Rahoitetut hankkeet

Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina yli 60 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain myönnetty rahoitus on 2000-luvulla kasvanut 1,4 miljoonasta eurosta lähes 4 miljoonaan euroon. Useimmat rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.

Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät.  Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.

2018

Säätiö sai syksyn 2017 haussa yhteensä 348 hakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 78 hankkeelle, yhteensä n. 3,6 miljoonaa euroa.

Apurahan saajaHankeOrganisaatioTuen kohdeSumma €Tiivistelmä
Abu-Danso Emmanuel KafuiMagneettiset nanokomposiitit jäteveden metallien poistossa ja talteenotossa

Lue lisää
University of Eastern FinlandVäitöskirjatyö29175

Magneettiset nanokomposiitit jäteveden metallien poistossa ja talteenotossa

The goal of proposed research is to synthesize magnetic nano-composites (MNCs) and their application for the removal of toxic metals (e.g., arsenic, chromium, lead, cadmium, mercury etc.) from wastewater. Cellulose has been used as precursor, which is regarded as the most abundant and renewable biopolymer in nature. Cellulose-and its composites (using chitosan and clay) have been tuned and experimental factors are optimized such that MNCs are effective across a wide pH range, exhibit high metals’ uptake capacities and fast kinetics. MNC will be recovered simply by applying the magnetic field. It will prevent the escape of nano-particles into the environment. Thus, this project addresses a sustainable solution for metals contaminated wastewater that safeguards precious water resources by removing and recovering metals from contaminated wastewaters. Based on the batch optimization studies, column and pilot studies are in progress for metals removal and recovery.

Sulje kuvaus
Anna MuotkaLuokanopettajan ilmastonmuutos-opas

Lue lisää
Muu organisaatioMuu hanke14600

Luokanopettajan ilmastonmuutos-opas

Hankkeen tavoite on luoda helposti tavoitettava ja lähestyttävä ilmainen luokanopettajan ilmastonmuutos-opas verkkosivun ja ladattavan PDF:n muodossa. Opas koostuu tiiviistä luokanopettajan taustatiedoksi suunnatusta yleisestä osasta sekä opetukseen suunnatusta osasta, joka rakentuu alakoulun oppilaille soveltuvista tehtävistä ja projekteista.


Sulje kuvaus
Anna YlinenUusien biohajoavien polyestereiden tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroista

Lue lisää
VTTVäitöskirjatyö55500

Uusien biohajoavien polyestereiden tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroista

Tavoitteena on kehittää biologinen ja ympäristöystävällinen menetelmä, jolla voidaan tuottaa biopolymeerejä edullisesti, tehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti paperiteollisuuden sivutuotteista. Sellua tuotetaan yksin Suomessa yli 7 miljardia kiloa vuodessa. Viidesosa siitä on toistaiseksi hyödyntämättömiä hemiselluloosapohjaisia 2-hydroksihappoja, joista voitaisiin polymeroida PHA-syntaasi -entsyymin avulla biohajoavia polyhydroksyalkanoaatti (PHA) –polymeereja. PHA –polymeereilla voidaan korvata maaöljypohjaisia muoveja muun muassa elintarvikkeiden pakkauksissa, vaatekuiduissa ja lääketieteellissä sovellutuksissa.

Työssä valmistetaan PHA:n tuottoon optimoitu mikrobikanta ja määritetään syntyvien polymeerin ominaisuudet. Koska eri maaöljypohjaisten muovien korvaamiseen tarvitaan erilaisia PHA –polymeereja, pyritään työssä myös vaikuttamaan uusien polymeerien rakenteeseen. Tämä onnistuu tuottomikrobin aineenvaihduntaa ja kasvatusolosuhteita muuttamalla.


Sulje kuvaus
Annakaisa VänttinenYmpäristötietoa elokuvakulttuurin keinoin Savonlinnan kansainvälisellä luontoelokuvafestivaalila 17.-19.8.2018

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke8000

Ympäristötietoa elokuvakulttuurin keinoin Savonlinnan kansainvälisellä luontoelokuvafestivaalila 17.-19.8.2018

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin tarkoitus on tuoda tärkeitä ympäristöasioita sekä ympäristötutkimusta esiin elokuvan, taiteen ja keskustelujen keinoin.

Sulje kuvaus
Ashraf Faisal BinMuuttuvat jokivirtaamat: ilmaston ja energian tarpeen muutoksien yhteisvaikutus pohjoissa joissa

Lue lisää
Oulun yliopistoVäitöskirjatyö57200

Muuttuvat jokivirtaamat: ilmaston ja energian tarpeen muutoksien yhteisvaikutus pohjoissa joissa

Following are the main research questions of the research:
1) How river regulation and climate change has modified flow regimes in Nordic rivers?
2) What are the characteristics of sub-daily flow conditions (hydro-peaking) due to river regulation operations in Nordic countries?
3) What aspects of peaking are contrary to a healthy river ecosystem and which are not?
4) How can we get more information out of existing data by using regional and basin-scale analyses?
5) How could hydro-peaking impacts be diminished with future regulation?


Sulje kuvaus
Auvinen MikkoInnovatiivisella menetelmäkehityksellä kohti luotettavampaa kaupunki-ilmaston ennustamista

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus28000

Innovatiivisella menetelmäkehityksellä kohti luotettavampaa kaupunki-ilmaston ennustamista

Projektissa edistetään kaupunki-ilmaston tutkimusta kehittämällä uusia menetelmiä ilmakehän rajakerroksen virtausmallinnukseen. Projektin ensimmäinen tavoite on sisällyttää laskentamalliin georeferoitua pinta- ja lämpötietoa, joka kuvaa oikean kaupungin vaihtelevia olosuhteita pintakerroksessa. Toinen tavoite on kehittää uusi metodi tuottaa edellä mainittuja pintatietoja hyödyntäen eri malli- ja paikkatietolähteitä.

Sulje kuvaus
Berninger KatiVähähiilisyyteen vievän murrosajattelun jalkauttaminen suomalaisiin organisaatioihin

Lue lisää
YritysMuu hanke13672

Vähähiilisyyteen vievän murrosajattelun jalkauttaminen suomalaisiin organisaatioihin

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävyysmurrosta Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Murroksen aikaansaaminen vaatii suurta joukkoa ihmisiä, jotka pyrkivät samaan suuntaan. Hanke edistää tätä varten tarvittavaa osaamista ja vuoropuhelua ja rakentaa yhteisöä, joka tarvitaan vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Työ tapahtuu jalkauttamalla murrosajattelua ja siihen liittyvää osaamista yrityksiin, tutkimuslaitoksiin, kuntiin ja muihin organisaatioihin. Jalkauttaminen tapahtuu asiantuntijoita kouluttamalla ja antamalle heille mahdollisuus kuukauden työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa sekä tarjoamalla suomalaisille organisaatioille mahdollisuus ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Tarkoituksena on haastaa nykyisiä toimintatapoja ja törmäyttää eri alojen ja eri sektorien edustajia.

Sulje kuvaus
Böök HermanSkaalautuva aurinkosähkön tuotantoennustemalli

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö78000

Skaalautuva aurinkosähkön tuotantoennustemalli

Väitöskirjassa tutkitaan oleellisimpien aurinkosähkötuotantoon vaikuttavien alueellisten ja globaalien tekijöiden vaikutusta eri aurinkopaneelityyppien suorituskykyyn, ja sitä miten nuo tuotantotekijät voidaan huomioida entistä tarkemmissa aurinkosähkön tuotantoennusteissa. Väitöskirjassa toteutetaan täysin skaalautuva ja paikkariippumaton, todennäköisyysjakauman tuottava aurinkosähkön operatiivinen tuotantoennustejärjestelmä, joka rakentuu fysikaalisen säänennustusmallin rinnakkaisista ennusteajoista koostuvan ennusteparven päälle, tuottaen tiedon seuraavien päivien aurinkosähköntuotannosta. Esitetty aurinkoenergiamurroksen tulevaisuuden tarpeisiin vastaava kokonaisvaltainen ratkaisu on edelläkävijä pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimuksella luodaan pohjaa aurinkosähkötuotantoa sisältävien älykkäiden sähköverkkojen ja sähkömarkkinoiden sekä muiden energiaratkaisuiden tulevaisuuden tarpeisiin, tarjoten monipuolisen työkalun aurinkosähkön tuotantopotentiaalin mallintamiseksi.

Sulje kuvaus
Cano Arias José ManuelYmpäristötutkimuksen viestintä vaihtoehtoisten totuuksien aikakaudella

Lue lisää
YritysMuu hanke56160

Ympäristötutkimuksen viestintä vaihtoehtoisten totuuksien aikakaudella

This project will create audiovisual channels, in Finnish language, to communicate long-term evidence and current research linked to climate change and loss of natural resources in Finland. The goal is to enable positive societal activation through engaging content and constructive debate with relevant stakeholders. The project will focus in featuring the long-tern environmental research and data produced at the field stations of Helsinki University, which remains largely unknown to most of the Finnish public.

Sulje kuvaus
Edelman Harry
Kaupunkivihreä ilmastomuutoksen torjunnassa ja terveellisen ympäristön rakentamisessa: viherseinien ja -kattojen sosiaaliset ja tekniset ratkaisut

Lue lisää
TTY TampereHankerahoitus150 000

Kaupunkivihreä ilmastomuutoksen torjunnassa ja terveellisen ympäristön rakentamisessa: viherseinien ja -kattojen sosiaaliset ja tekniset ratkaisut


Nopeasti kaupungistuvassa maailmassa kestävien ja ympäristöä säästävien yhdyskuntien rakentaminen on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Laajamittaisesti toteutettuna viherratkaisut, kuten viherjulkisivut ja -katot, parantaisivat kaupunkien ilmanlaatua, hulevesihallintaa, ääniympäristöä, lämpöolosuhteita sekä ihmisten terveyttä ja viihtyvyyttä. Tutkimme viherratkaisujen rakennusfysikaalisia ominaisuuksia, ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta, sekä niiden merkitystä asukkaille ja käyttömahdollisuuksia pohjoisissa olosuhteissa. Tutkimustarve perustuu rakennusalan tietotarpeeseen uusien kestävien ratkaisujen viemiseksi käytäntöön. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kestävien kaupunki- ja rakennusratkaisujen pohjaksi yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa ja jakaa tuloksia suunnittelijoiden, rakennuttajien, käyttäjien ja kaupunkien kesken.

Sulje kuvaus
Enroth JoonasAlle 10 nm aerosolihiukkasten vuomittaukset

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö29000

Alle 10 nm aerosolihiukkasten vuomittaukset

The objective of this work is to develop a novel instrumentation in measuring the surface-atmosphere exchange of aerosol particles all the way down to 1 nm and which can be used to improve the understanding between the natural feedback loops of CO2 exchange, biogenic aerosol formation and volatile organic compounds. Increased CO2 emissions are likely to lead to increased biogenic aerosol formation, and thus increase the planetary albedo which will cool the atmosphere. The developed instrumentation will be able to study aerosol particle fluxes to and from natural sources, in order to estimate the magnitude of this phenomena and give insight into the CO2-aerosol negative feedback loop.

