiivisuuteenFT, dos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Vantaa18259
Lierojen käyttö maaperän tilan arvioinnissa: erilaisten lajien vasteet raskasmetallialtistukseenFT, dos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26959
Lierojen käyttö maaperän tilan arvioinnissa: erilaisten lajien vasteet raskasmetallialtistukseenFT, dos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26959
Kala- ja sammakkoeläinlajien herkkyys UV-B säteilylle sekä PAH yhdisteiden valotoksisuudelleFM Jani HäkkinenJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos11276
Reaktiiviset halogenoidut hiilivedyt; niiden pitoisuudet kaupunki- ja taustailmassa sekä luontoperäiset lähteetFT Hannele Hakola & työryhmäIlmatieteen laitos16759
Biojätteiden ja lietteiden kompostointi. Kompostin fytotoksisuus kypsyyden eri asteillaFT Kari Hänninen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos18259
Tulokaslajien mikrobiseuralaisetFT Jarkko Hantula & työryhmäMetla Vantaa20259
Ympäristöanalytiikan luotettavuuden parantaminen tehokkaiden uuttomenetelmien ja monivaiheisten kromatografisten tekniikoiden yhdistelmällädos. Kari Hartonen & työryhmäHelsingin yliopisto Kemian laitos22259
Mikrosienet kompostissa lignoselluloosan hajottajina ja humuksen reaktioissaMMT Annele Hatakka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos18759
Pintarakenteen ja epäpuhtauksien vaikutus hiilivety-yhdisteiden tarttumiseenFT Mikko Hautala & työryhmäHelsingin yliopisto Maa- ja kotitalousteknologian laitos8808
Biohajottavien bakteerien käyttö tuhkajätevarastojen pintakerrosten fenoliyhdisteiden myrkyllisten pitoisuuksien pienentämiseen saastuneen alueen kasvipeitteen muodostumisen edellytyksenäPhD Ain Heinaru & työryhmäInstitute of Molecular and Cell Biology Tartu University26090
Dokumenttielokuva ilmastonmuutoksen äkillisen kiihtymisen mahdollisuudestaTuottaja Jarkko Hentula & työryhmäTalent House12000
Jätelainsäädännön vaikuttavuusMSc Ilpo HiltunenJoensuun yliopisto Oikeustieteiden laitos6882
Rautapellettitehtaan jätevesien vaikutus järviekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan Kostamuksessa, Karjalan Tasavallassaprof. Ismo Juhani Holopainen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos12492
Mäntyöljy puun suoja-aineenaprof. Osmo Hormi & työryhmäOulun yliopisto Kemian laitos14759
Pintavalutuskenttien potentiaalinen ja toteutunut fosfaatin puhdistuskykyMMT Hannu Ilvesniemi & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos21494
Vaikeasti hajoavia haitallisia yhdisteitä sisältävien poistovesien integroitu käsittely. Aerobista biologista prosessia tehostavien menetelmien kehittäminenprof. Juha Kallas & työryhmäTKK Lappeenranta23283
Ympäristöalan Internet-pohjainen tietovarantoFT Risto Kalliola & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen laitos23259
Otsonin ja hiilidioksidin vaikutus luonnonvaraisten kasvien typpiaineenvaihduntaanFM Teri Kanerva & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos21759
Biodiversiteettitiedon tietokantaistaminen: tiedon kokoamisen, järjestämisen ja jakelun innovaatioiden sovittaminen perustutkimuksen ja hallinnon rajapinnalleFT Kari Karhu & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos31497
Hiivasoluihin perustuvien testimenetelmien kehittäminen hormoninkaltaisten yhdisteiden mittaamiseen ympäristössäFT, dos Matti Karp & työryhmäTurun yliopisto Biotekniikan laitos21259
Väitöskirjatyö: "Kohotetun CO2 ja O3 vaikutukset metsäpuiden juuristoon, juuriston alueen eläimistöön ja lehtikarikkeen hajoamiseen".FM Anne KasurinenKuopion yliopisto Ekologian ja ympäristötieteiden laitos6898
Orgaanisten ja epäorgaanisten aerosolihiukkasten vaikutus pilvien ominaisuuksiinprof. Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus17259
Varastopolymeerit biologisessa ravinteidenpoistossaprof. Heikki Kiuru & työryhmäTKK Vesihuoltotekniikan laboratorio45277
Ympäristömuutokset ja uhanalaisten kahlaajalintujen populaatiodynamiikkaFT Kari Koivula & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos14650
Kompostin kypsyyden arviointi kompostista uutetun humushapon alkaalisen hydrolyysin hajotustuotteista eristettyjen yhdisteiden avullaFM Niina KoivulaJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos10782
Triatsiini torjunta-aineet Suomen luonnossa: esiintyminen, hajoavuus ja remediaatioTkT Merja Kontro & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos21259
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin merkitys ja tehokkuus vaikutusten pienentämiseksi hanke- ja ohjelma-arvioinneissa.prof. Markku Kuitunen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos17009
Kaupunki-ilman pienhiukkasten päästöt, leviäminen ja väestöaltistusdos. Jaakko Kukkonen & työryhmäIlmatieteen laitos17759
Ympäristötieteen Päivät 2003 (8.5.-9.5.2003, Joensuu)FT Jussi Kukkonen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos4650
Ympäristömyrkkyjen, UV-säteilyn ja veden laatuominaisuuksien vaikutus sammakoiden yksilönkehitykseenFT Jussi Kukkonen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos15259
Optimaaliset hoitokeinot perinnebiotooppien hyönteislajiston säilyttämiseksiFT Mikko Kuussaari & työryhmäSuomen ympäristökeskus13759
Jalometallikatalyytit ilmansaasteiden poistossaTkL, DI, FM Ulla Lassi & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto18276
Lintukantojen ja lintujen vuosikierron ajoittumisen lyhyen ja pitkän aikavälin vasteet ympäristön ja ilmaston muutoksiindos. Esa Lehikoinen & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos20759
Aerosolihiukkasten muodostuminen ItämerelläFT Heikki Lihavainen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaadun tutkimus18159
Rehevöitymisen vaikutus lisääntymiseen ja seksuaaliselektioon hietatokollaFT, dos Kai Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos23259
Ritsoremediaation vaikutukset öljyllä saastuneen maan mikrobiekologiaan: puhdistusprosessin monitorointiMMT, dos Kristina Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos22759
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely ja käsittelyn tehostaminen anaerobitekniikoillaFM Sari Luostarinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos26259
Männyn juurisieniyhteisöjen dynamiikka typpi- ja rikkilaskeumalle altistuneissa kaupunkimetsissädos. Anna Mari Markkola & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos18600
Laitumen kaasumaiset typpipäästötFT Pertti Martikainen & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteiden laitos25023
Uusien metsänkäsittelymenetelmien, erityisesti säästöpuuryhmien, vaikutukset maaperähämähäkkeihin, maakiitäjäisiin ja maanilviäisiinFM Katja Matveinen & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos13759
Kioton mekanismit ja suvereenien valtioiden muuttuva asemaOTK Eriika MelkasTurun yliopisto Oikeustieteellinen tdk6879
Maatalouden vaikutukset sammakkoeläinpopulaatioihinprof. Juha Merilä & työryhmäHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos24059
Piilevien solukoon merkitys levien ekologisissa analyyseissä makeissa vesissäFM Juha MiettinenJoensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos10776
Kasvisterolien vaikutukset minkin (Mustela vison) hedelmällisyyteen, aineenvaihduntaan, hormonitoimintoihin ja jälkeläisiinFT Petteri Nieminen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos12280
Tulokaspeto Itämeren monimuotoisuuden uhkana: minkin kokeellisen poiston vaikutukset selkärankaisiinFM Mikael NordströmTurun yliopisto Ekologian osasto6882
Järven sedimentoituneet eläinplanktonjäänteet vesipuitedirektiivin mukaisten vertailuolojen määrittelyssäFM Mirva NykänenHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos20259
Hiilidioksidipäästöjen hallinta energiasäästön ja puunkäytön avulla kolmella metsäteollisuuskonsernin tehtaallaprof. Paavo Pelkonen & työryhmäJoensuun yliopisto metsätieteellinen tiedekunta17759
Luonnonväriaineet - ympäristökasvatuksellinen opintokokonaisuus biologian, kemian, kuvaamataidon ja käsityön integroimiseksi peruskouluissaFT Riikka Räisänen & työryhmäHelsingin yliopisto Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos13101
Polttoaine-etanolin tuotto D-galakturonihapostaPhD Peter Richard & työryhmäVTT Biotekniikka24259
Metsähanhikompleksin systemaattisen ja populaatiogeneettisen tutkimuksen soveltaminen lajin suojelussaFT Minna RuokonenOulun yliopisto Biologian laitos13759
Tienpientareet ja valtateiden liittymät päiväperhosten ja kasvien elinympäristönäFT Sanna Saarnio & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos13759
Ulappaveden sinilevien valobiologiaMMM Jukka Seppälä & työryhmäMerentutkimuslaitos18359
Kierrätetyn monitorilasin hyödyntäminen keramiikka- ja lasiteollisuudessaTait. lis. Raija Kaarina SiikamäkiTaideteollinen korkeakoulu7340
Katalyyttien hapetus pysyvien orgaanisten yhdisteiden hajoituksessaprof. Mika Sillanpää & työryhmäOulun yliopisto23759
Saastumisen vaikutukset ravintoketjuissa kasveista hyönteisten kautta lintuihinFM Saila SillanpääTurun yliopisto Ekologian osasto15259
Metsätalouden vesistöhaittojen torjuminen ojitetuista soista muodostettujen purskurivyöhykkeiden avullaMMM Niko Silvan & työryhmäHelsingin yliopisto Metsäekologian laitos7782
Tuhkalannoituksen aiheuttama metsä- ja turvemaan valumavesien Cd- ja DOC-kuormitus ja Cd:n rikastuminen ravintoverkossaFT Rauni Strömmer & työryhmäHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos24578
Elinympäristön muutoksen vaikutus lajien häviämiseen pienvesistäFT, dos Jukka Suhonen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos24559
Uuden sukupolven satelliittien ja 3-ulotteisen mallin käyttö bromin lähteiden tutkimiseenprof. Petteri Taalas & työryhmäIlmatieteen laitos16606
Kalojen ihokasvaintauti vesistön tilan ilmentäjänäFT, dos. Jouni Taskinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos15544
Maatalouden ympäristöohjelman vaikutus maatalousympäristön linnuston monimuotoisuuteenFT Juha Tiainen & työryhmäRKTL15759
Arkit metsäpuiden sienijuuristossaFT, dos. Sari Timonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos25859
Perunaruven uudet torjuntamenetelmät ja ravinnehuuhtoutumien ehkäiseminenprof. Jari Valkonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos21100
Oheistuotekipsin hyödyntäminen rehevöityneiden järvien kunnostuksessaFT Eila Varjo & työryhmäTurun yliopisto Geologian laitos7331
Metsänhakkuiden ja porojen laiduntamisen vaikutus paikallisilmastoon metsänrajavyöhykkeelläFT Ari Venäläinen & työryhmäIlmatieteen laitos15259
Kohdennettu poistokalastus sisäisen kuormituksen katkaisijana?FT Anne-Mari Ventelä & työryhmäPyhäjärven suojelurahasto25759
Sinileväkukintojen ekosysteemivaikutukset Itämeressädos. Markku Viitasalo & työryhmäMerentutkimuslaitos31518
Raskasmetallien ja orgaanisten yhdisteiden biosaatavuuden mittaaminen Itämerestä sensoribakteereillaFT Marko Virta & työryhmäTurun yliopisto Biotekniikka38518
Ilmastonmuutoksen vaikutus männyn latvuksen rakenteeseen ja dynamiikkaanMMM Virva Tuulia VolanenJoensuun yliopisto13759
Ympäristöasenteet ja ympäristövaikuttamisen keinot Suomen kaupungeissa 1890-luvulta nykypäiväänFT, dos. Timo Vuorisalo & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos14609
Luonnonmetsien ikärakenne ja metsäpalohistoriaFM Tuomo WalleniusHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos15259
FIBRE-ohjelman loppukokous "Biodiversiteetti ja yhteiskunta: tutkimuksen ja käytännön haasteet tulevaisuudessa", Hanasaari, 26.-28.11.2002FT, dos. Mari WallsTurun yliopisto Biologian laitos11500
MRNA transkriptio geeni aktivaation indikaatorina kunnalliselle jätevedelledoc. Tom Wiklund & työryhmäÅbo Akademi BioCity20759
DNA makroarrayn kehittäminen ympäristömyrkkyjen biohajotusgeenien osoittamiseksiFT Kim Yrjälä & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos26759
Water quality monitoring using remote sensing in the gulf of FinlandMSc. Yuanzhi ZhangTKK Laboratory of Space Technology7782

