Rahoitetut hankkeet

Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina noin 80 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytettävä summa on n. 2,5-3 miljoonaa  euroa, josta yleisessä apurahahaussa jaetaan vuosittain reilu 2 miljoonaa euroa.  Useimmat yleisessä apurahahaussa rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.

Tältä sivulta löydät yleisessä apurahahaussa rahoitetut hankkeet.

Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät.  Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.

2022

Apurahan saajaHankeOrganisaatioTuen kohdeSummaLue lisää
Ben Lulu OrnaARCTIC X

Lue lisää
Rare Media ja Arktinen keskusTutkimustiedon jalkauttaminen100000“ARCTIC X” on Rare Median ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteistyönä syntyvä puolituntinen dokumentaarinen elokuva ja sosiaalisen median vaikuttavuuskampanja. “Arctic X” jalkautetaan ympäri Suomea, ja muita arktisia valtioita, erilaisiin tapahtumiin, kouluihin ja oppilaitoksiin.

ARCTIC X promotoi/jalkauttaa arktista huippututkimusta ja yhteistyötä tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon 15-35-vuotiaalle kohdeyleisölle. Haluamme näyttää, miten laaja-alaisia ja moniäänisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen on etsittävä. Tiedot yhteen keräävä, tiivis dokumenttielokuva lisää tietoisuutta verkossa ja tapahtumissa. Se toimii myös hyvänä lähtökohtana keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa, joissa luodaan vuorovaikutteisia kohtaamisia.Sulje kuvaus
Camarena Gomez Maria TeresaMerien mikrobit ja ilmastonmuutos: täsmällisempää tietoa automaattisen sytometria avulla

Lue lisää
SYKEPost doc -tutkimus83550MICROCYTE selvittää uusien virtaussytometristen tekniikoiden soveltuvuutta Itämeren mikrobien ekologiseen tutkimukseen ja seurantaohjelmiin. Hankkeessa tutkitaan etenkin mikrobien nopeita vasteita ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin lämpöaaltoihin, kiinnittäen erityistä huomiota pieniin heterotrofisiin organismeihin, jotka eivät sisälly nykyisiin seurantaohjelmiin. Selvitämme miten sytometriset menetelmät voitaisiin ottaa käyttöön Itämeren tilan seurannassa, ja osallistumme menetelmien kansainväliseen harmonisointiin


Sulje kuvaus
Hausmann AnnaYleisön käsitys ja kokemukset maailmanlaajuisesta ympäristökriisistä sosiaalisessa mediassa

Lue lisää
Jyväskylän yliopisto Post doc -tutkimus75730Hankkeen tavoitteena on ymmärtää sosiaalisessa mediassa vallitsevien käsitysten monimuotoisuus maailmanlaajuisesta ympäristökriisistä sekä ihmisten mieltymykset mahdollisista toimista ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi.


Sulje kuvaus
Haverinen SamuelVesistöjen metaani- ja ilokaasupäästöjen rooli pohjoisen valuma-alueen kasvihuonekaasutaseissa

Lue lisää
Ilmatieteen laitosVäitöskirjatyö119500Hankkeen tavoitteena on kehittää valuma-aluetason alueellistamistyökalu vesialueiden ja maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöjen määritystä varten pohjoisille alueille. Työkalua tarvitaan valuma-aluetason järjestelmien kasvihuonekaasutaseiden ja ilmastovaikutusten arvioinnin parantamiseen.Sulje kuvaus
Orola AnniSähköautojen akuissa käytettävien materiaalien sosiaalisen kestävyyden arviointi ja parantaminen

