Rahoitetut hankkeet

Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina lähes 80 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain myönnetty rahoitus on 2000-luvulla kasvanut 1,4 miljoonasta eurosta lähes 4 miljoonaan euroon. Useimmat rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.

Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät.  Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.

2021

Apurahan saajaHankeOrganisaatioTuen kohdeSumma €Kuvaus
Birge TraciPölyttäjäystävällinen maatila: neuvontamateriaali viljelijöille

Lue lisää
Helsingin yliopistoTutkimustiedon jalkauttaminen57530

Pölyttäjäystävällinen maatila: neuvontamateriaali viljelijöille

Hankkeen tavoitteena on luoda pölyttäjäystävällinen maatilakonsepti suomalaisille maatiloille tuottamalla neuvontamateriaalia, jossa esitellään tutkimustietoa ja neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut, joilla voidaan kehittää omaa maatilaa pölyttäjäystävällisemmäksi. Pölyttäjäystävällisen maatalous on osa uudistavaa eli regeneratiivistä maataloutta. Hankkeen aikana tuotetaan viljelijöille kohdennettu Pölyttäjäystävällinen maatila -opas (suomeksi ja ruotsiksi), järjestetään webinaari (suomeksi), järjestetään yksi videoitava pellonpiennarpäivä Vihdissä ja tarjotaan lehtiartikkeleita medialla.Sulje kuvaus
Fernandez Galeote DanielPlaneettamme Pelissä: Pelipohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen ymmärtämisen ja siihen reagoimisen välineinä

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö79550

Planeettamme Pelissä: Pelipohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen ymmärtämisen ja siihen reagoimisen välineinä

Projektin tavoite on ymmärtää pelien potentiaali ilmasto-osallisuuden luomisen välineenä. Päämääräni on uuden ilmasto-osallisuutta edistävän videopelin kehittäminen, testaaminen ja levittäminen. Pelin tarkoitus on edesauttaa yleisön ymmärrystä ilmastonmuutoksen syistä, sen nykyisistä ja tulevista vaikutuksista sekä toimista, joilla näitä vaikutuksia pyritään hillitsemään. Tietotaito pelin luomiseen perustuu perinpohjaiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä olemassaolevien ilmastonmuutosta käsittelevien pelien analyysiin.Sulje kuvaus
Hall ClioLämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihin

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö28290

Lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihin

Tämän väitöskirjatyön päämääränä on selvittää planktonin vuorovaikutuksia erilaisissa Itämeren lämpenemisen ja suolaisuuden laskun ennusteissa. Käyttämällä viimeisimpiä edistyksellisiä mallinnustekniikoita voimme ennustaa tulevia lämpötilojen ja suolaisuuden muutoksia, joiden perusteella suunnittelemme luonnonmukaisia koejärjestelyjä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Suomessa. Projektin tuloksien avulla voidaan kehittää suosituksia ympäristön hallintasuunnitelmiin, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin huomioon.


Sulje kuvaus
Jämsä JohannaLuonnon arvopohjaiset hyvinvointivaikutukset - ja miten edistää niitä kaupunkisuunnittelulla?

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö104200

Luonnon arvopohjaiset hyvinvointivaikutukset - ja miten edistää niitä kaupunkisuunnittelulla?

Tavoite on tutkia, miten luonto tukee kaupunkilaisten arvopohjaista hyvinvointia eli merkityksellisyyden kokemusta; mielenterveyttä tukevia ajatusmalleja; voimaannuttavia tekijöitä kuten toimijuuden kokemusta sekä sosiaalisia suhteita. Näitä kutsutaan hyvinvointitutkimuksen alalla eudaimonisiksi hyvinvointivaikutuksiksi, ja ne ovat vielä vähän tutkittuja luontokontekstissa. Tavoitteena on kartoittaa, millaiset luontoalueet tuottavat eudaimonisia hyvinvointihyötyjä, jotta näitä alueita voidaan vaalia kaupunkisuunnittelussa kaupunkirakenteen tiivistämispaineen alla.Sulje kuvaus
Kärkkäinen SirpaLukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa - tutkimustiedon jalkautushanke