2002

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (€)
Pietarin ja Nevan ravinnekuorman vaikutus itäisen Suomenlahden rantavyöhykkeeseenDos. Saara Bäck & työryhmäSuomen Ympäristökeskus10568
Tuulivoimarakentamisen ympäristöoikeudellinen sääntely Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa - OikeusvertailututkimusOTK Sakari EskelinenRakennusvalvontavirasto2000
Mikrobiyhteisön diversiteetti ja funktio saastuneen maaekosysteemin ennallistamisen mittarinaDos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos30528
Itämeri - ympäristö ja ekologia kalvosarjan venäjänkielisen version tuottaminenPhD Eeva Rebekka Furman & työryhmäSuomen Ympäristökeskus8500
Lierojen käyttö maaperän tilan arvioinnissa: erilaisten lajien vasteet raskasmetallialtistukseenDos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto25028
Lierojen käyttö maaperän tilan arvioinnissa: erilaisten lajien vasteet raskasmetallialtistukseenDos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto25028
Haihtuvat hiilivedyt ja niiden lähteet liikenneympäristössäFL Hannele Hakola & työryhmäIlmatieteen laitos16728
Ympäristöanalytiikan luotettavuuden parantaminen tehokkaiden uuttomenetelmien ja monivaiheisten kromatografisten tekniikoiden yhdistelmälläDos. Kari Hartonen & työryhmäHelsingin yliopisto22700
Mikrosienet kompostissa lignoselluloosan hajottajina ja humuksen reaktioissaMMT Annele Hatakka & työryhmäHelsingin yliopisto18028
Maiseman visuaalisen seurannan menetelmätFK Tapio Heikkilä & työryhmäTaideteollinen korkeakoulu20358
Biohajottavien bakteerien käyttö tuhkajätevarastojen pintakerrosten fenoliyhdisteiden myrkyllisten pitoisuuksien piententämiseen saastuneen alueen kasvipeitteen muodostumisen edellytyksenäPhD Ain Heinaru & työryhmäTartu University26090
Baltian maiden maatalouslinnustoProf. Juha Pekka Helenius & työryhmäHelsingin Yliopisto20338
Rehevöitymisen vaikutus rakkolevän laidunnuspaineeseenFM Anne HemmiTurun yliopisto13428
Rautapellettitehtaan jätevesien vaikutus järviekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan Kostamuksessa, Karjalan TasavallassaProf. Ismo Juhani Holopainen & työryhmäJoensuun yliopisto19960
Runsastyppisen biojätteen paineistettu anaerobikäsittelyFT Kari Hänninen & työryhmäJyväskylän yliopisto20928
Pintavalutusenttien potentiaalinen ja toteutunut fosfaatin puhdistuskykyMMT Hannu Ilvesniemi & työryhmäHelsingin yliopiston20666
Rantavyöhykkeen metaanipäästöt pohjoisilla järvilläFM Sari JuutinenJoensuun yliopisto7572
Ekotehokkuus rakentamisessa, sähkö- ja elektroniikka-alalla sekä suuryksiköiden hankinnoissaTekn.tri Juha Kaila & työryhmäPääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta20706
Vaikeasti hajoavia haitallisia yhdisteitä sisältävien poistovesien integroitu käsittely. Aerobista biologista prosessia tehostavien menetelmien kehittäminenProf. Juha Kallas & työryhmäLappeenrannan teknillinen korkeakoulu17528
Ympäristöalan Internet-pohjainen tietovarantoFT Risto Kalliola & työryhmäTurun yliopisto22528
Biodiversiteettitiedon tietokantaistaminen: tiedon kokoamisen, järjestämisen ja jakelun innovaatioiden sovittaminen perustutkimuksen ja hallinnon rajapinnalleFT Kari Karhu & työryhmäTurun yliopisto33056
PCB and PAH yhdisteiden kertyminen petokaloihin: bioenergeettinen lähestymistapaProf. Juha Karjalainen & työryhmäJyväskylän yliopisto19428
Hiivasoluihin perustuvien testimenetelmien kehittäminen hormoninkaltaisten yhdisteiden mittaamiseen ympäristössäDos. Matti Karp & työryhmäTurun yliopisto20528
Orgaanisten ja epäorgaanisten aerosolihiukkasten vaikutus pilvien ominaisuuksiinDos. Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos16028
Varastopolymeerit biologisessa ravinteidenpoistossaProf. Heikki Kiuru & työryhmäTeknillinen korkeakoulu31676
Ympäristömuutokset ja uhanalaisten kahlaajalintujen populaatiodynamiikkaFT Kari Koivula & työryhmäOulun yliopisto16200
Kompostin kypsyyden arviointi kompostista uutetun humushapon alkaalisen hydrolyysin hajotustuotteista eristettyjen yhdisteiden avullaFM Niina KoivulaJyväskylä yliopisto17928
Humusperäiset klooratut epäpuhtaudet vedessä - Solutransformaatiotesti syöpävaaran arviointiinDos. Hannu Komulainen & työryhmäKansanterveyslaitos20034
Metsän iän, rakenteen ja luonnontilaisuuden vaikutukset kääväkäsyhteisöihin: suojelualueverkostot ja metsien ennallistaminen suojelun keinoinaProf. Jari Kouki & työryhmäJoensuun yliopisto22860
Rehevöitymisen vaikutukset kovien pohjien makrofaunaanPh.D. Patrik Kraufvelin & työryhmäÅbo Akademi14434
Kaupunki-ilman pienhiukkasten päästöt, leviäminen ja väestöaltistusDos. Jaakko Kukkonen & työryhmäIlmatieteen laitos17028
Ympäristömyrkkyjen, UV-säteilyn ja veden laatuominaisuuksien vaikutus sammakoiden yksilönkehitykseenprof. Jussi Kukkonen & työryhmäJoensuun yliopisto17228
Rikkihappoklustereiden ja -hydraattien merkitys ilmakehän aerosolihiukkasten muodostumiseenProf. Markku Kulmala & työryhmäHelsingin yliopisto18500
Fysiologisten mittausten käyttö Itämeren levien perustuotannon mittaamisessaFT Harri Kuosa & työryhmäMerentutkimuslaitos19228
Kasvien ja maaperän mikrobien väliset vuorovaikutussuhteet ekosysteemiin monimuotoisuuden ja tuottavuuden määrittäjänäPhD Minna-Maarit Kytöviita & työryhmäOulun yliopisto9300
Seasonal nutricline: nature and physically mediated variability in the Gulf of FinlandPh.D. Jaan Laanemets & työryhmäEstonian Marine Institute11607
Jalometallikatalyytit ilmansaasteiden poistossaTkL. Ulla Lassi & työryhmäOulun yliopisto23500
Lintukantojen ja lintujen vuosikierron ajoittumisen lyhyen ja pitkän aikavälin vasteet ympäristön ja ilmaston muutoksiinDos. Esa Lehikoinen & työryhmäTurun yliopisto21628
Luonnon radionuklidien erotus pohjavesistä ioninvaihdollaFT Jukka Lehto & työryhmäHelsingin yliopisto7572
Väitöskirja: Nanosuodatuksen toiminta humuspitoisen pintaveden käsittelyssäDI Riina LiikanenTeknillinen korkeakoulu7572
Rehevöitymisen vaikutus lisääntymiseen ja seksuaaliselektioon hietatokollaDos. Kai Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto20800
Ritsoremediaation vaikutukset öljyllä saastuneen maan mikrobiekologiaan: puhdistusprosessin monitorointiDos. Kristina Lindström & työryhmäHelsingin yliopisto22028
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely ja käsittelyn tehostaminen anaerobitekniikoillaFM Sari LuostarinenJyväskylän yliopisto21528
Männyn juurisieniyhteisöjen dynamiikka typpi- ja rikkilaskeumalle altistuneissa kaupunkimetsissäDos. Anna Mari Markkola & työryhmäOulun yliopisto20000
Maailmanlaajuisesti uhanalaisen kiljuhanhen, Anser erythropus, ekologia ja suojeluFM Juha Markkola & työryhmäPohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus22290
Laitumen kaasumaiset typpipäästötFT Pertti Martikainen & työryhmäKuopion yliopisto25201
Muuttuva normaalius - Elämäntapanäkökulma ilmastonmuutoksen hidastamiseenVTL Heidi Melasniemi-UutelaTilastokeskus11453
Maatalouden vaikutukset sammakkoeläinpopulaatioihinProf. Juha Merilä & työryhmäHelsingin yliopisto21918
Pienvirtavesien luokittelu eliöyhteisöjen rakenteen ja suojeluarvon perusteellaDos. Timo Muotka & työryhmäJyväskylän yliopisto21018
Tulokaspeto Itämeren monimuotoisuuden uhkana:minkin kokeellisen poiston vaikutukset selkärankaisiinFM Mikael NordströmTurun yliopisto17728
Järven sedimentoituneet eläinplanktonjäänteet vesipuitedirektiivin mukaisten vertailuolojen määrittelyssäFM Mirva NykänenHelsingin yliopisto15860
Ympäristötutkimuksen arviointi: miten tieteelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset tulisi arvioidaDos. Merja Otronen & työryhmäTulevaisuuden Tutkimuskeskus29776
Ympäristöhormonit: biomonitorointi, vaikutukset varhaiseen sukupuoliseen erilaistumiseen ja follikulogeneesiinDos. Jorma Paranko & työryhmäTurun yliopisto23300
Hiilidioksidipäästöjen taloudellisen säätelyn vaikutus metsäteollisuusyrityksen puun ja energian hankintaanProf. Paavo Pelkonen & työryhmäJoensuun yliopisto17528
Metsäalueen luontaisen rakenteen ja ennallistamisen mallinnusFM Juho PennanenHelsingin yliopisto14328
Metsämaiseman muutoksen alueellinen mallintaminenFM Mika PirinenJoensuuun yliopisto9500
Globaalimuutos: Otsonin ja hiilidioksidin vaikutus luonnonvaraisten kasvien typpiaineenvaihduntaanFM Teri Pitkänen & työryhmäHelsingin yliopisto17233
Tutkimus- ja seurantamenetelmien kehittäminen in situ biotekniseen kunnostukseenProf. Jaakko Puhakka & työryhmäTampereen teknillinen korkeakoulu8000
Yhdyskuntajätevedenpuhdistamo ftalaattien ympäristökuormituksen vähentäjänäTkT Jukka Rintala & työryhmäJyväskylän yliopisto22928
Metsähanhikompleksin systemaattisen ja populaatiogeneettisen tutkimuksen soveltaminen lajin suojelussaFT Minna RuokonenOulun yliopisto13200
Tienpientareet ja valtateiden liittymät päiväperhosten ja kasvien elinympäristönäFT Sanna Saarnio & työryhmäJoensuun yliopisto13028
Metsiensuojelun vaikutukset paikallistalouteen: tapaustutkimus Ilomantsin kunnassaMMT Olli Saastamoinen & työryhmäJoensuun yliopisto17628
Järvisedimentin toiminnan analysointi uusin menetelminFT Mirja Salkinoja-Salonen & työryhmäHelsingin yliopisto30800
Ulappaveden silevien valobiologiaMMM Jukka Seppälä & työryhmäSuomen ympäristökeskus19628
Katalyyttinen hapetus pysyvien orgaanisten yhdisteiden hajotuksessaProf. Mika Sillanpää & työryhmäOulun yliopisto23328
Nodularia-suvun benthisten sinilevien monimuotoisuus, ekologia ja nodulariinin tuottoProf. Kaarina Sivonen & työryhmäHelsingin yliopisto17328
Saastuneiden sedimenttien vaikutukset järvisimpukan lisääntymiseen ja biomarkkereihinFT Markus Soimasuo & työryhmäJyväskylän yliopisto15316
Tuhkalannoituksen aiheuttama metsä- ja turvemaan valumavesien Cd- ja DOC-kuormitus ja Cd:n rikastuminen ravintoverkossaFT Rauni Strömmer & työryhmäHelsingin yliopisto20550
Elinympäristön muutoksen vaikutus lajien häviämiseen pienvesistäDos. Jukka Suhonen & työryhmäJyväskylän yliopisto24028
Uuden sukupolven satelliittien ja 3-ulotteisen mallin käyttö bromin lähteiden tutkimiseenProf. Petteri Taalas & työryhmäIlmatieteen laitos16606
Hirvieläinten vaikutus boreaalisen metsän kasvillisuuteenFT Jorma Tahvanainen & työryhmäJoensuun Yliopisto14528
Maatalouden ympäristöohjelman vaikutus maatalousympäristön linnuston monimuotoisuuteenDos. Juha Tiainen & työryhmäRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos19428
Arkit metsäpuiden sienijuuristoissaDos. Sari Timonen & työryhmäHelsingin yliopisto25878
Metalli- ja sulfaattipitoisten jätevesien biologinen puhdistaminenFM Kimmo Tuppurainen & työryhmäJyväskylän yliopisto18828
Arseenin liikkuvuus ja biosaatavuus maaperässä sekä vaikutus mikrobiston monimuotoisuuteen ja aktiivisuuteenFM Riina TurpeinenHelsingin yliopisto20828
Perunaruven uudet torjuntamenetelmät ja ravinnehuuhtoutumien ehkäiseminenProf. Jari Valkonen & työryhmäHelsingin yliopisto21028
FIBRE kirjahanke "Vesiympäristöjen biodiversiteetti: suojelusta kestävään käyttöön"FT Mari Walls & työryhmäTurun yliopisto16000
Oheistuotekipsin hyödyntäminen rehevöityneiden järvien kunnostuksessaFT Eila Varjo & työryhmäTurun yliopisto28900
Kohdennettu poistokalastus sisäisen kuormituksen katkaisijana?FT Anne-Mari Ventelä & työryhmäPyhäjärven suojelurahasto25428
Metsähakkuiden ja porojen laiduntamisen vaikutus paikallisilmastoon metsänrajavyöhykkeelläFT Ari Venäläinen & työryhmäIlmatieteen laitos14528
Itämeren levätilanteen kartoitus keväästä elokuulle satelliittikuviltaDI Jenni VepsäläinenSuomen ympäristökeskus13520
Sinileväkukintojen ekosysteemivaikutukset ItämeressäDos. Markku Viitasalo & työryhmäMerentutkimuslaitos25376
Maatalouden vesiensuojelupolitiikan toimeenpanosta ja evaluoinnista. Vertaileva tutkimus Suomen, Ruotsin ja Norjan tapauksista 1990-luvulla.HTL Briitta VilkkiVaasan yliopisto7024
Raskasmetallien ja orgaanisten yhdisteiden biosaatavuuden mittaaminen Itämerestä sensoribakteereillaFT Marko Virta & työryhmäTurun yliopisto37556
Ympäristöasenteet ja ympäristövaikuttamisen keinot Suomen kaupungeissa 1890-luvulta nykypäiväänDos. Timo Vuorisalo & työryhmäTurun yliopisto13878
Maantieteelliset erot ekosysteemien herkkyydessä ilmansaasteille: Ovatko pohjoiset metsät hauraimpia?FT Elena Zvereva & työryhmäTurun yliopisto27057
Utvärdering av nya tekniker för dränering av sura sulfatjordarFT Mats ÅströmÅbo Akademi11106

