Apurahan kriteerit

Mihin tarkoituksiin apurahaa voi hakea?

Nesslingin Säätiö myöntää rahoitusta ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen sekä tutkimustiedon viestintään ja jalkauttamiseen. Tukea myönnetään hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa suomalaiseen ympäristönsuojeluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai tukevat muulla tavoin Suomen ympäristötavoitteita.

Säätiö tukee erityisesti ratkaisuhakuisia hankkeita, jotka edistävät eri tahojen välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tiedon käyttäjille. Vaadimme hakemuksessamme hankkeen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyötä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Ympäristöongelmien ja -haasteiden monimutkaisuuden, globaalin luonteen ja linkittyneisyyden vuoksi Säätiö kannustaa eri tieteenalojen välistä yhteistyötä. Säätiö rahoittaa myös tieteenalojen rajapinnoilta tai välimaastosta löytyviä uudenlaisia, rahoitettavaksi sopivia tutkimus- ja yhteistyöavauksia.

Kuka voi hakea apurahaa?

 • Myönnämme henkilökohtaista työskentelyapurahaa mahdollisine tutkimuskuluineen väitöskirja- ja post doc-hankkeisiin. Hakijana toimii stipendiaatti  itse. Väitöskirjatyötä rahoitamme, jos hanke on vasta alkamassa tai alle puolessa välissä. Post doc -hankkeen hakijan väitöksestä saa olla kulunut enintään viisi vuotta.  Työskentelyapurahaa voi käyttää myös muussa kuin suomalaisessa tutkimuslaitoksessa. Tutkijan liikkuvuus on Nesslingin Säätiössä etu.
 • Apurahaa tieteellisen ympäristötiedon viestintään tai jalkauttamiseen voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisöt tai organisaatiot. 

Nesslingin Säätiön tukema tutkimus ja muu toiminta on jaoteltu neljään pääryhmään

1. Luonnontieteellinen ympäristötutkimus

 • ilmakehän tutkimus
 • vesiympäristön tutkimus
 • maaekosysteemien tutkimus

2. Ympäristötekniikan tutkimus ja kehittäminen

3. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

 • ympäristötalous
 • ympäristöoikeus
 • ympäristöpolitiikka
 • muut soveltuvat tieteenalat

4. Tieteellisen ympäristötiedon välittäminen

 • ympäristökonferenssit ja – kokoukset
 • tapahtumat, julkaisut ja muut toiminnat, joilla edistetään tutkimustiedon välittymistä yhteiskuntaan ratkaisuiksi ja päätöksenteon tueksi

Rahoituspäätösten keskeisimmät kriteerit

 • Tulosten ratkaisuhakuisuus ja yhteiskunnallinen relevanssi
 • Tutkimuksen ja tutkimusryhmän tieteellinen taso
 • Tutkimuksen innovatiivisuus
 • Tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välinen yhteistyö
 • Tutkimuksesta viestintä ja vuorovaikutus sidosryhmien (erityisesti tiedon hyödyntäjien) kanssa
 • Koulutusympäristö (jos apurahaa haetaan väitöskirjatyöhön)

Rahoitusmuodot

Nesslingin Säätiön yleisin rahoitusmuoto on tutkimusapuraha väitöskirjatutkimukseen tai väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Apuraha sisältää tutkijalle tarkoitetun henkilökohtaisen stipendin, joka on vuoden 2017 haussa väitöskirjatutkijalle 24 000 euroa vuodessa ja väitelleelle tutkijalle 28 000 euroa vuodessa. Henkilökohtaisen apurahan lisäksi rahoitusta voidaan hakea muihin kuluihin (tutkimukseen liittyvät matkat, tarvikkeet, laitteet ja analyysipalvelut).

 Apurahaa myönnetään myös tieteellisen ympäristötiedon välittämiseen, jolloin rahoituspäätöksen kriteerejä käytetään soveltuvin osin.

Erikseen avattavissa erikoishauissa voidaan myöntää myös palkkarahoitusta tutkimusryhmille. 

Säätiö tekee yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa. Tällä hetkellä Nesslingin Säätiö on mukana Post Docs in Companies-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti.