E-Nessi

Säätiön apurahoja haetaan ja hallinnoidaan sähköisessä E-­Nessi-apurahajärjestelmässä. E­-Nessin kautta voi jättää rahoitettujen hankkeiden maksatuspyyntöjä, seurata omien hankkeiden maksatustietoja, päivittää omia yhteystietoja ja raportoida hankkeiden tuloksia. Alas päin skrollaamalla pääset tietosuojaselosteeseen.

Kirjaudu E-Nessiin

E-Nessin käyttöohjeet

Kuinka E-Nessiä pääsee käyttämään?

E-Nessiin kirjaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjäksi. Aiemmin E-Nessin kautta rahoitusta hakeneilla on tunnukset jo olemassa. Unohtuneen salasanan saa kirjautumissivulla olevasta linkistä. Uudet hakijat voivat rekisteröityä asioinnin käyttäjiksi näytöllä Sisäänkirjautuminen.

E-Nessi tulkitsee hakemuksen tekijän apurahan hakijaksi ja siten hankkeen vastuulliseksi johtajaksi. Hakemus tulee siis tehdä apurahan hakijan omilla tunnuksilla.

Asiointiin kirjautumisen jälkeen näkyville tulevat omat keskeneräiset hakemukset, käynnissä olevat hankkeet, raportit, hankehistoria ja ajankohtaiset toimenpiteet (esimerkiksi maksatuspyyntölomakkeiden täyttö ja raportointi) listattuina hankkeen pääsivulle. Pääsivu on tyhjä, jos aiempaa käyttöhistoriaa ei ole. Listalla näkyvään hakemukseen, raporttiin, hankkeeseen tai toimenpiteeseen pääsee kyseistä kohtaa klikkaamalla.

Näytöillä liikkuminen ja tallentaminen

Asioinnissa tiedot kirjoitetaan tai valitaan sekä tallennetaan yksi lomakenäyttö kerrallaan. Selainikkunan yläpalkissa näkyvät käytettävissä olevat lomakkeen sivut ja toiminnot. Tiedot tallentuvat vain lomakkeilla olevia painikkeita käytettäessä.

Omat tiedot

Näytön ylälaidassa on Omat tiedot -painike, jonka avaamalta sivulta löytyvät valinnat Henkilötiedot ja Salasanan vaihto. Henkilötietoihin tehtävät muutokset päivittyvät uusiin hakemuksiin, mutta eivät jo olemassa oleviin hakemuksiin. Säätiö käyttää yhteydenotossa aina uusimpia tietoja, joten tietojen päivittäminen on tärkeää.

Hakemuksen tai raportin katselu ja tulostaminen

Hakemus tai raportti on aina katsottavissa ja tulostettavissa yhtenäisessä lomakemuodossa kohdassa Näytä tulostettava muoto (PDF-kuvake). Lomake tulostetaan PDF-ikkunan tulostuspainikkeella.

Hakemuksen sitoumussivu tulostetaan allekirjoituksia varten kohdassa Tulosta sitoumus (PDF-kuvake). Lomakemuodosta poistutaan sulkemalla Adobe Acrobat. Jos lomake ei aukea PDF-kuvaketta painamalla, syynä on luultavasti selaimessasi oleva ponnahdusikkunoiden (pop-up windows) esto. Eston voi poistaa selaimen kohdassa "Salli ponnahdusikkunat". Tarkemmat ohjeet ponnahdusikkunoiden sallimiseen eri internetselaimilla löytyvät tämän ohjeen lopusta.

Käyttöoikeudet

Apurahan saajalla on oikeus laatia hakemus, nähdä kaikki hankkeen tiedot, kuten henkilö- ja maksatustiedot, hyväksyä ja lähettää maksatuspyynnöt ja raportit.

Muut toiminnot

Lähetä-toiminnolla hakemus jätetään Nesslingin säätiön käsittelyyn ja hakemuksen tiedot lukitaan. Toiminto näkyy vain keskeneräisen hakemuksen tietoja muokattaessa.

Sähköisestä asioinnista poistutaan näytön yläreunan Kirjaudu ulos -toiminnolla.

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen laatimiseen ja hankkeen hallintaan löydät Apurahat-sivulta.

Teknisissä ongelmissa voi lähettää tukipyynnön järjestelmän sisäänkirjautumissivulta tai sähköpostia E-Nessin ylläpitoon: apuraha@aspicore.com.