 

Lisäksi tehtiin alustava 20.000 € varaus hankkeelle:

Meri ja kansa -asia- ja opetusohjelmasarja

Tuottaja Harri Pulliainen
Ochre Chronicles Oy

Myöhemmin jaettavaksi apurahaksi myönnettin 27.523 €.

2001

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (mk)
Ajelehtivien rihmalevien vaikutus litoraalivyöhykkeeseenProfessor Erik Bonsdorff & työryhmäÅbo Akademi Miljö & marin biologi36340 mk
Pietarin ja Nevan ravinnekuorman vaikutus itäisen Suomenlahden rantavyöhykkeeseendos. Saara Bäck & työryhmäSuomen ympäristökeskus67000 mk
Vesistökuormituksen arvioiminen uusien vesidirektiivien edellyttämien pohjalevätutkimusten avullaFT Pertti Eloranta & työryhmäHelsingin Yliopisto Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos28675 mk
Haitallisten leväkukintojen vaikutus Itämeren vapaan veden ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaanFM Jonna EngströmHelsingin Yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos43626 mk
Saastuttamattomiin sähköautoihin soveltuvien polttokennomateriaalien kehittäminen tietokonesimulaatioiden avullaFT Jaana Ennari & työryhmäHelsingin yliopisto72233 mk
Saastuttamattomiin sähköautoihin soveltuvien polttokennomateriaalien kehittäminen tietokonesimulaatioiden avullaFT Jaana Ennari & työryhmäHelsingin yliopisto72233 mk
Mikrobiyhteisön diversiteetti ja funktio saastuneen maaekosysteemin ennallistamisen mittarinaFT, dos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos45340 mk
Haihtuvat hiilivedyt ja niiden lähteet liikenneympäristössäFL Hannele Hakola & työryhmäIlmatieteen laitos00000 mk
Metsätalouden vaikutus liito-oravan elinympäristön valintaan, populaatiodynamiikkaan ja dispersaaliinFT Ilpo K. Hanski & työryhmäHelsingin Yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos, popul38000 mk
Fysikaalis-kemiallisten olosuhteiden vaikutus orgaanisten fosforiyhdisteiden käyttäytymiseen maaperässäMMT Helinä Hartikainen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiol. lts06340 mk
Ympäristöanalyytikan luotettavuuden parantaminen tehokkaiden uuttomenetelmienja monivaiheisten kromatografisten tekniikoiden yhdistelmällädos. Kari Hartonen & työryhmäHelsingin yliopisto Kemian laitos34340 mk
Mikrosienet kompostissa lignoselluloosan hajottajina ja humuksen reaktiossaprof. Annele Hatakka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts97340 mk
Vesiekosysteemin molekyyliekologia: mikrobiyhteisön geneettinen diversiteetti ja aktiivisuusMMT Kaisa Haukka & työryhmäHelsingin Yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts12340 mk
Maiseman visuaalisen seurannan menetelmätFK Tapio Heikkilä & työryhmäTaideteollinen korkeakoulu20000 mk
Biohajottavien bakteerien käyttö tuhkajätevarastojen pintakerrosten fenoliyhdisteiden myrkyllisten pitoisuuksien piententämiseen saastuneen alueen kasvipeitteen muodostumisen edellytyksenäPhD Ain Heinaru & työryhmäInstitute of Molecular and Cell Biology60000 mk
Sisäinen ravinnekuormitus ja sedimentaatio Suomenlahden rannikkoalueellaFT, dos. Anna-Stiina Heiskanen & työryhmäSuomen ympäristökeskus84239 mk
Baltian maiden maatalouslinnustoPhD, prof. Juha Pekka Helenius & työryhmäUniversity of Helsinki Dept.of Plant Production20240 mk
Saaristomeren rehevöitymismekanismien kokeellinen analyysiFT, dos. Harri Helminen & työryhmäLounais-Suomen ymäristökeskus45340 mk
Vertailevan metsäoikeuden tutkimusprojektiprof. Erkki J. Hollo & työryhmäHelsingin yliopisto Oikeustieteellinen tdk81340 mk
Rautapellettitehtaan jätevesien vaikutus kaloihin Kostamuksessa, Karjalan TasavallassaFT, professori Ismo Juhani Holopainen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos10340 mk
Viron alkaalisten ja happamoittavien päästöjen laskeumien määrittäminenTkL Marke Hongisto & työryhmäIlmatieteen laitos, Ilman laadun tutk11416 mk
Lisääntyvän UV-B-säteilyn ja ilmaston lämpenemisen yhteisvaikutukset Itämeren eliöihinFT Pirjo Huovinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötiede28340 mk
Kulkeutumismallit sinilevien massaesiintymisen ennustamisessados. Timo Huttula & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus90000 mk
Maankäytön muutoksien vaikutus Äyräpäänjärven kasvillisuuden ja linnuston kehitykseenprof. Pertti Huttunen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos78585 mk
Poronlaidunnuksen vaikutus poronjäkälien kemiaan ja maaperän ravinnetilaandos. Marko Hyvärinen & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos03120 mk
Tietokonekartografiaan perustuvan ympäristön tilan seurantamenetelmän kehittäminen SaaristomerelleFT Risto Kalliola & työryhmäTurun yliopisto29340 mk
PCB and PAH yhdisteiden kertyminen petokaloihin: bioenergeettinen lähestymistapaFT, prof. Juha Sakari Karjalainen & työryhmäJyväskylän yliopisto19340 mk
Jalometallikatalyytit ilmansaasteiden poistossaTkT, dos. Riitta Keiski & työryhmäOulun yliopisto Prosessi- ja ympäristötekn.osasto55000 mk
Alailmakehän orgaaniset pienhiukkasetFT, dos. Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaatu05340 mk
Varastopolymeerit biologisessa ravinteidenpoistossaTkT Heikki Kiuru & työryhmäTKK Vesihuoltolaboratorio22565 mk
Ympäristömuutokset ja uhanalaisten kahlaajalintujen populaatiodynamiikkaFT Kari Koivula & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos01238 mk
Humusperäiset klooratut epäpuhtaudet vedessä - Solutransformaatiotesti syöpävaaran arviointiinDos. Hannu Komulainen & työryhmäKansanterveyslaitos17340 mk
'Changes in forested mire margin vegetation since 1950'FM Leila Korpela & työryhmäMETLA Vantaan tutkimuskeskus77340 mk
Resuspendion merkitys järven sisäisessä kuormituksessaMMM Jukka Koski-VähäläHelsingin Yliopisto, Limonologian laitos51626 mk
Saastealueiden kasvillisuuden palauttaminen tunturikoivun taimia istuttamallaFT Mikhail Kozlov & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos21500 mk
Rikkihappoklustereiden ja -hydraattien merkitys ilmakehän aerosolihiukkasten muodostumiseenFT, prof. Markku Kulmala & työryhmäHelsingin yliopisto Fysiikan laitos08340 mk
Fysiogisten mittausten käyttö Itämeren levien perustuotannon mittaamisessaFT Harri Kuosa & työryhmäMerentutkimuslaitos13340 mk
Kilpailustrategiat ja toiminnallinen monimuotoisuus rannikon kasviplanktonyhteisössä - esitutkimusFT, dos. Pirjo Kuuppo & työryhmäSuomen ympäristökeskus38340 mk
Sinilevien monimuotoisuus ja esiintymisdynamiikka pohjoisella ItämerelläFL Maria Laamanen & työryhmäHelsingin yliopisto/merentutkimuslaitos12000 mk
Seasonal nutricline: nature and physically mediated variability in the Gulf of FinlandPh.D. Jaan Laanemets & työryhmäEstonian Marine Institute69000 mk
Nanoteknologian sovellukset paperiteollisuuden vesien käsittelyssäProf. Jaakko Laine & työryhmäTKK Paperitekn. laboratorio12340 mk
Lintukantojen ja lintujen vuosikierron ajoittumisen lyhyen ja pitkän aikavälin vasteet ympäristön ja ilmaston muutoksiinFT, dos. Esa Lehikoinen & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos17237 mk
Luonnon radionuklidien erotus pohjavedestä ioninvaihdollaFT Jukka Lehto & työryhmäHelsingin yliopisto Kemian laitos92340 mk
Boorin puute kuusella ja sen yhteys hienojuurten kasvuun ja kuivuudenkestävyyteenPh.D. Tarja Lehto & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tdk18340 mk
Makrobentisten eläinten bioturbaation vaikutus Itämeren pohjasedimenttien hapensaantiin, ja hapenpuutteen vaikutus tähän prosessiinDocent Magnus Lindström & työryhmäHelsingin Yliopisto Tvärminne zoologiska station69340 mk
Nitrifikaatiobakteerit Suomen vesijohtoverkostoissaFM Mari LipponenKansanterveyslaitos Ymp. mikrobiolog.87340 mk
Männyn juurisieniyhteisöjen dynamiikka typpi-ja rikkilaskeumalle altistuneissa kaupunkimetsissäFT Anna Mari Markkola & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos55340 mk
Viljelyperäisten valumapäästöjen vähentäminen suojakaistoilla: puiden ja pensaiden merkitysPh.D. Jocelyn Martel & työryhmäTurun yliopisto Ekologian osasto, Biologian laitos94840 mk
Ympäristökemikaalien vaikutukset maaperäeläinten kylmänkestävyyteen arktisessa ja boreaalisessa ympäristössäFT Esko Martikainen & työryhmäJyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus87253 mk
Itä-Suomalaisten järvien piileviin perustuva malli järvien nykyisen ja menneen kokonaisfosforipitoisuuden laskemiseksi.FM Juha MiettinenJoensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos89235 mk
Otsonoinnin vaikutus biohajoamattomiin orgaanisiin yhdisteisiinTkT Rein Munter & työryhmäTallinnan TKK50000 mk
Pienvirtavesien luokittelu eliöyhteisöjen rakenteen ja suojeluarvon perusteellaFT Timo Muotka & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristöt12340 mk
Tulokaspeto Itämeren monimuotoisuuden uhkana:minkin kokeellisen poiston vaikutukset selkärankaisiinFM Karl Mikael Hansson NordströmTurun Yliopisto Biologian laitos, Ekologian osasto85340 mk
Biodiversiteettitiedon tietokantaistaminen: tiedon kokoamisen, järjestämisen ja jakelun innovaatioiden sovittaminen perustutkimuksen ja hallinnon rajajapinnalleFT, dos. Mikko Ojanen & työryhmäSatakunnan ympäristöntutkimuskeskus89680 mk
'Natura 2000 -verkosto Lounais-Suomessa'Filosofian maisteri Annukka Oksanen & työryhmäTurun yliopisto Maantieteen laitos77340 mk
Aspen FACE-projekti: Alailmakehän kohoavan otsonin ja hiilidioksidin yhteisvaikutus lehtipuihinFT Elina OksanenKuopion yliopisto Ekologisen ymp.tiet. laitos10000 mk
Ympäristönkäytön markkinaohjauksen oikeudelliset rajat ja biodiversiteettiOTK Antti PalmujokiTeknillinen korkeakoulu Talousoikeus10000 mk
Ympäristöhormonit: biomonitorointi, vaikutukset varhaiseen sukupuoliseen erilaistumiseen ja follikulogeneesiinFT, dos. Jorma Paranko & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos25340 mk
Spesifiset mikrobiryhmät jätevesien alhaisen lämpötilan biologisessa käsittelyssä ja typen poistossaTkL Markku Pelkonen & työryhmäTeknillinen korkeakoulu Vesihuoltotekn.67200 mk
Kuntien merkitys Itämeren vesiensuojelulle - case LiettuDI Pekka PietiläTTKK Korkeakoulunkatu 837000 mk
Ympäristötieteen Päivät 2001 (18.-19.5. 2001, Turku)FT Kalevi Pihlaja & työryhmäTurun yliopisto Kemian laitos30000 mk
Metallien katalyyttinen aktiivisuus tukiaineen pinnalla: Arviointi pintatieteen menetelmilläprof., TkT Veikko Pohjola & työryhmäOulun yliopisto92340 mk
Biomarkkerit apuna Itämeren tilan arvioinnissa: menetelmien kehittely ja testausFT, dos. Eeva-Liisa Poutanen & työryhmäMerentutkimuslaitos14888 mk
Tutkimus- ja seurantamenetelmien kehittäminen in situ biotekniseen kunnostukseenFT Jaakko Puhakka & työryhmäTampereen teknillinen korkeakoulu03340 mk
Yhdyskuntajätevedenpuhdistamo ftalaattien ympäristökuormituksen vähentäjänäTkT Jukka Rintala & työryhmäJyväskylän yliopisto23340 mk
Molekyyligeneettisten menetelmien soveltaminen kiljuhanhen ja metsähanhen suojelutyössä.FM Minna Ruokonen & työryhmäOulun yliopisto, Biologian laitos68000 mk
Kaupunki-ilman PM10 ja NO2 pitoisuuksien lyhyen ajan ennustaminenFT/professori Juhani Ruuskanen & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteiden laitos17340 mk
Metsiensuojelun vaikutukset paikallistalouteen: tapaustutkimus Ilomantsin kunnassaMMT Olli Saastamoinen & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tdk41340 mk
Järvisedimentin toiminnan analysointi uusin menetelminFT Mirja Salkinoja-Salonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts76725 mk
Ulappaveden sinilevien valobiologiaMMM Jukka Seppälä & työryhmäSuomen ympäristökeskus YV-Yksikkö15340 mk
Kemikaalien pysyvyyden arviointi maaperässä tehoisan lämpösumman avullaMMM Timo SeppäläSuomen ympäristökeskus77439 mk
Metapopulaatiodynamiikka harvinaisilla kasveillaDos Pirkko Siikamäki & työryhmäOulun yliopisto Oulangan biologinen asema30340 mk
Katalyyttinen hapetus pysyvien orgaanisten yhdisteiden hajoituksessaTkT Mika Sillanpää & työryhmäTeknillinen korkeakoulu76000 mk
Saastuneiden sedimenttien vaikutukset järvisimpukan lisääntymiseen ja biomarkkereihinFT Markus Soimasuo & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristöt27340 mk
Hirvieläinten vaikutus boreaalisen metsän kasvillisuuteenFT Jorma Tahvanainen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos87340 mk
Arkit viileän vyöhykkeen metsäpuiden sienijuuristossados. Sari Timonen & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos65340 mk
Bakteerien kasvu ja denitrifikaatio sinileväaggregaateissa - ovatko sinilevät typen lähde vai nielu?MMT, dos. Liisa Tuominen & työryhmäMerentutkimuslaitos29084 mk
Metalli- ja sulfaattipitoisten jätevesien biologinen puhdistaminenFM Kimmo Tuppurainen & työryhmäJyväskylän yliopisto02340 mk
Arseenin liikkuvuus ja biosaatavuus maaperässä sekä vaikutus mikrobiston monimuotoisuuteen ja aktiivisuuteenFM Riina TurpeinenHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos25340 mk
Kohonneiden otsonipitoisuuksien vaikutukset pohjoisella havumetsävyöhykkeelläFM Jarkko UtriainenKuopion yliopisto Ekologisen ympäristötieteen laitos15000 mk
Itämeren saastuneiden sedimenttien puhdistaminen innovatiivisilla menetelmilläprof. Terttu Vartiainen & työryhmäKuopion yliopisto22970 mk
Raskasmetallien ja orgaanisten yhdisteiden biosaatavuuden mittaaminen Itämerestä sensoribakteereillaFT Marko Virta & työryhmäTurun yliopisto Biotekniikka32680 mk
Saaristomeren kasvillisuuden pitkäaikaismuutokset ja niiden syytFT Mikael von Numers & työryhmäÅbo Akademi01411 mk
Ympäristöasenteet ja ympäristövaikuttamisen keinot Suomen kaupungeissa 1890-luvulta nykypäiväänFT, dos. Timo Vuorisalo & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos82340 mk
Harvinaisten kasvilajien ekologia Virossa: siementuoton, elinpaikan ja symbiontin tärkeysprof. Martin Zobel & työryhmäTartu University Dept. of Botany and Ecology,10000 mk
Maantieteelliset erot ekosystemien herkkyydessä ilmansaasteille: Ovatko pohjoiset metsät hauraimpia?FT Elena ZverevaTurun yliopisto71905 mk