Sulje kuvaus
Fritze HannuMaaperämikroorganismien ekologia (ESM) - tieteellinen kokous

Lue lisää
LUKEMuu hanke4000

Maaperämikroorganismien ekologia (ESM) - tieteellinen kokous

Helsingissä kesäkuussa 2018 Ecology of Soil Microorganisms -sarjaan kuuluvan tieteellisen konferenssin (www.luke.fi/esm2018). Konferenssi järjestetään 2 – 3 vuoden välein, ja osallistujia on odotettavissa noin 250 – 400. Konferenssin tarkoitus on esitellä tiedeyleisön uusimpia tuloksia maaperän biologisen monimuotoisuuden merkityksestä metsien, soiden, peltojen ja tundran ekosysteemipalveluille.

Sulje kuvaus
Grammatikopoulou IoannaEtelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvo

Lue lisää
LUKEPost doc -tutkimus33550

Etelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvo

-To make the invisible changes to the flow of peatlands’ benefits visible by assigning monetary values on the ecosystem services.
-To integrate the value of the most important ecosystem services through the evaluation of services using monetary metrics. Integrated values give an overview of the value of peatland as an ecosystem which is essential information for designing policies concerning the use of ecosystems.
-To assist policy makers on deciding the allocation of different peatland uses; the share that should be used as a fuel source for bio-economy and the share that should be preserved for the provision of ecosystem services and protection of biodiversity.
-To highlight citizens’ and landowners’ preferences for peatland conservation and for their use in peat extraction.
-To enhance the choice experiment valuation method by investigating how respondents react to varying timing of conservation costs, and to identify individual discount rates for welfare analysis.

Sulje kuvaus
Hämäläinen AnnaRavinteiden kestävä talteenotto yhdyskuntajätevesilietteestä yhdistämällä biokaasu- ja pyrolyysiprosessi

Lue lisää
TTY TampereVäitöskirjatyö114000

Ravinteiden kestävä talteenotto yhdyskuntajätevesilietteestä yhdistämällä biokaasu- ja pyrolyysiprosessi

Tutkimuksen tavoitteena on kiertotalousajattelun mukainen kestävä ravinteiden kierrättäminen niiden pitkäaikaisen saatavuuden varmistamiseksi. Perusidea käsittelee yhdyskuntajätevesilietteen ravinteiden talteenottoa hyväksyttävässä muodossa käyttäen biologisia ja termokemiallisia prosesseja, minkä lisäksi tutkitaan käsittelyn vaikutus jätevesiperäisiin haitta-aineisiin. Prosessin energia- ja ravinnetaseiden sekä haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella luodaan prosessikokonaisuudesta soveltamiskelpoinen mallinnus.

Sulje kuvaus
Harju VilhelmiinaLisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö61800

Lisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä torjunta-aineilla (triatsiinit, diklobeniili ja hajoamistuote 2,6-diklorobentsamidi) pilaantuneen veden puhdistamiseksi. Torjunta-aineiden hajoamista tehostetaan konsentroimalla orgaanisesta aineesta fraktioita, jotka katalysoivat nopeutettua kemiallista hajoamista esim. suodattimessa. Pohjavesisedimenteissä hajoamisen nopeutta pyritään lisäämään tehostamalla veden virtausta ja/tai ilmastusta. Menetelmät ovat osoittautuneet lupaaviksi laboratorio/pilot-mittakaavan kokeissa ja tutkimuksessa niitä kehitetään edelleen tavoitteena menetelmien soveltaminen käytäntöön.

Sulje kuvaus
Helle IlonaRAKENNETTUJEN JA KUNNOSTETTUJEN KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN – EKOLOGINEN JA SOSIOEKONOMINEN LÄHESTYMISTAPA

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö29750

RAKENNETTUJEN JA KUNNOSTETTUJEN KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN – EKOLOGINEN JA SOSIOEKONOMINEN LÄHESTYMISTAPA

Tutkimuksen tavoitteena on 1) tutkia ei-tuotannollisella investointituella (ETI-tuella) perustettujen maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen eri ominaisuuksien vaikutusta kosteikkojen kasvillisuuteen ja linnustoon sekä 2) selvittää perustettujen tai kunnostettujen kosteikkojen lähiympäristön maankäyttömuotojen ja vesielinympäristöjen kytkeytyneisyyden vaikutusta vesilintujen lajimääriin, runsauteen ja pesimämenestykseen, sekä 3) selvittää kosteikon perustamiseen liittyviä sosioekonomisia tekijöitä: kosteikon perustamiseen johtaneita motivaatiotekijöitä, kosteikkojen ekosysteemipalveluiden taloudellista hyödyntämistä, ETI-tuen riittävyyttä kosteikon perustamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen sekä tuen vaikuttavuutta monimuotoisuuden kannalta arvioituna.

Sulje kuvaus
Hiedanpää JuhaCO-CREATIONS -- Eurooppalaisen ekologisen taloustieteen seuran (ESEE) kesäkoulu Seilin saarella 16-18 kesäkuuta 2019

Lue lisää
LUKEMuu hanke7460

CO-CREATIONS -- Eurooppalaisen ekologisen taloustieteen seuran (ESEE) kesäkoulu Seilin saarella 16-18 kesäkuuta 2019

Kesäkoulu kerää yhteen noin 40 perustutkinto- ja jatko-opiskelija ja uransa alkuvaiheesa olevaa tutkijaa sekä vanhempia ekologisen taloustieteen tutkijoita ja käytännön toteuttajia.

Kesäkoulu tutustuttaa poikkitieteelliseen taloustieteeseen, jonka tarkoitus on tuottaa käytännöllistä ymmärrystä luonnon ja talouden kytkeytyneisyydestä sekä kestävän kasvun ja kehityksen mahdollisuuksista.

Kesäkoulu opettaa mitä yhdessä luominen (co-creation) voisi ekologisessa taloustieteessä tarkoittaa: alhaalta tulleita politiikka-aloitteita kehitetään yhdessä ja hallinto tukee kokeiluja ja varmistaa refleksiivisen toimeenpanon vaikutuksiin ja yllätyksiin asti.

Sulje kuvaus
Högfors-Rönnholm EvaHappamien sulfaattimaiden metallipitoisten valumavesien ympäristövaikutusten vähentäminen kemiallisin ja mikrobiologisin menetelmin

Lue lisää
Other universityPost doc -tutkimus39903

Happamien sulfaattimaiden metallipitoisten valumavesien ympäristövaikutusten vähentäminen kemiallisin ja mikrobiologisin menetelmin

The aim of the research is to develop a natural chemical treatment method of acid sulfate soils that change the habitat of sulfur-oxidizing soil bacteria that catalyze the soil oxidation process and that causes significant environmental damage through leaching of acids and toxic metals to surrounding waters. By changing the habitat and making it more optimal for sulfur-reducing bacteria, the acid sulfate soil oxidation process could be discontinued and even reversed. The aims of the research will be reached through several laboratory experiments and thorough geochemical and 16S gene sequencing analyses.

Sulje kuvaus
Holopainen SariKohti muuttoreittitasoista sopeutuvaa sorsakantojen hoitoa Euroopassa

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus44011

Kohti muuttoreittitasoista sopeutuvaa sorsakantojen hoitoa Euroopassa

Tutkimuksessa rakennetaan Eurooppaan soveltuvaa muuttoreittitasoista sorsien populaatiomallia, jota voidaan käyttää sopeutuvan kannanhoidon suunnittelussa. Hanke keskittyy sisävesien sorsalajeihin niiden merkittävän riista-aseman takia.

Sulje kuvaus
Huusko KaroliinaHiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan?

Lue lisää
Oulun yliopistoPost doc -tutkimus67500

Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan?

Tutkimuksessa selvitetään miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen ja mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin. Vaikutuksia tarkastellaan mikrobilajiston monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään viljakasvien kanssa symbioosin muodostavien keräsienijuurisienten yhteisömuutoksiin. Työn tavoitteena on kehittää tarkoituksenmukainen valikoima menetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan biologisesta elinvoimaisuudesta ja mikrobiston vaikutuksista hiilivarastoihin peltomaissa. Uutta tietoa voidaan hyödyntää maaperän hiilensidonnan simuloinneissa Yasso-mallilla. Tulosten perusteella laaditaan viljelijöille ohjeistus toimenpiteistä maan hiilivarastojen lisäämiseksi.

Sulje kuvaus
Jernberg SusannaMerien luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutus: vaihtoehtoiset käyttötavat ja yhteisvaikutukset


Lue lisää
SYKEVäitöskirjatyö26000

Merien luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutus: vaihtoehtoiset käyttötavat ja yhteisvaikutukset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luonnon monimuotoisuuden tilaa Itämerellä sekä sen suhdetta meren tuottamiin ekosysteemipalveluihin, jotka tunnetaan toistaiseksi heikosti. Tutkimus lisää ymmärrystä Itämeren tarjoamista ekosysteemipalveluista, niiden alueellisesta sijoittumisesta sekä suhteesta luonnon monimuotoisuuteen.
Tutkimuksen aikana kehitetään malli, jonka avulla luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutussuhteita ja ekosysteemipalveluiden vaihtoehtoisia käyttötapoja ja -paineita voidaan arvioida huomioiden tulevaisuuden epävarmuustekijät. Tutkimustulosten ja niistä johdettujen konkreettisten ohjeiden kautta tutkimus tarjoaa arvokasta lisätietoa ekosysteemilähestymistapaa soveltavaan merialuesuunnitteluun sekä ekosysteemipalveluiden hoitoon ja käyttöön.


Sulje kuvaus
Jurgilevich AlexandraTulevaisuuden ilmastoriskien kartoitus Helsingissä. Kaupungin ilmastohallinnon rooli ilmastoriskien hahmottamisessa ja lieventämisessä.

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö53500

Tulevaisuuden ilmastoriskien kartoitus Helsingissä. Kaupungin ilmastohallinnon rooli ilmastoriskien hahmottamisessa ja lieventämisessä.

Scientific community understands and models fairly well current climate risks, especially the biophysical part of it (IPCC 2014). However, literature suggests that the socio-economic factors play crucial role in climate risk formation (IPCC 2014, Räsänen et al. 2016). Additionally, our research has shown that little is known and little is being done in regards to future climate risk assessments (Jurgilevich et al. 2017). However, analyzing future climate risks, and particularly the future socio-economic factors, is crucial for current policy-making and urban planning.
This research contributes to exploring the role of socio-economic factors in climate risk formation and alleviation. It also uses the identified conceptual and methodological approaches to map, assess and explore future climate risk drivers for Helsinki. Focus is on the dynamic changes in socio-economic and spatial drivers, such as city development, population structure, well-being, state of economy, infrastructure.

Sulje kuvaus
Juslén AinoGeneettinen monimuotoisuus Suomessa: Tutkimustiedosta työkaluiksi

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke23070

Geneettinen monimuotoisuus Suomessa: Tutkimustiedosta työkaluiksi

Luonnon monimuotoisuutta voidaan tarkastella kolmella tasolla: ekosysteemi-, laji- ja geneettisellä tasolla. Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda geneettisen monimuotoisuuden taso vahvemmin osaksi kansallista monimuotoisuuskeskustelua ja -työtä. Hankkeessa kootaan yhteen tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä Suomen lajiston geneettisestä monimuotoisuudesta sekä tarjotaan tutkimustietoon perustuvia suosituksia käytännön suojelutoimiin. Hankkeessa tuotettava avoin, elektroninen julkaisu avaa myös geneettisen monimuotoisuuden merkitystä ja käsitteitä.

Sulje kuvaus
Kärkkäinen JariIntentionaaliset mielet - Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvosta

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö48000

Intentionaaliset mielet - Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvosta

Tutkimuksen aiheena on selventää sitä, miten luonnon erilaiset koosteet, kuten ekosysteemit tai bioottiset yhteisöt saavat arvonsa. Niitä pidetään arvokkaina, mutta syy sille on epäselvä, tai olemassa olevat selitykset ovat epätyydyttäviä.
Objektiivisen arvon teoriat eivät pysty tyydyttävästi käsittelemään luonnossa esiintyvien koosteiden arvoa, koska sanotut koosteet ovat luonteeltaan epämääräisiä. Tutkimuksessa esitetään koosteiden arvon ja niiden määrittelyn olevan arvottajasta riippuvaa, subjektiivista.
Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on määritellä arvottaja mielelliseksi toimijaksi, joka suuntaa intentionsa arvottamaansa asiaan. Tällainen toimija on ensisijaisesti intentionaalinen mieli, riippumatta sen fyysisestä kantajasta. Eli arvottaja voi olla jokin muukin olio kuin ihminen.


Sulje kuvaus
Ketola MirvaKansainvälisen järvikunnostusaiheisen symposiumin järjestäminen

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke4500

Kansainvälisen järvikunnostusaiheisen symposiumin järjestäminen

Symposiumin tavoite on koota yhteen kansainväliset asiantuntijat esittelemään uusin järvikunnostuksen tieteellinen ja tekninen osaaminen. Haluamme herättää keskustelua tulevaisuuden haasteista, kuten ympäristönmuutoksen ja taloudellisen kasvun aiheuttamista vaikutuksista vesistöihin. Kansainvälinen symposiumi on avoinna tutkijoille ja vesienhoidon ja rehevöityneiden järvien kunnostusten parissa työskenteleville. Symposiumin tavoite on kehittää tieteellisesti perusteltuja kunnostuskäytäntöjä, ja saada tieto parhaista menetelmistä leviämään käytännön kunnostustyöhön.

Sulje kuvaus
Khan Uzair AkbarKaivosvesien puhdistamoina toimivien kosteikkojen optimointi pohjoisessa ilmastossa

Lue lisää
Oulu UniversityVäitöskirjatyö34350

Kaivosvesien puhdistamoina toimivien kosteikkojen optimointi pohjoisessa ilmastossa

The research aims to better understand and to optimize the functioning of treatment peatlands.
The following research questions will be addressed:
(i) What key factors control adsorption and desorption in treatment wetlands?
(ii) What variations of these factors occur during the life-time of treatment wetland?
(iii) How do organic substances effect on treatment efficiencies in treatment wetlands?
(iv) What method could be used to predict behavior of contaminants in treatment wetlands?
(v) What method could be used to counteract variation in purification efficiencies of treatment wetlands?

Sulje kuvaus
Korhonen AkuKaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina

Lue lisää
LUKEVäitöskirjatyö112675

Kaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina

Tutkimuksessa selvitetään kaupunkimetsien merkitys ja potentiaali puulla elävien lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina. Tutkimus tuottaa tietoa kaupunkimetsien nykyisestä arvosta lahopuusta riippuvaisen harvinaisen ja uhanalaisen lajiston elinympäristönä sekä puuston rakenteen merkityksestä lahopuulajiston monimuotoisuudelle. Tulosten pohjalta laaditaan yhteistyössä kaupunkien kanssa käytännön hoitosuositus kaupunkimetsien hoidon ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin, jotta lahopuusta riippuvaisen lajiston elinmahdollisuudet pystytään jatkossa tehokkaammin turvaamaan kaupunkialueilla.

Sulje kuvaus
Korhonen- Kurki KaisaKolme kokeilua ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamisesta (KOKIJA)

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke35650

Kolme kokeilua ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamisesta (KOKIJA)

KOKIJA-hankkeessa kokeillaan kolmea uudenlaista käytännön tapaa edistää tieteen ja päätöksenteon dialogia. Ensimmäisessä kokeilussa testataan virtuaalitodellisuutta tutkimustiedon jalkauttamisvälineenä. Aiheena on metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisäämisen ilmasto-ja monimuotoisuusvaikutukset. Toisessa kokeilussa aiheena on arktinen muutos jonka puitteissa toteutetaan työpaja “T-Lab”-konseptilla, missä pyritään luomaan tulevaisuusvisio Arktiselle alueelle. Arktisessa T- lab:ssä tavoitteena on jalkauttaa uusimpia tutkimustuloksia siten, että muodostettu ratkaisu perustuu tutkimuksen tuloksiin. Kolmannessa kokeilussa testataan peliä jalkauttamismuotona toteuttamalla Tulevaisuuden kaupunki –suunnittelupeli. Kaupunkisuunnittelun strategiapelissä rakennetaan kuvitteellista kaupunkia yhdistäen käytännön toimia uusiin tieteellisiin tuloksiin. Kaikkia kolmea tiedon jalkautuskokeilua seurataan systemaattisesti ja arvioidaan vaikuttavuutta ja skaalausmahdollisuuksia.

Sulje kuvaus
Korpilo SilviyaDynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö1300

Dynaamiset ihmiset, dynaaminen metsä: analyysi Helsingin metsien virkistys ja liikunta käytöstä

The aims of this study are: 1) to gain further knowledge of what factors influence human spatial behaviour
(physical movement and route choice) inside the urban forest and 2) how these factors can be managed to
reduce the level of wear spatially. More specifically, the research aims to: 1) develop a participatory method for
data collection using mobile phone GPS tracking and motivation questionnaires; and 2) outline implications for
urban forest planning and management. The research presents a pilot case study in Helsinki Central Park
(Keskuspuisto) to demonstrate the practical application of this methodology.

Sulje kuvaus
Koskela TarjaJulkisten hankintojen vaikutuskeinot ympäristön suojelussa

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus56000

Julkisten hankintojen vaikutuskeinot ympäristön suojelussa

Tutkimuksessa analysoidaan hankintalain suomia mahdollisuuksia vaikuttaa julkisissa hankinnoissa luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Empiirisellä tutkimuksella selvitetään, ovatko hankintayksiköt käyttäneet hankinnoissaan joko vähimmäisvaatimuksissa tai vertailuperusteissa ympäristön suojeluun liittyviä kriteerejä ja jos ovat, minkälaisia. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää hankintayksiköille erilaisia vaihtoehtoja uuden hankintalain nojalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) miten ympäristötekijät on huomioitu julkisissa hankinnoissa? ja 2) kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa elinympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?Sulje kuvaus
Koskinen MarkkuJatkuvapeitteinen metsätalous ratkaisuksi suometsätalouden ympäristöongelmiin – vedenpinta ja turpeen hapetus-pelkistysolot ainevirtojen selittäjinä


Lue lisää
Ilmatieteen laitosPost doc -tutkimus60000

Jatkuvapeitteinen metsätalous ratkaisuksi suometsätalouden ympäristöongelmiin – vedenpinta ja turpeen hapetus-pelkistysolot ainevirtojen selittäjinä

Hankkeessa parannetaan suometsätalouden ja ennallistamisen vesistö- ja ilmastovaikutuksia ennustavaa simulaattoria lisäämällä siihen turpeen hapetus-pelkistysoloja käyttävä aineiden liukenemismalli. Malli parametrisoidaan luonnontilaisilta ja eri tavoin käsitellyiltä ojitetuilta soilta kerätyllä vedenlaatuaineistolla, kaasunvaihtomittauksilla ja turpeen ominaisuuksilla ja hapetus-pelkistyspotentiaalin mittauksilla.

Sulje kuvaus
Koskue VeeraRavinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä

Lue lisää
TTY TampereVäitöskirjatyö72000

Ravinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä

Ravinteet ovat kaikelle elämälle välttämättömiä, ja erityisen paljon niitä käytetään lannoitteina maataloudessa. Tämänhetkinen lannoitetuotanto ei ole kestävällä pohjalla, sillä mineraaliravinnevarat hupenevat ja energiankulutus on suurta. Tästä syystä ravinteiden tehokkaampaan kierrättämiseen tulisi panostaa. Suuri osa maataloudessa käytetyistä ravinteista päätyy yhdyskuntien jätevesiin, joista ne mahdollisesti luonnonvesistöihin päädyttyään aiheuttavat ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä. Ravinteiden talteenotto ja kierrättäminen jätevesistä on lupaava vaihtoehto, joka samalla vähentää ravinteiden luonnonvesistöille aiheuttamia ongelmia. Tässä väitöstyöprojektissa ravinteita otetaan talteen jätevesivirroista hyödyntämällä energiaa säästäviä bioelektrokemiallisia menetelmiä. Bioelektrokemiassa bakteerien luonnollista aineenvaihduntaa hyödynnetään sähkövirran tuottamiseen niin, että ulkoisen energian tarve pienenee. Ionimuotoiset ravinteet otetaan talteen membraanien avulla.

Sulje kuvaus
Kruglova AntoninaMiten vähentää antibioottien aiheuttamaa riskiä tehostamalla jätevedenpuhdistusta?

Lue lisää
Aalto UniversityPost doc -tutkimus85200

Miten vähentää antibioottien aiheuttamaa riskiä tehostamalla jätevedenpuhdistusta?

1. To assess the contribution of different wastewater treatment steps and complex wastewater processes in antibiotic resistance distribution to the environmental waters of Finland;
2. To evaluate the potential for elimination of antibiotic resistant bacteria and genes with treatment technologies optimized to cold climate conditions including modern polishing step processes that are becoming more commonly used.
3. To provide new computational models and tools to assess preferable wastewater treatment strategy for controlling antibiotic resistance dissemination.


Sulje kuvaus
Lappalainen KatjaTeollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen tärkeäksi peruskemikaaliksi ja vedenpuhdistusmateriaaliksi.

Lue lisää
Oulun yliopistoPost doc -tutkimus76700

Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen tärkeäksi peruskemikaaliksi ja vedenpuhdistusmateriaaliksi.

