Rahoitetut hankkeet

Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina lähes 80 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain myönnetty rahoitus on 2000-luvulla kasvanut 1,4 miljoonasta eurosta lähes 4 miljoonaan euroon. Useimmat rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.

Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät.  Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.

2019

Säätiö sai syksyn 2018 haussa yhteensä 359 uutta hankehakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 48 hankkeelle, yhteensä n. 2,7 miljoonaa euroa.

Apurahan saajaHankeOrganisaatioTuen kohdeSumma €Kuvaus
Adamczyk SylwiaHavupuiden terpeenit synteettisten torjunta-aineiden vaihtoehtona maatalouskasvien taudinaiheuttajia ja
tuhohyönteisiä vastaan

Lue lisää
LUKEPost doc -tutkimus70000

Havupuiden terpeenit synteettisten torjunta-aineiden vaihtoehtona maatalouskasvien taudinaiheuttajia ja
tuhohyönteisiä vastaan

Tulokset auttavat arviomaan havupuiden terpeenien mahdollisuuksia tehokkaaksi, ympäristöystävälliseksi ja ihmisille turvalliseksi vaihtoehdoksi turvaamaan maataloussatoja.Tulokset auttavat arviomaan havupuiden terpeenien mahdollisuuksia tehokkaaksi, ympäristöystävälliseksi ja ihmisille turvalliseksi vaihtoehdoksi turvaamaan maataloussatoja.

Sulje kuvaus
Ahvenharju SannaKotitalouksien luonnonvarojen kulutusta vähentävien vahvojen ohjauskeinojen hyväksyttävyys

Lue lisää
Turun yliopistoTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen20200

Kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta vähentävien vahvojen ohjauskeinojen hyväksyttävyys

Hanke pohjautuu Sanna Ahvenharjun väitöskirjatyössään keräämään aineistoon. Ahvenharju on koonnut 14 ohjauskeinoa, joiden avulla voitaisiin rajoittaa kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta. Lisäksi hän on selvittänyt noin 20 suomalaisen vaikuttajan arvioita kyseisten ohjauskeinojen hyväksyttävyydestä. Hankkeessa laaditaan yhteistyössä suomalaisen mediatalon kanssa yleistajuinen, mutta laaja artikkeli (tai artikkelisarja) aiheesta ja aineistosta sekä luodaan interaktiivinen kysely, jossa lukijat voivat esittää omia näkemyksiään kyseisistä ohjauskeinoista. Lukijoiden vastaukset analysoidaan tieteellisesti ja raportoidaan kyseisessä mediassa. Lisäksi niistä laaditaan tieteellisessa lehdessä julkaistava artikkeli.

Sulje kuvaus
Biard VincentUhanalaisen saimaannorppapopulaation käyttäytymisgenetiikka

Lue lisää
University of Eastern FinlandVäitöskirjatyö97900

Uhanalaisen saimaannorppapopulaation käyttäytymisgenetiikka

Väitöskirjatyöni tarkoituksena on tuottaa integroitu näkökulma saimaannorpan käyttäytymisekologiaan ja genetiikkaan yhdistämällä käyttäytymisgeneettisiä huippumenetelmiä. Erityisesti tarkastelen työssäni norppapopulaation sosiaalisia verkostoja, pesäpaikka- ja pariuskollisuutta sekä loisten leviämistä populaatiossa. Lisäksi kehitän geneettispohjaista iänmääritysmenetelmää kannanseurantaan.

Sulje kuvaus
Demina TatianaAntarktiksen merijääympäristön virusten geneettinen monimuotoisuus

Lue lisää
Helsinki UniversityPost doc -tutkimus16800

Antarktiksen merijääympäristön virusten geneettinen monimuotoisuus

Tietämyksemme Antarktiksen viruksista on lähestulkoon olematonta. Käytämme ensimmäisiä kuvattuja Antarktiksen merijäästä eristettyjä virusisolaatteja mallisysteeminä selvittääksemme Antarktiksen virusten geneettistä monimuotoisuutta ja selvittääksemme erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta virusten infektiivisyyteen ja elinkykyyn sekä virusten vuorovaikutukseen isäntäsolujen kanssa. Tulokset tulevat lisäämään tietoa globaalista virusten monimuotoisuudesta ja merijäävirusten sopeutumiskyvystä ja rajoitteista Antarktiksella, joka on erittäin ankara, mutta myös erittäin haavoittuva ympäristö varsinkin ilmastomuutoksen seurauksena.

Sulje kuvaus
Elo RiikkaMikroskooppiset hyötypunkit kirjastoon, kartalle ja kouluihin –
harvinaiset lajitiedot DNA-kirjastoiksi, levinneisyyskartoiksi ja verkko-oppimateriaaliksi


Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus68500

Mikroskooppiset hyötypunkit kirjastoon, kartalle ja kouluihin –
harvinaiset lajitiedot DNA-kirjastoiksi, levinneisyyskartoiksi ja verkko-oppimateriaaliksi

Sammalpunkit ovat maaperän runsain ja lajirikkain eläinryhmä, mutta ne tunnetaan puutteellisesti. Tutkimuksen tavoitteena on luoda käytännöllisiä ja kustannusvaikuttavia työkaluja lajitiedon keräykseen, joka on luonnonsuojelun kulmakivi. Hankkeella on kolme tavoitetta: 1) Suomen sammalpunkkeille (360 lajia) luodaan automaattisen lajintunnistuksen mahdollistava monigeeninen DNA-kirjasto, 2) julkaistaan lajien levinneisyyskartat ja 3) luodaan verkko-oppimateriaali koulujen ympäristökasvatuksen työkaluksi.