2000

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (mk)
Ajelehtivien rihmalevien vaikutus litoraalivyöhykkeeseenprof. Erik Bonsdorff & työryhmäÅbo Akademi Institutionen för Biologi37120 mk
Vesistökuormituksen arvioiminen uusien vesidirektiivien edellyttämien pohjalevätutkimusten avullaFT Pertti Eloranta & työryhmäLimnologian ja ympäristönsuojelun laitos21464 mk
Mikrobiyhteisön diversiteetti ja funktio saastuneen maaekosysteemin ennallistamisen mittarinaFT, dos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos19340 mk
Metsänkäsittelyn vaikutukset maaperän hajottajaeläinyhteisöönFT, dos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ymp.tiet. laitos (YAC)91120 mk
Vesiekosysteemin molekyyliekologia: mikrobiyhteisön geneettinen diversiteetti ja aktiivisuusMMT Kaisa Haukka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts13120 mk
Vesiekosysteemin molekyyliekologia: mikrobiyhteisön geneettinen diversiteetti ja aktiivisuusMMT Kaisa Haukka & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts13120 mk
Maiseman visuaalisen seurannan menetelmätFK Tapio Heikkilä & työryhmäTaideteollinen Korkeakoulu90000 mk
Sisäinen ravinnekuormitus ja sedimentaatio Suomenlahden rannikkoalueellaFT, dos Anna-Stiina Heiskanen & työryhmäSuomen ympäristökeskus39553 mk
Saaristomeren rehevöitymismekanismien kokeellinen analyysiFT, dos. Harri Helminen & työryhmäLounais-Suomen ympäristökeskus60120 mk
Vertailevan metsäoikeuden tutkimusprojektiprof., OTT Erkki Hollo & työryhmäHelsingin Yliopisto Oik.tiet.tdk., Ympäristöoikeus77000 mk
Rautapellettitehtaan jätevesien vaikutus kaloihin Kostamuksessa, Karjalan TasavallassaFT, prof. Ismo Juhani Holopainen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos21120 mk
Viron alkaalisten ja happamoittavien päästöjen laskeumien määrittäminenTkL Marke Hongisto & työryhmäIlmatieteen laitos02509 mk
Kulkeutumismallit sinilevien massaesiintymisen ennustamisessados. Timo Huttula & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus17000 mk
Maankäytön muutoksien vaikutus Äyräpäänjärven kasvillisuuden ja linnuston kehitykseenprof. Pertti Huttunen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos83751 mk
Yksityismetsänomistajille suunnatun metsä- ja luonnonhoitoneuvonnan kehittäminenMMM Leena Anneli HytönenMETLA Kannuksen tutkimusasema42060 mk
Poronlaidunnuksen vaikutus poronjäkälien kemiaan ja maaperän ravinnetilaandos. Marko Hyvärinen & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos12680 mk
Kreosootilla saastuneen järvisedimentin kunnostuksen ekotoksikologisen riskin identifioiminenFM Tarja HyötyläinenBio- ja ympäristötieteiden laitos70600 mk
Männyn (Pinus sylvestris L.) kasvullisen lisäyksen kehittäminen sienijuurisienten avullaFT Hely Häggman & työryhmäMETLA, Punkaharjun tutkimusasema15000 mk
Surviaissääskitoukkien epämuodostumat sedimenttien haitallisuuden bioarvioinnissaFK Heikki Hämäläinen & työryhmäJoensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos08120 mk
Ultraviolettisäteilyn aiheuttamat immuunipuolustuksen muutokset kalassaFT, dos. Ilmari Jokinen & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos75120 mk
Viron juomaveden ja käyttöveden laadun parantamismahdollisuuksien selvittäminenTkT Juha Kallas & työryhmäLappeenrannan teknillinen korkeakoulu24933 mk
Tietokonekartografiaan perustuvan ympäristön tilan seurantamenetelmän kehittäminen SaaristomerelleFT Risto Kalliola & työryhmäTurun yliopisto40120 mk
PCB ja PAH yhdisteiden kertyminen petokaloihin: bioenergeettinen lähestymistapaFT, prof. Juha Sakari Karjalainen & työryhmäJyväskylän yliopisto20700 mk
Alailmakehän orgaaniset pienhiukkasetFT Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaatu01120 mk
Humusperäiset klooratut epäpuhtaudet vedessä - Solutransformaatiotesti syöpävaaran arviointiindos. Hannu Komulainen & työryhmäKansanterveyslaitos18388 mk
Saastealueiden kasvillisuuden palauttaminen tunturikoivun taimia istuttamallaFT Mikhail KozlovTurun yliopisto Biologian laitos46986 mk
Fysiologisten mittausten käyttö Itämeren levien perustuotannon mittaamisessaFT Harri Kuosa & työryhmäMerentutkimuslaitos30120 mk
Predaation vaikutukset eläinplanktonyhteisössä. Erityistapauksena tulokasvesikirppu C. pengoi.dos. Pirjo Kuuppo & työryhmäSuomen ympäristökeskus18980 mk
Seasonal nutricline: nature and physically mediated variability in the Gulf of FinlandPh.D. Jaan Laanemets & työryhmäEstonian Marine Institute64000 mk
Nanoteknologian sovellutukset paperiteollisuuden vesien käsittelyssäprof. Jaakko Laine & työryhmäTeknillinen korkeakoulu Paperitekniikan laboratorio95120 mk
Ympäristönsuojelu ja yrityksen kilpailukykyDI, MBA Leena LankoskiTKK Yritysstrategia ja kv.markkinointi43210 mk
Boorin puute kuusella ja sen yhteys hienojuurten kasvuun ja kuivuudenkestävyyteenPh.D, dos. Tarja Lehto & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tdk45120 mk
Ionisoitumattomien orgaanisten kemikaalien biosaatavuus suomalaisissa järvisedimenteissäFK Matti LeppänenJoensuun yliopisto Biologian laitos68420 mk
Ritsosfääribakteerien populaatiodynamiikka öljymaiden puhdistuksessa DGGE-menetelmälläprof., dos., MMT Kristina Lindström & työryhmäSoveltavan kemian ja mikrobiol. laitos15120 mk
Orgaanisen maatalousmaan kasvihuonekaasupäästötFM Marja MaljanenKuopion yliopisto10000 mk
Lintujen hyödyntäminen ja faunahistoria Suomessa esihistoriallisten luuaineistojen perusteellaFM Kristiina MannermaaHelsingin yliopisto31000 mk
Viljelyperäisten valumapäästöjen vähentäminen suojakaistoilla: puiden ja pensaiden merkitysPhD Jocelyn Martel & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos, Ekologian osasto49400 mk
Ihmistoiminnan vaikutus Suomen ja Venäjän Karjalan luontoympäristöön (KARMI)FT Olli Marttila & työryhmäEtelä-Karjalan Allergia- ja Ymp.instit75120 mk
Rehevöitymisen vaikutukset kala-saaliseläinten vuorovaikutussuhteisiin matalilla saaristoalueillados. Johanna Mattila & työryhmäHusö biologiska station48120 mk
Mikrokystiinien vaikutukset kasveihin ja mikrokystiinianalytiikan kehittäminenFT, dos. Jussi Meriluoto & työryhmäÅbo Akademi Biokemian ja farmasian laitos26000 mk
Ultravioletti-B säteilyn, perimän ja ympäristöstressin vaikutus sammakoiden yksilönkehitykseenprof. Juha Merilä & työryhmäEvolutionary Biology Center Dept. of Population Biology45120 mk
Varpukasvien raskasmetallien sietokyky ja toleranssimekanismitFM Satu Monni & työryhmäMetsäntutkimuslaitos Vantaan yksikkö47420 mk
Otsonoinnin vaikutus biohajoamattomiin orgaanisiin yhdisteisiinTkT Rein Munter & työryhmäTallinnan TKK50000 mk
Metallien vaikutus metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten toimintaanprof. Raimo Määttä & työryhmäTeknillinen korkeakoulu Puunjalostustekniikka15120 mk
Tulokaspeto Itämeren monimuotoisuuden uhkana: minkin kokeellisen poistopyynnin vaikutukset saaristolinnustoonFM Karl Mikael Hansson NordströmTurun yliopisto80120 mk
Ekologiset, historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät Kokemäenjoen suiston kestävän käytön perustanados. Mikko Ojanen & työryhmäSatakunnan ympäristökeskus08620 mk
Ympäristöhormonit: biomonitorointi, vaikutukset varhaiseen sukupuoliseen erilaistumiseen ja follikulogeneesiinFT, dos. Jorma Paranko & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos, eläinfysiologia27120 mk
Spesifiset mikrobiryhmät kaatopaikan suotovesien biologisessa käsittelyssä sekä typen poistossaTkL Markku Pelkonen & työryhmäTeknillinen korkeakoulu Vesihuoltotekn.l97000 mk
Metallien katalyyttinen aktiivisuus tukiaineen pinnalla: Arviointi pintatieteen menetelmilläprof., TkT Veikko Pohjola & työryhmäOulun yliopisto60080 mk
Biomarkkerit apuna Itämeren tilan arvioinnissa; menetelmien kehittely ja testausFT, dos. Eeva-Liisa Poutanen & työryhmäMerentutkimuslaitos04580 mk
Jäteveden puhdistaminen hapettamalla paineistetussa kuumassa vedessäprof. Marja-Liisa Riekkola & työryhmäHelsingin yliopisto Kemian laitos86426 mk
Ympäristöä saastuttavien raskasmetallien ja hiilivetyjen pitoisuuden mittaaminen biosensoreiden avullaFT, dos Martin Romantschuk & työryhmäHelsingin yliopisto Biotieteiden laitos15240 mk
Kaupunki-ilman PM10 ja NO2 pitoisuuksien lyhyen ajan ennustaminenFT, prof. Juhani Ruuskanen & työryhmäKuopion yliopisto Ympäristötieteiden laitos17120 mk
Metsämaan metaanin hapetukseen vaikuttavat ympäristötekijätFM Anne SaariKansanterveyslaitos35350 mk
Metsiensuojelun vaikutukset paikallistalouteen: tapaustutkimus Ilomantsin kunnassaMMT Olli Saastamoinen & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tdk30120 mk
Järvisedimentin toiminnan analysointi uusin menetelminFT Mirja Salkinoja-Salonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts83725 mk
Selluloosamateriaalien mikrobiologinen hajotusDI Outi SalminenCornell University Section of Biochemistry12000 mk
Kvantitatiivisen piileväanalyysin hyödyntäminen Viron ympäristönmuutostutkimuksessaFT Veli-Pekka Salonen & työryhmäTurun yliopisto Geologian laitos59862 mk
Pohjavesitutkimukset - ohjeita tutkimusten teettäjille ja suorittajille, pohjaveden käytön ja suojelun valvojille sekä lupa-asioiden käsittelijöilleTT Pertti Seuna & työryhmäVesiyhdistys ry.20000 mk
Metapopulaatiodynamiikka harvinaisilla kasvilajeillados. Pirkko Siikamäki & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos35120 mk
Kompleksinmuodostajat prosessi-, jäte- ja luonnonvesissäTkT Mika Sillanpää & työryhmäTeknillinen Korkeakoulu25120 mk
Saastuneiden sedimenttien vaikutukset järvisimpukan lisääntymiseen ja biomarkkeihinFT Markus Soimasuo & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos19000 mk
Data-assimilaatio Suomenlahdella: optimaalinen arvio ravinnevoille ja sekoittumiselleFL Tapani Stipa & työryhmäHelsingin yliopisto Geofysiikan laitos47284 mk
Iridoidiglykosidien analytiikkaFM Johanna SuomiHelsingin yliopisto Kemian laitos 9000 mk
Poron laidunnuksen vaikutus metsänpohjan eliöyhteisön monimuotoisuuteenFM Otso Suominen & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos23120 mk
Hirvieläinten vaikutus boreaalisen metsän kasvillisuuteenFT Jorma Tahvanainen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos97620 mk
Kansainvälisen jäkäläseuran (IAL) neljäs kongressi 3.-8.9.2000, BarcelonaFM Sari TarhanenKuopion yliopisto Ekologisen ympäristötieteen laitos 8000 mk
Harvinaistuneen niittykasvillisuuden esiintyminen, suojelu ja ennallistaminenFM Päivi TikkaJyväskylän yliopisto Bio- ja ymp. tiet.47420 mk
Ympäristöasenteiden muutospaineista EU-Suomessa. Kylähengen ja luonnonsuojelun ristiaallokko saimaannorpan suojelussaYTM Mika TonderRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos75120 mk
Bakteerien kasvu ja denitrifikaatio sinileväaggregaateissa-ovatko sinilevät typen lähde vai nielu?MMT Liisa Tuominen & työryhmäMerentutkimuslaitos / Suomen Akatemi25120 mk
UV-säteily ja metsänrajan kasvitFT, dos Minna Turunen & työryhmäLapin yliopisto Arktinen keskus55120 mk
Luonnon monimuotoisuus vuosituhannen vaihteessa - Biodiversiteettitutkimuksen uudet haasteetFT, dos. Mari WallsTurun yliopisto Biologian laitos60750 mk
Ilmastonmuutoksen ja ravinteiden saannin vaikutukset metsäpuiden fotosynteesiin ja kasvuunFT, dos. Elina Margareta Vapaavuori & työryhmäMetsäntutkimuslaitos99120 mk
Haitallisten leväkukintojen vaikutus Itämeren vapaan veden ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaanFT, dos. Markku Viitasalo & työryhmäHelsingin yliopisto Ekol. syst. lts.45998 mk
Järvien sedimenttien iänmääritysmenetelmän kehittäminenFT Ari Virtanen & työryhmäJyväskylän yliopisto Fysiikan laitos32120 mk
Saaristomeren kasvillisuuden pitkäaikaismuutokset ja niiden syytFT Mikael von Numers & työryhmäLounais-Suomen ympäristökeskus/ Åbo Akademi13675 mk
Eurooppalaisten Kasvifysiologian Seurojen 12. Kongressi Budapestissä, 21.-25.8.2000FT Anu WulffKuopion yliopisto Ekologisen ympäristötieteen laitos 5000 mk
Harvinaisten kasvilajien ekologia Virossa: siementuoton, elinpaikan ja symbiontin tärkeysprof. Martin Zobel & työryhmäTartu University Dept. of Botany and Ecology20000 mk

