Apurahan kriteerit

Mihin apurahaa voi hakea?

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti ratkaisuhakuisia tutkimushankkeita, joiden tulokset vaikuttavat ympäristönsuojelun edistymiseen skaalautuen. Tuemme myös tutkitun ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.

Ympäristöhaasteet ovat monitieteisiä ilmiöitä, joten mitään tieteenaloja ei voi poissulkea ratkaisujen etsinnästä. Pikemminkin kannustamme tutkijoita tieteen rajoja rikkoviin yhteistyömuotoihin.

Hankkeiden ei edellytetä liittyvän pelkästään Suomeen, koska ilmiöpohjainen lähestymistapa on usein lähtökohtaisesti globaalia. Tuettavien hankkeiden tulosten tulee kuitenkin olla sovellettavissa suomalaiseen ympäristönsuojeluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai muutoin tukea Suomen ympäristötavoitteita.

Säätiö tukee erityisesti hankkeita, jotka edistävät eri tieteenalojen tai sektoreiden välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tiedon käyttäjille. Esimerkiksi kaksi eri alan post doc-tutkijaa voi hakea omilla hakemuksillaan tukea yhteiselle hankkeelle, tai haettava tutkimushanke voidaan tehdä yrityksen kanssa yhteistyössä. Säätiö rahoittaa myös tieteenalojen rajapinnoilta tai välimaastosta löytyviä uudenlaisia, rahoitettavaksi sopivia tutkimus- ja yhteistyöavauksia.

 

Kuka voi hakea apurahaa?

1. Myönnämme henkilökohtaista työskentelyapurahaa mahdollisine tutkimuskuluineen väitöskirja- ja post doc -hankkeisiin.

 • Hakija on tutkimushankkeen tutkija, eli stipendiaatti itse.
 • Väitöskirjatyötä rahoitamme, jos hanke on vasta alkamassa tai alle puolessa välissä.
 • Post doc -hankkeen hakijan väitöksestä saa olla kulunut enintään viisi vuotta.
 • Työskentelyapurahaa voi käyttää myös muussa kuin suomalaisessa tutkimuslaitoksessa. Tutkijan liikkuvuus on Nesslingin Säätiössä etu.
 • Painotamme tällä hetkellä väitelleiden tutkijoiden hakemuksia.
 • Henkilökohtaisen apurahan osuus on vuoden 2019 haussa väitöskirjatutkijalle 26 000 euroa vuodessa ja väitelleelle tutkijalle 30 000 euroa vuodessa.

2. Myönnämme hankeapurahaa tieteellisen ympäristötiedon viestintään tai jalkauttamiseen, jota voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisöt tai organisaatiot.

MITÄ TEEMOJA TUEMME?

Nesslingin Säätiön tukema tutkimus ja muu toiminta on jaoteltu viiteen ympäristönsuojeluun liittyvään ilmiöön, joihin liittyviä ratkaisuja hakijoilta odotamme.

 1. Ilmastonmuutos
 2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
 3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
 4. Vesiriskit
 5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Haettava hanke voi myös olla systeeminen ja ratkaista useampaa yllä mainituista  ilmiöistä.

 

Rahoituspäätösten keskeisimmät kriteerit

TUTKIMUSHANKKEET:

 • Tulosten ratkaisuhakuisuus, yhteiskunnallinen relevanssi ja skaalautuvuus
 • Tutkimuksen, tutkijan ja tutkimusryhmän (jos hakija tekee tutkimusta ryhmän jäsenenä) tieteellinen taso
 • Tutkimuksen innovatiivisuus
 • Tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välinen yhteistyö
 • Tutkimuksesta viestintä ja vuorovaikutus sidosryhmien (erityisesti tiedon hyödyntäjien) kanssa
 • Koulutusympäristö (jos apurahaa haetaan väitöskirjatyöhön)

MUUT KUIN TUTKIMUSHANKKEET:

 • Hankkeen ratkaisuhakuisuus, yhteiskunnallinen relevanssi ja skaalautuvuus
 • Hakijan (yksilö tai ryhmä) hankkeen toteuttamiseen liittyvä osaaminen ja toimintaympäristö
 • Hankkeen innovatiivisuus
 • Hankkeessa tehtävä yhteistyö ja vuorovaikutus hankkeelle keskeisten tahojen kanssa