Sulje kuvaus
Fazel Modares NasimIlmastonmuutoksen ja ravinnekuormitusten vähentämiseen tähtäävien poliittisten keinojen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset maatalousvaltaisilla valuma-alueilla Itämeren alueella.

Lue lisää
Oulu UniversityPost doc -tutkimus64600

Ilmastonmuutoksen ja ravinnekuormitusten vähentämiseen tähtäävien poliittisten keinojen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset maatalousvaltaisilla valuma-alueilla Itämeren alueella.

To overcome inefficiency of current nutrient abatement policies in the Baltic Sea region in agricultural sector this project presents a novel integrated hydro-economic modeling framework to investigate the feasibility and efficiency of tradable nutrient permits and incentive-based policies in joint implementation with CO2 mitigation targets. The project takes a step forward and investigate the scope for jointly delivering cost-effective nutrient abatement and reductions in GHG emissions within agricultural basins. The main goal of the project is to develop and implement an economic-hydrologic decision making tool to identify the trade-offs between nutrient and CO2 abatement policies, and their environmental and economic consequences in agriculture. The project evaluates farmers’ behavior in response to nutrient and CO2 abatement targets. Project identifies the optimal crop pattern and agricultural practices constrained to technology, abatement measures and environmental objectives.

Sulje kuvaus
Gagnon KarineParantaako eri lajien samanaikainen ennallistaminen rannikon monimuotoisuuden elvyttämisen menestystä?

Lue lisää
Åbo AkademiPost doc -tutkimus71550

Parantaako eri lajien samanaikainen ennallistaminen rannikon monimuotoisuuden elvyttämisen menestystä?

Hankkeen tavoitteena on määrittää parantaako eri elinympäristöjen samanaikainen hoitaminen vedenalaisten niittyjen ja simpukkariuttojen monimuotoisuuden ennallistamisen tuloksia. Nämä merielinympäristöt ovat äärimmäisen arvokkaita sekä vesieliöille että ihmiselle. Ne ovat kuitenkin uhattuina ilmastonmuutoksen, rannikkoalueiden kehityksen sekä muun ihmistoiminnan vuoksi. Monet näistä elinympäristöistä ovat liian vahingoittuneita palautumaan omin voimin, mutta myös ennallistamistoimenpiteiden menestys on ollut vaatimatonta.

Sulje kuvaus
Hagelberg EijaCarbon Action - hiilipoluilta hiili-highwaylle

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen20000

Carbon Action - hiilipoluilta hiili-highwaylle

BSAG:n johtamassa Carbon Action -hiilipilotissa käännetään ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maatalousmaahan. Tutkimuksen keinoin todennetaan hiilen varastoituminen maaperään. Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden suojelu sisältyvät pilottiin. "Hiilipoluilta hiili-highwaylle"- hanke jatkokouluttaa Carbon Actionissa mukana olevat sata hiiliviljelijää. Tavoitteena on tieteellisen tutkimustiedon jalkauttaminen viljelijöille ja aktiivisen vuoropuhelun synnyttäminen tutkijoiden ja viljelijöiden välille.


Sulje kuvaus
Hannula EmiliaKohti kestävää viljelyä maaperän sienipotentiaalin avulla

Lue lisää
Ulkomainen tutkimuslaitosPost doc -tutkimus82750

Kohti kestävää viljelyä maaperän sienipotentiaalin avulla

Tutkimuksessa selvitetään, (1) mikä on sieniyhteisöjen rooli viljelysmaissa tärkeiden viljelykasvien yhteydessä, (2) miten eri viljelysmenetelmät ja niiden yhdistelmät vaikuttavat näihin sieniyhteisöihin ja (3) niiden kautta hiilenkiertoon maaperässä sekä viljakasvien satoon. Vaikutuksia tarkastellaan mikrobiston ja eristyisesti sieniyhteisöjen monimuotoisuuden ja maaperän hiilivarantojen sekä viljelykasvien kasvun kautta. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa maatalouskäytännöt, jotka lisäävät maaperän hiilipitoisuutta maaperätyypistä ja sen alkuperäisestä mikrobistosta riippumatta. Viime kädessä tämä tutkimus tarjoaa tärkeitä viitteitä, joiden avulla voidaan kehittää ekologisesti perusteltuja maanmuokkausstrategioita, jotka johtavat kestävään maaperän laatuun, viljelykasvien sadon varmistamiseen ja maaperän luonnonpotentiaalin optimointiin. Tulosten perusteella laaditaan maanviljelijöille ohjeistus maatalouskäytännöistä, jotka kerryttävät hiiltä maaperään hilliten ilmastonmuutosta.

