Rahoitetut hankkeet

Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina lähes 80 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain myönnetty rahoitus on 2000-luvulla kasvanut 1,4 miljoonasta eurosta lähes 4 miljoonaan euroon. Useimmat rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.

Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät.  Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.

2020

Säätiö sai syksyn 2019 haussa yhteensä 369 uutta hankehakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 37 hankkeelle, yhteensä n. 2,2 miljoonaa euroa.

Apurahan saajaHanke OrganisaatioTuen kohdeSummaLue lisää
Elgert ChristinaKeinovalo ja sen vaikutukset: miten valosaaste vaikuttaa kiiltomadon lisääntymiseen

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö87150Tämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää valosaasteen, eli yöllisen keinovalon, vaikutuksia eläinten käyttäytymiseen ja etenkin kiiltomadon lisääntymiseen. Valosaasteen lisääntyminen on ongelma, sillä se hävittää luonnollista pimeyttä ja pirstaloi yöllistä ympäristöä. Kiiltomato tarvitsee pimeyttä, sillä valossa koiras ja naaras eivät löydä toisiaan, jolloin jälkeläisiäkään ei synny. Keinovalon vaikutusten tunteminen tukee sekä suositusten ja suojelutoimien suunnittelua että tietoisuuden lisäämistä.Sulje kuvaus
Finér SonjaFinnwatchin Ilmastokestävän yritystoiminnan tutkimusohjelma

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen20000Finnwatchin Ilmastokestävän yritystoiminnan tutkimusohjelma tuottaa tietoa Suomeen sidoksissa olevien yritysten arvoketjujen hiilijalanjäljestä ja tekee tunnetuksi hiilijalanjäljen mittaamiseen ja raportointiin liittyviä työkaluja. Ohjelma esittää tutkimustietoon perustuvia suosituksia yrityksille, lainsäätäjille ja kuluttajille.


Sulje kuvaus
Gao YaoPohjoisten soiden pysyvyys muuttuvassa ilmastossa: Soiden hiilensidonnan ja metaaniemissioiden arviointi mallinnuksen keinoin

Lue lisää
FMIPost doc -tutkimus67200Projektin tavoitteena on parantaa ymmärrystä pohjoisten soiden hiilensidontaan ja metaaniemissioihin liittyvistä tekijöistä, sekä voimakkaasti kehittää hiilitaseiden mallinnusta objektiivisella ja prosessi-orientoituneella tavalla ja kattavan kenttämittausaineiston tuella. Päämääränä on edistää soiden hiilensidonnan sietokyvyn säilymistä tulevaisuuden ilmastonmuutospoluilla.Sulje kuvaus
Gluschkoff TaisiaTattarisuon teollisuusalue -tiiviin viranomaisyhteistyön merkitys alueen ympäristövalvonnassa ja ympäristörikosten havaitsemisessa alueella

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö52000Tutkimuksestani saatavien tietojen avulla voidaan kehittää tehokkaampia toiminta- ja valvontatapoja, joita hyödyntäen viranomaiset voivat ennalta estää ja torjua elinympäristöjen pilaantumista ja ympäristön saastumista.
Sulje kuvaus
Hannikainen Matti O.Ruokaa vai roskaa? Kalan kulttuurihistoria Suomessa 1930-luvulta 2010-luvulle

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus63270Kaksivuotisen ympäristöhistorian tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kalan käyttö ruokana on muuttunut suomalaisessa yhteiskunnassa 1930-luvulta 2010-luvulle ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Keskityn ruotimaan niin arvostettujen ruokakalojen kuin myös niin sanottujen roskakalojen kulttuurihistoriaa. Samalla tutkin kalakantojen jakautumista arvokkaiksi eli sekä uhanalaisiksi että arvostetuimmiksi ruokakaloiksi ja roskakaloiksi eli runsaiksi, mutta vähän käytetyiksi ruokakaloiksi.
Sulje kuvaus
Hannula HannaYhden pallon visiot