Lue lisää
LTY LappeenrantaVäitöskirjatyö117713Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sähköautojen akuissa käytettävien materiaalien sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Tutkittavia materiaaleja ovat koboltti, litium sekä mahdolliset uudet vaihtoehtoiset akkumateriaalit. Tutkimuksessa vertaillaan kierrätyksen ja neitseellisen metallintuotannon sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Menetelmänä käytetään sosiaalista elinkaariarviointia (SLCA), jonka käyttö- ja kehitysmahdollisuuksia myös tutkitaan.
Sulje kuvaus
Sulkava RistoTieteelliseen tietoon pohjautuva, digitaalinen ja karttapohjainen luontokompensaatioiden kohtauspaikka tutkijoille, maanomistajille, kompensaatioiden toteuttajille ja ostajille


Lue lisää
YritysTutkimustiedon jalkauttaminen98117Hanke tuo yhteen ekologisen kompensaatioalan tutkijat, maanomistajat, kompensaatioiden toteuttajat ja ostajat. Hankkeessa rakennettavan karttapohjaisen kohtauspaikan tavoite on vauhdittaa yrityskentän tarvitsemaa kompensointia kotimaisissa ja paikallisissa kohteissa niin ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, luonnon monimuotoisuuden kasvattamiseksi kuin vesistöjen puhdistamiseksi. Suon ennallistukseen keskittyvässä pilotissa kohtaavat maanomistaja ja kompensaatiota etsivä yrittäjä.Sulje kuvaus
Vezzoni RubenVihreä finanssipolitiikka. Ilmastonmuutoksen poliittisen talouden perusteet, tarkoitukset ja suuntaukset.


Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö95667Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan ilmastonmuutoksen poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Se selittää ja arvioi ympäristötoimenpiteiden viimeaikaista kasvua valtioiden julkisissa menoissa ja veropolitiikassa, mitä yleisesti kutsutaan vihreäksi finanssipolitiikaksi. Tavoitteeni on määritellä tehokkaampia ja toivottavampia suuntauksia maailmanlaajuiselle valtioiden johtamalle ilmastonmuutosta torjuvalle muutokselle.Sulje kuvaus
Biagini Gian LuigiIhmisten ja eläinten yhteisö. Ihmisestä tulee eläin ja eläimestä tulee ihminen.

Lue lisää
Itsenäinen tutkijaTutkimustiedon jalkauttaminen43500Kuusi tutkijaa/taiteilijaa kutsutaan osallistumaan monilajiseen etnografiseen tutkimukseen koirajalostamoon, jossa ihmiset ja eläimet elävät "osmoottisessa" yhteisössä. Tavoitteet: 1) kollektiivinen monitieteinen multimedia blogi, joka kuvaa lajien välistä viestintää. 2) pohtia ihmisen ja eläimen affektiivista yhteisöä vaihtoehtona tavanomaiselle rationalistiselle ihmisyhteisölle. 3) Tietoa kaikilla koulutustasoilla muiden lajien sisällyttämiseksi käsitykseemme maailmasta.Sulje kuvaus
Nirhamo AleksiLahopuiden jäkäläyhteisöt ja niiden monimuotoisuuden ylläpito

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö88500Hankkeen tavoitteena on määrittää järeällä lahopuulla esiintyvien jäkäläyhteisöjen koostumukseen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen kohteena ovat pysty- sekä maalahopuu. Kasvualustapuista kerätään tietoa laajasti, minkä avulla saadaan tarkentunut käsitys jäkäläyhteisöistä ja -lajeista. Ydinkysymyksenä on jäkäläyhteisöjen kehittyminen ajassa puun kuoleman jälkeen. Hankkeessa tutkitaan talousmetsien luonnonhoidon pitkän aikavälin vaikuttavuutta lahopuiden jäkälille, ja tarkastellaan väyliä jäkälien monimuotoisuuden ylläpidolle.Sulje kuvaus
Nyberg JoelPuroekosysteemit osana ojitettujen soiden entisöinnin ekologista ja sosiaalista kestävyyttä