Hankkeen tavoitteet:
1. Hyödyntää eri teollisuuden alojen jätebiomassavirtoja valmistamalla niistä tärkeää peruskemikaalia eli levuliinihappoa. Levuliinihappo on tärkeä kemikaali, koska siitä voidaan valmistaa useita muita yhdisteitä sekä tuotteita, joita perinteisesti valmistetaan fossiilisista polttoaineista. Ko. yhdisteitä ja tuotteita käytetään mm. lääkeaineina, lääkkeiden valmistuksessa ja biopolttoaineina.
2. Kehittää levuliinihapon valmistusprosessia siten, että saanto saadaan mahdollisimman korkeaksi. Tarkoituksena on saada valmistusprosessista teollisesti kannattavampi, jotta levuliinihappoa voidaan käyttää lähtöaineena yhä useamman tuotteen valmistuksessa ja sitä kautta vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.
3. Hyödyntää levuliinihapon valmistusprosessissa muodostuvia sivutuotteita eli humiineja vedenpuhdistusmateriaaleina. Tavoitteena on käyttää humiineja sellaisenaan ja lisäksi muokata niistä kemiallisesti vielä tehokkaampia vedenpuhdistusmateriaaleja.

Sulje kuvaus
Lassila MaijaMillaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö26020

Millaisia käsityksiä tulevaisuudesta ja elämän jatkuvuudesta suuret kaivoshankkeet ja valtion territoriaalinen politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa

Kaivosteollisuus on viime vuosina laajentunut yhä uusille alueille, kuten luonnonsuojelualueille, pohjoisemmaksi tai alkuperäiskansojen maille. Suomi on kansainvälisen vertailun mukaan globaalisti houkuttelevimpia maita kaivosyhtiöille suotuisan poliittisen ilmapiirin, matalien verojen ja toimintaympäristön vuoksi. Kehitysmaatutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin, millaisia tulevaisuuden näkemyksiä, ympäristön muutoksia ja elämän jatkuvuuden ehtoja suunnitteluvaiheessa olevat kaivoshankkeet ja Suomen valtion alueita ja resursseja rajaava ja hallinnoiva ja kaivoksia suosiva politiikka tuottavat paikallisyhteisöille Pohjois-Suomessa. Tutkimukseen valitut paikalliset ihmiset ovat saamelaisia ja muita paikallisia asukkaita, joilla on sukupolvien mittainen yhteys omiin ympäristöihinsä ja joille ympäristö on merkityksellinen ja vuorovaikutuksellinen asia pikemmin kuin pelkkä hyödyke.

Sulje kuvaus
Lauri AnttiNOSA-FAAR-symposio 2018 – opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden osallistaminen

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke5000

NOSA-FAAR-symposio 2018 – opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden osallistaminen

NOSA-symposio on vuosittain järjestettävä tieteellinen kokous, joka kokoaa aerosolialan ja lähitieteiden tutkijat yhteen esittelemään tutkimustyötään ja uusimpia tuloksiaan. Vuonna 2018 NOSA-symposion yhteydessä järjestetään myös Suomen Aerosolitutkimusseuran (FAAR) kokous, joten kokouksen nimi on NOSA-FAAR Symposium 2018, ja se järjestetään Helsingissä 26.-28.3.2017.Sulje kuvaus
Lehikoinen PetteriLinnustonsuojelu elinympäristömuutoksen edessä: linnuston vasteet ja suojelutoimenpiteiden tehokkuus

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö25000

Linnustonsuojelu elinympäristömuutoksen edessä: linnuston vasteet ja suojelutoimenpiteiden tehokkuus

Tutkimus koostuu kolmevuotisesta väitöskirjaprojektista, jonka tarkoituksena on selvittää ilmastonmuutoksen ja elinympäristömuutosten yhteisvaikutuksia sekä tutkia keinoja haitallisten vaikutusten estämiseksi. Tutkimus perustuu Luonnontieteellisen keskusmuseon sekä ympäristöhallinnon useiden vuosikymmenten aikana keräämiin laajoihin linnustonseuranta-aineistoihin.
Elinympäristön määrän ja laadun muutokset vaikuttavat eliölajien esiintymiseen ja lisäävät uhanalaisten lajien sukupuuttoriskiä. Suojelun näkökulmasta on tärkeää selvittää, miten elinympäristömuutokset vaikuttavat lajien populaatioihin sekä miten linnustolle haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää tai estää. Tämän tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä on, onko suojelualueiden linnusto voinut paremmin kuin suojelualueiden ulkopuolinen linnusto. Tutkimus tähtää tuottamaan yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa suojelutoimien tehokkuudesta ja auttamaan päätöksenteossa suojelutoimiin käytettävien varojen kohdentamisessa.

Sulje kuvaus
Lehtinen SannaYmpäristöestetiikan pääpuhuja Suomen estetiikan seuran järjestämään Maailman estetiikan seuran konferenssiin "Margins, Tasks, and Futures of Aesthetics" 5.-7.7.2018 (Aalto-yliopisto, Otaniemi)

Lue lisää
Helsingin yliopistoMuu hanke1500

Ympäristöestetiikan pääpuhuja Suomen estetiikan seuran järjestämään Maailman estetiikan seuran konferenssiin "Margins, Tasks, and Futures of Aesthetics" 5.-7.7.2018 (Aalto-yliopisto, Otaniemi)

Suomen estetiikan seura kutsuu yhden kansainvälisesti merkittävän ympäristöfilosofin pääpuhujaksi Suomessa järjestettävään estetiikan alan konferenssiin.Konferenssiin odotetaan n. 80-90 estetiikan alan tutkijaa ympäri maailman. Erityisen, oman esitelmäkutsunsa saavan ympäristöestetiikan trackin tarkoitus on tuoda esiin Suomen perinteikästä asemaa ympäristöestetiikan kärkimaana. Tämä tehdään luomalla katsaus alan tulevaisuuteen ympäristöhaasteiden kautta.

Sulje kuvaus
Lehtonen AlinaYmpäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"

Lue lisää
Lapin yliopistoVäitöskirjatyö25000

Ympäristöoikeudellinen väitöskirja aiheesta "Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta"

Tutkin väitöskirjassani mahdollisuuksia edistää resurssitehokkuutta ja siirtymää kiertotalouteen osana vihreää taloutta oikeudellisen sääntelyn keinoin. Väitöskirjatutkimuksessani tunnistan teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisen sääntelyn sisältämiä mahdollisuuksia edistää resurssitehokkuutta ja resurssitehokkuuden osana materiaalitehokkuutta. Tutkimukseni tavoitteena on vastata ajankohtaiseen ja tulevaisuudessa entistä merkityksellisempään yhteiskunnalliseen ongelmaan luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisesta. Luonnonvarojen kestävää ja säästävää käyttöä edistetään toimivalla jätteiden hyödyntämisellä. Hyödyntämisen sääntelyn tulee tukea hyödyntämistä ja neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä.

Sulje kuvaus
Li XinMetalli-orgaaninen kehyspohjainen kalvon in-situ malli juomaveden käsittelyyn.

Lue lisää
University of Eastern FinlandPost doc -tutkimus65200

Metalli-orgaaninen kehyspohjainen kalvon in-situ malli juomaveden käsittelyyn.

This project dedicates to in situ design metal organic framework (MOF) based membrane for sustainable drinking water treatment, especially focusing on the high-efficiency removal of heavy metals and micropollutants. Based on the rational design, MOF-based membrane with well-defined MOFs will be obtained by combining the synthesis of MOFs with the fabrication of polymer membrane. The in situ formation process (e.g., self-assemble and contra-diffusion) of MOFs will be analyzed. The effects of in situ introduced MOFs on the structure-property relationship of obtained membrane will be explored. More attentions will focus on the removal process and mechanism of MOF-based membrane for heavy metals (e.g., Cr6+ and Pb2+) and micropollutants (e.g., pesticides and pharmaceuticals) from aquatic environment. This project will solve the problem of low pollutants removal efficiency for traditional membrane and offer technical support for membrane application in sustainable drinking water treatment

Sulje kuvaus
Meller KalleTuulivoimalle parhaiten sopivien alueiden osoittaminen lajitietojen, muiden ympäristötietojen ja tuotantokustannusten perusteella mallintamalla.

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus29000

Tuulivoimalle parhaiten sopivien alueiden osoittaminen lajitietojen, muiden ympäristötietojen ja tuotantokustannusten perusteella mallintamalla.

Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää esiintymistietoja eri eliölajiryhmistä muihin saatavilla oleviin ympäristötietoihin, ennustettuihin ympäristönmuutoksiin sekä tuulivoiman rakennus- ja huoltokustannustietoihin, ja näiden avulla systemaattisen suojelualuesuunnittelun työkaluja käyttäen osoittaa sopivimmat ja vähiten sopivat alueet uusiutuvan energian rakentamiselle Suomessa. Tavoitteena on tuottaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sellainen kartta parhaista kompromisseista tuulivoiman sijoittamispaikoiksi Suomessa, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä ja joka ohjaa tuulivoiman rakentamista sekä ihmisten, luonnon että taloudellisten reunaehtojen suhteen kaikkein optimaalisimpiin paikkoihin.

Sulje kuvaus
Mikkonen SallaEU:n elintarvikekauppapolitiikkaan ja globaaliin ruokahallintoon vaikuttaminen: lobbausagendan valinta ja vastuuvelvollisuus intressiryhmälle ei-valtiollisten lobbareiden näkökulmasta

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö81200

EU:n elintarvikekauppapolitiikkaan ja globaaliin ruokahallintoon vaikuttaminen: lobbausagendan valinta ja vastuuvelvollisuus intressiryhmälle ei-valtiollisten lobbareiden näkökulmasta

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa globaaliin ruokahallintoon vaikuttamisesta tekemällä EU-lobbaamisen käytänteitä näkyväksi. Tutkin miten ei-valtiollisten organisaatioiden (NGO) lobbarit näkevät työnsä ja lobbaamisen käytänteet arjen tasolla.

Tutkimukseni keskittyy EU:n elintarvikekauppapolitiikassa lobbaaviin ei-valtiollisiin toimijoihin: miten lobbausagendasta päätetään? Syntyykö vastuuvelvollisuutta (accountability) intressiryhmille, joita lobbarit edustavat EU:ssa? Onko NGO-lobbareilla yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat lobbaamisen käytänteet EU:ssa?