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoTutkimustiedon jalkauttaminen45500

Lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa - tutkimustiedon jalkautushanke

Hankkeessa jalkautetaan lukio-opiskelijoiden yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin liittyvien argumentaatiotaitojen tutkimuksesta saatua tutkimustietoa ja pilotoidaan tutkimuksessa kehitettyä argumentoinnin arviointityökalua. Hanke edistää poikkitieteellisen ajattelutavan, kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittymistä yleissivistävässä kouluopetuksessa sekä yliopisto-opetuksessa. Lisäksi hanke edesauttaa opetussuunnitelmien toteutumista käytännön opetustyössä.Sulje kuvaus
Niemi LarissaKestävyystoimijuus terveydenhuollossa

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö78000

Kestävyystoimijuus terveydenhuollossa

Suomalainen terveydenhuoltsektori on ollut pitkään tietoinen sosiaalisen vastuun kysymyksistä, mutta nykyään huolta aiheuttaa entistä enemmän myös sektorin negatiiviset ympäristövaikutukset. Väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ympäristöllistä kestävyyttä edistetään suomalaisella terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti tutkimus tarkastelee kestävyystoimijuutta sektorilla sekä sitä, miten toimijuutta voidaan tukea sektorin ympäristövastuun parantamiseksi.Sulje kuvaus
Nikkanen HannaLong Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus: Perusteellista journalismia elonkehän, yhteiskunnan ja talouden risteyskohdista

Lue lisää
YritysTutkimustiedon jalkauttaminen60125

Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus: Perusteellista journalismia elonkehän, yhteiskunnan ja talouden risteyskohdista

Hankkeessa perustetaan verkkojulkaisu Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus, jossa toimittajat ja monitieteisen ympäristötutkimuksen tekijät tuottavat yhdessä ympäristönmuutosta käsittelevää tiedepohjaista journalismia. Hankkeen aikana tekijät tuottavat 5-8 pitkää juttua sekä lyhyempiä tekstejä ja tapahtumia. Jutut paljastavat uutta tietoa ja auttavat lukijaa ajattelemaan aikamme suuria ilmiöitä monitasoisesti ja itsenäisesti. Kaksikielinen loppuraportti kokoaa yhteen ajankohtaisen kertovan ympäristöjournalismin parhaita käytäntöjä.Sulje kuvaus
Perko NinniSilentopia: Tanssitaidetta, jazzia ja muurahaisuutta yhdistävä toivon riittiLue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon jalkauttaminen80000

Silentopia: Tanssitaidetta, jazzia ja muurahaisuutta yhdistävä toivon riitti

Monialaisen Silentopia-hankkeen avulla vahvistetaan yksilön ja yhteisön kykyä kohdata elämäntapaan ja arvoihin kohdistuvaa väistämätöntä muutosta. Hanke pyrkii lisäämään muutosjoustavuutta ja toimijuutta purkamalla ympäristöahdistusta taiteen keinoin ja avaamalla merkityksellisten ympäristötekojen horisonttia tieteellisten faktojen pohjalta.
Sulje kuvaus
Pietiläinen SonjaAlueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja Venäjällä


Lue lisää
Muu yliopistoVäitöskirjatyö78000

Alueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja Venäjällä

Väitöskirjani tutkii laadullisesti radikaalin ja ekstremistisen oikeiston ympäristöideologiaa Suomessa ja Venäjällä. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tutkittua tietoa äärioikeistolaisten ilmastonmuutos- ja ympäristöpolitiikasta ja kehittää äärioikeistoa koskevaa tutkimusta kriittisen maantieteen tutkimusperinteen sisällä. Pyrin kriittisesti tarkastelemaan äärioikeiston ns. totuudenjälkeistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja tunnistamaan ympäristöretoriikan taustalla olevat motiivit ja intressit. Vaikka on enemmän sääntö kuin poikkeus, että äärioikeisto kieltää ihmisen vaikutuksen ilmastonmuutokseen, tietynlaiset käsitykset luonnonsuojelusta ovat silti vahvasti läsnä heidän ympäristöviestinnässään. Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään tätä 'paradoksia' tutkimalla äärioikeiston ilmasto- ja ympäristöviestinnän sosiaalisia ulottuvuuksia, eli esimerkiksi sitä, mitä identiteettejä, paikkoja ja rajoja äärioikeisto yhdistää käsityksiinsä ilmastosta ja luonnollisesta ympäristöstä.