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen29467Yhden pallon visiot' on kuvallinen ja kirjallinen teoskokonaisuus, jossa etsitään vastausta kysymykseen, millainen olisi maapallon kantokykyyn sovitettu kestävä yhteiskunta. Poikkitieteellinen ja -taiteellinen kokonaisuus on tarkoitus julkaista kirjana, näyttelynä ja verkkomediassa. Teoskokonaisuudella halutaan lisätä yleistä ymmärrystä yhteiskunnissamme tarvittavista kokonaisvaltaisista ekologisista rakenneuudistuksista ja tuoda esiin inspiroivia, ratkaisukeskeisiä näkemyksiä ympäristökriisejä koskevaan keskusteluun.Sulje kuvaus
Huhtala HanneleIlmastonmuutos ja hyvinvointiyhteiskunta -seminaari

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen21276Hyvinvointivaltio on kriisissä ja ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan tulevaisuuden valtiota uudella tavalla. Vastapainon ilmastonmuutosseminaariin kutsutaan osallistujia eri yhteiskuntatieteiden aloilta ja vaikutusvaltaisilta tahoilta, joilla ei oleteta olevan yksimielisyyttä tulevaisuuden valtion roolista. Seminaariin osallistuu noin 60 ihmistä: tutkijoita, professoreita ja asiantuntijoita, joiden toivotaan puhuvan ristiin näkemyksiään. Tarkoituksena on ymmärtää yhteiskuntatieteiden suhde ilmastonmuutoskysymykseen.


Sulje kuvaus
Inkeri MarkkulaKohti uuden sukupolven lajistotutkimusta –
maaperän hyppyhäntäiset DNA-viivakoodikirjastoon

Lue lisää
Turun yliopistoPost doc -tutkimus31500Maaperän hyppyhäntäiset ovat runsas ja lajirikas eläinryhmä, joka tunnetaan puutteellisesti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen hyppyhäntäisille DNA-viivakoodikirjasto (250 lajia), sekä säilyttää taksonomista lajisto-osaamista tuottamalla valokuva- ja kestopreparaattikirjasto biomonitoroinnin ja lajistotutkimuksen työkaluksi. Hanke tuottaa hyppyhäntäisten monimuotoisuudesta ekosysteemien, lajiston, ja geneettisen tason tietoa, mikä edistää lajien runsauden, levinneisyyden ja uhanalaisuuden arviointia.Sulje kuvaus
Kaila LottaTorjunta-ainejäämät ja niiden vaikutukset pölyttäjiin pohjoisessa maataloudessa

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö40000Tutkimukessa tavoitteena on selvittää, kuinka maatalouden kemiallisten torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa pölyttäjiin Suomessa ja kuinka pölyttäjiä voidaan suojella aineilta nykyistä paremmin.

Tutkimuksessa tuotetaan kauan kaivattua tietoa torjunta-aineiden määristä Suomen pölyttäjissä ja torjunta-aineiden vaikutuksista luonnonvaraisiin pölyttäjiin. Hankkeen tulosten perusteella voidaan kehittää viranomaisten ja viljelijöiden toimenpiteitä pölyttäjien suojelemiseksi torjunta-aineilta.


Sulje kuvaus
Kelola KatiMaata pitkin maailmalle (työnimi) -tietokirja ilmastoystävälliseen matkustamiseen

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen13000Matkailijoilla on ilmastohuoli. Moni haluaa vähentää lentämistä ja kaipaa tutkittua tietoa siitä, miten matkan ilmastopäästöjä voi pienentää. Maata pitkin maailmalle -tietokirja (työnimi) tarjoaa ratkaisuja näihin tarpeisiin. Sen tavoitteena on antaa käytännön neuvoja oman ilmastojäljen pienentämiseen ja innostaa liikkumaan maata pitkin. Journalistisesti toimitettu teos rakentuu tuoreimmalle ilmastotutkimukselle, asiantuntijahaastatteluille sekä matkailijayhteisön kokemuksille.Sulje kuvaus
Kesti JuttaPienhiukkasten merkitys maapallon vedenkierron prosesseissa nyt ja tulevaisuuden ilmastossa