Tutkimuksellani laajennan käsitystä lobbaamisen tavoista, EU-lobbareista ja tuon esille uutta tietoa vaikuttamisen strategisista valinnoista. Kokonaisuudessaan tutkimukseni sijoittuu kansainvälisen politiikan tutkimuksen ympäristötutkimuksen ja vaikuttamisen (advocacy) tutkimuksen risteyskohtaan.Sulje kuvaus
Mikkonen SanttuPolttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen - Kausaalisten vaikutusten malli työkaluna ympäristövaikutusten arvionnnissa

Lue lisää
Itä-Suomen yliopisto
Hankerahoitus
121 463

Polttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen - Kausaalisten vaikutusten malli työkaluna ympäristövaikutusten arvionnnissa

Työssä tarkastellaan polttoprosessien päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen tilastollisella kausaalisten vaikutusten mallilla. Tutkittavat ajoneuvo- ja puun pienpolton päästöt sisältävät suuren määrän haitallisia pienimmän kokoluokan hiukkasia joiden tarkastelu terveystutkimuksissa on ollut vajavaista koska mittauslaitteistot ovat vasta viime aikoina kyenneet havainnoimaan pienimpiä hiukkasia. Mittaukset suoritetaan uniikissa tutkimusympäristössä eikä kausaalisten vaikutusten mallia ole koskaan aiemmin käytetty tällaiseen aineistoon. Uuden tutkimusympäristön ja voimakkaan, aiemmin hyödyntämättömän, tilastollisen menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa merkittävät tieteelliset läpimurrot niin ilmaston kuin ympäristöterveydenkin tutkimuksessa ja niiden avulla voidaan ohittaa useita aiemmin kohdattuja rajoituksia. Mallista tehdään helppokäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia arvioitaessa.Työssä tarkastellaan polttoprosessien päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen tilastollisella kausaalisten vaikutusten mallilla. Tutkittavat ajoneuvo- ja puun pienpolton päästöt sisältävät suuren
määrän haitallisia pienimmän kokoluokan hiukkasia joiden tarkastelu terveystutkimuksissa on ollut vajavaista koska mittauslaitteistot ovat vasta viime aikoina kyenneet havainnoimaan pienimpiä hiukkasia. Mittaukset suoritetaan uniikissa tutkimusympäristössä eikä kausaalisten vaikutusten mallia ole koskaan aiemmin käytetty tällaiseen aineistoon. Uuden tutkimusympäristön ja voimakkaan, aiemmin hyödyntämättömän, tilastollisen menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa merkittävät tieteelliset läpimurrot niin ilmaston kuin ympäristöterveydenkin tutkimuksessa ja niiden avulla voidaan ohittaa useita aiemmin kohdattuja rajoituksia.
Mallista tehdään helppokäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia arvioitaessa.

Sulje kuvaus
Muola AnneMansikoita tuhohyönteisistä huolimatta? Kasvin toleranssin hyöndyntäminen kasvinsuojelussa

Lue lisää
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPost doc -tutkimus62600

Mansikoita tuhohyönteisistä huolimatta? Kasvin toleranssin hyöndyntäminen kasvinsuojelussa

Hankkeen tavoitteena on vähentää mansikanviljelyn riippuvuutta hyönteismyrkyistä. Hyönteismyrkyt, kuten muutkin torjunta-aineet, ovat haitallisia niin ihmisten terveydelle kuin esimerkiksi pölyttäjähyönteisille – joista mansikan sato on hyvin pitkälti riippuvainen. Tutkin kokeellisesti kuinka kasvin omia puolustusominaisuuksia voidaan käyttää tuhohyönteisten torjunnassa – asia, joka on keskeinen osa kasvinsuojelulainsäädännönkin edellyttämää integroitua kasvinsuojelua. Tutkimuslajina käytän metsämansikkaa, viljeltyjen mansikkalajikkeiden luonnonvaraista sukulaista, joka ei ole jalostuksen myötä menettänyt monia puolustuksen kannalta keskeisiä ominaisuuksiaan. Keskityn erityisesti metsämansikan kykyyn toipua tuhohyönteisten aiheuttamasta vauriosta ilman satomenetyksiä eli kasvin toleranssiin. Kasvin toleranssi on erittäin potentiaalinen, mutta toistaiseksi puutteellisesti hyödynnetty ominaisuus integroidussa kasvinsuojelussa.

Sulje kuvaus
Muurinen JohannaKohti kestävämpää kotieläintuotantoa – Miten maatalous vaikuttaa ympäristön resistomiin?

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus74400

Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa – Miten maatalous vaikuttaa ympäristön resistomiin?

Antimicrobial drug resistance threatens the future of humankind, but the problem is environmental origin. Soils are known to harbor immense amount of microbes carrying intrinsic resistance features against antimicrobial drugs and genetic elements encoding these features are known as the environmental resistome. Antimicrobials are used in livestock production and animal manure is used as a fertilizer. Manure application affects the microbial communities in agroecosystems, causing selection for antimicrobial resistance, increasing the mobility of resistance genes and thus elevates the risk of resistance gene migration to bacteria capable of causing diseases.
The aim of this project is to try to find a safe operating space for animal production by answering the following questions:
Are the farm resistomes different if the use of antimicrobials is on different level?
How much and how often manure can be land-applied to agricultural soils without increasing the genetic mobility?

Sulje kuvaus
Mykrä NiinaKasvatusta kestävään elämäntapaan koulussa. Opettajan oppimisen, koulukulttuurin ja yhteiskunnallisen paradigman yhteenkietoutuneisuus kestävyyskasvatuksen kehyksenä arkipäivän tilanteissa.

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö56700

Kasvatusta kestävään elämäntapaan koulussa. Opettajan oppimisen, koulukulttuurin ja yhteiskunnallisen paradigman yhteenkietoutuneisuus kestävyyskasvatuksen kehyksenä arkipäivän tilanteissa.

Väitöstutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka edistävät ja estävät ekologiseen kestävyyteen liittyvien kysymysten käsittelyä ja kestävän koulukulttuurin kehittymistä koulun arjessa. Suomen peruskoulujärjestelmä tarjoaa suuren potentiaalin kestävyyteen kasvattajana. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisten kysymysten, kulttuuristen toimintatapojen, opettajan oppimisen ja arkipäivän tilanteiden yhteenkietoutuneisuudesta. Ymmärrys vuorovaikutussuhteista auttaa kouluja ja muita ympäristökasvatustoimijoita ohjaamaan tulevia sukupolvia maapallon ekologisien reunaehtojen ja kestävän tulevaisuuden edellytysten sisäistämiseen. Väitöstutkimuksen tulokset levitetään laajaan käyttöön opetushallinnossa ja ruohonjuuritasolla. Väitöstutkimuksesta julkaistaan myös yleistajuinen kirja kasvattajien käyttöön. Nesslingin tuki mahdollistaa kokopäiväisen työskentelyn, jolloin väitöstutkimus ja yleistajuinen kirja valmistuvat tutkimusrahoituksen loppuun mennessä.

Sulje kuvaus
Nagy ValeriaTehokkaan fotoautotrofisen biohydrogeenin tuottaminen viherlevässä

Lue lisää
Turku UniversityPost doc -tutkimus29150

Tehokkaan fotoautotrofisen biohydrogeenin tuottaminen viherlevässä

Among the potential renewable energy sources, photobiological H2 production carried out by algae stands out as an appealing choice, because it does not require arable land and upon the combustion of H2, only pure water is produced. Algal hydrogenases have a very high theoretical efficiency, but it is strongly limited by their extreme O2 sensitivity.
Recently, the groups of Dr. Allahverdiyeva-Rinne (University of Turku) and Dr. Szilvia Z. Tóth (BRC Szeged) independently developed two methods to prevent the inactivation of algal hydrogenases by O2, without imposing a severe stress effect on the algal cultures. In the frame of the project, Dr. Valéria Nagy will compare the two methods, and further improve them by testing various physiological conditions. In addition, photosynthetic mutants, affected in pathways competing with hydrogen production will be also studied.
As an outcome, we expect a very significant improvement regarding the biohydrogen production of green algae.

Sulje kuvaus
Nieminen EiniVapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyys

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö24000

Vapaaehtoisen luonnonsuojelun ekologiset seuraukset ja sosiaalinen hyväksyttävyys

Tutkimuksessa selvitetään, millaista vaihtokauppaa käydään ekologisten arvojen ja taloudellisen tehokkuuden välillä, kun luontoa suojellaan maanomistajan vapaaehtoisuuteen perustuen. Lisäksi selvitetään, millaisia ajatuksia vapaaehtoisuuden seurauksena yksittäiselle maanomistajalle luonnonsuojelussa siirtyvä valta ja vastuu herättävät toisaalta maanomistajissa ja toisaalta maata omistamattomissa. Ratkaisuja vapaaehtoisen suojelun haasteisiin etsitään tarkastelemalla tapoja uudistaa suojelusuunnittelua sekä tutkimalla muiden kuin lakisääteiseen suojeluun perustuvien keinojen mahdollisuutta parantaa elinympäristöjen säilymistä ja luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä. Tutkimustapauksina toimivat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisuuden varaan perustettu soidensuojelun täydennysohjelma sekä elinympäristöjen tilan edistämistä koskeva kansallinen arviointi. Tutkimus toteutetaan väitöskirjatyönä.

Sulje kuvaus
Nurmi TuomasKemikaalien ympäristökohtalomallinnuksen kehittäminen ja soveltaminen

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö55591

Kemikaalien ympäristökohtalomallinnuksen kehittäminen ja soveltaminen

Tutkimuksessa pyritään kehittämään edelleen laskennallisia menetelmiä ympäristöön päätyvien ihmislähtöisten kemikaalien käyttäytymisen arviointiin. Näitä voidaan soveltaa esimerkiksi lääkeainejäämien ja muiden yhdyskuntalähtöisten haitta-aineiden sekä näiden muuntumistuotteiden kokonaismäärien ja ympäristölle asettaman kuormituksen arvioimiseen. Eräitä menetelmien kehityskohteita ovat kemikaalien tarvittavien parametrien laskennallinen arvioiminen, ajallisten vaihteluiden huomioiminen esimerkiksi tuuli- ja lämpötilaolosuhteissa sekä tärkeimpien tulosten tarkkuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden löytäminen erilaisissa mallinnustilanteissa. Lisäksi menetelmiä pyritään tuomaan kemikaaleja ympäristössä seuraavien tahojen käyttöön.


Sulje kuvaus
Övermark ElsiKimalaisten suojelu sekä parasiitti- ja patogeenitilanne Suomessa

Lue lisää
Jyväskylän yliopistoVäitöskirjatyö116520

Kimalaisten suojelu sekä parasiitti- ja patogeenitilanne Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä pitkän aikavälin systemaattista seurantaa Suomen kimalaisista, koska suojelustrategian kehittämiseksi on välttämätöntä, että lajiston kannanmuutoksia mitataan. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää pölyttäjien, kasvien ja parasiittien välisiä keskeisiä vuorovaikutuksia. Erityisesti selvitetään kimalaisten parasiitti- ja patogeenitilannetta sekä kimalaisissa esiintyviä tauteja, joita Suomessa ei ole aiemmin kattavasti tutkittu. Loiset ja patogeenit ovat paitsi keskeinen osa biologisia vuorovaikutuksia myös kasvava uhka pölyttäjille globalisoituvassa maailmassa, joten niiden parempi tuntemus sekä vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää. Tällä hetkellä tiedon puute vaikeuttaa parasiitti- ja patogeenitilanteen arvioimista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää alkuperäisten pölyttäjien, kuten kimalaisten hyödyllisyydestä tiedottamisessa ja suojelutoimien kehittämisessä ja kohdentamisessa sekä mahdollisesti mehiläistarhauksen suuntaamisessa.

