Apurahan kriteerit

Mihin apurahaa voi hakea?

Nesslingin Säätiö myöntää rahoitusta ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen sekä tutkimustiedon viestintään ja jalkauttamiseen. Tukea myönnetään hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa suomalaiseen ympäristönsuojeluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai jotka tukevat muulla tavoin Suomen ympäristötavoitteita.

Säätiö tukee ratkaisuhakuisia hankkeita, jotka edistävät eri tahojen välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tiedon käyttäjille. Apurahahakemukseen tulee täyttää hankkeen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma, jossa kuvataan yhteistyötä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Ympäristöongelmien ja -haasteiden monimutkaisuuden, globaalin luonteen ja linkittyneisyyden vuoksi Säätiö kannustaa eri tieteenalojen välistä yhteistyötä. Esimerkiksi kaksi eri alan post doc-tutkijaa voi hakea omilla hakemuksillaan tukea yhteiselle hankkeelle. Säätiö rahoittaa myös tieteenalojen rajapinnoilta tai välimaastosta löytyviä uudenlaisia, rahoitettavaksi sopivia tutkimus- ja yhteistyöavauksia.

Kuka voi hakea apurahaa?

 • Myönnämme henkilökohtaista työskentelyapurahaa mahdollisine tutkimuskuluineen väitöskirja- ja post doc -hankkeisiin. Painotamme tällä hetkellä väitelleiden tutkijoiden hakemuksia. Henkilökohtaisen apurahan osuus on vuoden 2017 haussa väitöskirjatutkijalle 24 000 euroa vuodessa ja väitelleelle tutkijalle 28 000 euroa vuodessa.
  • Hakija on stipendiaatti itse.
  • Väitöskirjatyötä rahoitamme, jos hanke on vasta alkamassa tai alle puolessa välissä.
  • Post doc -hankkeen hakijan väitöksestä saa olla kulunut enintään viisi vuotta.
  • Työskentelyapurahaa voi käyttää myös muussa kuin suomalaisessa tutkimuslaitoksessa. Tutkijan liikkuvuus on Nesslingin Säätiössä etu.
 • Apurahaa tieteellisen ympäristötiedon viestintään tai jalkauttamiseen voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisöt tai organisaatiot. Tällaisissa hankkeissa rahoituspäätöksen kriteereitä käytetään soveltuvin osin.
 • Huom! Kukin hakija voi jättää vain yhden hakemuksen yhdessä kategoriassa. Uudelle hankkeelle ei myönnetä rahoitusta, jos hakijalla on parhaillaan käynnissä Nessling-hanke.

Nesslingin Säätiön tukema tutkimus ja muu toiminta on jaoteltu neljään pääryhmään

1. Luonnontieteellinen ympäristötutkimus

 • ilmakehän tutkimus
 • vesiympäristön tutkimus
 • maaekosysteemien tutkimus

2. Ympäristötekniikan tutkimus ja kehittäminen

3. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

 • ympäristötalous
 • ympäristöoikeus
 • ympäristöpolitiikka
 • muut soveltuvat tieteenalat

4. Tieteellisen ympäristötiedon välittäminen

 • ympäristökonferenssit ja -kokoukset
 • tapahtumat, julkaisut ja muut toiminnat, joilla edistetään tutkimustiedon välittymistä yhteiskuntaan ratkaisuiksi ja päätöksenteon tueksi.

Rahoituspäätösten keskeisimmät kriteerit

 • tulosten ratkaisuhakuisuus ja yhteiskunnallinen relevanssi
 • tutkimuksen ja tutkimusryhmän tieteellinen taso
 • tutkimuksen innovatiivisuus
 • tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välinen yhteistyö
 • tutkimuksesta viestintä ja vuorovaikutus sidosryhmien (erityisesti tiedon hyödyntäjien) kanssa
 • koulutusympäristö (jos apurahaa haetaan väitöskirjatyöhön).