Sulje kuvaus
Hautamäki RanjaViVa – VIHERKERTOIMEN VALTAVIRTAISTAMINEN - Viherkerroin-työkalun vakiinnuttaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisen, hillinnän ja kaupunkivihreän kompensoinnin keinona

Lue lisää
Aalto-yliopistoTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen19350

ViVa – VIHERKERTOIMEN VALTAVIRTAISTAMINEN - Viherkerroin-työkalun vakiinnuttaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisen, hillinnän ja kaupunkivihreän kompensoinnin keinona

Hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa viherkerroin-työkalu ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillinnän sekä vihreän infrastruktuurin tukemisen keinona kaupunkisuunnittelussa. Työkalua on pilotoitu muutamissa kaupungeissa ja se on herättänyt kiinnostusta, mutta sen laajempi käyttöönotto ja arviointi puuttuvat. Tämä hanke pyrkii 1) tukemaan työkalun käyttöönottoa kokeilukaupungeissa, 2) sitouttamaan uusia kaupunkeja ja 3) käynnistämään edelläkävijäkaupunkien viherkerroin-tulosten arviointia. Keskeisenä välineenä on valtavirtaistamista tukeva yhteistyöalusta, joka tukee vuoropuhelua edelläkävijä- ja kokeilukaupunkien sekä tutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun välillä.

Sulje kuvaus
Heikkilä PaavoReaaliaikainen spektroskooppinen menetelmä jäänukleaatiohiukkasten karakterisointiin

Lue lisää
TTY TampereVäitöskirjatyö121000

Reaaliaikainen spektroskooppinen menetelmä jäänukleaatiohiukkasten karakterisointiin

Hankeen tavoitteena on kehittää tehokas pienhiukkasten mittausmenetelmä, jolla voidaan analysoida pilvien jääytiminä toimivien hiukkasten geometriaa, biologisia ominaisuuksia sekä alkuainesisältöä. Mittaus perustuu pienhiukkasen elektrodynaamisen tasapainoon sekä spektroskooppisiin menetelmiin, kuten fluoresenssispektroskopiaan ja laser-indusoituun emissiospektroskopiaan.

Sulje kuvaus
Jalonen MeriKokeilut innovaatioiden välineinä? Kokeilukäytäntöjen tarkastelu ja arviointi kestävän kehityksen muutosprosesseissa

Lue lisää
Aalto-yliopistoPost doc -tutkimus31150

Kokeilut innovaatioiden välineinä? Kokeilukäytäntöjen tarkastelu ja arviointi kestävän kehityksen muutosprosesseissa

Kokeiluja on ehdotettu ohjauskeinoksi yhteiskunnallisesti tärkeiden mutta kiistanalaisten muutosprosessien vauhdittamisessa sekä monimutkaisten haastekokonaisuuksien ratkaisemisessa, kuten luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen. Tutkimukseni selvittää, mikä tekee kokeiluista innovaation välineitä tai miksi kokeilut epäonnistuvat kestävyysmuutosten edistämisessä. Se kehittää kokeilujen oppien arvioimisen ja levittämisen käytäntöjä.

Sulje kuvaus
Joensuu MariYmpäristötieteen Päivät 2019 (FCES'19)

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke4500

Ympäristötieteen Päivät 2019 (FCES'19)

Hankkeessa järjestetään Mikkelissä 10.-11.12.2019 Ympäristötieteen päivät, joiden tavoitteena on edistää kotimaista ympäristötutkimusta, yhdistää eri alojen ympäristöasiantuntijat ja listätä tietoa ympäristönsuojelusta. Päivien teema on "Kiertotalous ja kestävä kasvu". Kotimaisten ammattilaisten lisäksi päivillä esiintyy kansainvälisiä puhujia. Lisäksi ympäristötieteen päivien yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa tohtorikoulutettaville työpaja, jossa pureudutaan työssäjaksamiseen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Sulje kuvaus
Kallio GalinaViljelyä maan vai markkinoiden ehdoilla? Regeneratiivisen maanviljelyn ja kumppanuusmaatalouden ratkaisut tulevaisuuden ruokaturvan haasteisiin.

Lue lisää
Aalto-yliopistoPost doc -tutkimus65000

Viljelyä maan vai markkinoiden ehdoilla? Regeneratiivisen maanviljelyn ja kumppanuusmaatalouden ratkaisut tulevaisuuden ruokaturvan haasteisiin.

Hankkeessa tutkitaan etnografisia menetelmiä soveltaen uusiutuvia maanviljelykäytäntöjä ja niiden käyttöönottoa sekä perehdytään kumppanuusmaatalouteen elinkeinomallina. Tavoitteena on selvittää regeneratiivisen maanviljelyn tilaa Suomessa sekä sitä, miten kuluttajat osallistuvat tämäntyyppisen maatalouden edistämiseen muodostamalla uudentyyppisiä ruuan jakelu-ja vaihdantamalleja sekä Suomessa että Euroopassa myös laajemmin.