Lisäksi säätiön hallitus varasi määrärahan Itämeren sinileväkukintojen historiaa selvittävään hankkeeseen, jota koordinoi säätiön tutkimuspäällikkö, dos. Kaisa Kononen

1999

HankeApurahan saajaOrganisaatioSumma (mk)
Ympäristönsuojelu ja yrityksen kilpailukykyDI Leena AlanenTeknillinen korkeakoulu73416 mk
Yhdyskuntajätevesien typen poistaminen jaksoittaisella tehostetulla hapetuksellaFT, dos. Peter Backlund & työryhmäTurun aluetyöterveyslaitos30000 mk
Kaavoitus-ja ympäristöoikeuden vertailevan konferenssin järjestäminenOTT Ari Ekroos & työryhmäTKK/Talousoikeuden laboratorio25000 mk
Juomavesien genotoksisuus - Syyt ja seuraukset. (matka-apurahaTkT Robert Franzen & työryhmäHelsingin yliopisto Farmasian laitos 8000 mk
Raskasmetalleilla saastuneen metsämaan mikrobiologinen kunnostaminen orgaanisen kateaineen avulla.FT, Dos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos58490 mk
Raskasmetalleilla saastuneen metsämaan mikrobiologinen kunnostaminen orgaanisen kateaineen avulla.FT, Dos. Hannu Fritze & työryhmäMetsäntutkimuslaitos58490 mk
Metsänkäsittelyn vaikutukset maaperän hajottajaeläinyhteisöönFT, Dos. Jari Haimi & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteteiden laitos87416 mk
Metsätalouden vaikutus liito-oravan elinympäristön valintaan, populaatiodynamiikkaan ja dispersaaliinDos. Ilpo HanskiHelsingin yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos21216 mk
Vesiekosysteemin molekyyliekologia: mikrobiyhteisön geneettinen diversiteetti ja aktiivisuusMMT Kaisa Haukka & työryhmäHelsingin Yliopisto Sov. kemian ja mikrobiol.laitos21416 mk
Rannan mikrobit suojavyöhykkeen osana muuttuvissa ympäristöoloissaFM Erika HeikkinenHelsingin yliopisto Ympäristöekologian laitos98416 mk
Sisäinen ravinnekuormitus ja sedimentaatio Suomenlahden rannikkoalueellaFT Anna-Stiina Heiskanen & työryhmäSuomen ympäristökeskus32150 mk
Saaristomeren rehevöitymismekanismien kokeellinen analyysiFT, dos Harri Helminen & työryhmäLounais-Suomen ympäristökeskus38416 mk
Vertailevan metsäoikeuden tutkimusprojektiOik.tri Erkki Hollo & työryhmäHelsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos57000 mk
Viron alkaalisten ja happamoittavien päästöjen laskeumien määrittäminenTkL Marke Hongisto & työryhmäIlmatieteen laitos16416 mk
Lisääntyvän UV-säteilyn vaikutukset leviinFL Pirjo HuovinenJyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteteiden laitos79736 mk
Kulkeutumismallit sinilevien massaesiintymisen ennustamisessaDos. Timo Huttula & työryhmäPirkanmaan ympäristökeskus06000 mk
Maankäytön muutoksien vaikutus Äyräpääjärven kasvillisuuden ja linnuston kehitykseenProf. Pertti Huttunen & työryhmäJoensuun Yliopisto Biologian lts.95668 mk
Poronlaidunnuksen vaikutus poronjäkälien kemiaan ja maaperän ravinnetilaanPhD Marko Hyvärinen & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos73416 mk
Männyn (Pinus sylvestris L.) kasvullisen lisäyksen kehittäminen sienijuurisienten avullaDos. Hely Häggman & työryhmäMetla Punkaharjun tutkimusasema31500 mk
Ultraviolettisäteilyn aiheuttamat immuunipuolustuksen muutokset kalassaFT, dos. Ilmari Jokinen & työryhmäJyväskylän Yliopisto Bio- ja ympäristötieteteiden laitos73416 mk
Viron juomaveden ja käyttöveden laadun parantamismahdollisuuksien selvittäminenTkT Juha Kallas & työryhmäLTKK17416 mk
Suotuisan suojelutason käsite biodiversiteettioikeudessaOTK Pasi KallioTurun yliopisto Oikeustieteellinen tdk36708 mk
Tietokonekartografiaan perustuvan ympäristön tilan seurantamenetelmän kehittäminen SaaristomerelleFT Risto Kalliola & työryhmäTurun yliopisto83416 mk
Aerosolihiukkasten vuorovaikutus alailmakehän kaasumaisten epäpuhtauksien kanssaFT, dos. Veli-Matti Kerminen & työryhmäIlmatieteen laitos Ilmanlaatu94416 mk
Saastealueiden kasvillisuuden palauttaminen tunturikoivun taimia istuttamallaFT Mikhail KozlovTurun Yliopisto Biologian laitos61000 mk
Sedimenttiin sitoutuneen metyylielohopean bioakkumuloituminen vesiympäristössäFT Jussi Kukkonen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologiao laitos31416 mk
Entsyymireaktori kloorifenolien kokeellisessa puhdistuksessaFT, prof. Markku S. Kulomaa & työryhmäJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteteiden laitos13416 mk
Kohonneen hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan vaikutukset männyn ja koivun tuholaisresistenssiin ja resistenssimekanismeihinMMM Kari KuokkanenJoensuun yliopisto Metsätiet.tdk.93416 mk
Predaation vaikutukset eläinplanktonyhteisössä. Erityistapauksena tulokasvesikirppu C. pengoi.FT, dos. Pirjo Kuuppo & työryhmäSuomen ympäristökeskus00916 mk
Veden heikentyneeseen laatuun liittyvän fysiologisen stressin ilmeneminen siiallaFM Jarmo LappivaaraJyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen laitos84416 mk
Boorin puute kuusella ja sen yhteys hienojuurten kasvuun ja kuivuudenkestävyyteenPh.D., dos. Tarja Lehto & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätiet.tiedekunta39416 mk
Ritsosfääribakteerien populaatiodynamiikka öljymaiden puhdistuksessa DGGE-menetelmälläMMT, dos., prof. Kristina Lindström & työryhmäSov. kemian ja mikrobiologian lts03416 mk
Metaanipäästöt orgaanisen aineksen ja ravinteiden kuorimittamista makean veden ekosysteemeistäDos. Pertti Martikainen & työryhmäKuopion Yliopisto Ympäristötieteet50416 mk
Lahopuukovakuoriaisten kannanvaihtelut sekä näytteenoton edustavuus - 10 vuoden seurantatutkimusMMM Petri Martikainen & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteiden tiedekunta57000 mk
Ihmistoiminnan vaikutus Suomen ja Venäjän Karjalan luontoympäristöön (KARMI)FT Olli Marttila & työryhmäEtelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöins Karjalan ympäristötieteen laitos73416 mk
Rehevöitymisen vaikutukset kala-saaliseläin vuorovaikutussuhteisiin matalilla saaristoalueillaDos. Johanna Mattila & työryhmäÅbo Akademi Husö biologiska station40461 mk
Mikrokystiinien vaikutukset kasveihin ja mikrokystiinianalytiikan kehittäminenFT, dos. Jussi Meriluoto & työryhmäÅbo Akademi Biokemian ja farmasian laitos33416 mk
Ultravioletti-B säteilyn, perimän ja ympäristöstressin vaikutus sammakoiden yksilönkehtitykseenFD, dos. Juha Merilä & työryhmäZoologiska Institutionen33146 mk
Haapa (Populus Tremula) rakennus- ja tarvepuunaFM, arkkitehti Harri MetsäläTKK Puurakentaminen79500 mk
Kalajätteen anaerobinen biokonversio, Biokaasun- ja lannoitteentuoton kemialliset prosessiparametritFK Vesa Miikki & työryhmäJyväskylän yliopisto, ympäristötieteet97400 mk
Ympäristökäyttäytymisen monet muodot: vihreän kulutuksen monimerkityksellisyysKTL Johanna MoisanderHelsingin kauppakorkeakoulu40000 mk