TIETOSUOJASELOSTE

Hakemusten ja myönnettyjen apurahojen sekä tilankäyttöoikeuksien käsittelyyn käytettävä apurahajärjestelmä E-Nessi sisältää apurahanhakijoiden ja Nessling Nest -tutkijatilasta tiloja hakevien henkilöiden henkilötietoja. Apurahajärjestelmä muodostaa henkilörekisterin, jossa tietoja voidaan hakea ja muuten käsitellä apurahanhakijan nimen tai muun henkilötiedon perusteella. Rekisterissä ei kuitenkaan voida tehdä hakemusten liitteisiin kohdistuvia hakuja nimien tai muiden henkilötietojen perusteella. Rekisteriä käytetään myös säätiön toimintaa koskevien vaikuttavuusarviointien, tilastojen ja katsausten tuottamiseen.

Hakijoiden henkilötietojen käsittely apurahajärjestelmässä perustuu apurahan hakijan ja apurahan myöntäjän väliseen oikeussuhteeseen ja siihen liittyviin tutkimuksen suorittamista ja sen rahoittamista koskeviin sitoumuksiin. Apurahojen hakemista, myöntämistä, maksatusta ja prosessiin liittyviä muita toimintoja ei voida toteuttaa ilman hakijoiden yksilöintiä. Hakijoiden yksilöinnille apurahaprosessissa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin henkilötietojen käyttäminen.

Hakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu edellä todetuin tavoin säätiön oikeutettuun etuun. Apurahojen hakijoilta pyydetään järjestelmään ensi kertaa kirjauduttaessa lisäksi suostumus siihen, että myönnettyjä apurahoja ja tilankäyttöoikeuksia koskevat tiedot voidaan säilyttää oikeussuhteen päättymisen jälkeen toistaiseksi. Samalla kerrotaan mahdollisuudesta perua annettu suostumus.

Rekisterinpitäjä on Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola (minttu.jaakkola@nessling.fi). Säätiön tietosuojavastaavana toimii säätiön sivutoiminen hallintojohtaja, varatuomari Jarmo Hirvonen (jarmo.hirvonen@nessling.fi, 0500 811 521).

Apurahajärjestelmään tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot (pankkiyhteys, henkilötunnus, apurahan määrä, maksatuspäivä, tositenumero ja selite). Henkilötunnus rekisteröidään Verohallinnon valvonta-aineiston sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lähettävän aineiston toimittamista varten.

Apurahajärjestelmään tallennettuja tietoja säilytetään rahoitusta saaneen hankkeen tai myönnetyn tilankäyttöoikeuden jatkumisen ajan sekä sen jälkeen siihen asti, kunnes tiedot eivät ole enää rekisterinpitäjän toiminnan seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeellisia esimerkiksi vaikuttavuusarviointeja tai pitkäaikaistilastoja tehtäessä. Hylättyjä hakemuksia koskevat tiedot poistetaan järjestelmästä viimeistään vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Myös hylättyihin hakemuksiin liittyy tilastointitarpeita, joihin liittyen hakemuksia ei välttämättä heti poisteta järjestelmästä niiden tultua hylätyiksi vaan vasta mainitun vuoden määräajan jälkeen. Tilastoihin ja vaikuttavuusarviointeihin saattaa liittyä apurahansaajien ikää, sukupuolta, kotipaikkaa tai muita henkilötietoja koskevia ryhmittelyjä, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Yhteys apurahajärjestelmän verkkopalveluun on suojattu SSL-tekniikalla. Annetuista tiedoista palvelimelle syntyvään henkilötietorekisteriin on pääsy vain nimetyillä ylläpitäjillä, säätiön toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla. He ovat tietoisia vastuistaan ja velvollisuuksistaan henkilötietojen käsittelijöinä. Apurahajärjestelmään pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista, mutta hakijan tunnistautumista pankkitunnuksilla tai vastaavalla tavalla ei vaadita.

Palvelinlaitteet, joilla apurahajärjestelmää yllä pidetään, on sijoitettu Suomessa sijaitsevaan pääsyvalvottuun palvelinkeskukseen, joka täyttää Viestintäviraston laitetiloille asetetut vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003, Tärkeät tilat). Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Apurahajärjestelmän käyttöön liittyvä tulostettu kirjallinen henkilötietoja sisältävä materiaali, mikäli sellaista käytännön syistä tilapäisesti on olemassa, säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa.

Apurahan saajalla on oman hankkeensa osalta pääsy kaikkiin hankkeen tietoihin mukaan lukien omiin henkilötietoihinsa.

Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA) koneellisesti. Apurahahakemuksia koskevia tietoja voidaan apurahan hakijan suostumuksella luovuttaa myös toisille kotimaisille apurahasäätiöille sen välttämiseksi, että samalle hankkeelle myönnetään täysimääräisesti rahoitusta kahdesta säätiöstä. Myönnettyjen apurahojen saajat ja suuruudet julkaistaan säätiön kotisivuilla apurahan saajien antamalla nimenomaisella suostumuksella.

Rekisterinpitäjä ei tee sellaisia päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla olisi rekisteröityjä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat häneen merkittävästi.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen saamista, oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei jatka henkilön henkilötietojen käsittelyä, jos henkilö on sitä vastustanut, paitsi jos rekisterinpitäjällä on käsittelyyn huomattavan tärkeä ja painava syy. Rekisteröity voi milloin tahansa peruttaa henkilötietojen toistaiseksi jatkuvaa säilytysaikaa koskevan suostumuksensa, jolloin rekisterinpitäjä poistaa henkilön henkilötiedot, jos rekisterinpitäjällä ei enää ole laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan.  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan tutkimusjohtaja Minttu Jaakkolalle (yhteystiedot yllä).

E-Nessiä käyttävän hakijan toivotaan välittömästi ilmoittavan säätiön tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä) havaitsemistaan epäkohdista tai riskeistä, jotka liittyvät henkilötietojen tarpeettomaan käsittelyyn tai suojaamattomaan levittämiseen taikka perusteettoman pitkään henkilötietojen säilyttämiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän häntä koskevien tietojen käsittelyn on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

PONNAHDUSIKKUNOIDEN SALLIMINEN

Verkkoselain estää hakemuksen ja sitoumuksen katselun ja tulostuksen PDF-muodossa, jos ponnahdusikkunoiden (pop-up windows) esto on päällä. Alla on ohjeet eston poistoon yleisimmissä selaimissa. Toimintojen paikat voivat vaihdella selainversiosta riippuen.

Mozilla Firefox

Ponnahdusikkunoiden esto voidaan poistaa selaimen asetuksista. Sisältö-välilehdeltä (Työkalut - Asetukset - Sisältö). Samalla välilehdellä voidaan myös määrittää verkko-osoitteita, joiden kohdalla selain poikkeuksellisesti sallii ponnahdusikkunat silloinkin, kun esto muutoin on käytössä.

Internet Explorer

Ponnahdusikkunoiden eston pääsee poistamaan selaimen Tietosuoja-välilehden alta (Työkalut - Internet-asetukset - Tietosuoja). Välilehdellä olevan Asetukset-painikkeen kautta voi myös määritellä sivustoja, joilta ponnahdusikkunat sallitaan yleisestä estosta huolimatta ja/tai asettaa herkkyysasteen ponnahdusikkunoiden estolle.

Safari (Mac)

Selainikkunan oikeassa ylälaidassa olevaa hammasratas-symbolia klikkaamalla aukeaa alasvetovalikko, josta löytyvän Estä ponnahdusikkunat -painikeen kautta eston pääse purkamaan.

Hakukoneiden työkalupalkit

Hakukoneiden (Google, Yahoo ym.) selaimeen asennettavissa työkalupalkki-lisäosissa voi olla omat esto-ominaisuutensa ponnahdusikkunoille ja vastaavasti yksilölliset reittinsä eston poistoon.

EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata eikä IP-osoite, jossa sitä käytät, rekisteröidy, kun vierailet sivustossa. IP-osoite on muutenkin henkilötieto vain, jos henkilö voidaan sen perusteella yksilöidä. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

UUTISKIRJEEN TILAAJAREKISTERI

Uutiskirjeen tilaajarekisteriin merkitään uutiskirjeen tilaajan ilmoittama nimi ja sähköpostiosoite. Ilmoitettuja henkilötietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen jakeluun tilaajille. Tiedot poistetaan heti, kun tilaus peruutetaan. Henkilötietojen käsittelyyn perusteena on uutiskirjeen tilaus.

Rekisterinpitäjä on Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Tilaajarekisterin yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola (minttu.jaakkola@nessling.fi, 040 169 6325). Säätiön tietosuojavastaavana toimii säätiön sivutoiminen hallintojohtaja, varatuomari Jarmo Hirvonen (jarmo.hirvonen@nessling.fi, 0500 811 521).