Sulje kuvaus
Kohtala CindyNeljäs (ja kestävä) teollinen vallankumous ruohonjuuritasolta

Lue lisää
Aalto UniversityPost doc -tutkimus35980

Neljäs (ja kestävä) teollinen vallankumous ruohonjuuritasolta

Ruohonjuuritason toimijat ympäri maailman ovat kehittäneet innovatiivista uutta muotoilua ja yhteisöllisiä valmistusprosesseja, joissa on valtava potentiaali uudistaa perinteisen valmistuksen prosesseja. Tämä tutkimus keskittyy digitaalisteknologisiin tee-se-itse -tuotannon teknokulttuurisiin historioihin globaalisti, sekä nykyisiin käytänteisiin Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Tavoiteena on tunnistaa vaihtoehtoisia polkuja jäkiteollisiin yhteiskuntiin, jotka voivat olla ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä.

Sulje kuvaus
Kotila MiikaIlmastonmuutos ja äänien vaimentuminen: kuinka akustinen stressi vaikuttaa lepakoihin

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö113700

Ilmastonmuutos ja äänien vaimentuminen: kuinka akustinen stressi vaikuttaa lepakoihin

Tämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksesta aiheutuvan ilman lämpötilan ja kosteuden muutoksen suoria vaikutuksia pohjanlepakon kaikuluotausäänien kantamaan. Kosteus ja lämpötila vaikuttavat äänen vaimentumiseen ilmassa ja voivat siten heikentää lepakoiden kaikuluotausäänien kantamaa. Tällä on suoria vaikutuksia lepakoiden saalistustehoon, minkä takia ilmiö on tärkeää huomioida arvioidessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia lepakoihin. Vaikutuksien parempi tunteminen helpottaa suojelutoimien suunnittelua.

Sulje kuvaus
Laininen JenniLuonnonsuojeluinvestointien ja ekologisen kompensaation saavuttaminen yritysten välisten "over-the-counter" -sopimusten avulla - oikeustaloustieteellinen näkökulma.

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus61980

Luonnonsuojeluinvestointien ja ekologisen kompensaation saavuttaminen yritysten välisten "over-the-counter" -sopimusten avulla - oikeustaloustieteellinen näkökulma.

Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonsuojeluinvestointeja ja siten mahdollistaa ekologinen kompensaatio ja estää monimuotoisuuden väheneminen Euroopassa. Hanke tutkii uudenlaisia yritysten välisiä luonnonsuojelu- ja kompensaatiosopimuksia lain ja rahoitusoikeuden näkökulmasta. Tutkimus pyrkii osoittamaan, että kannattavia luonnonsuojeluinvestointeja pystytään tekemään Euroopassa jo nyt ilman uuttaa habitaattipankki- ja kompensaatiosääntelyä.

Sulje kuvaus
Luontokamerat ryVeden äärellä - valokuvanäyttely

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen12147

Veden äärellä - valokuvanäyttely

Valokuvanäyttelyn tavoitteena on lisätä yhteisöllistä tietoisuutta vesistöjen tilasta ja niiden tulevaisuudesta.
Näyttelyn 30 taulua on toteutettu uudenlaisella tekniikalla. Taulujen sisään on rakennettu tasaisesti kuva-alalle leviävä valaistus ja näin toteutettuna taulut ovat todella näyttäviä. Tavoittelemme wow-efektiä joka helpottaa varsinaisen sanoman välittämistä yleisölle. Faktat ilman tunnetta eivät jätä muistijälkiä.

Sulje kuvaus
Mäkelä SallaTyvilahon merkitys kuusikoiden lahopuun monimuotoisuudelle

Lue lisää
LUKEVäitöskirjatyö119000

Tyvilahon merkitys kuusikoiden lahopuun monimuotoisuudelle

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää onko juurikäävällä vaikutusta lahoavilla puunrungoilla esiintyvän muun lajiston monimuotoisuuteen. Juurikäävän merkitystä metsien suojelun kannalta ei ole aiemmin tutkittu. On kuitenkin esitetty, että tyvilahon seurauksena juurikääpäisten metsien arvo monimuotoisuuden suojelussa olisi merkittävästi alhaisempi kuin terveiden kuusikoiden.

Sulje kuvaus
Mercier LéonNielulevien metaboliaa hyödyntämällä jätevirroista arvokkaita biomolekyylejä

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö109752

Nielulevien metaboliaa hyödyntämällä jätevirroista arvokkaita biomolekyylejä

Hankkeen tarkoituksena on tutkia levälajeja, jotka voisivat korvata luonnonkalan rehun ja ravintolisien raaka-aineena, auttaen vähentämään ylikalastusta. Tutkimuksessa keskitytään nieluleviin, joita voidaan kasvattaa ravinteikkailla teollisuuden sivuvirta- tai poistovesillä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, jätteettömästi ja hiilineutraalisti. Tämä parantaa teollisuuden resurssitehokkuutta, vähentää vedenpuhdistustarvetta ja lopulta vesiemme ravinnekuormaa.