Sulje kuvaus
Pakarinen KukkaNanoturvallisuutta etsimässä: Ratkaisuja nanomateriaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen testaamiseen

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoPost doc -tutkimus34325

Nanoturvallisuutta etsimässä: Ratkaisuja nanomateriaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen testaamiseen

Tavoitteena on tuottaa nanomateriaalien ympäristövaikutusten testaamiseen tarvittavia menetelmiä, joita voidaan käyttää nanomateriaalien ympäristöriskien arvioinnissa. Lopputuotteena on nanoturvallisuuden lisääminen.

Sulje kuvaus
Parkatti Vesa-PekkaJatkuvapeitteisyyteen ja avohakkuisiin perustuvien metsänhoitovaihtoehtojen taloudellinen kannattavuus

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö72000

Jatkuvapeitteisyyteen ja avohakkuisiin perustuvien metsänhoitovaihtoehtojen taloudellinen kannattavuus

Vuoden 2014 uusi metsälaki mahdollistaa metsien hoidon ilman avohakkuita. Ongelmana on kuitenkin tätä metsänhoidon vaihtoehtoa koskevan tutkimustiedon vähäisyys. Tässä väitöskirjassa tutkitaan metsien hoitoa jatkuvapeitteisenä soveltaen monitieteistä taloudellis-ekologista tutkimusotetta. Näin kyetään vastaamaan sekä teoreettisesti että poliittisesti keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat 1. jatkuvapeitteisen metsänhoidon soveltuvuuserot männyn ja kuusen välillä, 2. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuisi Pohjois-Lappiin huomioiden metsien käytön vaihtoehdot porotaloudessa ja hiilensidonnassa, sekä 3. kuinka jatkuvapeitteinen metsänhoito soveltuu heikkokasvuisille, mutta paljon hiiltä sitoville männikkösuoalueille.

Sulje kuvaus
Peixoto InesMikä lasketaan kestäväksi villakuitumarkkinoilla? Tutkimus neulekäsitöistä ja standardien luomisesta lankateollisuudelle

Lue lisää
Aalto UniversityPost doc -tutkimus63810

Mikä lasketaan kestäväksi villakuitumarkkinoilla? Tutkimus neulekäsitöistä ja standardien luomisesta lankateollisuudelle

Wool is a renewable and biodegradable natural fibre but it is uncertain that the wool yarn that we knit or that factories use to weave our clothes is sustainable throughout the whole supply chain. Should we buy organic, ethical, or responsible wool, and how do these labels resonate with the values of farmers, yarn makers, garment producers, and creative users? This research project examines how actors negotiate the values and evaluative principles that constitute socially constructed notions of sustainability in a particular context and how these are used to produce societal resources that support sustainable production. It zooms in to focus on local solutions produced through political consumerism, creative participation and entrepreneuring. It zooms out to study global solutions constructed in standardisation and private regulation initiatives. The project contributes to a societal discussion on the sustainability of wool by engaging with local and global stakeholders.

Sulje kuvaus
Peltonen LasseSovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoHankerahoitus124 336

Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke


Hankkeen tavoitteena on kehitää uusia välineitä ja tietoa ympäristön ja luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen tueksi. Hanke tuottaa toimintatutkimuksen keinoin uutta tietoa neuvottelevista, sovittelun ja yhteishallinnan menetelmistä ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Toimintatutkimus kohdistuu monitoimijaiseen alueelliseen luonnonvarasuunnittelun prosessiin Pohjois-Karjalassa. Hankkeessa tutkitaan oikeudellisen sääntelyn ja vapaaehtoisten neuvotteluprosessien rajapintoja, luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen toimintamalleja ja arvioidaan neuvottelevan yhteensovittamisen hyödyntämisen mahdollisuuksia suomalaisessa ympäristöpäätöksenteossa ja –sääntelyssä.

Sulje kuvaus
Pulkka AnnaVersus-verkkojulkaisun kehittämishanke

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke30000

Versus-verkkojulkaisun kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteistä Versus-verkkojulkaisua, joka nostaa esiin alojen ajankohtaista tutkimusta ja tuo sitä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Versus toimii vuorovaikutteisena foorumina tuoden yhteen tieteen tekijöitä, asiantuntijoita, ammattilaisia, järjestötoimijoita, päättäjiä sekä alojen teemoista kiinnostuneita aktiivisia kansalaisia. Verkkojulkaisu mahdollistaa myös uusien tiedeviestinnän yhteistyö- ja toimintamuotojen sekä rahoitusmuotojen kokeilun, ja liittyy tieteenalojen piirissä järjestettyihin tapahtumiin.

Sulje kuvaus
Puumala Mikko MatiasMoraalin vaativuus ja ihmisen moraalin adaptiiviset rajat

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö104120

Moraalin vaativuus ja ihmisen moraalin adaptiiviset rajat

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, ettei yksilöiden moraalinen velvollisuus torjua ilmastonmuutosta ole riippuvainen yksilöiden moraalipsykologisista kyvyistä motivoitua toimimaan moraalin vaatimalla tavalla. Yksittäiset moraaliarvostelmat, kuten ”yksityisautoilu on väärin” tai ”on väärin syödä lihaa” voivat tuntua kohtuuttomilta ja epäintuitiivisilta. Tämä johtuu siitä, ettei ihmisen intuitio ole kehittynyt käsittelemään maailmanlaajuisia ympäristöongelmia. Tutkimuksessani haetaan oikeutusta toiminnalle yksilöiden intresseistä huolimatta, mikäli se on moraalisesti perusteltavissa. Tutkimuksessani tarkastellaan sitä mahdollisuutta, että moraali todellisuudessa vaatii ilmastonmuutoksen aktiivista torjumista jokaiselta yksilöltä, riippumatta siitä, kokevatko he sen velvollisuudekseen vai eivät.


Sulje kuvaus
Ratia HeliJätevesien sisältämien kuluttajakemikaalien riskinarvioinnin tehostaminen Suomessa

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus42835

Jätevesien sisältämien kuluttajakemikaalien riskinarvioinnin tehostaminen Suomessa

Tavoitteena on tehostaa ympäristöriskinarviointia kansallisessa tasolla perustuen Ympäristöministeriön linjaukseen kemikaaliriskinarvioin seurannan ja sekoitetoksisuustestien lisätarpeista. Kehitämme toksisuus- ja mallinnusmenetelmiä kotimaisille lajeille, mikä mahdollistaa tarkemman riskinarvioinnin Suomen erityisolosuhteet huomioon ottaen. Uudet menetelmät tukevat kansainvälisiä tavoitteita koe-eläinten käytön vähentämisestä, sillä käytämme kala-alkioita, selkärangattomia eliöitä sekä solutestejä, jotka ovat koe-eläinlainsäädännön ulkopuolella. Tutkittavat kuluttajakemikaalit ovat bromattuja palonestoaineita ja elintarvikkeiden, tekstiilien sekä paperituotteiden pintakäsittelyaineena käytettyjä perfluorattuja yhdisteitä, jotka ovat hormonihäiritsijöitä ja vaaralliseksi luokiteltuja prioriteettiaineita, jotka voivat aiheuttaa riskin vesiympäristössä ja vaativat tarkempaa tutkimusta.

Sulje kuvaus
Rautio ArjaUArctic Congress 2018

Lue lisää
Oulun yliopistoMuu hanke5000

UArctic Congress 2018

University of the Arctic, the Universities of Oulu and Helsinki will organize jointly the UArctic Congress 2018 on 3-7 September 2018 in Oulu and Helsinki. The Congress is an integral part of Finland’s Arctic Council chairmanship program following the chairmanship themes on Climate change, sustainable development and gender equality including the four priorities: environmental protection, connectivity, meteorological cooperation and education. Congress fosters the networking, knowledge sharing and open dialogue between the institutional leaders, indigenous representatives, researchers and students from around the circumpolar north and beyond. For Finland and the Congress, the environmental protection is one of the main themes and sessions will be also convened by the researchers from Natural Resources Institute Finland (LUKE) and Finnish Environment Institute (SYKE) who are Congress partners and will share their latest research on the biodiversity and environmental protection.

Sulje kuvaus
Salokannel VeeraPelisääntöjä ekologiseen kompensaatioon. Miten ekologisen kompensaation idea voidaan rakentaa nykyiseen luonnonvarahankkeita ja luontoarvojen suojelua koskevaan sääntelyyn?

Lue lisää
Lapin yliopistoVäitöskirjatyö102000

Pelisääntöjä ekologiseen kompensaatioon. Miten ekologisen kompensaation idea voidaan rakentaa nykyiseen luonnonvarahankkeita ja luontoarvojen suojelua koskevaan sääntelyyn?

Tavoitteena tutkimuksessa on viedä ekologisen kompensaation idea tilanteisiin, joissa sitä ei vielä ole, kuten ekosysteemipalveluihin. Oikeudellinen pohja on tunnettava hyvin, jotta voidaan kehittää jotain uutta, sellaista joka ei perustu väärinkäsityksiin. Vastuunkanto edellyttää toisinaan myös lisävelvoitteiden hyväksymistä. Tutkimuksessa käydään läpi voimassa olevan oikeuden sisältöä, kansainvälinen ulottuvuus mukaanlukien, sääntelyn kehittämismahdollisuuksia sekä haastattelututkimuksen avulla saatavaa tietoa yhteiskunnallisista näkemyksistä. Tausta-ajatuksena on systeemisen muutoksen luominen taloudellisten painotusten korostamisesta luontoarvojen painotuksen korostamiseen.Systeeminen muutos tarvitsee perusteluita, joita tämä tutkimus antaa. Tutkimus tuottaa tulkintaehdotuksia ja sääntelyn muutosehdotuksia sekä arvioi mahdollisten luontokompensaatiomarkkinoiden edellytyksiä.

Sulje kuvaus
Sellheim NikolasToimeentulot, paikallisyhteisöt ja kulttuurit kansainvälisessä säilyttämisoikeudessa

Lue lisää
Lapland UniversityPost doc -tutkimus62000

Toimeentulot, paikallisyhteisöt ja kulttuurit kansainvälisessä säilyttämisoikeudessa

The objective of the study is to conduct the first anthropological assessment of international conservation agreements. The study is to identify and explain the (non-) existence of space for local communities within international conservation, and to communicate the findings to the stakeholders involved. It will be explored how local rights, knowledge(s) and customs are being recognised in conservation law and how actively they can participate in the implementation of conservation strategies.