Bakteerien monimuotoisuuden määrittäminen (tyypittely) lauhkean vyöhykkeen vesiekosysteemien rajapinnoissaPhD, doc. Uwe Munster & työryhmäUniversity of Helsinki Lammi Biological Station08416 mk
Ilmakehän ultrapienten aerosolihiukkasten koostumus ja morfologiaFT, mvs. yliassisstentti Jyrki Mäkelä & työryhmäHelsingin Yliopisto Fysiikan laitos06416 mk
Metallien vaikutus metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten toimintaanProf. Raimo Määttä & työryhmäTKK, Puunjalostustekn., Ympäristönsuoj.t07916 mk
Hartsihappojen aiheuttamat solutoimintojen häiriötFT Mikko Nikinmaa & työryhmäTurun yliopisto Biologian laitos01416 mk
Raskasmetallien vaikutus mäntyihinFT Rauni Ohtonen & työryhmäHelsingin yliopisto, Ympäristöekol. lts00416 mk
Ekologiset, historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät Kokemäenjoen suiston kestävän käytön perustanaDos. Mikko Ojanen & työryhmäSatakunnan ympäristöntutkimuskeskus08416 mk
Luonnon arvot ja luonnon arvottaminen - seminaariVTT Markku Oksanen & työryhmäTurun Yliopisto Filosofian laitos10000 mk
The influence of stratification to the biological matter circulation of lakesPh.D. Ingmar Ott & työryhmäVõrtsjärv limnological station, Estonia85000 mk
Metsien käyttöä sääntelevä lainsäädäntö ja biodiversiteetti Luoteis-VenäjälläOTK Minna Katriina PappilaTurun yliopisto Oikeustieteellinen tdk36708 mk
Metallien katalyyttinen aktiivisuus tukiaineen pinnalla: Arviointi pintatieteen menetelmilläTkT, prof. Veikko Pohjola & työryhmäOulun yliopisto Prosessitekn. osasto98416 mk
Ympäristötieteen päivät 1999 (toukokuu 1999, Tampere)FT Jaakko Puhakka & työryhmäTampereen teknillinen korkeakoulu30000 mk
Biogeenisten hiilivetyjen ja niiden reaktiotuotteiden mittaus reaktiokammiossa ja pintailmassa. Apuraha tutkimusprojektiin liittyvien matkojen rahoittamiseen.FK Anni ReissellUniversity of California Riverside, Air Pollution15000 mk
Jäteveden puhdistaminen hapettamalla paineistetussa kuumassa vedessäProf. Marja-Liisa Riekkola & työryhmäHelsingin yliopisto Analyyttisen kemian laboratorio01416 mk
Ympäristöä saastuttavien raskasmetallien ja hiilivetyjen pitoisuuden ja biosaatavuuden mittaaminen biosensoreiden avullaFT, dos. Martin Romantschuk & työryhmäHelsingin Yliopisto Biotieteen lts., Yl. mikrobiologia03832 mk
Vesitasemenetelmään perustuva pohjavesiesiintymän laskentamalli ja siihen liittyvien ajasta riippumattomien parametrien kalibrointimenetelmäFT, dos. Esa Rönkä & työryhmäSuomen ympäristökeskus73416 mk
Third International Workshop on Use of Paper Sludge 7.-13.6.1999TkT Jouko SaarelaSuomen ympäristökeskus15000 mk
Metsiensuojelun vaikutukset paikallistalouteen: tapaustutkimus Ilomantsin kunnassaMMT Olli Saastamoinen & työryhmäJoensuun yliopisto Metsätieteellinen tdk93416 mk
Sedimentit teollisuuspäästöjen kerääjinä ja nieluinaFT Mirja Salkinoja-Salonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts28416 mk
Selluloosamateriaalien mikrobiologinen hajotusDI Outi SalminenCornell University Section of Biochemistry87416 mk
Kvantitatiivisen piileväanalyysin hyödyntäminen Viron ympäristötutkimuksessaFT Veli-Pekka Salonen & työryhmäTurun Yliopisto Geologian Laitos73416 mk
Esitelmöinti Kansainvälisen ekologisen taloustieteen yhdistyksen kaksivuotiskongressissa ChilessäMMM Juha SiikamäkiMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos 9500 mk
Metapopulaatiodynamiikka harvinaisilla kasvilajeillaDos. Pirkko Siikamäki & työryhmäOulun yliopisto Biologian laitos13416 mk
Kloorittomassa sellunvalkaisussa käytettyjen kompleksinmuodostajien hajottaminenTkT Mika SillanpääTeknillinen korkeakoulu Ympäristönsuojelutekniikan laboratorio74000 mk
Ravinteiden vaikutus sinilevien kasvuun ja myrkkyjen tuottoonMMT, dos. Kaarina Sivonen & työryhmäHelsingin yliopisto Soveltavan kemian ja mikrobiologian lts16416 mk
Pohjantikan ja käpytikan habitaattivaatimukset ja dispersiokykyFT Jorma Sorjonen & työryhmäJoensuun yliopisto Biologian laitos20416 mk
Data-assimilaatio Suomenlahdella: optimaalinen arvio ravinnekulkeumille ja sekoittumiselleFK Tapani Stipa & työryhmäHelsingin Yliopisto Geofysiikan laitos96416 mk
Poron laidunnuksen vaikutus metsänpohjan eliöyhteisön monimuotoisuuteenFK Otso SuominenTurun yliopisto Ekologian osasto, Biologian laitos,13416 mk
Peltoviljelyn vesistövaikutukset - tilakohtaisen kuormituksen määrittäminen mallintamallaFM Maria SuoraniemiHelsingin Yliopisto Ympäristöekologian laitos86416 mk
Uuden sukupolven satelliittihavaintojen ja 3-ulotteisen mallin käyttö bromin lähteiden tutkimukseenFT Petteri Taalas & työryhmäIlmatieteen laitos93416 mk
Bakteerien kasvu ja denitrifikaatio sinileväaggregaateissa - ovatko sinilevät typen lähde vai nielu?MMT Liisa Tuominen & työryhmäMerentutkimuslaitos15416 mk
UV-säteily ja metsänrajan kasvitFT, dos. Minna Turunen & työryhmäLapin Yliopisto Arktinen keskus44416 mk
Antesenssi-rauduskoivun kehittäminen otsoni-indusoituneelle ACC-syntaasilleMMM Jorma Vahala & työryhmäHelsingin yliopisto Kasvibiologian lts73416 mk
Juurikäävän biologisen torjunnan vaikutus lahottajasieniyhteisöjen biodiversiteettiin.FM Eeva Vainio & työryhmäMetsäntutkimuslaitos04416 mk
Maan lämpötilan vaikutukset havupuun taimien juuriston kehitykseen ja ravinteiden ottoonFT Elina Vapaavuori & työryhmäMetsäntutkimuslaitos01416 mk
Suokasvien kosteus- ja ravinne-ekologia soiden ennallistamisen perustanaFT, dos. Harri Vasander & työryhmäMetsäekologian laitos47500 mk
Haitallisten leväkukintojen vaikutus Itämeren vapaan veden ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaanDos. Markku Viitasalo & työryhmäHelsingin Yliopisto Ekologian ja systematiikan laitos02320 mk
Saaristomeren kasvillisuuden pitkäaikaismuutokset ja niiden syytFT Mikael von Numers & työryhmäLounais-Suomen ympäristökeskus04276 mk
Saaristomeren rehevöitymien ja ajelehtivat levämatot: elinkierrot ja metapopulaatiodynamiikkaFT Ilppo Vuorinen & työryhmäTurun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos28416 mk
Kaatopaikan suotovesien paikallinen biologinen käsittelyMSc Fang Zhou & työryhmäHelsinki University of Technology41000 mk
Harvinaisten kasvilajien ekologia Virossa: siementuoton, elinpaikan ja symbiontin tärkeysProf. Martin Zobel & työryhmäTartu University Dept. of Botany and Ecology, Estonia10000 mk

Lisäksi säätiö varaa määrärahan tutkijaryhmälle, joka selvittää Itämeren sinileväkukintojen historiaa viimeisten vuosisatojen aikana historiatutkimuksen ja luonnontieteiden näkökulmasta. Työtä koordinoi säätiön tutkimuspäällikkö, Dos. Kaisa Kononen.