Sulje kuvaus
Mylläri FanniBiomassan voimalaitospolton hiukkaspäästöjen ilmastovaikutukset

Lue lisää
TTY TamperePost doc -tutkimus74550

Biomassan voimalaitospolton hiukkaspäästöjen ilmastovaikutukset

Aikaisempien tutkimusten perusteella CO2-neutraalien biopolttoaineiden käyttö voimalaitoksissa voi aiheuttaa esim. ilmastoa lämmittäviä mustahiilihiukkaspäästöjä.Tässä hankkeessa tutkitaan, miten biopolttoaineiden hyödyntäminen energiantuotannossa vaikuttaa voimalaitoksen hiukkaspäästön ilmastovaikutuksiin ja arvioidaan, miten nämä suhteutuvat CO2-päästön ilmastoa lämmittävään vaikutukseen.Tutkimus on kokeellinen ja sisältää todellisen mittakaavan lämpölaitoksessa suoritettavia kokeita savukaasun ominaisuuksien mittaamiseksi.

Sulje kuvaus
Nurmi MinnaSavonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali 2019

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke8000

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali 2019

-Luonnon monimuotoisuuden arvostuksen ja tuntemuksen lisääminen kaikkien ikäluokkien keskuudessa taiteen, tieteen ja keskustelujen kautta
-Parhaiden kotimaisten luonto- ja ympäristöteemaisten elokuvien esitteeminen sekä kiinnostavimpien kansainvälisten nimikkeiden tuominen Suomeen
-Toimiminen ainutlaatuisena kohtaamispaikkana asiantuntijoille, taiteilijoille ja yleisölle, jotka kohtaavat elokuvien ja niistä nousevien kysymysten äärellä.
-Ratkaisukeskeinen ja keskusteleva lähestymistapa ympäristökysymyksiinSulje kuvaus
Östman MagnusForskning om framsteg

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen3600

Forskning om framsteg

Projektets målsättningar är att väcka finlandssvenskarnas intresse för samhällsvetenskaplig miljöforskning. Publicering av svenskspråkigt material ger också förutsättningar för att nå ut till en större publik i Sverige.


Sulje kuvaus
Oztekin elifKestävän muutoksen hankkeiden interaktiiviset oppimisprosessit ja verkostot: tapaustutkimus ekoyhteisöistä

Lue lisää
Aalto UniversityVäitöskirjatyö72043

Kestävän muutoksen hankkeiden interaktiiviset oppimisprosessit ja verkostot: tapaustutkimus ekoyhteisöistä

Tämä tutkimus tarkastelee vaihtoehtoisia ekoyhteisöorganisaatioita kokonaisvaltaisina käytännön kokeiluina. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa neljän ekoyhteisön tapaustutkimuksen kautta tulkitseva analyysi kollektiivisissa kestävän kehityksen hankkeissa vallitsevista oppimisprosesseista ja verkostoista sekä osallistua kestävää muotoilua käsittelevään keskusteluun tarjoamalla ratkaisuja vaihtoehtoisten järjestelmien ja käytäntöjen laajentamiseksi ja vauhdittamiseksi.

Sulje kuvaus
Pajunen Virpi PauliinaPienilmaston ja valuma-alueen merkitys pohjoisten vesistöjen monimuotoisuudelle
– uhanalaiset ekosysteemit muutoksessa

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus72695

Pienilmaston ja valuma-alueen merkitys pohjoisten vesistöjen monimuotoisuudelle
– uhanalaiset ekosysteemit muutoksessa

Ilmaston lämpeneminen korostuu etenkin pohjoisilla alueilla, missä monet ainutlaatuiset kylmiin ja karuihin olosuhteisiin sopeutuneet vesiekosysteemit ovat uhattuina. Tutkimuksessa selvitetään ja mallinnetaan miten erot pienilmastossa vaikuttavat lampien veden lämpötilaan, valuma-alueen ominaisuuksiin ja ekosysteemeihin pienelläkin mittakaavalla. Tutkimus pyrkii luomaan seurantametodin, jonka avulla voidaan ennakoida ilmastonmuutoksen seurauksia vesiekosysteemeissä.


Sulje kuvaus
Pihalehto MariTuotannon resurssit kiertotaloudessa – oikeudellinen tutkimus materiaalivirtojen tehokkaan
hyödyntämisen nykytilasta, haasteista ja tulevasta kehityksestä

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö111600

Tuotannon resurssit kiertotaloudessa – oikeudellinen tutkimus materiaalivirtojen tehokkaan
hyödyntämisen nykytilasta, haasteista ja tulevasta kehityksestä

Väitöskirjahanke tutkii sitä vallitsevaa oikeudellista toimintaympäristöä, jossa kiertotalouden parissa toimivat tahot viranomaisista yrityksiin tekevät päätöksiä jatkuvasti kehittyvää materiaalien hyödyntämistä koskevaa normistoa soveltaen. Tutkimuksessa käytettävät case-esimerkit havainnollistavat taloudellisten toimijoiden oikeudellista asemaa, velvoitteita ja oikeuksia kiertotaloudessa. Tulkintasuosituksista ja sääntelyn kehittämisehdotuksista koostuvat tutkimustulokset tuovat esiin kiertotalouden toteutumista kaikkein parhaiten palvelevia sääntelymekanismeja.