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö82500Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten muutokset rajakerrosolosuhteissa vaikuttavat aerosolihiukkasten pystysuuntaiseen sekoittumiseen ja siten rajakerroksen aerosolihiukkasten pilviydinominaisuuksiin erilaisissa ympäristöissä. Saavuttamalla tämän tieteellisen päämäärän tutkimuksessa tuotetaan tietoa, millä on suora merkitys tulevaisuuden sään ja ilmaston mallintamisessa.


Sulje kuvaus
Keto SamiEnemmän kuin ihminen – empatiakasvatus ratkaisuna ekokriisiin?

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö107100Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kestävän ja ekososiaalisen kasvatuksen teoriasta ja käytännöstä. Erityisesti tarkastelen empatian ja ympäristömyönteisyyden välisen yhteyden mekanismia ja sitä, missä yhteydessä empatiakasvatus voisi johtaa kestävyystietoiseen elämänorientaatioon. Tavoitteenani on jalkauttaa tutkimuksen tuloksia pedagogisen ja yhteiskunnallisen työn perustaksi. Tutkimukseni on myös pedagoginen projekti, johon liittyen tutkin ja kehitän empatiakasvatuksen pedagogisia, erityisesti taidelähtöisiä, menetelmiä.


Sulje kuvaus
Kuusiola TimoKestävää elämää etsimässä: Vaihtoehtoiset elämäntavat ilmastonmuutoksen ratkaisijoina

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen20609Hankkeen päätavoite on herättää keskustelua suomalaisen elämäntavan ilmastokestävyydestä sekä levittää tietoa vaihtoehtoisista elämäntavoista. Lisäksi esitellään vaihtoehtoisia asumismuotoja osana ekologisen elämän rakentamista. Hankkeessa yhdistetään kokemuksellista ja tutkimuksellista tietoa, joiden avulla pohditaan vaihtoehtoisten elämäntapojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeen podcastit, videot ja blogikirjoitukset julkaistaan Tiny Life -verkkoportaalissa.Sulje kuvaus
Laihonen MaaritIlmaston hyvä ja paha - Utopiat ja dystopiat julkisuudessa ja päättäjien mielissä 2/2

Lue lisää
Muu organisaatioPost doc -tutkimus52500Hankkeen lähtökohta on, että ilmastonmuutosta koskeva keskustelu on voimakkaasti muovannut sosiaalista mielikuvitustamme, tapaamme kuvitella hyvää ja pahaa tulevaisuutta. Tutkimme suomalaisen median, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden ilmastotavoitteita sekä ilmastoon liittyviä utopioita ja dystopioita. Tarkastelemme tulevaisuudenkuvia etiikan näkökulmasta kysymällä, mitä ja millaista hyvää tavoitellaan, kenelle ja millä tavoin. Lähdemme erilaiset eettiset käsitykset hyvästä ja pahasta tulevaisuudesta erottuvat erityisesti teknologiaa koskevissa näkemyksissä, jotka edustavat erilaisia sosioekonomisia tavoitteita ja käsityksiä hyvästä ja pahasta.

Sulje kuvaus
Lehtinen TapioMUOVIJÄTE – ONGELMASTA TUOTTEEKSI BIOLOGISELLA KONVERSIOLLA

Lue lisää
Tampereen yliopistoPost doc -tutkimus73225Tavoitteena on kehittää bakteerikanta, joka kykenee hajottamaan PET-muovia, ja hyödyntämään hajotustuotteet arvokkaiden yhdisteiden tuottamiseen. Näin voidaan esittää uusi menetelmä muovijätteen hyödyntämiseen, ja luoda kannustimia muovin entistä tehokkaampaan keräämiseen ja kierrätykseen. Tutkimuksen tuloksena syntyy esimerkki muovijätteen sisältämän hiilen ja energian hyödyntämisestä, millä voidaan vaikuttaa ajattelutavan muutokseen kohti kiertotalouden periaatteita (muovia ei nähdä vain roskana vaan myös mahdollisena raaka-aineena).