Lue lisää
Oulun yliopistoVäitöskirjatyö106462Yli 50 % Suomen soista on ojitettu metsän kasvun edistämiseksi. Viime aikoina on siirrytty soiden ennallistamisiin, mutta niiden vaikutuksia vesistöjen monimuotoisuuteen ei tunneta. Selvitämme hankkeessa suoennallistamisten vaikutuksia virtavesiin. Hankkeen tulokset lisäävät ymmärrystämme eri kunnostustoimenpiteiden merkityksestä vesien tilan parantamisessa sekä edistävät suometsien hoitoa monimuotoisuuden kannalta kestävämpää suuntaan.Sulje kuvaus
Skaldina OksanaVähemmän hiiltä ilmakehään, enemmän pölyttäjiä: keinotekoisten viheralueiden kunnostuskapasiteetin uudelleenarviointi

Lue lisää
Turun yliopistoPost doc -tutkimus71200Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja lisääntyä pölyttäjien biologisen monimuotoisuuden ja ilmakehän hiilen vähentämiseksi parantamalla kaupunkitiloja kotoperäisillä monivuotisilla kasveilla, jotka voisivat toimia sekä hyönteisten houkuttelijoina että tehokkaina hiilensitojina. Samanaikaisesti arvioidaan pölyttäjille aiheutuvat liikenteen saasteiden riskit. Hankkeeseen sisältyy kansalaistiedeosuus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja kaupunkilaisten osallistamiseksi.Sulje kuvaus
Ahola-Launonen JohannaTeknologinen toiveikkuus ja oikeudenmukaisuus biotaloudessa

Lue lisää
Aalto-yliopistoPost doc -tutkimus70440Hankkeessa tutkitaan filosofian ja tieteentutkimuksen menetelmin teknologista ylitoiveikkuutta biotaloudessa. Ylitoiveikkuus vaikuttaa siihen, mitä pidetään oikeudenmukaisena: Oletus, että ilmasto- ja ympäristökriisit ratkaistaan teknologisin keinoin, voi heikentää yhteiskunnallisten kestävien rakennemuutoksien hyväksyttävyyttä. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa siitä, miten teknologisten odotusten purkaminen voi lisätä demokraattista hyväksyntää ja motivaatiota kestävyyssiirtymiin.
Sulje kuvaus
Fewer DavidItämeren sinilevien biojalostamo

Lue lisää
Helsingin yliopistoTutkimustiedon jalkauttaminen99068Pyrimme skaalaamaan tutkimuspohjaisen teknologiaketjun, mikä edesauttaa Origin by Oceanin biojalostamo prosessin kehittämistyötä. Raaka-aineena käytetään luonnosta kerättyjä sinileväkukintoja. Helsingin yliopisto tukee panoksellaan sinilevien tunnistusta, biomassan keräämisen ylös skaalausta ja valittujen biomolekyylien analysointia. Näitä biomolekyylejä tullaan käyttämään raaka-aineina elintarvikkeissa, virvoitusjuomissa, kosmetiikassa ja kemian teollisuudessa.Sulje kuvaus
Harkoma AssiSukupuolittunut rakenteellinen eriarvoisuus saamelaisissa poronhoitajayhteisöissäLue lisää
Lapin yliopistoVäitöskirjatyö88650Tämä tutkimus identifioi yhteiskunnallisia rakenteita, jotka aiheuttavat sukupuoliperustaista rakenteellista epätasa-arvoisuutta saamelaisissa poronhoitoyhteisöissä, ja kehittää dekolonisoivia strategioita kyseisten rakenteiden purkamiseksi ympöristöpäätöksentekoprosesseissa, erityisesti ihmisoikeusnäkökulmasta. Tulokset edistävät saamelaisten naisten tosiasiallista osallistumista ympäristöön ja elinkeinoaan koskevaan päätöksentekoon sekä tukevat kestävän kehityksen mukaista poronhoitoa ja ympäristöpäätöksentekoprosesseja.Sulje kuvaus
Hurtado Hurtado JoshuaMonimuotoiset taloudet ja uudistavat kaupungit: Kansalaisten ymmärtäminen ja sitouttamisen edesauttaminen vahvasti kestäviin yhteiskuntiin


Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö100000Tutkimusprojektin tarkoitus on ymmärtää miten monimuotoisen talouden ja uudistavien kaupunkien diskurssit voivat lisätä kansalaisten tahtoa sitoutua vahvasti kestävien yhteiskuntien rakentamiseen. Tutkimuksen käytännöntavoitteena on kehittää työpajoja, joissa kansalaisten sitoutumista luonnonvarojen kestävään käyttöön edistetään sekä luoda puitteita uudistuville kaupungeille. Tieto ja ymmärrys näiden työpajojen järjestämiseen pohjaa monimuotoisten talouksien diskurssien tutkimiseen ja analysointiin.Sulje kuvaus
Kalmari RiikkaSuomalaisen rakennuskannan kiertotalousdynamiikan mallintaminen

Lue lisää
Tampereen yliopistoVäitöskirjatyö112000Tavoitteena on kehittää Suomen rakennuskannan dynamiikkaa kuvaava malli. Mallin avulla voidaan tehostaa olemassa olevan rakennuskannan käyttöä ja purettavista rakennuksista saatavien resurssien uudelleen käyttöä.Sulje kuvaus
Kanninen JaanaLisää luontoa kaupunkiin -tietokirja (työnimi)

Lue lisää
Itsenäinen tutkijaTutkimustiedon jalkauttaminen50000Lisää luontoa kaupunkiin -tietokirja antaa äänen lukuisille asukasaktiiveille, jotka ovat käyneet puolustamaan lähimetsiköitään ja -puistojaan. Vaivojaan säästelemättä he joutuvat ryhtymään vapaa-ajallaan ympäristölainsäädännön ja kuntademokratian asiantuntijoiksi. Maamme isoimmissa kaupungeissa on ennätyksellinen määrä lähiluontokonflikteja asukkaiden ja kaupunkien virkakoneiston välillä. Kirjaan tulee aktiivien omakohtaisten tarinoiden lisäksi valokuvataiteilija Sanni Sepon kuvia sekä toimittaja Jaana Kannisen artikkeleita, jotka puivat tilanteen syitä ja seurauksia.


Sulje kuvaus
Koivuporras-Masuka KirsiKulttuuriset ekosysteemipalvelut työkaluna kestävän elämäntavan ja inkluusion aikaansaamiseksi

Lue lisää
YritysTutkimustiedon jalkauttaminen76520Hankkeen keskeisenä tavoitteena on käyttää kulttuurisia ekosysteemipalveluita työkaluna kestävän elämäntavan ja inkluusion aikaansaamiseksi. Kulttuuristen palveluiden avulla rakennetaan hyvinvointia ja tunnesidettä luontoon, mikä toimii motivointityökaluna ajatusmallien muuttamiseksi. Hankkeessa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tutkimustuloksia ja maahanmuuttajiin keskittyvää asennetutkimusta hyödynnetään uusien koulutus- ja viestintäpalveluiden luomiseen sekä kotoutumispalveluiden kehittämiseen.Sulje kuvaus
Sivula OskariYmpäristöetiikka ja uusi avaruusaika

Lue lisää
Turun yliopistoVäitöskirjatyö104556Hankkeen tavoitteena on 1) kartoittaa, ennakoida ja tutkia merkittäviä ympäristöeettisiä kysymyksiä, joita liittyy ihmisen toimintaan avaruudessa nyt ja tulevaisuudessa; 2) tarjota hyödyllinen eettinen viitekehys, jonka avulla näitä kysymyksiä voidaan tarkastella (pitkän aikavälin etiikka) ja 3) hyödyntää avaruutta filosofisena työkaluna, jonka avulla voi tarkastella perinteisiä ympäristöeettisiä kysymyksiä uudessa kontekstissa ja näin tarjota uusia näkemyksiä perinteisiin kysymyksiin maapallolla.Sulje kuvaus
Soares de Oliveira CesarYksi meri, viisi oikeudellista kehikkoa? Tutkimus merten oikeudellisten vyöhykkeiden tuottamista ympäristöongelmista