Sulje kuvaus
Pirinen MiikkaFossiilisen työn muotokuva

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen22483

Fossiilisen työn muotokuva

Valokuvalähtöinen dokumentaatio fossiilisen työn tekijöistä kuvaa fossiilisesta energiasta luopumista sen alkulähteillä. Hanke rakentuu modernin fossiilityöläisen maailman kautta ja laajentuu kirjoituksiksi halvan energian, hyvinvoinnin ja ympäristötuhon monimutkaisesta suhteesta.
Hankkeesta syntyvässä kirjassa aikamme suuret ympäristöongelmat hahmottuvat norjalaisten öljynporaajien, amerikkalaisten hiilenkaivajien, saksalaisten ruskohiilen louhijoiden ja suomalaisten turpeennostajien kertomina.

Sulje kuvaus
Purkamo LottaIlmastonmuutoksen vaikutus arktisen maaperän mikrobien monimuotoisuuteen ja seuraukset ekosysteemipalveluihin

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus77940

Ilmastonmuutoksen vaikutus arktisen maaperän mikrobien monimuotoisuuteen ja seuraukset ekosysteemipalveluihin

Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärtää maaperän mikrobiyhteisöjen monimuotoisuuden ja toiminnan vaikutusta ilmastonmuutokseen arktisella alueella, ja tutkia ilmaston lämpenemisen seurauksia arktisen maaperän ekosysteemiin, erityisesti kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavien mikrobiyhteisöjen toimintaan ja yleisesti maaperän mikrobien monimuotoisuuteen.

Sulje kuvaus
Rana ParvezMONESER: uusi ratkaisu luonnon ekosysteemipalvelujen seurantaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonvarojen kestävyyden kannalta.

Lue lisää
University of Eastern FinlandPost doc -tutkimus64600

MONESER: uusi ratkaisu luonnon ekosysteemipalvelujen seurantaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonvarojen kestävyyden kannalta.

On selvää, ettei ole tietoa siitä, miten ekosysteemipalvelut vaihtelevat eri metsänomistajien keskuudessa kuten yksityiset metsät, valtion metsät, metsät ja metsät. Miten ekosysteemipalvelut vaihtelevat ajan mittaan (1987-2016)? Kuinka kauan ekosysteemipalvelujen talteenotto kestää sadonkorjuun / selkeän leikkaamisen jälkeen? Tässä ehdotetussa tutkimuksessa käsittelen edellä mainittuja kysymyksiä ja kehitän puoliautomaattisen ratkaisun, joka yhdistää useita datavirtoja.


Sulje kuvaus
Riki VanessaJournalistinen selvitystyö Lähi-idän kriisin ja pakolaisleirien aiheuttamasta paineesta ympäristölle (Jatkohakemus)

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen22000

Journalistinen selvitystyö Lähi-idän kriisin ja pakolaisleirien aiheuttamasta paineesta ympäristölle (Jatkohakemus)

Projekti on tiedettä, journalismia ja taidetta yhdistävä selvitys Syyrian kriisin aiheuttamasta ympäristöpaineesta. Tarkastelemme minkälaisia ympäristöhaasteita ja ratkaisuja kriisin nopeus, pitkittyminen ja pakolaisten määrä on tuottanut Lähi-idässä, Kreikassa ja Turkissa. Teemme maihin kenttämatkoja, joiden pohjalta tuotamme artikkeleita, näyttelyn, kirjan, multimedia-verkkojulkaisun. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua kriisitilanteisiin liittyvistä ympäristöasioista ja niiden yhteyksistä kriisien syntyyn ja muuttoliikkeisiin.


Sulje kuvaus
Roslin TomasMuuttuva ympäristö muuttuvassa koulussa

Lue lisää
Helsingin yliopistoTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen23000

Muuttuva ympäristö muuttuvassa koulussa

Suomi on ympäristönmuutoksen tutkimuksen kärkimaita, mutta uusimmat löydökset on vaikea saattaa yhteiskunnan tietoon. Tähän tuovat avun koulujen uudet opetussuunnitelmat. Opettajat voivat itse valita yhä enemmän sähköisiä sisältöjä opetukseen. Opettajilla on kuitenkin huutava pula laadukkaista, lyhyistä materiaaleista. Siksi tuotamme opettajien kanssa 10 videon paketin, jossa käsitellään biodiversiteetin merkitystä, siihen kohdistuvia uhkia, muutosten seurauksia ja tutkimusta ja mitä voimme tehdä.

Sulje kuvaus
Ruuska ToniTeknologiset taidot osana kestävää muutosta: Autoetnografinen tutkimus omavaraisesta ruoantuotannosta

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus62800

Teknologiset taidot osana kestävää muutosta: Autoetnografinen tutkimus omavaraisesta ruoantuotannosta

Tässä tutkimuksessa kyseenalaistetaan monimutkaisen teknologian oletettu keskeinen merkitys osana kestävää muutosta yksilöiden näkökulmasta. Syy tähän on monimutkaiseen moderniin teknologiaan keskeisesti liittyvä vieraantumisen kokemus. Kestävän muutosta lähestytään monimutkaisen teknologian sijasta paikallisesti, yksilöllisen ja yhteisöllisen toisin tekemisen kautta (maalle muutto, paikallinen omavaraisuus).