Sulje kuvaus
Lempinen HannaIrti turpeesta - malleja maailmalta ja tarinoita turvetuottajilta

Lue lisää
Lapin yliopistoPost doc -tutkimus63800Suomen on luovuttava energiaturpeen käytöstä nopealla aikataululla ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Tämä ei kuitenkaan onnistu, mikäli turvetta tarkastellaan edelleen erityislaatuisena kansallisena energiapoliittisena kysymyksenä. Tutkimushanke etsii ratkaisumalleja turve-energiasta jo luopuneiden ja luopumassa olevien energiantuonnista riippuvaisten EU-maiden toimista ja pyrkii myös ymmärtämään niitä, joille turvetuotanto on elinkeino ja elämäntapa.Sulje kuvaus
Lonkila Kirsi-MarjaPoDoFF - Postdocit hallinnossa -pilottihanke

Lue lisää
Muu organisaatioTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen45000PoDoFF - Postdoc + official -pilottihanke tähtää hallinnon ja tutkimusmaailman välisen ymmärryksen ja luottamuksen kehittämiseen ja jalkauttaa ympäristöön liittyvää tieteellistä tietoa päätöksentekoon. Pilottiin valitaan kaksi postdoc-tutkijaa, jotka sijoitetaan ympäristöministeriöön. Hankkeessa laajennetaan tutkijoiden ymmärrystä päätöksenteon prosesseista samalla kun virkahenkilöstön ymmärrys tutkimustyön luonteesta ja tieteellisen tiedon käyttömahdollisuuksista laajenee.Sulje kuvaus
Mäkeläinen SannaLaidunnuksen rooli Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus72363Hanke pyrkii selvittämään miten erilaiset laidunnuskäytännöt (luomukarjatilojen laidunnus tai osavuotinen laidunnus) tai laidunnuksen puuttuminen vaikuttavat viljelysmaiden lintuihin Suomessa. Erityisesti selvitetään mitkä laidunnustavat ovat kaikkein hyödyllisimpiä linnustolle ja miksi ne hyödyttävät lintuja joko suorien tai välillisten ruokavarojen kautta? Mitkä muut tekijät, kuten suuri laidunmaiden osuus tai hyönteismyrkytön tuholaistorjunta, tekevät tilan soveliaaksi viljelymaiden lintulajeille?


Sulje kuvaus
Niittynen PekkaUhanalainen tunturiluonto – mikroilmaston merkitys biodiversiteetin suojelussa


Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus77000Tutkimushankeessa selvitetään harvinaisten tunturilajien selviytymisen edellytyksiä muuttuvassa ilmastossa.Sulje kuvaus
Nikkanen MaijaMyrskyjen aiheuttamat häiriötilanteet – vaikutusten ja varautumisen jakautuminen

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö116880Tutkimus selvittää myrskyjen vaikutusten ja niihin varautumisen jakautumista yhteiskunnan toimijoiden kesken Suomessa ja pureutuu mahdollisiin ristiriitatilanteisiin myrskyjen vaikutusten ja varautumistoimien välillä. Laajempana tavoitteena on tutkia ilmastomuutoksen sopeutumisen vastuiden jakautumista kehittyneissä maissa.Sulje kuvaus
Niku JenniUusia tilastotieteen menetelmiä ekologian lajiyhteisöjen mallintamiseen