Sulje kuvaus
Selonen SallaMikromuovien ja niiden sisältämien haitta-aineineiden vaikutukset ja kulkeutuminen maaperäeläimiin – lierot reittinä maaperästä maanpäälliseen ravintoverkkoon

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus8050

Mikromuovien ja niiden sisältämien haitta-aineineiden vaikutukset ja kulkeutuminen maaperäeläimiin – lierot reittinä maaperästä maanpäälliseen ravintoverkkoon

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) mikromuovien kulkeutumista ja vaikutuksia maaperäeläimiin, 2) mikromuovien merkitystä haitta-aineiden kulkeutumisessa lieroihin ja 3) maanparannusaineena käytetyn jätevesilietteen sisältämien mikromuovien ja muoveihin liittyvien haitta-aineiden kulkeutumista lieroihin. Lierot ovat tärkeitä maaperän hajottaja-eliöitä ja toimivat haitallisten aineiden kulkeutumisreittinä ravintoketjun ylemmille tasoille, koska ne ovat monien eläinten ravintoa. Tämä tutkimus tuo tärkeää tietoa ihmisen aiheuttamasta, mahdollisesti merkittävästä haitasta, josta ei vielä tiedetä juuri mitään. Tämän tiedon avulla pystytään tunnistamaan riskejä, joita muovien tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen sekä jätevesilietteen käyttöön liittyy ja kehittämään ratkaisuja näiden riskien hallitsemiseksi.

Sulje kuvaus
Seppälä Anna-KaarinaTutkimus paikallisesti valmistettujen, uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien hybridijärjestelmien sähkönlaadun parantamiseksi kehittyneiden automaatio- ja hallintamenetelmien avulla

Lue lisää
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluVäitöskirjatyö57300

Tutkimus paikallisesti valmistettujen, uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien hybridijärjestelmien sähkönlaadun parantamiseksi kehittyneiden automaatio- ja hallintamenetelmien avulla

Tutkimuksen tavoitteena on laatia sellainen uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvan piensähköverkon hallintamenetelmä, joka mahdollistaa korkealaatuisen sähköntuotannon paikallisesti valmistettujen komponenttien avulla. Ilman kalliita "off-the-shelf" -komponentteja ja fossiilisia polttoaineita hyödyntäviä varmuusjärjestelmiä sähköverkon hinta laskee, mikä mahdollistaa paikallisen sähköntuotannon köyhillä ja haja-asutetuilla alueilla. Valmistamalla tarvittavat komponentit itse varmistetaan, että näin hankittu tietotaito pysyy kohdeyhteisön sisällä, mikä antaa valmiudet sähköverkon omatoimiseen huoltoon ja laajentamiseen.
Tutkimuksen pääpaino on joustavan sähkönhallintajärjestelmän kehittämisessä, joka kompensoi paikallisesti valmistettujen energiajärjestelmien epätarkkuuksia. Pitemmän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa kehittyvien alueiden sähköistyminen uusiutuvien energialähteiden avulla sekä jo olemassa olevien dieseljärjestelmien korvaaminen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Sulje kuvaus
Sinisalo VilleSave Pond Hockey - tiedolla ilmastonmuutosta vastaan

Lue lisää
Yhdistys tai säätiöMuu hanke5000

Save Pond Hockey - tiedolla ilmastonmuutosta vastaan

Save Pond Hockey jalostaa tuoreen ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon ja luo sillä muutoksen jääkiekkoväen toimintaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Save Pond Hockey slows down the climate change with the actions from hockey players and spectators based on communicating recent research.

Sulje kuvaus
Soimakallio SampoNäkökulmat ja käsitteet metsien käytön ilmastovaikutusten määrittämisessä

Lue lisää
SYKEMuu hanke16333

Näkökulmat ja käsitteet metsien käytön ilmastovaikutusten määrittämisessä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa graafista, numeerista ja sanallista viestintämateriaalia, jonka avulla metsien käytön ilmastovaikutuksiin eri tavoin liittyvät keskeiset näkökulmat ja käsitteet jalkautuvat tiedonhyödyntäjille johdonmukaisina ja ymmärrettävinä. Hankkeen tulokset julkaistaan Ilmasto-opas.fi -portaalissa.

Sulje kuvaus
Suikkanen SannaMeriroskahaaste

Lue lisää
SYKEMuu hanke20000

Meriroskahaaste

Meriroskahaaste-kilpailun kautta etsitään merkittäviä ratkaisuja merten roskaantumista aiheuttavien prosessien vähentämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään kaikille avoin haastekilpailu, jonka kautta ratkaisuja kootaan yhteen. Tavoitteena on kerätä yli 150 ideaa, joista 10 vaikuttavinta valitaan jatkokehittelyyn. Heinäkuussa 2018 paras tai parhaat palkitaan rahasummalla, jonka voittaja sitoutuu käyttämään ratkaisunsa kehittämiseen.

Kilpailun kautta pyritään synnyttämään kestävää yhteiskunnallista muutosta. Merten roskaantumisen näkökulmasta vaikuttavia ratkaisuja voi syntyä kertakäyttökulttuurin merkittävästä vähenemisestä, kuluttajien ja kotitalouksien käyttäytymismuutoksesta kohti kestäviä kulutustottumuksia ja elämäntapoja, materiaalikiertojen lisäämisestä (kiertotalous), lainsäädännön ja ohjauspolitiikan muuttamisesta merten roskaantumisen vähenemistä tukevaksi sekä muovia korvaavista täysin uudenlaisista raaka-aineista esimerkiksi pakkausteollisuudessa.

Sulje kuvaus
Sulonen MiraHappamien kaivosvalumien bioelektrokemiallinen käsittely

Lue lisää
Ulkomainen yliopisto/korkeakouluPost doc -tutkimus79690

Happamien kaivosvalumien bioelektrokemiallinen käsittely

This project aims to treat acid mine drainage (AMD) by utilizing bioelectrochemically synthesized multicarbon chemicals and/or hydrogen as the substrate for sulphate reducing bacteria. The integration of biological and electrochemical processes is believed to enable efficient AMD treatment due to simultaneous neutralization, sulphate removal and metal removal.

Sulje kuvaus
Suominen TapioSatelliittikuvien aikasarja-analyysiin perustuva tutkimus vedenlaadun anomalia-alueista ja poikkeuksellisista kehityskuluista

Lue lisää
Turun yliopistoPost doc -tutkimus30875

Satelliittikuvien aikasarja-analyysiin perustuva tutkimus vedenlaadun anomalia-alueista ja poikkeuksellisista kehityskuluista

Ympäristöhavaintojen aikasarjojen analyysissa saattaa nousta esille ilmiöitä, joille ei ole ilmeistä selitystä yhteen ajanhetkeen sidotussa näkymässä. Eri aikaskaalojen kehityskulkujen alueelliset erot voidaan tunnistaa vain sekä tilassa että ajassa tapahtuvan vuorovaikutuksen yhtäaikaisella tarkastelulla. Haen rahoitusta Itämeren vedenlaadun anomalia-alueiden ja -jaksojen selvittämiseen satelliittikuvien pikselikohtaisia aikasarjoja analysoimalla. Työn tuloksena saadaan kuvatuotteita, jollaisia ei vielä ole tehty suomalaisessa meritutkimuksessa; karttakuvamaisia visualisointeja paikan ja ajan suhteen eri tavoin tai poikkeavasti käyttäytyvistä merialueista. Kuvatuotteet fysikaalis-kemiallisista tai biologisista ilmiöistä eivät kuitenkaan ole työn tärkein tulos. Työn keskeiset annit tulevat olemaan aikasarjaperusteisen alueluokittelun mahdollisuuksien selvittäminen, havaittujen luonnonilmiöiden poikkeukset ja niiden syntyä koskevat avoimet kysymykset.

Sulje kuvaus
Tammeorg PriitVäitöksen jälkeiseen tutkimukseen ”Kohti kestävää maataloutta: biohiili maanparannusaineena Suomessa”

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus36926

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseen ”Kohti kestävää maataloutta: biohiili maanparannusaineena Suomessa”

Tavoitteeni on tutkia monipuolisesti mitä pitkäaikaisvaikutuksia biohiilen käytöllä maanparannusaineena on
erilaisilla mailla Suomen oloissa. Tutkimus perustuu pitkäaikaisiin systemaattisiin kenttäkokeisiin, joissa on
viljelty Suomen kaikkia yleisimpiä viljelykasveja. Erityisesti tavoitteeni ovat määrittää biohiilen
pitkäaikaisvaikutukset:
1. peltomaan pieneliöyhteisöön sekä tutkia biohiilen vaikutusmekanismeja erityisesti N2O päästöjen
vähentymiseen tehostuneen denitrifikaation loppuvaiheen kautta.
2. maamurujen kestävyyteen, maan rakenteeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin peltomaasta.
3. ravinnehuuhtoumiin peltomaasta.
4. maan ravinnepitoisuuksiin sekä peltoviljelykasvien typenottoon, sadonmuodostukseen ja satoon.


Sulje kuvaus
Taskinen JuhaNorppaturvallisen katiskakalastuksen edistäminen
Saimaalla.

Lue lisää
YritysMuu hanke6000

Norppaturvallisen katiskakalastuksen edistäminen
Saimaalla.

Edistää norppaturvallisten katiskojen käyttöä Saimaalla ja näin vähentää uhanlaiselle norpalle ja lohikaloille vaarallista verkkokalastusta Saimaalla.

Sulje kuvaus
Terraube JulienUusia lähestymistapoja Suomen luonnonsuojelualueiden tehokkuuden arviointiin suurpetokantojen säilyttämiseksi

Lue lisää
Helsinki UniversityPost doc -tutkimus32000

Uusia lähestymistapoja Suomen luonnonsuojelualueiden tehokkuuden arviointiin suurpetokantojen säilyttämiseksi

A sound evaluation of the effectiveness of Protected Areas (PA) in halting habitat loss and species decline is a global conservation priority. In this project, I will use an innovative counterfactual approach overcoming previous methodological weaknesses and assess for the first time the effectiveness of Finnish PAs in conserving large carnivores. By using the unique opportunity offered by track count data collected through the Wildlife Triangle Scheme I will be able to assess spatial variation in population trends for four large carnivore species across the national PA network and relate them to protection status, PA management and landscape connectivity. This project will be developed in close collaboration with Metsähallitus, LUKE, Riistakeskus, the University of Helsinki and the Ministry of the Environment in order to provide a first assessment of the role of PAs for large carnivore population recovery in the current context of increased pressure from illegal killing.

Sulje kuvaus
Toivanen MaijaGeodiversiteetti järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina

Lue lisää
Oulun yliopistoVäitöskirjatyö72000

Geodiversiteetti järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina

Tämän Oulun yliopiston Maantieteen yksikössä tehtävän väitöstyön tavoitteena on selvittää geodiversiteetin potentiaalia järvien biodiversiteetin ja suojeluarvon mittarina. Biodiversiteetin näyttämönä toimiva geodiversiteetti jätetään ympäristötutkimuksessa usein huomioimatta osoitetusta vuorovaikutussuhteesta huolimatta. Tutkimus kyseenalaistaa lajirunsauden suvereenin aseman biodiversiteetin mittarina tuomalla mukaan lajien kehityshistoriallisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden. Työn aikana kehitetään uusia, kustannustehokkaita, karkean mittakaavan seuranta- ja arviointimenetelmiä ympäristön muutoksen vauhdissa pysymiseksi hyödyntäen jo olemassa olevia laajoja aineistoja. Tutkimus keskittyy järviympäristöihin huomioiden kompleksisen ekosysteemin valuma-aluetason tarkastelulla ja kahdella eliöryhmällä (vesikasvit, kalat), minkä vuoksi tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Väitöstyössä tartutaan myös järviluonnon monimuotoisuuden suojelemisen kansainvälisiin haasteisiin.