Sulje kuvaus
Sietiö Outi-MaariaMuuttuvan ilmaston vaikutus mikrobiyhteisön toimintaan ja monimuotoisuuteen

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus73225

Muuttuvan ilmaston vaikutus mikrobiyhteisön toimintaan ja monimuotoisuuteen

Tällä apurahalla tehtävässä post doc -tutkimuksessa tutkin maan mikrobiyhteisön merkitystä maaperän hiilenkierrolle ja hiilivaraston muutoksille eri ekosysteemeissä. Lisäksi tavoitteena on arvioida muuttuvan ilmaston vaikutuksia maaperän mikrobiyhteisöjen monimuotoisuudelle ja niiden toiminnalle.

Sulje kuvaus
Staffans LottaTransmediaalinen tarina #lempivaatteeni jalanjäljestä

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen13500

Transmediaalinen tarina #lempivaatteeni jalanjäljestä

Transmediaalinen tarina #lempivaatteeni jalanjäljestä -hanke tuo yhteen ja popularisoi eri tieteenalojen tutkimusta vaatetuotannon ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Luomme tarinoita suomalaisten #lempivaatteiden elinkaaresta ja kerromme niistä pysäyttävien some-sisältöjen muodossa. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta vaatealan ympäristöhaitoista sekä kannustaa heitä arvostamaan vaatteitaan. Hanke tavoittaa 300 000 nuorta, joista 1000 osallistuu keskusteluun somessa.

Sulje kuvaus
Svensson JonasValoa absorboivien hiukkasten vaikutus lumen heijastavuuteen: seurauksia lumen sulamiseen

Lue lisää
FMIPost doc -tutkimus63000

Valoa absorboivien hiukkasten vaikutus lumen heijastavuuteen: seurauksia lumen sulamiseen

Projektin päämääränä on syventää ymmärrystä siitä, miten valoa absorboivat hiukkaset muuttavat lumen sulamista.


Sulje kuvaus
Takala TuomoKulttuurisella muutoksella kestävämpää yksityismetsätaloutta

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus71137

Kulttuurisella muutoksella kestävämpää yksityismetsätaloutta

Tutkimuksessa kehitetään agonistisen pluralismin teorian avulla metsäsuunnitteluun ja -neuvontaan uudenlaisia työkaluja, joiden avulla voidaan a) tunnistaa nykyisiin palveluihin heikosti istuvia, metsän ekologisia ja sosiokulttuurisia arvoja korostavia metsänomistaja, b) auttaa heitä elämään tavoitteidensa mukaisesti ja c) vapauttaa heissä piilevää potentiaalia metsien kestävämpään käyttöön.

Sulje kuvaus
Taskinen JuhaHissun ja Jussin Norppakoulu

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen24000

Hissun ja Jussin Norppakoulu

Miten toimin, kun kohtaan norpan Saimaalla, kuinka voin auttaa ja ottaa huomioon tämän uhanalaisen eläimen kaikissa tekemisisissäni järvellä? Opastussarja.

Sulje kuvaus
Teatteriyhdistys RUSKAensemble ry Hinriikka LindqvistYmpäristönsuojelun viestintä- ja taidehanke Don Quijote on Melting Ice

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen10000

Ympäristönsuojelun viestintä- ja taidehanke Don Quijote on Melting Ice

Hankkeen tarkoitus on viestiä esityksen kokijoille ympäristön suojelun puolesta taistelemisen hankaluudesta, toivottomuudesta. Mutta myös osoittaa miksi on tärkeää olla antamatta periksi. Hanke jakaa uutta tietoa ja tarjoaa uusia katsontakulmia ympäristöön ja sen huolehtimiseen.

Sulje kuvaus
Tiihonen TommiMatalapitoisten metalliliuosten reaaliaikainen on-site analytiikka

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö117800

Matalapitoisten metalliliuosten reaaliaikainen on-site analytiikka

Luonnonvesistä tehtäviä reaaliaikaisia, on-site monimetallianalyyseja ei pystytä nykyisillä menetelmillä suorittamaan viranomaisvalvontaan riittävällä tarkkuudella. Tätä tarvetta varten väitöskirjahankkeessa kehitetään nanoteknologiaan perustuva uudentyyppinen analyysimenetelmä, jota jo hankkeen aikana pilotoidaan useassa ympäristönvalvontakohteessa. Hankkeessa skaalataan myös menetelmässä käytetyn nanomateriaalin tuotanto, jotta menetelmää on mahdollista hyödyntää laajassa mittakaavassa tulevaisuudessa.

Sulje kuvaus
Toivanen MaijaKansainvälisen eliömaantieteen seuran tieteellinen kokous

Lue lisää
Oulun yliopistoTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen4000

Kansainvälisen eliömaantieteen seuran tieteellinen kokous

Kansainvälisen eliömaantieteen seuran tieteellinen kokous. Kokouksessa keskitytään uusimman eliömaantieteellisen tutkimuksen ja sen menetelmien esittämiseen, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää luonnon monimuotoisuuden vähenemistä muuttuvassa maailmassa. Esittelen tuoreita tuloksia innovatiivisesta väitöstutkimuksestani; kuinka uudenlaisten geodiversiteetti-indeksien avulla voidaan paremmin selittää pohjoisten järvien ja jokien biodiversiteettiä.