Lue lisää
Itä-Suomen yliopistoVäitöskirjatyö112000Tutkimuksessa analysoidaan, millaisia ympäristöongelmia Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen vyöhykejako tuottaa. Tutkimuksessa pyritään myös historiallisesti selventämään, kuinka ympäristön kannalta haitallinen jaottelu on syntynyt ja miten merioikeusyleisopimuksen järjestelmää tulisi kehittää muuttuvien ympäristöolosuhteiden huomioon ottamiseksi.Sulje kuvaus
Afzalifar AliKemikaalivapaan sekä kustannustehokkaan veden desinfiointimenetelmän kehitys

Lue lisää
Aalto yliopistoPost doc -tutkimus85275The general aim of this proposal is to transcend the conventional water disinfection methods and their problems by developing a futuristic water disinfection approach which is chemical-free, energy-efficient, cost-effective and scalable. This method relies on the so-called irreversible electroporation in which the pathogen cell membrane is permanently permeabilized through exposure to a powerful electric field. In this project, novel nanoengineered materials with especial surface properties will be used to enhance the electric field and increase pathogen inactivation rate of the proposed water disinfection method.Sulje kuvaus
Motlagh Zadeh GhodsiyehMaaperän vesivarojen satelliittiseuranta

Lue lisää
Helsingin yliopistoVäitöskirjatyö121000Maaperän vesivarat – pohjavesi ja maankosteus – ovat herkkiä luonnonvaroja, joiden uhkana ovat niin ilmastonmuutos kuin väestön kasvu. Maaperän vesivarojen suojelun edellytyksenä on niiden jatkuva monitorointi. Tässä tutkimuksessa luodaan uusi satelliitteja hyödyntävä monitorointimenetelmä, jonka odotetaan tuottavan vertailukelpoisia mittauksia laajoilta alueilta samanaikaisesti. Hanke on monitieteinen ja siinä ovat edustettuina avaruusgeodesia, meteorologia ja maaperän hydrologia.Sulje kuvaus
Xie LongVertikaalisen puutarhajärjestelmän hulevesien pidätys- ja suodatuskapasiteetin parantaminen muokkaamalla rakenteen kasvilajeja, maaperätyyppejä, maaperän mikrobikokonaisuutta sekä veden virtausreittiä.

Lue lisää
Helsingin yliopistoPost doc -tutkimus77574Projektin tavoitteena on luoda malli vertikaaliselle puutarhajärjestelmälle, jonka avulla voidaan lievittää hulevesien aiheuttamia ongelmia urbaaneilla alueilla. Aiempien tutkimusten perusteella vastaavien rakenteiden kykyä pidättää ja suodattaa hulevesiä voidaan parantaa tekemällä muutoksia kasvilajeihin, maaperätyyppiin, mikrobikantaan sekä huleveden kulkureittiin. Projektin aikana tehdyt havainnot huomioidaan tuotteissa, joilla kestävämmät hulevesien hallinnan keinot jalkautetaan kaupunkeihin.Sulje kuvaus
Saartama ViliMikromuovien vaikutukset lieroihin maatalousmaassa: perinteisten ja biohajoavien muovien vertailu

Lue lisää
SYKEVäitöskirjatyö138450Hankkeessa tutkitaan maatalousmaahan ihmisen toiminnassa päätyneiden mikromuovien ja niiden sisältämien lisäaineiden pitkäaikaisvaikutuksia lieroihin yksilö-, populaatio- ja yhteisötasolla sekä laboratoriossa että kenttäolosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on tutkia, vähentyvätkö tai lisääntyvätkö mikromuovien lierolle aiheuttamat haitat käyttämällä biohajoavia maatalousmuoveja.Sulje kuvaus

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998