1998

HankeApurahan saaja
Ympäristönsuojelu ja yrityksen kilpailukykyAlanen Leena, Dl, MBA
Osanotto Society for Experimental Biologyn (SEB) kokoukseen ja vierailu Edinburghin yliopistoonAphalo Pedro Jose, PhD
Yhdyskuntajätevesien typenpoiston tehostaminen jaksoittaisella hapetuksellaBacklund Peter, FT, dos. 
Raskasmetalleilla saastuneen maan mikrobiologisen toiminnan tervehdyttäminen orgaanisen kateaineen avulla Fritze Hannu, Dos.
Metsätalouden vaikutus liito-oraravan elinympäristön valintaan, populaatiodynamiikkaan ja dispersaaliinHanski Ilpo, Dos.
Resuspension merkitys järven sisäisessä kuormituksessaHartikainen Helinä, MMT
Rannan mikrobit suojavyöhykkeen osana muuttuvassa ympäristöoloissaHeikkinen Erika, FM
GLOBE-konferenssi, Helsinki -98Hirvonen Heikki, FK 
IBD-viruksen merkitys haahkanpoikasten massakuolemissa SuomenlahdellaHollmen Tuula, ELL 
Kestävä kehitys ja maankäyttöHollo Erkki J., OTT 
Euroopan Unionin ympäristöoikeus-konferenssi Hollo Erkki J., OTT
Kirjaprojekti 'Modernin ympäristöjohtamisen instituutiot'Hukkinen Janne, PhD
Lisääntyvän UV-säteilyn vaikutukset leviinHuovinen Pirjo, FL
Hydrauliset mitoitusperusteet vesiensuojelussa ja vesistökunnostushankkeissaJärvelä Juha, Dl
Asiantuntijajärjestelmä sellutehtaan haisevien rikkipäästöjen vähentämiseksi (matka-apuraha)Järvensivu Mika, Dl 
Talousmetsien luonnonsuojelun ja monikäytön suunnittelu Kangas Jyrki, MMT
Osallistuminen 'Environmental Chemistry of organic pollutants' kurssille DusseldorfissaKapanen Anu M., MMM
Ympäristövahingon kärsijän oikeusasemasta yleisessä tuomioistuimessa RL 48 luvun ja YVL:N säännösten käyttämistä ajatellenKarjalainen Hannele 
Raskasmetalleille spesifiset biosensoritKarp Matti, FT 
Polttoaineiden BTEX-hiilivety- ja eetteriyhdisteiden käyttäytyminen maassa ja pohjavedessä sekä niiden kulkeutumisen laskentaKarvonen Tuomo, TkT
Aerosolihiukkasten vuorovaikutus alailmakehän kaasumaisten epäpuhtauksien kanssaKerminen Veli-Matti, FT
Kaatopaikkojen harmaalokkiongelman laajuus, luonne ja tekninen hallinta Kilpi Mikael, Dos.
 Saasteiden vaikutus pajujen reagointiin luonnolliseen ja simuloituun lehtien poistoonKozlov Mikhail
 Sedimenttiin sitoutuneen metyylielohopean bioakkumuloituminen vesiympäristössäKukkonen Jussi, FT
Entryymieaktori kloorifenolien kokeellisessa puhdistuksessaKulomaa Markku, prof. 
Kohonneen hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan vaikutukset männyn ja koivun tuholaisresistenssiin ja resisistenssimekanismiin Kuokkanen Kari, MMM 
Hydrophysical and grazing control of phytoplankton species diversityKuparinen Jorma, dos.
Predaation vaikutukset eläinplanktonyhteisössä. Erityistapauksena tulokasvesikirppu C. pengoiKuuppo Pirjo, FT
Paperitehtaan vedenkäytön hallinnan kehittäminen dynaamisen simuloinnin avulla Laukkanen Ismo, Dl
Ympäristötekijöiden vaikutus Helsingin Tuomiokirkon kipsikoristeiden vaurioitumiseenLauren Marjo, FM
Luonnon hiilivetypäästöjen mittaaminen mikrometeorologisella menetelmälläLaurila Tuomas
Boorin puute kuusella ja sen yhteys hienojuurten kasvuun ja kuivuudenkestävyyteenLehto Tarja, PhD, dos. 
Metaanipäästöt orgaanisen aineksen ja ravinteiden kuormittamista makean veden ekosysteemeistäMartikainen Pertti, Dos. 
Rehevöitymisen vaikutukset kala-saaliseläin vuorovaikutussuhteisiin matalalla saaristoalueillaMattila Johanna, FT 
Mikrokystiinien vaikutukset kasveihin ja mikrokystiinianalytiikan kehittäminenMeriluoto Jussi, FT, dos. 
Ultravioletti-B säteilyn, perimän ja ympäristöstressin vaikutus sammakoiden yksilönkehitykseenMerilä Juha, FD, dos. 
Selluteollisuuden kuormittamien järvien elpyminen - sedimentin eliöjäänteet ja kasviplanktonin pitkäaikaismuutoksetMeriläinen Jarmo J., FT 
 Varpukasvien raskasmetallien sietokyky ja toleranssimekanismit Monni Satu, FM 
Typing Bacteriai Diversity in Aquatic Boreal Interfaces (BioFace)Munster Uwe, PhD
Otsonin ja kuivuuden vaikutukset kuusen neulasten solujen kalvostoihin.Mäenpää Minna, FM 
Ilmakehän ultrapienten aerosolihiukkasten koostumus ja morfologiaMäkelä Jyrki, FT
Metallien vaikutus metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten toimintaanMäättä Raimo, Apul.prof
Managing northern boreal forests for biodiversity: ecological and economic perspectivesMönkkönen Mikko, FT 
Monimuotoisuus talousmetsän uudistamisessa. Osatutkimus: maanilviäisetNiemelä Jari, FT, dos. 
Hatsihappojen aiheuttamat solutoimintojen häiriötNikinmaa Mikko, FT
Raskasmetallien vaikutus mäntyihinOhtonen Rauni, FT 
Ekologiset, historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät Kokemäenjoen suiston kestävän käytön perustanaOjanen Mikko, Dos.
Skenaarioita ja kattoja maailman metsäkadosta ja –ekspansiostaPalo Matti, MMT, prof. 
 Jätevesien puhdistaminen ylikriittisellä vedellä hapettamallaRiekkola Marja-Liisa, Prof.
Ympäristöä saastuttavien raskasmetallien ja hiilivetyjen pitoisuuden ja biosaatavuuden mittaaminen biosensoreiden avullaRomantschuk Martin, Dos. 
Sedimentit teollisuuspäästöjen kerääjinä ja nieluina.Salkinoja-Salonen Mirja, Prof.
Selluloosamateriaalien mikrobiologinen hajotusSalminen Outi, DI
Luonnontilan palautumisprosessi Luovutetun Karjalan järvissä väestön evakuoinnin seurauksenaSimola Heikki, FT, dos. 
Osallistuminen '4 International symposium of toxic cyanobacteria-kokoukseen Beaufortissa, North Carolinassa' Sipiä, Vesa, FL
Ravinteiden vaikutus sinilevien kasvuun ja myrkkyjen tuottoonSivonen, Kaarina, Dos
 Pohjantikan (Picoides tridactylus) ja käpytikan (Dendrocopos major) habitaattivaatimusten ja dispersiokyvyn vaikutus lajien kannan säätelyyn sekä lajien merkitys hyönteistuhojen estäjänäSorjonen Jorma, FT
 Data-assimilaatio Suomenlahdella: optimaalinen arvio ravinnekulkeumille ja sekoittumiselleStipa Tapani, FK 
Peltoviljelyn vesistökuormitus - tilakohtaisen ravinnehuuhtoumamallin kehittäminenSuoraniemi Maria, FM
Ylivieskan biokaasulaitoksen edut ja haitat Söderbacka Carita, HTM 
Metsätalouden vaikutus metsämaan kemiallisiin ominaisuuksiinTanskanen Nina, MMM
Kongressimatka: 11th World Clean Air CongressTolvanen Merja, FL 
Bakteerien kasvu ja denitrifikaatio sinibakteeriaggregaateissa - ovatko sinibakteerit typen lähde vai nielu?Tuominen Liisa, MMT
UV-säteily ja metsänrajan kasvitTurunen Minna, FT 
 Suomen Biologian Seura Vanamon 100-vuotisjuhlajulkaisuTurunen Seppo, dos
Antisenssi-rauduskoivun kehittäminen otsoni-indusoituneelle ACC-syntaasilleVahala Jorma, MMM
Juurikäävän biologisen torjunnan vaikutus lahottajasieniyhteisöjen biodiversiteettiin.Vainio Eeva, FM
Peltoekosysteemin muutos ja saastekuormitus: vaikutukset yksilöiden lisääntymispanostukseen ja –menestykseenValkama Jari, FM 
Maan lämpötilan vaikutukset männyn taimien juuriston kehitykseen ja ravinteiden ottoon Vapaavuori Elina, FT 
Kohotetun hiilidioksidipitoisuuden ja typpilaskeuman vaikutus suon hiilitaseeseen ja kasvillisuuteenVasander Harri, FT, dos. 
Suolahapon faasitransitioiden vaikutus aerosolihiukkasjakaumaan merellisissäilmamassoissaViisanen Yrjö, FT, dos
Haitallisten leväkukintojen vaikutus Itämeren vapaan veden ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaanViitasalo Markku, FT 
Saimaa-seminaari 1998 - Saimaa nyt ja tulevaisuudessaViljanen Markku, FT, dos
Ympäristönäytteiden alfamittausmenetelmän kehittäminenVirtanen Ari, FT
Metsän kasvu 2000 -luvun saasteilmastossa -kokous, Edinburgh, UK 21.-23.9.1998Wulff Anu, FT
Oksalaatit valkaisujätevesien haitta-aineena - muodostumismekanismit, analysointi ja torjuntaVuorinen Tapani, TkT