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoPost doc -tutkimus60000Tutkimuksessa kehitämme tilastollisia menetelmiä moniulotteisten runsausdatojen analysointiin, jotka ovat yleisiä esimerkiksi ekologiassa. Kehitettävät menetelmät perustuvat yleistettyyn lineaariseen latenttiin muuttujamalliin, ja tutkimuksessamme laajennamme menetelmää ottamaan huomioon aineiston aika- ja paikkariippuvuuden. Menetelmiä sovelletaan ekologian ainestoihin ja tutkimme mitkä tekijät vaikuttavat lajien monimuotoisuuteen tarkasteltavalla ajanjaksolla, esimerkiksi, kuinka turvesoiden entisöinti vaikuttaa soiden kasvillisuuteen tai miten lahopuun määrä vaikuttaa kääpälajien monimuotoisuuteen suomalaisissa metsissä.Sulje kuvaus
Nuppunen-Puputti MaijaSienten rooli syvässä kallioperässä

Lue lisää
VTTVäitöskirjatyö105738Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää anaerobisten sienten roolia syvässä kallioperässä. Tutkin biofilmien ja kivipinnoille kiinnittymisen merkitystä sienten ja muiden mikrobien välisessä vuorovaikutuksessa. Kehitän anaerobisten sienten viljelytekniikoita sekä eristän ja karakterisoin sienikantoja. Lisäksi selvitän mikrobiologisen hiilenkierron avainmikrobiryhmiä ja erityisesti anaerobisten sienten merkitystä syvän kallioperän hiilenkierrossa.Sulje kuvaus
Östman MagnusSuomalaista yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta esittelevä artikkelisarja

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen4000Projektets målsättning är att synliggöra samhällsvetenskaplig miljöforskning som bedrivs i Finland och väcka diskussion om samhälleliga fenomen som påverkar finländarnas attityder och handlingar.

Sulje kuvaus
Parampil SinduMerten hiilidioksidilähteet ja -nielut satelliittimittauksista tulkittuna

Lue lisää
Ilmatieteen laitosPost doc -tutkimus64950Meret ovat kokonaisuutena valtava hiilinielu, joka rajoittaa hiilidioksidin kasvua ilmakehässä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Projektissa tutkitaan merten hiilidioksidin lähde- ja nielualueita sekä muutoksia niissä; nämä tunnetaan huonosti, koska mittauksia on harvassa. Tutkimus toteutetaankin uudella tavalla: ilmakehä- sekä merihavaintoja yhdistetään Nasan ja ESA:n satelliiteista. Projektin tavoitteena on tarkentaa merten hiilinielun osuutta hiilen kierrossa.Sulje kuvaus
Pratiwi AyuSiirtolaisuuden ja sukupuolen heterogeeniset vaikutukset kestävään maataloustuotannon ja kulutuksen kestävyyteen Suomessa ja Indonesiassa.

Lue lisää
Turku UniversityPost doc -tutkimus70000Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahta ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten lieventämisen kannalta merkittävää ryhmää, jotka suurimmassa osassa tutkimuksista on jätetty huomiotta: maahanmuuttajat ja naiset. Tavoitteena on tutkia vaihtoehtoista sopeutumis- ja lieventämisstrategiaa naisten ja siirtolaisten näkökulmista sekä ehdottaa suosituksia nykyisten sopeutumis- ja lieventämismekanismien parantamiseksi tuottajien ja kuluttajien näkökulmasta Suomessa ja Indonesiassa.

Sulje kuvaus
Rajala AnttiKonkreetteja utopioita: Nuorten ilmastoaktivismi haastaa oppilaitosten pedagogiikan

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus70465Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää yläkoulujen ja lukioiden pedagogisia keinoja vastata nuorten ilmastoahdistukseen sekä tukea nuorten yhteiskunnalista aktiivisuutta ja toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi. Hankkeessa tutkitaan myös nuorten toimijuuden kehittymistä ja sen reunaehtoja.
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä opettajien, kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ilmastoaktivistien kanssa. Opettajat toteuttavat tutkijan ja kansalaisjärjestöjen tukemina ilmastoaktivismia ja kestävää kehitystä käsittelevän kurssin.Sulje kuvaus
Ranta KukkaSuomalainen kolonialismi Saamenmaalla

