Synteesi ekosysteemi-palveluista 2012-2014

Erikoishaku aihepiiristä Synteesi ekosysteemipalveluista avattiin syksyllä 2011. Haun keskeisiä tavoitteita olivat ekosysteemipalveluihin liittyvän käsitteistön selkeyttäminen ja politiikkarelevantin yhteenvedon luominen ekosysteemipalveluiden käytöstä,  arvottamisesta ja indikaattoreista. Tarkoituksena oli myös testata uudenlaista, professoritasoiselle senioritutkijalle suunnattua rahoitusinstrumenttia. 249 900 euron suuruinen rahoitus myönnettiin prof. Olli Saastamoisen johtamalle ryhmälle.

Hankkeen esittely

METSÄ-, AGRO- , SUO- JA VESIEKOSYSTEEMIPALVELUJEN INTEGROIVA JA POLITIIKKARELEVANTTI ARVOTTAMINEN SUOMESSA

Ekosysteemipalvelut on käsite, tutkimusote  ja politiikkakehikko. Sen avulla pyritään  luonnon biologisista  järjestelmistä saatavien ja niiden ylläpitämien aineellisten tuotteiden ja palvelujen (ekosysteemipalvelujen)  systemaattiseen huomioonottamiseen ja kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tavoitteena on integroida ekosysteemien hoitoa ja käyttöä tavalla, joka edistää  kestävää kehitystä.

Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittaman vuoden mittaisen (1.5.2012-30.4.2013) hankkeen tarkoitus on muodostaa synteesi ekosysteemipalveluista Suomessa. Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Pellervon taloustutkimus muiden kumppaneiden kanssa. Sitä johtaa professori Olli Saastamoinen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta. Hanke pyrkii laajaan yhteistyöhön tutkija- ja asiantuntijayhteisöjen kanssa mm. työpajojen ja verkkokommunikaation avulla.

Tutkimus soveltaa ekosysteemipalvelujen integroivaa kehikkoa Suomen neljään keskeiseen ekosysteemiin: metsä-, agro-, suo- ja sisämaan vesiekosysteemiin.  Tavoitteena on aluksi erilaisten ekosysteemien aineellisten hyötyjen ja palvelusten systemaattinen tunnistaminen ja johdonmukainen jäsentely. Toinen tavoite on vertailla taloustieteen arvottamismenetelmien käyttöä ja soveltuvuutta ekosysteemipalveluja koskevissa päätöstilanteissa ja laatia yhteenveto ekosysteemipalvelujen arvottamisen tuloksista Suomessa.  Kolmanneksi arvioidaan ekosysteemipalvelujen seurannan indikaattoreita ja integroivan ekosysteemien hoidon ja hallinnan kokemuksia ja mahdollisuuksia.

Ekosysteemit eivät tuota palveluksiaan yksin vaan osana ihmisten ja yritysten tuotanto-  ja kulutusprosesseja. Agro- ja metsäekosysteemit ovat tästä tuttuja esimerkkejä, mutta kaikki ekosysteemit ovat monitahoisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Siksi on tarpeen pohtia integroivia ”moniekosysteemihoidon” malleja, joilla tuotantoprosessien haitallisia vaikutuksia toisiin ekosysteemeihin  voidaan vähentää  ja turvata ekosysteemien terveys,  monimuotoisuus ja monipuolinen tuottavuus.

Synteesitutkimuksen menetelmiä ovat käsiteanalyysit, kirjallisuuskatsaukset, arvottamis-menetelmien vertailut ja ekosysteemipalveluja indikaattorien tarkastelut sekä havainnollistavien tapaustutkimusten käyttö tutkimus- ja kommunikaatiovälineenä.

Suomi on ehkä enemmän kuin mikään muu maa riippuvainen ekosysteemiensä monipuolisuudesta ja niiden aineellisten tuotteiden ja palvelujen kestävyydestä.  Hanke pyrkii havainnollistamaan ekosysteemipalvelusten merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja tehdä se entistä näkyvämmäksi kuluttajille, kansalaisille ja  päätöksentekijöille.

Tutkimuksen kohteena olevat ekosysteemit kattavat 95 % maamme pinta-alasta ja  vastaavan osan ekosysteemihyötyjen potentiaalista. Ne ovat samalla tärkeä osa väestömme mentaliteettia ja arkea.

 

Loppuseminaari Työkaluja luonnon arvottamiseen - Miten ekosysteemipalveluja punnitaan?

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin toukokuussa 2013. Ohjelma ja esitelmät.

 

Hankkeen julkaisut

Julkaisut ilmestymisjärjestyksessä.

1) Saastamoinen, O., Matero, J., Haltia, E., Horne, P., Kellomäki, S., Kniivilä, M. Arovuori, K. 2013. Concepts and considerations for the synthesis of ecosystem goods and services in Finland. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences. No 10, 108 p. Pdf-versio täältä.

2) Alahuhta, J., Joensuu, I., Matero, J., Vuori, K.-M. Saastamoinen, O. 2013. Freshwater ecosystem services in Finland.Reports of the Finnish Environment Institute 16/2013, 35 p., Finnish Environment Institute (SYKE). Pdf-versio täältä.

3) Kosenius, AK, Haltia E., Horne, P., Kniivilä, M. Saastamoinen, O. 2013. Value of ecosystem services? Examples and experiences of forests, peatlands, agricultural lands, and freshwaters in Finland. PTT Reports 244. Pellervo Economic Research, Helsinki 2013. 100 p. Pdf-versio täältä.

4) Kniivilä, M. Arovuori, K. Auvinen, A-P., Vihervaara, P. Haltia, E. Saastamoinen O., ja Sievänen, T. 2013. Miten mitata ekosysteemipalveluita: olemassa olevat indikaattorit ja niiden kehittäminen Suomessa. PTT työpapereita 150. 68s. ISBN 978-952-224-128-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). Pdf-versio täältä.

5)  Kniivilä, M. ja Saastamoinen O. 2013. Markkinat ekosysteemipalveluiden ohjaus-ja edistämiskeinoina. PTT työpapereita 154. 32s.  ISBN 978-952-224-137-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). Pdf-versio täältä.

6) Arovuori, K. ja Saastamoinen, O. 2013. Maatalouden ekosysteemipalveluiden luokittelu Suomessa. PTT työpapereita 155. 23s. ISBN 978-952-224-138-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). Pdf-versio täältä.

7) Hankkeen loppuraportti: O.Saastamoinen, M.Kniivilä, J. Alahuhta, K. Arovuori, A-K. Kosenius, P. Horne, A. Otsamo M. Vaara, 2014. Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences, pp 2o3. ISBN: 978-952-61-1426-2. Pdf-versio täältä.

8) O. Saastamoinen, J. Matero, P. Horne,  M. Kniivilä, E. Haltia, H. Mannerkoski & M. Vaara, 2014. Classification of boreal forest ecosystem goods and services in Finland. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences Number 11, 2014. Pdf-versio täältä