Sulje kuvaus
Toivonen ErikaIlmastonmuutoksen vaikutukset ääreviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin Suomessa

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö91000

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ääreviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden ja kuivuusjaksojen, esiintymistä Suomessa ensimmäistä kertaa käyttämällä korkearesoluutioista alueellista ilmastomallia. Korkean malliresoluution avulla rankkasateiden ja kuivuusjaksojen esiintymistä on mahdollista tutkia merkittävästi tarkemmin verrattuna aikaisemmin käytettyihin menetelmiin. Hankkeen erityisinä tavoitteina on selvittää millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Suomessa esiintyviin rankkasateisiin ja kuivuusjaksoihin sekä kuinka maaperän ja ilmakehän vuorovaikutukset ja takaisinkytkennät (mm. maankosteus–haihdunta–sadanta) vaikuttavat sään ääri-ilmiöiden esiintymiseen nyt ja tulevaisuudessa. Hypoteesina on, että sään ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan ja yleistymään tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta myös Suomessa.

Sulje kuvaus
Toivonen MarjaanaViljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja
maiseman vaikutukset

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus29035

Viljelykasvien pölytys Suomessa: viljelymenetelmien ja
maiseman vaikutukset

Tutkimus selvittää, kuinka viljelymenetelmät ja maisemarakenne vaikuttavat viljelykasvien pölytykseen Suomessa. Samalla tutkitaan, mikä mekanismi selittää erot: selittyvätkö tuotantomenetelmien tai maisemien väliset erot pölytyksessä pölyttäjähyönteisten runsaudella, monimuotoisuudella vai lajikoostumuksella, ja kuinka vahvasti pölyttäjähyönteisten esiintyminen maisemassa on sidoksissa kukkakäynteihin ja viljelykasvin pölyttymiseen.

Sulje kuvaus
Tolkkinen MariPienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus73250

Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous

Nykyinen lainsäädäntö suojaa metsätaloustoimenpiteiden vuoksi muutokselle altistuneita luonnontilaisia tai luonnontilaisten kaltaisia pienvesistöjä lähinnä ravinne- ja kiintoainekuormitukselta. Suojelu olisi kuitenkin toimivampaa, jos vesistöt nähtäisiin kokonaisuuksina, joissa suojelutoimenpiteet ja rantametsien käsittely suunnitellaan vallitsevan kokonaistilanteen perusteella. Tehokkaan suojelun kannalta olisi tärkeää tunnistaa maa- ja vesielinympäristöjä, joissa suojelutoimenpiteiden vaikutus on suurin. Tämä hanke tuottaa tutkimustietoa rantametsien ja purouomien välisistä vuorovaikutuksista. Tavoitteena on, että vesistöjen suojelu ja metsänhoidontoimenpiteet voitaisiin sovittaa yhteen entistä paremmin. Tarkoituksena on kehittää vesistöjen luokittelua helpottava paikkatietoperusteinen järjestelmä, jonka avulla sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun että metsänhoidon tavoitteet voitaisiin huomioida entistä paremmin.

Sulje kuvaus
Törmänen TiinaBioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot

Lue lisää
LUKEVäitöskirjatyö30900

Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot

Hankkeessa haetaan tietoa metsäbioenergian korjuun maa- ja ympäristövaikutuksista ja keinoista minimoida niitä. Hankkeen tutkimusteemoja:
- metsäbioenergian korjuu siten, että ympäristövaikutukset minimoituvat ja metsämaan viljavuus säilyy
- puun tuhkan palauttamismahdollisuudet kangasmetsiin, tuhkan ja lehtipuiden salliminen/suosiminen ravinnehäviöiden korvaajana
- metsähakkeeksi soveltuvan, käytettävissä olevan puubiomassan määrä, kun vaikutukset ympäristöön ja metsämaan viljavuuteen rajoittavat korjuukohteiden valintaa
- metsäbioenergian käytön vaikutus biodiversiteettiin mitattuna metsään jäävän lahopuun määränä


Sulje kuvaus
Tuomas AiveloHelsingin kaupunkirottien tautiekologia

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus71500

Helsingin kaupunkirottien tautiekologia

Viime aikoina kaupunkirottien kannat ovat kasvaneet ympäri maailman ja rottien kantamien tautien määrä on paljastunut huomattavan laajaksi. Kaupunkirottatutkimusta on kuitenkin tehty vähän, erityisesti boreaalisella vyöhykkeellä. Tutkimuksen tavoite on kartoittaa Helsingin kaupunkirottakannan suuruus, rottapopulaation geneettinen rakenne sekä rottien kantamat tartunnanaiheuttajat ja loiset. Tutkimus suoritetaan osittain kansalaistiedelähtöisesti, sillä tämä mahdollistaa laajemman aineiston keräämisen rottien populaatiokoon arvioimiseen. Rotta on erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä se on biologisen tutkimuksen mallieläin laboratoriotutkimuksessa, mutta tiedämme harmillisen vähän rotan toiminnasta luonnollisissa ympäristöissään. Tutkimuksen tulokset parantavat käsitystä siitä, miten rotat elävät boreaalisen alueen kaupunkiympäristöissä ja muodostuuko rottien tautiyhteisöstä uhkaa ihmiselle.

Sulje kuvaus
Valtonen MikkoTunteet ekososiaalisesti sivistyneen käyttäytymisen oppimisprosessissa: toimintatutkimus hiilijalanjäljen kohtuullistamisesta oppivassa yhteisössä

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö91500

Tunteet ekososiaalisesti sivistyneen käyttäytymisen oppimisprosessissa: toimintatutkimus hiilijalanjäljen kohtuullistamisesta oppivassa yhteisössä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tehokas ja motivoiva toimintamalli sekä vapaasti käytettävä yhteisöpalvelu ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ongelmaa oppimisen keinoin.

Sulje kuvaus
Vanessa RikiJournalistinen selvitystyö Lähi-idän kriisin ja pakolaisleirien aiheuttamasta paineesta ympäristölle

Lue lisää
Muu organisaatioMuu hanke30000

Journalistinen selvitystyö Lähi-idän kriisin ja pakolaisleirien aiheuttamasta paineesta ympäristölle

Vuoden 2011 jälkeen Syyrian kriisin seurauksena yli 11 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan. Heistä noin puolet on hakeutunut naapurimaihin. Pakolaisia vastaanottaneet maat ja kansainvälinen yhteisö ovat huomioineet kriisin vaikutuksia ympäristöön. Kokemus on osoittanut, että ihmisten hyvinvointi, on voimakkaasti linkittynyt ympäristön hyvinvointiin. Maat kärsivät kuivuudesta ja vesi- ja sanitaatiojärjestelmien kapasiteetin puutteesta. Ympäristö on jäänyt vähälle huomiolle uutisoinnissa kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta kriisitilanteisiin liittyvistä ympäristö- ja vesiasioista ja miettiä miten ne edesauttavat kriisien syntyä ja ihmisten muuttoliikettä. Haluamme jalkauttaa tietoa lähemmäksi yleisöä ja tehdä siitä vuorovaikutteista. Teemme kolme matkaa Lähi-Itään, Turkkiin ja Kreikkaan. Tarkastelemme millaisia ratkaisuja ja työkaluja tulevaisuuden käyttöön on kehitetty. Tuotamme artikkelien lisäksi näyttelyn, kirjan, blogin sekä videomateriaalia.


Sulje kuvaus
Västilä KaisaKasvillisuuden käyttö uomissa kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä (KASVIUOMA)

Lue lisää
Aalto-yliopistoPost doc -tutkimus51200

Kasvillisuuden käyttö uomissa kulkeutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä (KASVIUOMA)

Tutkimuksen päämääränä on luoda tieteellinen perusta tulvatasanteellisen uomapoikkileikkauksen (nk. kaksitasouoma) ja tulvatasannekasvillisuuden käyttämiseksi ravinnekuormituksen vähentämiseen Suomessa. Tavoitteina on selvittää kasvillisuuden ominaisuuksien (mm. peittävyys, korkeus) ja uoman muodon (mm. tulvatasanteen korkeus ja leveys) vaikutus fosforin, typen ja kiintoaineen kulkeutumiseen, ja siten kehittää tulvatasanteellisten kaksitasouomien mitoitusta ja ylläpitoa vesiensuojeluvaikutusten optimoimiseksi.


Sulje kuvaus
Vehkaoja MiaPirstoutuneen kaupunkirakenteen vaikutukset eläimistöön: urbaani infrastruktuuri leviämisen esteenä

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus65660

Pirstoutuneen kaupunkirakenteen vaikutukset eläimistöön: urbaani infrastruktuuri leviämisen esteenä

Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja kaupunkiluonnonsuojelulle. Pirstoutuneessa kaupunkiympäristössä viherkäytävät ja pienvesistöt ovat lajien säilymisen kannalta elintärkeitä. Näitä ympäristöjä hyödyntävä lajisto tunnetaan puutteellisesti, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tässä tutkimuksessa selvitetään pienvesien muodostaman ekologisen verkoston toimivuutta ja sen merkitystä eläimille tiheästi rakennetulla pääkaupunkiseudulla. Tutkimus tulee vertailemaan pienvesistöllisten viherkäytävien lajistoa viherkäytäviin, joissa ei ole pienvesiä sekä selvittämään urbaanien pienvesien muodostaman ekologisen verkoston yhtenäisyyden vaikutuksia sammakoiden ja sukeltajakuoriaisten lajirunsauteen ja levittäytymiseen.

Sulje kuvaus
Xausa FilippoAerosolipäästöjen lukumääräkokojakumaa kuvaavan moduulin kehittäminen ilmastomalleihin

Lue lisää
Helsinki UniversityVäitöskirjatyö26000

Aerosolipäästöjen lukumääräkokojakumaa kuvaavan moduulin kehittäminen ilmastomalleihin

This research aims at improving the performance of the global climate ECHAM-HAM model in predicting the aerosols composition and climate change which occur in the atmosphere over the years. Such goal will be achieved by implementing a new size-segregated aerosol number emissions module into the global climate ECHAM-HAM model. This research will be carried out by using the new particle number emissions that have been recently developed and used in the GAINS model at the International Institute for Applied System Analysis (IIASA). The implementation of new ECHAM-HAM modules will be finally examined through a comparison between the modelled particle number concentrations and size distributions with measurements data.

Sulje kuvaus

 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998