Lue lisää
Lapin yliopistoVäitöskirjatyö113200
Aikakautemme suurin ympäristökatastrofi ilmastonmuutos aiheuttaa nopeita muutoksia pohjoisilla alueilla. Väitöskirjatutkimukseni selvittää pohjoisen luonnon tilaa ja saamelaisten ympäristötietoutta alueen suojelijoina, sekä Suomen valtion kolonialistisia toimia erilaisten elinkeinointressien luomassa ristitulessa Jäämeren ratahankkeen esimerkillä.


Sulje kuvaus
Rydenfelt HenrikIlmaston hyvä ja paha - Utopiat ja dystopiat julkisuudessa ja päättäjien mielissä 1/2

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus52100Hankkeen lähtökohta on, että ilmastonmuutosta koskeva keskustelu on voimakkaasti muovannut sosiaalista mielikuvitustamme, tapaamme kuvitella hyvää ja pahaa tulevaisuutta. Tutkimme suomalaisen median, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden ilmastotavoitteita sekä ilmastoon liittyviä utopioita ja dystopioita. Tarkastelemme tulevaisuudenkuvia etiikan näkökulmasta kysymällä, mitä ja millaista hyvää tavoitellaan, kenelle ja millä tavoin. Lähdemme erilaiset eettiset käsitykset hyvästä ja pahasta tulevaisuudesta erottuvat erityisesti teknologiaa koskevissa näkemyksissä, jotka edustavat erilaisia sosioekonomisia tavoitteita ja käsityksiä hyvästä ja pahasta.

Sulje kuvaus
Sjöberg MarkusDigitaalinen luonto. Jaettu luontokokemus ja luontosuhde digitaalisen kulttuurin aikakaudella

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö101960Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on tutkia kuinka digitaalisuus on vaikuttanut suomalaiseen luontosuhteeseen ja luontokokemukseen. Kun aikaisemmin luontokokemuksesta viestittiin leirinuotion äärellä, jaetaan luontokokemukset nykyisin pääasiassa kuvina sosiaalisessa mediassa. Tutkin luontoretkillä tapahtunutta digitaalisten laitteiden käyttöä, kuten kuvaamista sekä sosiaalisen median ja blogien kautta kuvina jaettuja luontokokemuksia.Sulje kuvaus
Sormunen JaniUrbaanit puutiaiset – kaupunkiympäristöjen riskialueet ja riskinhallintakeinot

Lue lisää
Turun yliopistoPost doc -tutkimus78000Urbaanit puutiaiset -projektin päämääränä on arvioida puutiaisten aiheuttamaa uhkaa kaupunkien puisto- ja ulkoilualueilla, joilla vierailee vuosittain jopa miljoonia ihmisiä puutiaisten aktiivisuusaikana, sekä kehittää keinoja pienentämään puutiaisriskiä näillä runsaasti ihmisiä houkuttelevilla alueilla. Lisäksi projekti pyrkii lisäämään tietoisuutta puutiaisten esiintymisestä rakennetuilla kaupunkialueilla sekä puutiaistarkastusten tärkeydestä myös näillä alueilla ulkoileville.Sulje kuvaus
Tyrmi JaanaBiofilia – yhteydestä luontoon
Merkityksellisen luontoyhteyden rakentamisen työkaluja ympäristökasvatukseen

Lue lisää

Yksittäinen tutkijaTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen19167Hanke kehittää ja koostaa eri tieteenaloilta aktivoivia, vuorovaikutteisia ja tiedonhankintaa harjoittavia opetusmenetelmiä oppilaitosten ja vapaan sivistystyön avuksi luontosuhteen rakentamiseen osana ympäristökasvatusta.
Sulje kuvaus
Vänttinen AnnakaisaSavonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali 2020