Sulje kuvaus
Pouta PasiKukkivat kaupunkiniityt – miten putkilokasvien monimuotoisuutta voidaan lisätä urbaaneilla uusniityillä?

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö25292

Kukkivat kaupunkiniityt – miten putkilokasvien monimuotoisuutta voidaan lisätä urbaaneilla uusniityillä?

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa olennaisimmat kaupunkien uusniittyjen kasviyhteisöihin ja niiden monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät sekä selvittää keinoja niiden monimuotoisuuden lisäämiseksi. Perinneniittyjen ja niiden lajiston voimakkaasti uhanalaistuttua erilaiset uusniityt, kuten tienpientareet, maisemaniityt ja joutomaat tarjoavat elinympäristöjä niittylajistolle. Tuotan ekologista ja sosiologista tietoa, jonka avulla niiden monimuotoisuutta voidaan lisätä.Sulje kuvaus
Renlund JennyTutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kautta

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö71500

Tutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kautta

Väitöstutkimus tutkii pienten lasten esteettisten luontokokemusten, kollektiivisen esteettisen pohdinnan, sekä taidelähtöisten pedagogisten menetelmien mahdollisuuksia vahvistaa ja tukea pienten lasten (3-9 v) arvostusta ja välittämistä luonnosta. Tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja luoda taidelähtöisiä menetelmiä lasten esteettisen lukutaidon kehittämiseksi ympäristökasvatuksessa.

This PhD study aims to investigate the potential of aesthetic experience and collective aesthetic reflection through arts-based methods for promoting young children’s (3-9 years) consideration and care for nature. In doing so, the goal is to generate new research knowledge and develop arts-based methods for children’s aesthetic literacy within environmental education.


Sulje kuvaus
Salminen TeemuAerosolien ilmastovaikutusten epävarmuuksien vähentäminen hyödyntäen elementti- ja
inversiomenetelmiä

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö87775

Aerosolien ilmastovaikutusten epävarmuuksien vähentäminen hyödyntäen elementti- ja
inversiomenetelmiä

Väitöskirjaprojektini tavoitteena on kehitellä elementtimenetelmään ja matemaattiseen inversioon perustuva ratkaisija, jolla voidaan approksimoida aerosolien tuntemattomia prosessinopeuksia ja niiden epävarmuuksia olemassa olevasta mittausdatasta. Kyseinen ratkaisija sisällytetään globaaliin ilmakehämalliin, jolloin aerosolien ilmastovaikutuksia voidaan estimoida tarkemmin.Sulje kuvaus
Scherer AntoineRewilding, 'villiinnyttäminen' strategiana yhdistää ekologista ennallistamista, luonnonsuojelua ja sosiaalitieteitä - Mutta miten voimme mitata rewilding-toimien tehokkuutta?"

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö112250

Rewilding, 'villiinnyttäminen' strategiana yhdistää ekologista ennallistamista, luonnonsuojelua ja sosiaalitieteitä - Mutta miten voimme mitata rewilding-toimien tehokkuutta?"

Tämä tohtorinväitöskirja työ keskittyy tarkastelemaan
"rewilding"-käsitettä, joka voidaan kääntää villiinnyttämiseksi. Se on luonnonsuojelupolitiikan ja -alan uusi käsite, jonka avulla voidaan tehokkaasti ennallistaa ja suojella luontoa samalla voimauttaen paikallisyhteisöitä. Väitöskirja arvioi kansainvälisen luonnonmonimuotoisuus- ja ilmastonsuojelupolitiikan näkökulmasta, miten rewilding-toimien menestystä voidaan arvioida. Työssä yhdistetään innovatiivisesti biologisia ja yhteisöpohja