Sulje kuvaus
Tolonen KatriUusia menetelmiä Suomeen rantautuneen vieraslajin, hyytelösammaleläimen (Pectinatella magnifica), leviämistapojen selvittämiseksi sekä leviämisen kontrolloimiseksi

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus73275

Uusia menetelmiä Suomeen rantautuneen vieraslajin, hyytelösammaleläimen (Pectinatella magnifica), leviämistapojen selvittämiseksi sekä leviämisen kontrolloimiseksi

Tutkimuksessa selvitetään uusia menetelmiä apuna käyttäen Suomeen rantautuneen vieraslajin, hyytelösammaleläimen (Pectinatella magnifica) leviämistä ja leviämistapoja Suomessa. Samalla selvitetään, millaisissa ympäristöolosuhteissa laji viihtyy sekä testataan toimenpiteitä leviämisen kontrolloimiseksi. Tutkimuksesta saatava tieto on merkittävässä roolissa hyytelösammaleläimen torjumiseksi tähtäävissä toimissa.

Sulje kuvaus
Törmänen Tea#Ilmastonmuutos ja energia - tiedettä diginatiiveille

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen39651

#Ilmastonmuutos ja energia - tiedettä diginatiiveille

Hankkeen tavoitteena on 1) levittää tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen torjuntakeinoista sekä energiantuotannon ja -käytön vaikutuksista "Tube"-videoita käyttäen sekä ylipäänsä lisätä nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen; 2) kehittää lukioiden opetusta ilmastonmuutosaiheista ja kokeilla uutta menetelmää tieteellisen tiedon jakamiseen sekä hyödyntää lähestymistapaa asiantuntijapaneelin edustamissa yliopistoissa ja laitoksissa.

Sulje kuvaus
Turunen KonstaAlijäähtyvän pitkäaikaisen lämmön varastointimateriaalin käyttö aurinko- ja jätelämmön tehokkaaseen hyödyntämiseen

Lue lisää
Aalto-yliopistoVäitöskirjatyö62833

Alijäähtyvän pitkäaikaisen lämmön varastointimateriaalin käyttö aurinko- ja jätelämmön tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tutkimusryhmässämme on keksitty täysin uuden tyyppinen pitkäaikaiseen lämmön varastointiin soveltuva materiaali, joka perustuu alijäähtyvän faasimuutosmateriaalin ja ristisilloitetun polymeerin seokseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää materiaalin ominaisuuksia, jotta materiaalilla voidaan varastoida lämpöä tehokkaasti käytännön sovelluksissa. Lisäksi, tutkimuksessa arvioidaan materiaalin käyttökelpoisuutta rakennusten ja teollisuuden energiatehokkuuden parantamisessa aurinko- ja hukkalämpöä käyttämällä.

Sulje kuvaus
Virta Marko29. SETAC Europe kokous Helsingissä 26.-30.6.2018

Lue lisää
Helsingin yliopistoTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen5500

29. SETAC Europe kokous Helsingissä 26.-30.6.2018

The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) on maailmanlaajunen järjestö, joka edistää tieteen keinoin ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen toimia. SETAC Europe on sen alaosasto, jonka vuosikokoukseen osallistuu yli 2000 osallistujaa tutkimuksen, hallinnon ja yritysten piiristäSulje kuvaus
von der Pütten TuijaOikeudellinen näkökulma ilmastonmuutokseen ja kansainvälisiin investointeihin.

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö79380

Oikeudellinen näkökulma ilmastonmuutokseen ja kansainvälisiin investointeihin.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tarkastella ilmasto-oikeuden ja investointioikeuden välistä suhdetta. Tutkimuksen tarkempana tavoitteena on selvittää tukevatko investointisopimukset ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä tavoitteita Pariisin sopimuksen mukaisesti ja kannustavatko investointisopimukset ilmasto-ystävällisiin investointeihin. Tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin kansainvälisen investointioikeuden periaatteita, EU:n kansainvälisiä investointisopimuksia ja Suomen kahdenvälisiä investointisopimuksia.

Sulje kuvaus
Wilenius MarkkuKovaa keskustelua urbaanista tulevaisuudesta: Vihreän kehityksen haasteet kaupunkien keskustoissa.- Podcast portaali ja uusi tiedon luonnin alusta

Lue lisää
Turun yliopistoTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen41650

Kovaa keskustelua urbaanista tulevaisuudesta: Vihreän kehityksen haasteet kaupunkien keskustoissa.- Podcast portaali ja uusi tiedon luonnin alusta


- Rakentaa monitieteellinen keskustelualusta kaupunkikeskustojen vihreän kehityksen haasteelle.
- Käyttää Podcastin mahdollisuuksia toimia tiedon hankinnan työkaluna sisältöjen jakamiseen ja oppimisen lisäämiseen. Lisäksi se toimii alustana ja tietopankkina uusien kestävämpien ja vihreämpien kaupunkien keskustojen aloitteille toiminnoille
- Luoda alusta uudelle vihreälle aallolle koskien kaupunkien ydinkeskustan kehitystä tällä vuosisadalla


Sulje kuvaus

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998