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen8000Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali (SINFF) esittelee monipuolisesti luonto- ja ympäristöteemaisen elokuvan kirjoa. Laajan elokuvaohjelmiston lisäksi festivaalilla nähdään tekijävieraita, keskustelutilaisuuksia, taidetta, musiikkia sekä ohjelmaa lapsille ja nuorille.
Festivaalin tavoite
- luonnon monimuotoisuuden arvostuksen ja tuntemuksen lisääminen taiteen, tieteen ja keskustelujen kautta
- parhaiden kotimaisten luonto- ja ympäristöteemaisten elokuvien esittäminen sekä kiinnostavimpien kansainvälisten nimikkeiden tuominen Suomeen
- Toimiminen yhdistävänä toimijana asiantuntijoille, taiteilijoille ja yleisölle, jotka kohtaavat elokuvien ja niistä nousevien kysymysten äärellä.
- ratkaisukeskeinen ja keskusteleva lähestymistapa ympäristökysymyksiin

Our aim is to bring environmental issues close to people via documentary and fiction films, art and discussion. We want to wake people to act and to care.

Sulje kuvaus
Varis EveliinaKorimalli uhanalaisille lajeille talousmetsissä

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöTutkimustiedon viestintä ja jalkauttaminen35535Hankkeessa kehitetään korimalli Suomen uhanalaisista lajeista ja niiden tyypillisistä elinympäristövaatimuksista ja laaditaan tästä kuvitettu opas, josta tulee työkalu käytännön metsänhoitoon. Mallissa korostuu käytettävyys ja kustannustehokkuus. Näin varmistetaan sen hyväksyttävyys ja laaja käyttöönotto. Hankkeen tavoitteena on hillitä uhanalaistumiskehitystä suomalaisissa talousmetsissä.Sulje kuvaus
Vekuri HenriikkaRatkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö112000Hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu, jolla voidaan arvioida kasvihuonekaasujen vuomittauksiin perustuvien hiilitaseiden luotettavuutta. Työkalua tarvitaan maaperän hiilensidonnan lisäämiseen tähtäävien toimien vaikutusten vertailuun ja todentamiseen.Sulje kuvaus
Vesterinen EssiAltruismista egoismiin kestävien elämäntapojen markkinoinnissa - Onnellisuus muodin antikuluttamisen egoistisena motivaattorina

Lue lisää
Vaasan yliopistoVäitöskirjatyö95000Nykyiset altruismiin ja moraaliin vetoavat toimet ylikulutuksen kitkemiseksi ovat tuskin saaneet aikaan muuta kuin ilmastoahdistusta ja lentohäpeää. Nämä keinot eivät tepsi, koska ihminen on pohjimmiltaan itsekäs eläin. Tähän ongelmaan vastatakseen tämän tutkimuksen tarkoituksena on vaatteiden kulutusta esimerkkinä käyttäen tarkastella mahdollisuutta hyödyntää subjektiivista hyvinvointia egoistisena motivaattorina vauhdittamaan muutosta pois ylikulutuksesta kohti antikulutusta.

Sulje kuvaus
Yli-Hemminki PirjoSekaviljelyn vaikutus juurieritteisiin ja fosforia louhivien bakteerien rikastumiseen peltomaassa

Lue lisää
LUKEPost doc -tutkimus76124Tavoite on tutkia voiko suomalaiseen peltomaahan vuosikymmenien aikana kertynyttä lannoitefosforia saada kasvien käyttöön hyödyntämällä kasvien ja juuristomikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita ja biologisia mekanismeja. Seosviljelyyn valitaan kasvilajeja, jotka ottavat ravinteita tehokkaasti maasta, tuottavat juurieritteitä ja pitävät yllä symbioottisia juuristomikrobeja ja fosforia louhivia bakteereja. Tavoitteena on viljelykäytäntö, joka hyödyntää ravinteita tehokkaasti ja tuottaa myytävää ravinteikasta satoa joka vuosi.Sulje kuvaus

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998