Sulje kuvaus
Suomalainen SiniPoistotekstiilit hyötykäyttöön

Lue lisää
Aalto-yliopistoTutkimustiedon jalkauttaminen75000

Poistotekstiilit hyötykäyttöön

Hankkeessa kasvatetaan kotimaisen teollisuuden valmiutta ottaa käyttöön kierrätystekstiileistä jalostettavia materiaaleja. Hankkeessa toteutetaan avoin video- ja online-kurssi ja fasilitoidaan pienryhmätapaamisia tavoitteena luoda uusia kiertotalouden mukaisia teollisia symbiooseja poistotekstiilien ympärille. Näin edistetään Suomeen ja Eurooppaan rakentuvaa tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiä.Sulje kuvaus
Takkinen PasiKestävyydenjälkeisyyden ja kestämättömän tekniikkasuhteen kasvatusfilosofiset seuraukset

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö109600

Kestävyydenjälkeisyyden ja kestämättömän tekniikkasuhteen kasvatusfilosofiset seuraukset

Väitöskirjatyö tutkii kestävyydenjälkeisyyden kasvatusfilosofisia ongelmia. Ajatus ympäristökatastrofin pysäyttämättömyydestä johtaa väistämättä ympäristökasvatuksen filosofisten perusteiden uudelleenarviointiin. Tämä menetetyn tulevaisuuden dilemma näkyy nuorten ilmastolakko-liikkeessä. Näiden kysymysten rinnalle tuodaan tekniikanfilosofinen näkökulma, joka valottaa ympäristötuhon syitä, kestävyyspyrkimyksen haasteita sekä tietoisen teknologiasuhteen tärkeyttä kasvatuksessa.Sulje kuvaus
Tähkäpää OttoKasvatus ja koulutus ekologisen jälleenrakennuksen työkalupakissa

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon jalkauttaminen46500

Kasvatus ja koulutus ekologisen jälleenrakennuksen työkalupakissa

Hankkeessa toteutettava valmennusohjelma auttaa rehtoreita ennakoimaan kestävyyskriisin ja ekologisen jälleenrakennuksen vaikutuksia koulutukseen. Monitieteiseen tutkimustietoon perustuva valmennusohjelma tarjoaa rehtoreille tietoa ja työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää omista oppilaitoksistaan yhteiskuntaa uudistavia muutosvoimia. Hankkeessa rehtorit ja tutkijat yhteiskehittävät ratkaisuja kouluyhteisöjen johtamisen, toimintakulttuurin ja opetuksen uudistamiseen.Sulje kuvaus
Vanhanen TuomasSektorikytkentä energiajärjestelmän joustojen mahdollistamiseksi kaupunkialueella

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö116896

Sektorikytkentä energiajärjestelmän joustojen mahdollistamiseksi kaupunkialueella

Tutkimukseni tavoite on poistaa esteitä, joita esiintyy globaalisti vähäpäästöisen energiantuotannon integroimisessa energiajärjestelmään. Tutkimus keskittyy sähkön, lämmön, kaasun ja liikenteen sektorikytkentään. Tutkimuksen tuottama tieto sekä fasilitoimani yhteiskunnallinen keskustelu hyödyttää alan regulaation sekä uusien liiketoimintamallien kehitystä. Tässä tavoitteessa onnistuessaan tutkimus edistää energiamurrosta ja johtaa ilmastonmuutoksen nopeampaan rajoittamiseen.Sulje kuvaus
Zheng YuKasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen pohjaveden pinnan säätelyllä nurmituotannossa olevalta turvepellolta Itä-Suomessa - mesokosmos- ja kenttäkokeet

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö120001

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen pohjaveden pinnan säätelyllä nurmituotannossa olevalta turvepellolta Itä-Suomessa - mesokosmos- ja kenttäkokeet

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää boreaalisten turvepeltojen ilmastovaikutukset ja selvittää voidaanko näiden peltojen kasvihuonekaasupäästöjä hillitä muuttamalla veden pinnantasoa kentällä ja mesokosmoksissa. Lisäksi selvitetään reaktiivisten typpimonoksidin ja typpihapokkeen päästöt. Tutkimus tuottaa kriittisesti tärkeää tietoa vedenpinnan tason vaikutuksesta myös satotasoihin. Tätä tietoa tarvitaan pikaisesti maatalouden KHK-päästöjä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.Sulje kuvaus

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998